31992L0024Hivatalos Lap L 129 , 14/05/1992 o. 0154 - 0174
finn különkiadás fejezet 13 kötet 22 o. 0195
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 22 o. 0195


A Tanács 92/24/EGK irányelve

(1992. március 31.)

egyes gépjármű-kategóriák sebességkorlátozó készülékeiről vagy az ehhez hasonló sebességkorlátozó fedélzeti rendszereiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az 1992. december 31-ig fokozatosan megvalósítandó belső piac létrehozásához egyes intézkedések elfogadása döntő fontosságú; mivel a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel azok a műszaki előírások, amelyeknek a nemzeti jog előírásai értelmében a gépjárműveknek meg kell felelniük, többek között az egyes jármű-kategóriákra vonatkozó sebességkorlátozással kapcsolatosak;

mivel ezen előírások tagállamonként eltérőek; mivel ezért valamennyi tagállamnak - a jelenlegi nemzeti szabályozás kiegészítéseként vagy akár azt felváltva - ugyanazon előírásokat kell elfogadnia, különösen azért, hogy a 70/156/EGK irányelvben [4]meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárás valamennyi járműtípus esetében alkalmazható legyen;

mivel a közúti biztonság javítása, valamint a nehéz tehergépjárművek és autóbuszok súlyos sérülésekkel járó baleseteinek csökkentése céljából e gépjármű-kategóriákat sürgősen el kell látni sebességkorlátozó készülékekkel;

mivel ezzel - a környezetvédelem és a gazdaságosság tekintetében - a légszennyezés és a tüzelőanyag-fogyasztás is csökkenthető;

mivel minden olyan esetben, amikor a Tanács felruházza a Bizottságot a gépjármű-ágazatra megállapított szabályok végrehajtásával, célszerű előírni egy előzetes konzultációs eljárást, amelyet a Bizottság és a tagállamok között, egy tanácsadó bizottság keretében kell lefolytatni;

mivel célszerű és hasznos - a Drive-program keretében - egy rugalmas, az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelően működtethető sebességkorlátozó rendszer kifejlesztésére irányuló kutatási tevékenység folytatása,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

- "jármű": az N2 és az M3 kategóriába tartozó minden olyan, a közúti forgalomban részt vevő gépjármű, amelynek mindenkori legnagyobb össztömege meghaladja a 10 tonnát, valamint az N3 kategória azon legalább négykerekű gépjárművei, amelyek tervezett legnagyobb sebessége meghaladja a 25 km/h-t, e kategóriákat a 70/156/EGK irányelv I. melléklete határozza meg,

- "sebességkorlátozó készülék": minden olyan sebességkorlátozó készülék, amelyre a 70/156/EGK irányelv 9a. cikke szerinti önálló műszaki egységként típusjóváhagyás adható. A legnagyobb sebességet gyárilag korlátozó rendszereknek, amelyek a jármű tervezésétől fogva eredetileg részei annak, ugyanazon követelményeknek kell eleget tenniük, mint a sebességkorlátozó készülékeknek.

2. cikk

A tagállamok:

- nem tagadhatják meg egy jármű EGK- vagy nemzeti típusjóváhagyását, nem tagadhatják vagy tilthatják meg egy jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését vagy használatát a sebességkorlátozó készülékével kapcsolatos indokokkal,

- nem tagadhatják meg egy műszaki egység EGK-típusjóváhagyását vagy egy sebességkorlátozó készülék nemzeti típusjóváhagyását, és nem tilthatják meg egy sebességkorlátozó készülék értékesítését vagy használatát,

ha teljesülnek az ezen irányelv mellékleteiben foglalt előírások.

3. cikk

Az ezen irányelv mellékleteiben foglalt előírásoknak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1993. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

1994. január 1-jétől kezdődően a tagállamok:

- többé nem bocsáthatnak ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében előírt dokumentumot olyan járművek esetében, amelyek sebességkorlátozó készüléke nem felel meg ezen irányelv előírásainak,

- megtagadhatják olyan járművek nemzeti típusjóváhagyását, amelyek sebességkorlátozó készüléke nem felel meg ezen irányelv előírásainak.

1994. október 1-jétől kezdődően a tagállamok megtilthatják olyan járművek forgalomba helyezését, amelyek sebességkorlátozó készüléke nem felel meg ezen irányelv előírásainak.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. március 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

Vitor Martins

[1] HL C 229., 1991.9.4., 5. o.

[2] HL C 13., 1992.1.20., 505. o.; ésHL C 67., 1992.3.16.

[3] HL C 40., 1992.2.17., 54. o.

[4] A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyásáral vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.). A legutóbb a 87/403/EGK irányelvvel (HL L 220., 1987.8.8., 44. o.)módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

1. HATÁLY

1.1. Ezen irányelv hatálya olyan sebességkorlátozó készülékekre terjed ki, amelyekre az 1. cikkben foglaltak szerint adtak ki - a gépjárművek önálló műszaki egységeire és tartozékaira vonatkozó - EGK-típusjóváhagyást, s mindemellett e jóváhagyott készülékek vagy az ezekhez hasonló sebességkorlátozó rendszerek az ezen irányelv mellékleteiben foglalt előírásoknak is eleget tesznek.

Azokat a gépjárműveket, amelyek legnagyobb tervezett sebessége kisebb, mint a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról szóló, 1992. február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelvben [1] megállapított sebesség, nem kell sebességkorlátozó készülékkel vagy rendszerrel ellátni.

Ezen irányelv célja a nehéz tehergépjárművek és a személyszállító járművek legnagyobb közúti sebességének korlátozása egy bizonyos értékre. E cél sebességkorlátozó készülék vagy fedélzeti sebességkorlátozó rendszer beépítésével érhető el, amelynek elsődleges feladata a motor tüzelőanyag-ellátásának ellenőrzése.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

2.1. Ezen irányelv alkalmazásában:

2.2. "V sebességkorlátozás": a jármű azon legnagyobb sebessége, amelynek elérése után - a jármű tervezéséből vagy szerelvényezettségéből fakadóan - nem követi reakció a gázpedál lenyomását;

2.3. "zabályozott sebesség (Vbeállítás)": a stabil körülmények között haladó jármű előírt átlagsebessége;

2.4. "stabilizált sebesség (stabilizált)": a III. melléklet 1.1.4.2.3. pontjában meghatározott körülmények között haladó jármű sebessége;

2.5. "sebességkorlátozó készülék": az a készülék, amelynek elsődleges feladata a motor tüzelőanyag-ellátásának szabályozása, hogy ezáltal a jármű sebességét az előírt értékre korlátozza;

2.6. "terheletlen tömeg": a jármű menetkész állapotában hűtőfolyadékkal, kenőanyagokkal, tüzelőanyaggal, a járművön lévő szokásos szerszámokkal és - adott esetben - a jármű pótkerekével együtt mért tömege;

2.7. "járműtípus": azok a járművek, amelyek az alábbi, lényeges szempontok tekintetében nem különböznek egymástól:

2.7.1. - sebességkorlátozó rendszer vagy sebességkorlátozó készülék - ha ezzel ellátták - gyártmánya és típusa,

2.7.2. - sebességtartomány, a vizsgált jármű sebességének azon intervalluma, amelyen belül meghatározható a sebességkorlátozás mértéke,

2.7.3. - a motornak a terheletlen tömeghez viszonyított legnagyobb teljesítménye kisebb a vizsgált járműénél vagy megegyezik azzal, és

2.7.4. - a legnagyobb sebességfokozatban a motor legnagyobb fordulatszámának a jármű sebességéhez viszonyított áttételi aránya kisebb, mint a vizsgált jármű esetében;

2.8. "sebességkorlátozó készülék típusa": azok a sebességkorlátozó készülékek, amelyek az alábbi lényeges szempontok tekintetében nem különböznek egymástól:

- a készülék gyártmánya és típusa,

- az a sebességtartomány, amely intervallumra a sebességkorlátozó készülék beállítható,

- a motor tüzelőanyag-ellátásszabályozó módszere.

3. JÁRMŰVEK EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM

3.1. Egy járműtípusnak a sebességkorlátozás tekintetében történő típusjóváhagyása iránti kérelmet a jármű gyártója vagy megbízottja nyújtja be.

3.2. A kérelemhez az alábbiakban felsorolt dokumentumokat kell három példányban csatolni és a következő információkat kell megadni:

3.2.1. a járműtípus és a sebességkorlátozással kapcsolatos alkatrészek részletes leírása, beleértve a II. melléklet I. függelékben említett információkat és dokumentumokat;

3.2.2. a jóváhagyandó járműtípus egy reprezentatív darabját be kell mutatni a típusjóváhagyási vizsgálatot végző műszaki szolgálatnak;

3.2.3. bevizsgálható a típus egyes alkotórészei közül némelyet nem tartalmazó jármű is, amennyiben a kérelmező az illetékes hatóságnak kielégítően bizonyítja, hogy a kérdéses alkatrészek hiánya - az ezen irányelvben foglalt előírások tekintetében - nem befolyásolja a vizsgálati eredményeket.

3.3. Az illetékes hatóságnak az EGK-típusjóváhagyás megadása előtt meg kell vizsgálnia, hogy a gyártás-megfelelőség hatékony ellenőrzéséhez szükséges előkészületeket megtették-e.

4. EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

4.1. Ha egy, az ezen irányelv szerint típusjóváhagyásra bemutatott jármű megfelel az alábbi, 7. pontban felsorolt előírásoknak, akkor a járműtípusra megadják a típusjóváhagyást.

Egy járműtípus ezen irányelv alapján megadott, kiterjesztett vagy elutasított típusjóváhagyásáról a tagállamokat az ezen irányelv II. mellékletének 2.függelékében található mintának megfelelő formanyomtatványon értesítik.

4.2. Minden jóváhagyott típushoz egy jóváhagyási számot rendelnek. Ugyanaz a tagállam nem rendelheti ugyanazt a számot egy másik járműtípushoz.

5. SEBESSÉGKORLÁTOZÓ KÉSZÜLÉK MINT ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉG EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM

5.1. A sebességkorlátozó készülék mint önálló műszaki egység EGK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a sebességkorlátozó készülék gyártója vagy annak meghatalmazottja nyújtja be.

5.2. A kérelemhez a sebességkorlátozó készülékek valamennyi típusa esetében a következőket kell mellékelni:

5.2.1. a sebességkorlátozó készülék műszaki jellemzőit és az egy vagy több típusba történő beépítésének módját ismertető dokumentáció, három példányban;

5.2.2. a sebességkorlátozó készülék öt mintadarabja, amelyeknek világosan kivehetően és eltávolíthatatlanul kell viselniük a kérelmező kereskedelmi megjelölését vagy márkajelét, valamint a típusmegnevezést;

5.2.3. egy olyan jármű vagy motor (ha a vizsgálatot motorfékpadon végzik), amelybe az engedélyezendő sebességkorlátozó készüléket beépítették és amelyet a kérelmező, az illetékes műszaki szolgálattal egyetértésben választ ki.

5.3. Az illetékes hatóságnak az EGK-típusjóváhagyás megadása előtt ellenőriznie kell, hogy megvannak-e a gyártás-megfelelőség hatékony ellenőrzéséhez szükséges megfelelő rendelkezések.

6. JÓVÁHAGYÁS

6.1. Ha az ezen irányelv szerint típusjóváhagyásra benyújtott sebességkorlátozó készülék megfelel az alábbi 7. pont előírásainak, az ilyen típusú sebességkorlátozó készülékre megadják a típusjóváhagyást.

6.2. A sebességkorlátozó készülékek valamennyi jóváhagyott típusához egy jóváhagyási számot kell rendelni. E szám első két számjegye (00 az eredeti formájában megjelent irányelv esetében) jelzi az irányelvnek a jóváhagyás kiadásakor érvényes legutóbbi lényeges műszaki módosításait. Egy tagállam nem rendelheti ugyanazt a számot a sebességkorlátozó készülék egy másik típusához.

6.3. Egy sebességkorlátozó készüléknek egy adott típusára megadott, kibővített vagy elutasított típusjóváhagyásáról az ezen irányelv II. mellékletének 4. függelékében közzétett mintának megfelelő formanyomtatványon értesítik a tagállamokat.

6.4. Az ezen irányelv szerint jóváhagyott típusba tartozó valamennyi sebességkorlátozó készüléket a típusbizonyítványban megadott, könnyen hozzáférhető helyen, jól kivehetően el kell látni egy nemzetközi típusjóváhagyási jellel, amely a következőkből áll:

6.4.1. egy "e" betűt körülvevő téglalap, amelyet a típusjóváhagyást megadó tagállam azonosító száma követ, és

6.4.2. a típusjóváhagyási szám, ahogy az EGK-típusbizonyítványban szerepel (lásd a II. melléklet 4. függelékét) a jóváhagyási jel téglalapja mellett.

6.5. A jóváhagyási jelnek világosan kivehetőnek és eltávolíthatatlannak kell lennie.

6.6. Ezen irányelv II. mellékletének 5. függeléke tartalmaz egy példát a típusjóváhagyási jel felépítésére.

7. ELŐÍRÁSOK

7.1. Általános előírások

7.1.1. A sebességkorlátozásnak olyannak kell lennie, hogy a jármű a rendes használata során és az esetleges rázkódások ellenére is megfeleljen ezen irányelv rendelkezéseinek. A járművekbe beépítendő sebességkorlátozó készülék konstrukciójának, felépítésének és összeállításának - a jármű szokásos használata során - meg kell felelnie ezen irányelv rendelkezéseinek.

7.1.2. A sebességkorlátozó készüléket különösen úgy kell megtervezni, legyártani és felszerelni, hogy ellenálljon a korrodálódásnak, kopásnak, amelynek ki lehet téve, és az illetéktelen beavatkozásoknak is.

7.1.2.1. A rögzített sebességhatárt semmilyen esetben sem szabad megemelni, illetve átmenetileg vagy tartósan kiiktatni a használatban lévő járműveken. A szerkezet illetéktelen beavatkozás elleni védettségét a műszaki szolgálat számára egy olyan, a meghibásodást elemző dokumentációval kell szemléltetni, amelyben a rendszert egészében vizsgálják.

Az elemzésnek, a rendszer különféle működési állapotait figyelembe véve, jeleznie kell a bemeneti és kimeneti állapotmódosítás működésre gyakorolt hatásait, e módosítások üzemzavar vagy illetéktelen beavatkozás eredményezte lehetőségeit, valamint ezek bekövetkeztének eshetőségét. Az elemzést mindig az első üzemzavartól kell kezdeni.

7.1.2.2. A sebességkorlátozó funkciót, a sebességkorlátozó készüléket, valamint a működéséhez szükséges csatlakozókat - azok kivételével, amelyek a jármű működéséhez nélkülözhetetlenek - plomba vagy pedig különleges célszerszámokat igénylő zárszerkezet felszerelésével kell védeni minden engedély nélküli változtatástól és az energiaellátása megszakításától.

7.1.3. A sebességkorlátozó funkció és a sebességkorlátozó készülék nem gyakorolhat hatást a jármű üzemi fékrendszerére. Tartós működésű fék (pl. retarder) csupán akkor illeszthető a rendszerbe, ha az csak azután lép működésbe, hogy a sebességkorlátozó készülék a tüzelőanyag-ellátást a legalacsonyabb szintre csökkentette.

7.1.4. A sebességkorlátozó funkciót vagy a sebességkorlátozó készüléket úgy kell kialakítani, hogy az a gázpedál lenyomásakor ne legyen hatással a szabályozott sebességgel mozgó jármű haladási sebességére.

7.1.5. A sebességkorlátozó funkciónak vagy a sebességkorlátozó készüléknek a sebességváltáshoz lehetővé kell tennie a gázpedál szokásos működtetését.

7.1.6. Zavar vagy illetéktelen beavatkozás nem vezethet a motor - a gázpedál adott állásához tartozó szinten fölüli - teljesítménynövekedéséhez.

7.1.7. Még ha a vezetőülésből működtethető több gázpedál található is a járműben, a sebességkorlátozó funkciónak attól függetlenül is meg kell valósulnia, hogy éppen melyik gázpedált hozzák működésbe.

7.1.8. A sebességkorlátozási funkciónak vagy a sebességkorlátozó készüléknek megfelelően kell működnie saját elektromágneses környezetén belül anélkül, hogy elfogadhatatlan elektromágneses zavart okozna a körülötte található alkatrészek körében.

7.1.9. A sebességkorlátozó funkció vagy a sebességkorlátozó készülék teljes körű működéséhez szükséges valamennyi alkatrész áram alatt van a jármű haladása közben.

7.2. Különleges előírások

7.2.1. Egyes gépjármű-kategóriák V sebességkorlátozásának mértékét a 92/6/EGK irányelvnek megfelelően kell meghatározni.

7.2.2. A sebességkorlátozás elérhető a gépjárműveknek egy EGK-típusjóváhagyással rendelkező sebességkorlátozó készülékkel vagy ahhoz hasonló, ugyanolyan sebességkorlátozási funkciót betöltő rendszerekkel való felszerelésével.

7.2.3. A szabályozott sebességet a járművek vezetőfülkéjében, jól látható helyre erősített táblán kell jelezni.

8. VIZSGÁLAT

A sebességkorlátozással összefüggő vizsgálatokat, amelyeknek az EGK-típusjóváhagyás során a járművet vagy a sebességkorlátozó készüléket alávetik, valamint ez előírt sebességkorlátozási teljesítményértékeket ezen irányelv III. melléklete adja meg.

A gyártó kérésére, a jóváhagyó hatóság hozzájárulásával azokat a járműveket, amelyek nem korlátozott legnagyobb tervezési sebessége nem haladja meg az ilyen járművekre meghatározott szabályozott sebességet, mentesíteni lehet a III. mellékletben leírt vizsgálatok alól, feltéve, hogy ezen irányelv követelményei teljesülnek.

9. A JÁRMŰ- VAGY A SEBESSÉGKORLÁTOZÓ KÉSZÜLÉK TÍPUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÉS AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

9.1. A jármű vagy a sebességkorlátozó készülék típusának valamennyi módosításáról tájékoztatni kell az eredeti járműtípust jóváhagyó hatóságot. E hatóság ekkor a következőt teheti:

9.1.1. vagy úgy véli, hogy a végrehajtott módosítások valószínűleg nem gyakorolnak említésre méltó, kedvezőtlen hatásokat és a jármű vagy a sebességkorlátozó készülék mindenképpen továbbra is megfelel az előírásoknak; vagy

9.1.2. požádat technickou zkušebnu odpovědnou za zkoušky o nový protokol o zkoušce.

9.2. A jóváhagyás visszaigazolásáról vagy elutasításáról, a módosítások ismertetésével, a fenti 4.1. pontban ismertetett eljárás szerint kell tájékoztatni a tagállamokat.

9.3. A típusjóváhagyás kiterjesztését engedélyező hatóság valamennyi ilyen jellegű közleményéhez sorszámot rendel.

10. GYÁRTÁS-MEGFELELŐSÉG

10.1. Valamennyi, ezen irányelv szerint jóváhagyott járművet vagy sebességkorlátozó készüléket úgy kell előállítani, hogy azok megegyezzenek a jóváhagyott típussal és megfeleljenek a fenti 7. pont előírásainak.

10.2. A gyártás megfelelő felügyelete szükséges ahhoz, hogy 10.1. pont követelményeit szavatolhassák.

10.3. A jóváhagyás jogosultjának különösen:

10.3.1. biztosítania kell a jármű vagy sebességkorlátozó készülékek gyártásának hatékony minőségellenőrzéséhez szükséges eljárások létét;

10.3.2. hozzá kell férnie a jóváhagyott típusok megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges vizsgálóberendezésekhez;

10.3.3. biztosítania kell, hogy a vizsgálati eredményeket rögzítsék, és - a közigazgatási szervvel egyetértésben megállapított időszakban - a csatolt dokumentumok rendelkezésre álljanak;

10.3.4. elemeznie kell valamennyi vizsgálati módszer eredményeit, hogy ellenőrizzék és biztosítsák - az ipari gyártás menetében megengedett eltérések figyelembevételével - a jármű vagy sebességkorlátozó készülék jellemzőinek változatlanságát;

10.3.5. biztosítania kell valamennyi járműtípus vagy sebességkorlátozó készülék - illetékes hatósággal egyeztetett eljárásoknak megfelelő - kellő számú ellenőrzését és vizsgálatát;

10.3.6. biztosítania kell, hogy minden olyan mintára vagy próbadarabra vonatkozóan, amelyről bebizonyosodik, hogy nem felel meg a kérdéses vizsgálati típus előírásainak, további mintavételt és vizsgálatot végezzenek. Minden szükséges lépést meg kell tenni a megfelelő gyártási folyamat helyreállítása érdekében.

10.4. A típusjóváhagyást kiadó illetékes hatóság bármikor ellenőrizheti a gyártás-megfelelőség egyes termelőegységekben alkalmazott ellenőrzési módszereit.

10.4.1. Valamennyi ellenőrzés alkalmával be kell mutatni az ellenőrnek a vizsgálati és gyártási jegyzőkönyveket.

10.4.2. Az ellenőr szúrópróbával mintát vehet, amelyet a gyártó próbatermében bevizsgáltat. A minták legalacsonyabb száma a gyártó által végzett ellenőrzések eredményei függvényében határozható meg.

10.4.3. Ha a minőségi színvonal nem tűnik kielégítőnek vagy szükségesnek látszik a 10.4.2. pont alkalmazásában végrehajtott vizsgálatok érvényességének ellenőrzése, akkor az ellenőrnek mintákat kell vennie, és azokat meg kell küldenie a típusjóváhagyási vizsgálatokat eredetileg elvégző műszaki szolgálatnak.

10.4.4. Az illetékes hatóság az ezen irányelvben előírt bármely vizsgálatot elvégezheti. Az illetékes hatóság által engedélyezett vizsgálatok rendes gyakorisága kétévente egy alkalom. Amennyiben egy ellenőrzés nem megfelelő eredménnyel zárul, az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy a gyártás megfelelőségét helyreállító intézkedéseket mielőbb meghozzák.

11. SZANKCIÓK A GYÁRTÁS NEM-MEGFELELŐSÉGE ESETÉRE

11.1. Az ezen irányelvben foglaltak alapján egy járműtípus vagy sebességkorlátozó készülék típusjóváhagyása visszavonható, ha nem teljesülnek a fenti, 7. cikkben meghatározott előírások.

11.2. Ha egy tagállam visszavon egy korábban megadott EGK-típusjóváhagyást, akkor erről azonnal tájékoztatnia kell a többi tagállamot a II. melléklet 2. vagy 4. függelékében megadott mintának megfelelő EGK-típusbizonyítvány egy példányának megküldésével.

[1] HL L 57., 1992.3.2., 27. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

VIZSGÁLATOK ÉS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEK

1. SEBESSÉGKORLÁTOZÓ KÉSZÜLÉK VIZSGÁLATAI

A típusjóváhagyást kérelmező kérésére a vizsgálatokat az alábbi 1.1. vagy 1.2. vagy 1.3. ponttal összhangban kell elvégezni.

1.1. Mérés próbapályán

1.1.1. Járműfelkészítés

1.1.1.1. A jóváhagyandó járműtípus vagy sebességkorlátozó készülék egy reprezentatív darabját át kell adni a műszaki szolgálatnak.

1.1.1.2. A vizsgált jármű motorja beállításának - különösen, ami a tüzelőanyag-ellátás rendszerét (porlasztó vagy befecskendező rendszer) illeti - meg kell felelnie a gyártó által meghatározott előírásoknak.

1.1.1.3. A bejáratott gumiabroncsok nyomásának meg kell felelnie a jármű gyártója által meghatározott értéknek.

1.1.1.4. A jármű tömegének meg kell egyeznie a gyártó által megadott terheletlen tömeggel.

1.1.2. A próbapálya jellemzői

1.1.2.1. A próbapálya egyenetlenségektől mentes felületének alkalmasnak kell lennie állandó sebesség fenntartására. A meredekség nem haladhatja meg a 2 %-ot és - az ívelés hatásaitól eltekintve - nem változhat 1 %-nál nagyobb mértékben.

1.1.2.2. A próbapálya felületének víztócsáktól, hótól vagy jégtől mentesnek kell lennie.

1.1.3 A környezet időjárási feltételei

1.1.3.1. A szél talajszint felett legalább 1 méter magasságban mért sebességének 6 m/sec-nál, míg széllökések esetén 10 m/sec-nál kisebbnek kell lennie.

1.1.4. Gyorsulási vizsgálati módszer

1.1.4.1. A szabályozott sebességnél 10 km/h-val lassabban haladó járművet a gázpedál teljes lenyomásával fel kell gyorsítani.

E tevékenységet a jármű sebességének stabilizálódása után legalább 30 másodpercig kell folytatni. A vizsgálat során a jármű mindenkori pillanatnyi sebességét jegyzőkönyvben kell rögzíteni a sebesség-idő grafikon elkészítése céljából, valamint az esettől függően a sebességkorlátozó funkció, illetve a sebességkorlátozó készülék működése során. A sebességmérés pontosságának +1 %-nak kell lennie. Az időt 0,1 sec-os pontossággal kell mérni.

1.1.4.2. A gyorsulási vizsgálat jóváhagyási kritériumai

A vizsgálat az alábbi feltételek teljesülése esetében minősül kielégítőnek:

1.1.4.2.1. A jármű által elért stabilizált sebességnek (Vstab) meg kell egyeznie vagy kisebbnek kell lennie a szabályozott sebességnél (Vset). A Vset-érték legfeljebb 5 %, vagy 5 km/h - a magasabb értéket alapul véve - tűréssel fogadható el.

1.1.4.2.2. Átmeneti viselkedés (lásd a függelék 2.ábráját)

Amikor a stabilizált sebességet első ízben érték el:

a) a legnagyobb sebesség nem haladhatja meg 5 %-nál nagyobb mértékben a Vstab értéket;

b) a sebességváltozás mértéke nem haladhatja meg a 0,5 m/sec2 értéket, ha a mérést 0,1 sec-ot meghaladó időtartam alatt végezték; és

c) a stabilizált sebesség 1.1.4.2.3. pontban meghatározott feltételeinek a stabilizált sebesség (Vstab) első elérésétől számított 10 sec-on belül teljesülniük kell.

1.1.4.2.3. Stabilizált sebesség (lásd a függelék 2. ábráját)

A stabil sebesség elérésekor:

a) a sebesség 4 % vagy 2 km/h-nál nagyobb mértékben - a magasabb értéket alapul véve - nem térhet el a Vstab-értéktől;

b) a sebességváltozás nem haladhatja meg a 0,2 m/sec2 értéket, ha a mérést 0,1 sec-ot meghaladó időtartam alatt végezték; és

c) a stabilizált sebesség (Vstab) a stabilizált sebesség elérését követő 10 másodperc után kezdődő, legalább 20 másodperces időtartam alatt fenntartott átlagsebesség.

1.1.4.2.4. A gyorsulási vizsgálatokat végre kell hajtani, és a típusjóváhagyási kritériumokat ellenőrizni kell a sebességváltó valamennyi - a sebességkorlátozás túllépését lehetővé tévő - fokozatára vonatkozóan.

1.1.5. Vizsgálati módszer állandó sebesség mellett

1.1.5.1. A járművet az állandó sebesség eléréséig gyorsítani kell, s a vizsgálati feltételek bárminemű változtatása nélkül, legalább 400 méteren keresztül tartani kell az elért sebességet. Végül, a jármű átlagsebességének mérését azonos vizsgálati feltételek mellett, ugyanazon módszerrel az ellenkező irányban is meg kell ismételni.

Az előre megállapított stabilizált sebesség a vizsgálati feltételek mellett megtett oda- és visszaúton mért két átlagsebesség középértéke. A teljes vizsgálatot, beleértve a stabilizációs sebesség kiszámítását is, öt alkalommal kell elvégezni. A sebességmérés pontosságának ± 1 %-nak, az időmérésnek pedig 0,1 sec pontosságúnak kell lennie.

1.1.5.2. Az állandó sebesség vizsgálatának jóváhagyási kritériumai

A vizsgálat az alábbi feltételek teljesülése esetén minősül kielégítőnek:

1.1.5.2.1. A vizsgálatok során az elért stabilizált sebesség (Vstab) sosem haladhatja meg a szabályozott sebességet (Vset). Azonban a Vset-érték legfeljebb 5 % vagy 5 km/h - a magasabb értéket alapul véve - tűréssel fogadható el.

1.1.5.2.2. A vizsgálatok során elért stabilizált sebesség szélső értékei közötti eltérés nem haladhatja meg a 3 km/h-t.

1.1.5.2.3. Az állandó sebesség melletti vizsgálatokat el kell végezni, és a jóváhagyási kritériumok teljesülését ellenőrizni kell a sebességváltó valamennyi - a sebességkorlátozás túllépését elvileg lehetővé tévő - fokozatára vonatkozóan.

1.2. Járműdinamikai próbapadon végzett vizsgálatok

1.2.1. A járműdinamikai próbapad jellemzői

A jármű tömegéből fakadó tehetetlenségét ± 10 %-os pontossággal kell reprodukálni. A jármű sebességét ± 1 %-os pontossággal kell mérni. Az időmérés pontosságának 0,1 sec-osnak kell lennie.

1.2.2. A gyorsulási vizsgálat eljárása

1.2.2.1. A járműdinamikai próbapad fékteljesítményét a vizsgálat során úgy állítják be, hogy az megfeleljen a jármű vizsgált sebesség(ek) melletti elmozdulással szemben tanúsított ellenállásának. Ezt a kiszámítható fékteljesítményt ± 10 %-os pontossággal kell beállítani. A kérelmező kérésére és az illetékes hatóság hozzájárulásával a fékteljesítmény alternatív módon 0,4 Pmax-értékre állítható be (a Pmax a motor maximális teljesítményét jelöli). A szabályozott sebességnél 10 km/h-val lassabban haladó járművet a gázpedál teljes lenyomásával, a motor maximális teljesítményéig kell gyorsítani. Az így beállt állapotot - a jármű sebességének stabilizálódását követően - legalább 20 másodpercig kell fenntartani. A vizsgálat során a jármű mindenkori pillanatnyi sebességét jegyzőkönyvben kell rögzíteni a sebesség-idő grafikon elkészítése céljából, a sebességkorlátozó készülék működésekor.

1.2.2.2. A gyorsulási vizsgálat jóváhagyási kritériumai

A vizsgálat az alábbi feltételek teljesülése esetén minősül kielégítőnek:

1.2.2.2.1. A jármű által elért stabilizált sebesség (Vstab) megegyezik a szabályozott sebességgel (Vset), vagy kisebb annál. A Vset-érték legfeljebb 5 % vagy 5 km/h - a magasabb értéket alapul véve - tűréssel fogadható el.

1.2.2.2.2. Átmeneti viselkedés (lásd a függelék 2.ábráját)

Amikor a stabilizált sebességet első ízben érték el:

a) a legnagyobb sebesség nem haladhatja meg 5 %-nál nagyobb mértékben a Vstab-értéket;

b) a sebességváltozás nem haladhatja meg a 0,5 m/sec2 értéket, ha a mérést 0,1 sec-ot meghaladó időtartam alatt végezték; és

c) podmínek stabilizované rychlosti podle bodu 1.2.2.2.3 se musí dosáhnout do 10 s od prvého dosažení stabilizované rychlosti Vstab.

1.2.2.2.3. Stabilizált sebesség (lásd a függelék 2. ábráját)

A stabil sebesség elérésekor:

a) a sebesség 4 %-nál többel vagy 2 km/h-nál nagyobb mértékben - a magasabb értéket alapul véve - nem térhet el a stabilizált Vstab-értéktől;

b) a sebességváltozás nem haladhatja meg a 0,2 m/sec2 értéket, ha a mérést 0,1 sec-ot meghaladó időtartam alatt végezték.

1.2.2.2.4. A gyorsulási vizsgálatokat végre kell hajtani, és a típusjóváhagyási kritériumok teljesülését ellenőrizni kell a sebességváltó valamennyi - a sebességkorlátozás túllépését elvileg lehetővé tévő - fokozatára vonatkozóan.

1.2.3. Vizsgálati módszer állandó sebesség mellett

1.2.3.1. A járművet járműdinamikai próbapadra kell állítani. A próbapad fékteljesítményének - amelyet a maximális Pmax teljesítménytől fokozatosan 0,2 Pmax-ig csökkentenek - az alábbi jóváhagyási kritériumoknak kell megfelelniük. A jármű sebességét a fent meghatározott teljes féktartományon belül fel kell jegyezni. A jármű legnagyobb sebességét e tartományban kell meghatározni. A fenti vizsgálatot és adatrögzítést öt alkalommal kell elvégezni.

1.2.3.2 Az állandó sebesség vizsgálatának jóváhagyási kritériumai

A vizsgálat az alábbi feltételek teljesülése esetén minősül kielégítőnek:

1.2.3.2.1. A stabilizációs sebesség (Vstab) egyik elért értéke sem haladhatja meg a szabályozott sebességet (Vset). Azonban a Vset-érték legfeljebb 5 % vagy 5 km/h - a magasabb értéket alapul véve - mértékű tűrése még megengedhető.

1.2.3.2.2. A vizsgálatok során elért stabilizált sebesség szélső értékei közötti eltérés nem haladhatja meg a 3 km/h-t.

1.2.3.2.3. Az állandó sebesség melletti vizsgálatokat el kell végezni, és a jóváhagyási kritériumok teljesülését ellenőrizni kell a sebességváltó valamennyi - a sebességkorlátozás túllépését elvileg lehetővé tévő - fokozatára vonatkozóan.

1.3. Vizsgálat motorfékpadon

Ez a vizsgálati eljárás kizárólag akkor alkalmazható, ha a kérelmező a műszaki szolgálatnak bizonyítani tudja, hogy ez a módszer egyenértékű a próbapályán végzett mérésekkel.

2. TARTÓSSÁGI VIZSGÁLAT

A sebességkorlátozó készüléket alá kell vetni az alábbiakban leírt tartóssági vizsgálatnak. Ez azonban elhagyható, ha a kérelmező bizonyítja az öregedésállóságot.

2.1. A készüléket a próbapadon egy meghatározott számú működési ciklusnak vetik alá, szimulálva a sebességkorlátozó készülék azon viselkedését és mozgását, amelyeknek a járműben ki van téve.

2.2. Egy működési ciklust a gyártó által szállított vezérlőrendszerrel kell fenntartani. A ciklus diagramja a következő:

+++++ TIFF +++++

to - t1 - t2 - t3 - t4 - t5 - t6 - t7: az e művelet elvégzéséhez szükséges idő

t

1

- t

2

= 2 másodperc

t3 - t4= 1 másodperct5 - t6= 2 másodperct7 - t8= 1 másodperc

Az alábbiakban ötféle környezeti feltétel került meghatározásra. A típusjóváhagyásra bemutatott sebességkorlátozó készülék (SKK) típusmintáit - az alábbi táblázatnak megfelelően - a következő környezeti feltételek szerinti eljárásnak kell alávetni:

| | 1. Első SKK | 2. Második SKK | 3. Harmadik SKK | 4. Negyedik SKK |

1. kondicionálás | x | | | | |

2. kondicionálás | | x | | | |

3. kondicionálás | | x | | | |

4. kondicionálás | | | x | | |

Klimatotechnologická zkouška 5 | | | | x | |

2.2.1. 1. kondicionálás: vizsgálat környezeti hőmérsékleten (293 K + 2K); a ciklusok száma: 50000.

2.2.2. 2. kondicionálás: vizsgálat magas hőmérsékleten.

2.2.2.1 Elektronikus alkatrészek

Az elektronikus alkatrészek működési ciklusainak teljes egészében klímakamrában kell lezajlaniuk. A teljes időtartam alatt 338K +5K hőmérsékletet kell fenntartani. A ciklusok száma: 12500.

2.2.2.2 Mechanikai alkatrészek

A mechanikai alkatrészek működési ciklusainak teljes egészében klímakamrában kell lezajlaniuk. Egész idő alatt 373K+5K hőmérsékletet kell fenntartani. A ciklusok száma: 12500.

2.2.3. 3. kondicionálás: vizsgálat alacsony hőmérsékleten.

A 2. kondicionáláshoz használt klímakamrában a teljes időtartam alatt 253K+5K hőmérsékletet kell fenntartani. A ciklusok száma: 12500.

2.2.4. 4. kondicionálás: vizsgálat sós levegőben. Csak az útviszonyoknak kitett alkatrészeket kell vizsgálni.

A készülék működési ciklusainak sós levegőjű kamrában kell lezajlaniuk. A nátriumklorid-koncentráció 5 %-os és a klímakamra belső hőmérséklete 308K+2K. A ciklusok száma: 12500.

2.2.5. 5. kondicionálás: lengésvizsgálat

2.2.5.1. A sebességkorlátozó készüléket a járművön szokásos felszerelési módhoz hasonlóan kell rögzíteni.

2.2.5.2. A készüléket mindhárom síkban szinusz formájú lengéseknek teszik ki; a logaritmikus elhajlás 1 oktáv/perc.

2.2.5.2.1. Első vizsgálat: frekvenciatartomány 10-24 Hz, +2 mm amplitúdó.

2.2.5.2.2. Második vizsgálat: frekvenciatartomány 24-1000 Hz az alvázra és a vezetőfülkére szerelendő műszaki egységek esetében, bemenőjel 2,5g. A motorra szerelendő műszaki egységeknél a bemenőjel nagysága 5 g.

2.3. A tartóssági vizsgálatok jóváhagyási kritériumai

2.3.1. A tartóssági vizsgálatok lezárulásával a készülék teljesítménye nem módosulhat a szabályozott sebesség tekintetében.

2.3.2. Ha azonban a tartóssági vizsgálatok során a készülék meghibásodik, a gyártó kérésére egy második készülék is bevizsgálható.

--------------------------------------------------