31991R2155Hivatalos Lap L 205 , 27/07/1991 o. 0001 - 0001
finn különkiadás fejezet 6 kötet 3 o. 0086
svéd különkiadás fejezet 6 kötet 3 o. 0086


A Tanács 2155/91/EGK rendelete

(1991. június 20.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között az életbiztosítás körén kívüli közvetlen biztosításokra vonatkozó megállapodás 37., 39. és 40. cikkének alkalmazására vonatkozó különös intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség az életbiztosítás körén kívüli közvetlen biztosításokra vonatkozó megállapodást írt alá Luxemburgban 1989. október 10-én;

mivel e megállapodás értelmében vegyes bizottság alakul, amely ezt a megállapodást bevezeti, gondoskodik megfelelő végrehajtásáról és az abban megállapított körülmények esetén döntéseket hoz; mivel ki kell jelölni a Közösség e vegyes bizottságban résztvevő képviselőit és különös rendelkezéseket kell hozni a bizottságban elfoglalt közösségi álláspont megállapításával kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösséget a vegyes bizottságban a megállapodás 37. cikkének értelmében a Bizottság képviseli a tagállamok képviselőinek segítségével.

2. cikk

A Közösség álláspontját a vegyes bizottságban a Bizottság javaslatára minősített többséggel a Tanács fogadja el.

Tekintettel azokra a határozatokra, amelyeket a vegyes bizottságnak a megállapodás 37., 39. és 40. cikkének értelmében kell meghoznia, a Bizottság javaslatokat nyújt be a Tanács számára, amely minősített többséggel határoz.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1991. június 20.

a Tanács részéről

az elnök

R. Goebbels

[1] HL C 53. 1990.3.05., 46. o.

[2] HL C 72. 1991.3.18., 175. o. és az 1991. június 12-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

[3] HL C 56. 1990.3.7., 27. o.

--------------------------------------------------