31991D0638Hivatalos Lap L 343 , 13/12/1991 o. 0048 - 0049
finn különkiadás fejezet 3 kötet 39 o. 0210
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 39 o. 0210


A Bizottság határozata

(1991. december 3.)

az ANIMO számítógépes hálózat közös központjának kijelöléséről

(91/638/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel [1] módosított, az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 20. cikkének(3) bekezdésére,

mivel 1991. július 19-én a Bizottság elfogadta az állat-egészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózatról (ANIMO) szóló 91/398/EGK határozatot [3];

mivel a hálózat zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében rendelkezést kell hozni egy használandó központ kijelöléséről; mivel először szükséges az ilyen központ kijelölésénél követendő eljárás részletes meghatározása; mivel a következő lépés a központ kijelölése a 90/425/EGK irányelv 20. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban;

mivel a központnak pontos műszaki előírásoknak kell megfelelnie;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Bizottság felelős pályázati felhívás közzétételéért az ANIMO számítógépes hálózat központja kiválasztásának szándékával.

(2) Az (1) bekezdésben említett pályázati felhívás tartalmazza a mellékletben meghatározott műszaki előírásokat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, a központ kijelölésének céljából tett pályázati felhívást követően a Bizottság legalább három olyan ajánlatot választ ki, amelyek megfelelnek a (2) bekezdésben említett előírásoknak.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 3-án

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

[3] HL L 221., 1991.8.9., 30. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI KÖZÖS SZÁMÍTÓGÉPKÖZPONT MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI

1. Leírás

A központnak legkésőbb 1992. július 1-jéig működőképesnek kell lennie.

Különösen a következő elemekből kell állnia:

- memória az információ tárolására. Az üzeneteket négy hétig szándékoznak tárolni,

- nagy mennyiségű adat kezelésére képes számítógépek; egyidejűleg nagy számú felhasználó kiszolgálására,

- irányítási és nyilvántartási szoftver, amely lehetővé teszi az információ szétosztását,

- berendezés (hardver és szoftver) a nyilvános hálózatok (X.25 hálózat és telefonos hálózat) közötti kommunikáció lebonyolítására,

- a nemzetközi előírásoknak megfelelő elektronikus üzenetküldő szolgáltatás,

- fájlátviteli szolgáltatás,

- archiválási lehetőség egy évre,

- hiba esetén újraindítási lehetőség.

A központnak képesnek kell lennie arra, hogy együttműködjön a már meglévő rendszerekkel, valamint olyan rendszerekkel, amelyek a nemzeti állat-egészségügyi szolgálatoknál fognak működni, a nemzetközi előírásokkal összhangban.

A központnak a hét minden napján, napi 24 órán át elérhetőnek kell lennie.

2. Biztonsági szabályok

A központnak az adatvédelemre és az adatintegritásra vonatkozóan szigorú és egységes előírásokkal kell rendelkeznie. A rendszerhez való hozzáférést biztonsági eljárások sorozatával kell ellenőrizni, különösen változtatható jelszavak által a hozzáférési próbálkozások számának szabályozásával, minimumra csökkentve ezzel a véletlenszerű vagy illetéktelen használat veszélyét.

3. Az információ mérete és formája

A továbbításra formázott üzenet mérete legfeljebb 4000 karakter lehet. A formázott üzenetnek ASCII formátumúnak kell lennie, meghatározott karakterekkel. Az üzenetek becsült száma napi 3000 körül lesz. A rendszernek naponta körülbelül 3000 belépő és 6000 kilépő műveletet kell irányítania.

4. A rendszer kapacitása

A rendszernek képesnek kell lennie 2450 lehetséges felhasználó kiszolgálására. Ugyanakkor a felhasználási idők egybeesései változóak lehetnek. Az egyidejű felhasználók (küldő és fogadó) becsült száma átlagosan 70 és legfeljebb 100. Szükség esetén a kapacitásnak bővíthetőnek kell lennie. A rendszernek képesnek kell lennie a várakozó kódok kezelésére.

5. Segítségnyújtás

A segélyszolgálatnak napi 12 órán át elérhetőnek kell lennie, reggel 7 órától este 7 óráig, a központ területén bármely kommunikációs probléma kezelésére.

6. Karbantartás

Biztonsági intézkedéseket és fájl-visszaállítási lehetőségeket kell elérhetővé tenni a rendszer számára és azokat a központban kell működtetni annak biztosítására, hogy információ ne vesszen el.

A központnak rendelkeznie kell a szükséges szakképzett személyzettel.

--------------------------------------------------