31990R3037Hivatalos Lap L 293 , 24/10/1990 o. 0001 - 0026
finn különkiadás fejezet 2 kötet 7 o. 0152
svéd különkiadás fejezet 2 kötet 7 o. 0152


A Tanács 3037/90/EGK rendelete

(1990. október 9.)

az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

együttműködve az Európai Parlamenttel [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a belső piac működése érdekében a nemzeti és közösségi statisztikák összegyűjtésére, átadására és nyilvánosságra hozatalára alkalmazandó statisztikai szabványokra van szükség, hogy megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat lehessen az egységes piacon lévő vállalkozások, pénzintézetek, hatóságok és egyéb piaci szereplők rendelkezésére bocsátani;

mivel ezekre az információkra a vállalkozásoknak versenyképességük felmérése céljából van szükség, és ezek az információk a közösségi intézmények számára a verseny torzulásának elkerülése érdekében is hasznosak;

mivel az integrált információk csak akkor lehetnek megfelelő mértékben megbízhatóak, gyorsak, rugalmasak és megfelelően részletesek a belső piac működtetése szempontjából, ha a tagállamok a tevékenységek osztályozásánál a közösségi besorolást alkalmazzák;

mivel biztosítani kell, hogy a tagállamok a nemzeti követelmények kielégítése érdekében fenn tudják tartani vagy új albontásokkal ki tudják egészíteni nemzeti osztályozási rendszerüket az Európai Közösségben folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozását figyelembe véve;

mivel a gazdasági statisztikák nemzetközi összeegyeztethetősége megkívánja, hogy a tagállamok és a közösségi intézmények a gazdasági tevékenységek azon kategóriáit alkalmazzák, amelyek közvetlenül az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi ágazati osztályozási rendszerébe (ISIC) tartoznak;

mivel a gazdasági tevékenységek Közösségen belüli osztályozása megkívánja, hogy a Bizottságot az Euratomról szóló 89/382/EGK határozattal [4] az e rendelet alkalmazására vonatkozó bármelyik kérdés megoldására létrehozott statisztikai programokkal foglalkozó bizottság segítse, különösen ami ezt az osztályozási rendszert, ennek kisebb módosításait, a magyarázó megjegyzések elkészítését és aktualizálását, valamint a statisztikai egységeknek az említett osztályozási rendszer szerinti besorolására vonatkozó irányelvek meghatározását illeti;

mivel alapvetően lényeges kérdés, hogy az Európai Közösségben folyó tevékenységek különböző osztályozási kategóriáinak tartalmát minden tagállamban egységesen értelmezzék;

mivel az új osztályozási rendszer bevezetéséhez átmeneti időszakra van szükség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet célja az Európai Közösségben folyó tevékenységek közös statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása a nemzeti és közösségi osztályozási rendszerek, tehát a nemzeti és közösségi statisztikák összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében.

(2) E rendelet csak a statisztikai célokat szolgáló osztályozási rendszerek használatára vonatkozik.

(3) Ez a rendelet önmagában nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy adatokat gyűjtsenek, hozzanak nyilvánosságra vagy szolgáltassanak, és nem foglalkozik a statisztikai felmérésekben és elemzésekben felhasználandó statisztikai egységek részletességét és típusát érintő kötelezettségekkel.

2. cikk

(1) E rendelettel létrejön az Európai Közösségen belül folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának közös alapja, a továbbiakban "NACE 1. javított kiadás", amely az alábbi szintekből áll:

- az első szint betűrendben lévő kódokkal meghatározott osztályokból áll (nemzetgazdasági ágak),

- a közbenső szint két betűből álló betűrendben lévő kódokkal meghatározott osztályokból áll (nemzetgazdasági alágak),

- a második szint két számjegyből álló számkódokkal meghatározott osztályokból áll (ágazatok),

- a harmadik szint három számjegyből álló számkódokkal meghatározott osztályokból áll (alágazatok),

- a negyedik szint négy számjegyből álló számkódokkal meghatározott osztályokból áll (szakágazatok).

(2) A NACE 1. javított kiadása e rendelet mellékletét képezi.

3. cikk

(1) A NACE 1. javított kiadását a Bizottság, gazdasági tevékenységekre vonatkozó valamennyi statisztikánál alkalmazza.

(2) A tagállamok gazdasági tevékenységekre vonatkozó statisztikáinak összeállítása a NACE 1. javított kiadása vagy az ez alapján készült nemzeti osztályozási rendszer felhasználásával történik az alábbi szabályoknak megfelelően:

a) a nemzeti osztályozási rendszerek a NACE 1. javított kiadása osztályozási rendszereinek megfelelő szinteket tartalmaznak azzal, hogy a szintek mindegyike vagy a NACE 1. javított kiadásában szereplő megfelelő szinttel azonos osztályokból, vagy az annak pontos tagolásával lebontott osztályokból áll;

b) további szintek is bevezethetők;

c) a legmagasabb kivételével a szintek mindegyike pontosan a NACE 1. javított kiadásának következő legmagasabb szintjébe illeszkedik;

d) a kódszámok eltérőek lehetnek.

(3) Jóváhagyás céljából, a tagállamok nyilvánosságra hozatal előtt elküldik a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszereiket meghatározó vagy módosító tervezeteket. A Bizottság ellenőrzi, hogy ezek a tervezetek összhangban vannak-e e cikk 2. bekezdésével. A Bizottság által jóváhagyott nemzeti osztályozási rendszert tájékoztatásul elküldik a többi tagállamnak. A tagállamok kiadványai tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszerek és a NACE 1. javított kiadása megfelelési táblázatát.

(4) Azok a tagállamok, amelyek a NACE 1. javított kiadása alapján készült nemzeti osztályozási rendszert kívánják alkalmazni, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1992. december 31-ig megteszik a nemzeti osztályozási rendszer létrehozásához szükséges, e cikkhez kapcsolódó intézkedéseket.

4. cikk

A 3. cikkben hivatkozott rendelkezéseken kívül – a NACE 1. javított kiadásának bizonyos tételei és a nemzeti gazdasági szerkezetek összeegyeztethetetlensége esetén – a Bizottság felhatalmazhatja a tagállamot arra, hogy a NACE 1. javított kiadásán összevon tételeit alkalmazza adott szinten egy bizonyos ágazatban.

Ennek az engedélynek a megszerzése érdekében az érintett tagállamnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kérés elbírálásához szükséges összes információt.

Ugyanakkor – a 3. cikk (2) bekezdésének a) albekezdésében foglalt rendelkezések ellenére – ez az engedély nem jogosítja fel az érintett tagállamot arra, hogy az összevont kategóriákat a NACE 1. javított kiadásától eltérő módon albontásokra bontsa.

A Bizottság az érintett tagállamokkal együtt időszakosan felülvizsgálja ezeknek a rendelkezéseknek alkalmazását annak ellenőrzése érdekében, hogy még mindig indokoltak-e.

5. cikk

A Bizottság megtesz minden szükséges intézkedést a NACE 1. javított kiadásban foglaltak végrehajtásának és működtetésének biztosítása érdekében.

6. cikk

A Bizottság egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére, és miután konzultált a 7. cikkben előírt bizottsággal, megteszi a szükséges intézkedéseket a NACE 1. javított kiadásában foglaltak egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

7. cikk

A Bizottságot a statisztikai programokkal foglalkozó bizottság – a továbbiakban "a bizottság" – segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

8. cikk

A bizottság megvizsgálhat a NACE 1. javított kiadására vonatkozó, az elnöke által – akár a saját kezdeményezésére, akár egy tagállam képviselőjének kérésére – feltett minden olyan kérdést, amely e rendelet alkalmazásának szempontjából jelentős, különösen az alábbiakat illetően:

a) a NACE 1. javított kiadásának értelmezése;

b) kisebb módosítások beépítése a NACE 1. javított kiadásába, amelynek:

- célja a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele,

- célja a szövegek összehangolása és egyértelművé tétele,

- eredményeképpen az egyéb gazdasági osztályozási rendszerek, különösen az ISIC 3. javított kiadása módosításra kerültek;

c) a NACE 1. javított kiadásának felülvizsgálatával kapcsolatos munka előkészítése és koordinálása;

d) a NACE 1. javított kiadásához tartozó magyarázó megjegyzések elkészítése és aktualizálása;

e) az osztályozási statisztikai egységekre vonatkozó irányelvek kidolgozása a NACE 1. javított kiadásának megfelelően;

f) a NACE 1. javított kiadásában foglaltak végrehajtásából származó problémák kivizsgálása a tagállamok gazdasági tevékenységeinek osztályozása során;

g) amennyiben szükséges, közös álláspont kialakítása a gazdasági tevékenységek osztályozási rendszereivel foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájával kapcsolatban, különös tekintettel az ISIC-re és magyarázó megjegyzéseire

Az a)-tól g)-ig terjedő pontok alapján alkalmazandó intézkedésekre a 9. cikkben meghatározott eljárás vonatkozik.

9. cikk

(1) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottsághoz a szükséges intézkedésekről. A bizottság az ügy sürgősségének megfelelően kinyilvánítja a tervezetről alkotott véleményét, az elnök által meghatározott határidőn belül. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) pontjában megállapított többséggel kell kinyilvánítani, abban az esetben ha a Tanács a Bizottságtól kapott javaslat alapján hoz határozatot. A tagállamok bizottságban résztvevő képviselőinek szavazatát az említett cikkben ismertetett módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(2) A Bizottság elfogadja az intézkedéseket, amelyek azonnal alkalmazandók. Ha azonban ezek az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, a Bizottságnak azonnal tájékoztatnia kell erről a Tanácsot. Ebben az esetben a Bizottság az ettől az értesítéstől számított három hónapig elhalasztja az általa meghatározott intézkedések alkalmazását.

(3) A minősített többséggel működő Tanács a 2. pontban hivatkozott időszakon belül eltérő döntést is hozhat.

10. cikk

(1) A gazdasági tevékenységek szerinti osztályozási rendszert alkalmazó tagállamok által 1993. január 1. után begyűjtött statisztikákat a NACE 1. javított kiadása vagy a 3. cikk alapján készült nemzeti osztályozási rendszer felhasználásával kell összeállítani.

(2) A tagállamok a NACE 1. javított kiadását felhasználják, hogy az 1993. január 1. után begyűjtött statisztikákat a Bizottságnak továbbítsák.

11. cikk

(1) Az átmeneti időszak 1993. január 1-től 1994. december 31-ig tart. Ez alatt az időszak alatt a Bizottság bizonyos 1993. január 1. után begyűjtött adatok esetében kellően alátámasztott technikai vagy működési indokok alapján engedélyezheti a tagállamnak, hogy a 3. cikkben előírt osztályozási rendszertől eltérő osztályozási rendszert alkalmazzon.

(2) A Bizottság az átmeneti időszakot a tagállam kérésére meghosszabbíthatja.

12. cikk

(1) A 11. cikkben hivatkozott adatoknak a Bizottság számára történő megküldése esetén a tagállamok a Bizottság kérésére arra törekednek, hogy a NACE 1. javított kiadása szerint módosított formában továbbítsák ezeket az adatokat.

(2) A tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják az ezekhez az adatokhoz használt megfelelési táblázathoz szükséges információkat. A Bizottság nyilvánosságra hozza ezeket az megfelelési táblázatokat.

13. cikk

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül nyilvánosságra hozza a jelenlegi NACE-t és a NACE 1. javított kiadásának megfelelési táblázatait.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1990. október 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Romita

[1] HL C 58., 1990.3.8., 25. o.

[2] HL C 175., 1990.7.16., 84. o. és az 1990. szeptember 12-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 182., 1990.7.23., 1. o.

[4] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Osztályozás

NACE 1. javított kiadás

Lásd: A Bizottság 29/2002/EK rendelete (HL L 6., 2002.1.10., 3. o.)

--------------------------------------------------