31990L0428Hivatalos Lap L 224 , 18/08/1990 o. 0060 - 0061
finn különkiadás fejezet 3 kötet 33 o. 0178
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 33 o. 0178


A Tanács irányelve

(1990. június 26.)

a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról

(90/428/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a lófélék mint élő állatok szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található termékjegyzékben;

mivel a lófélék tenyésztése ésszerű fejlesztésének és ezáltal az ágazat termelékenysége növelésének biztosítása érdekében közösségi szinten kell szabályozni a versenyeztetésre szánt lófélék Közösségen belüli kereskedelmét;

mivel a lófélék és különösen a lovak tenyésztése és tartása általában a mezőgazdasági ágazat részét képezi, és mivel a gazdálkodó népesség egy részének jövedelemforrását jelenti;

mivel a Közösségen belül különbségek vannak a versenyeken való részvételi lehetőség tekintetében, és mivel ezek a különbségek a Közösségen belüli kereskedelmet akadályozzák;

mivel a versenyeztetésre szánt lófélék kereskedelmét, valamint a versenyeken való részvételt veszélyeztethetik a pénzdíjak, illetve a haszon adott százalékának a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására való fordítására vonatkozó szabályozás tagországonkénti különbözőségei, és mivel a versenyeken való szabad részvétel bevezetése e szabályok harmonizálását feltételezi;

mivel e harmonizáció bevezetéséig különösen az ágazat termelékenységének megőrzése, illetve növelése érdekében a tagállamokat fel kell hatalmazni, hogy a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására a pénzdíjak, illetve a haszon bizonyos százalékát megtartsák, és mivel meg kell szabni e százalék legmagasabb értékét;

mivel ajánlatos végrehajtási intézkedéseket elfogadni bizonyos technikai szempontokat illetően, és mivel a tervezett intézkedések végrehajtása érdekében rendelkezéseket kell hozni a tagállamok és a Bizottság közötti szoros és hatékony együttműködés végett az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv meghatározza a versenyzésre szánt lófélék kereskedelmét és a lófélék e versenyeken való részvételét szabályozó feltételeket.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i, 90/427/EGK tanácsi irányelv [4] 2. cikkében megadott meghatározásokat kell alkalmazni.

Továbbá a "verseny": bármely lovas verseny, beleértve a lóversenyeket, díjugratást, háromnapos versenyeket, díjlovaglást, a fogathajtó versenyeket és magasiskola bemutatókat.

3. cikk

(1) A versenyszabályzatok nem tehetnek különbséget a versenynek helyszínt adó, illetve más tagállamban bejegyzett lófélék között.

(2) A versenyszabályzatok nem tehetnek különbséget a versenynek helyszínt adó, illetve más tagállamból származó lófélék között.

4. cikk

(1) A 3. cikkben megállapított kötelezettségek különös tekintettel alkalmazandók:

a) a versenyen való nevezés feltételeire, különösen a minimum- és maximális feltételekre;

b) a verseny bíráskodási szabályaira;

c) a verseny pénzdíjára vagy a versenyből származó haszonra.

(2) Mindazonáltal,

- a 3. cikkben említett kötelezettségek nem érintik:

a) azon versenyeket, amelyeket külön méneskönyvben jegyzett lófélék részére fajta javítása céljából szerveznek;

b) azon regionális versenyeket, amelyeket lófélék kiválasztására szerveznek;

c) a történelmi- és hagyományos események szervezését.

Azon tagállamoknak, amelyek élni kívánnak az említett lehetőségekkel, a szokásos módon előzetesen értesíteniük kell a Bizottságot.

- minden egyes verseny vagy versenytípus esetén a tagállamok jogosultak az e célra hivatalosan jóváhagyott vagy elismert testület révén az (1) bekezdés c) pontjában említett pénzdíj, illetve haszon adott százalékát a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására fordítani.

Az adott százalék nem haladhatja meg 1991-ben a 30 %-ot, 1992-ben a 25 %-ot, illetve 1993-tól kezdődően a 20 %-ot.

Ezen alapok elosztásának feltételeit az érintett tagállam közli a Bizottsággal és a többi tagállammal az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságban.

A Bizottságnak a versenylovak tenyésztési feltételeivel kapcsolatos összes kérdésre vonatkozó harmonizáció terén elért haladást áttekintő jelentése alapján a Tanács 1992. december 31-e előtt felülvizsgálja e rendelkezések alkalmazásának feltételeit és a megfelelő javaslatokat, amelyek tekintetében a Tanács minősített többséggel dönt.

(3) E cikk alkalmazásának általános szabályait a 6. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

(1) A 90/427/EGK irányelv 4. cikkének megfelelő vonatkozó határozatok elfogadásáig írásban kell közölni a tulajdonossal vagy annak meghatalmazott képviselőjével azon okokat, amelyek miatt az adott tagállamban bejegyzett állat versenyen való részvételét megtagadják.

(2) Az (1) bekezdésben leírt körülmények között, a tulajdonos vagy annak felhatalmazott képviselője jogosult szakértői véleményt beszerezni a 89/662/EGK irányelv [5] 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételekkel összhangban, amelyeket értelemszerűen kell alkalmazni.

(3) A Bizottság a 6. cikkben meghatározott eljárással összhangban, elfogadja e cikk alkalmazásának szabályait.

6. cikk

Amennyiben az e cikkben megállapított eljárás kerül alkalmazásra, a 77/505/EGK irányelvvel [6] létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság a 88/661/EGK irányelv 11. cikkében [7] meghatározott szabályokkal összhangban hoz döntést.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1991. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. O'Kennedy

[1] HL C 327., 1989.12.30., 61. o.

[2] HL C 149., 1990.6.18.

[3] HL C 62., 1990.3.12., 46. o.

[4] HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

[5] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

[6] HL L 206., 1988.8.12., 11. o.

[7] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------