31989R2218Hivatalos Lap L 211 , 22/07/1989 o. 0001 - 0003
finn különkiadás fejezet 15 kötet 9 o. 0085
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 9 o. 0085


A Tanács 2218/89/Euratom rendelete

(1989. július 18.)

nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról szóló 3954/87/Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára, amelyet a Tudományos és Műszaki Bizottság által kijelölt szakértői csoport véleményének megismerése után dolgozott ki [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 3954/87/Euratom rendelet [4] melléklete tartalmazza az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó megengedett legmagasabb szennyeződési határértékeket;

mivel azonban néhány esetben a legmagasabb szennyezetségi határértékek a Tanácsnak – főleg tudományos szakértők által elvégzendő vizsgálatokat követően – később meghozandó döntéséig nem kerültek megállapításra;

mivel a Bizottság 1987. június 14-én, illetve december 9-én egy-egy közleményt terjesztett a Tanács elé, amelyek célja a fent említett rendelet mellékletének kiegészítése és amelyek megállapítására a Szerződés 31. cikkében említett szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően került sor;

mivel az említett rendelet mellékletét ezért ki kell egészíteni;

mivel az említett mellékletet néhány egyéb ponton ki kell egészíteni a szakterületen végzett legújabb tudományos vizsgálatok figyelembevételével;

mivel ezért ajánlatosnak tűnik az említett mellékleten belül egyetlen táblázatba összevonni a megengedett legmagasabb határértékeket és a többi adatot;

mivel ugyancsak ajánlatosnak tűnik – a még elvégzendő vizsgálatok során – előírni, hogy a 3954/87/Euratom rendelet 7. cikkében előírt eljárás vonatkozzék a takarmányok esetében megengedett legmagasabb határértékek rögzítésére is; mivel azt a rendeletet ennek megfelelően ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3954/87/Euratom rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

A 3954/87/Euratom rendelet 7. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

E rendelet végrehajtási szabályai, a kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek listája a rájuk vonatkozó legmagasabb határértékekkel együtt, továbbá a takarmányokra vonatkozó legmagasabb határértékek a 804/68/EGK rendelet 30. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kerülnek elfogadásra, ami megfelelően érvényesül. E célból létrejön egy ad hoc bizottság."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. Dumas

[1] HL C 174., 1987.7.2, 6. o.

[2] HL C 13., 1988.1.18, 61. o.

[3] HL C 180., 1987.7.8, 20. o.

[4] HL L 371., 1987.12.30., 11. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

MELLÉKLET

AZ ÉLELMISZEREKRE ÉS TAKARMÁNYOKRA VONATKOZÓ

MEGENGEDETT LEGMAGASABB HATÁRÉRTÉKEK (Bq/kg)

| Élelmiszerek | Takarmányok |

Csecsemőtápszerek | Tejtermékek | Egyéb élelmiszerek a kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek kivételével | Folyékony élelmiszerek |

Stroncium-izotópok, főleg az Sr-90 | 75 | 125 | 750 | 125 |

Jód-izotópok, főleg az I-131 | 150 | 500 | 2000 | 500 | |

Alfa-sugárzó plutónium-izotópok és transz-plutónium elemek, főleg a Pu-239, Am-241 | 1 | 20 | 80 | 20 | |

Minden egyéb 10 napnál hosszabb felezési idejű nuklid, főleg a Cs-134,Cs-137 | 400 | 1000 | 1250 | 1000 | |

"

--------------------------------------------------