31989L0680Hivatalos Lap L 398 , 30/12/1989 o. 0026 - 0026
finn különkiadás fejezet 13 kötet 19 o. 0124
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 19 o. 0124


A Tanács irányelve

(1989. december 21.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 77/536/EGK irányelv módosításáról

(89/680/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára, [1]

az Európai Parlamenttel együttműködve, [2]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, [3]

mivel olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek célja a belső piac fokozatos kiépítése az 1992. december 31-ig terjedő időszakban; mivel a belső piac olyan belső határok nélküli térség, ahol biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a legutóbb a 87/354/EGK [4] irányelvvel módosított 77/536/EGK irányelv [5] 9. cikke az említett irányelv tárgyi hatályát az 1,5 és a 4,5 tonna közötti tömegű kerekes mezőgazdasági, illetve erdészeti traktorokra korlátozza; mivel a jelenleg megállapított legnagyobb tömeg 1,5 tonnával történő emelése nem befolyásolja jelentős mértékben hátrányosan a közúti közlekedés és a mezőgazdasági munkavégzés biztonságát;

mivel a 4,5 és a 6 tonna közötti tömegű traktorok borulás hatása elleni védőszerkezetei azonos elbírálás alá eshetnek az 1,5 és 4,5 tonna közötti traktorokkal és így rájuk ugyanazok az előírások vonatkozhatnak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/536/EGK irányelv 9. cikke negyedik francia bekezdésének első sorában "az 1,5 és 4,5 tonna közötti tömegű" szöveg helyébe "az 1,5 és 6 tonna közötti tömegű" szöveg lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1990. január 3-tól számított legkésőbb 12 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. Cresson

[1] HL C 324., 1988.12.17., 14. o.

[2] HL C 120., 1989.5.16., 17. o. ésHL C 256, 1989.10.9., 17. o.

[3] HL C 102., 1989.4.24., 8. o.

[4] HL C 220., 1977.8.29., 1. o.

[5] HL C 192., 1987.7.11., 43. o.

--------------------------------------------------