31989L0491Hivatalos Lap L 238 , 15/08/1989 o. 0043 - 0049
finn különkiadás fejezet 15 kötet 9 o. 0090
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 9 o. 0090


A Bizottság irányelve

(1989. július 17.)

a gépjárművekre vonatkozó 70/157/EGK, 70/220/EGK, 72/245/EGK, 72/306/EGK, 80/1268/EGK és 80/1269/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(89/491/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 87/354/EGK irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 88/436/EGK irányelvvel [3] módosított, a gépjárművek kibocsátása által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a gépjárművek külső gyújtású motorjai által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1972. június 20-i 72/245/EGK tanácsi irányelvre [5] és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a járművekben használt dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1972. augusztus 2-i 72/306/EGK tanácsi irányelvre [6] és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. december 16-i 80/1268/EGK tanácsi irányelvre [7] és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 88/195/EGK irányelvvel [8] módosított, a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. december 16-i 80/1269/EGK tanácsi irányelvre [9] és különösen annak 3. cikkére,

mivel a 70/220/EGK irányelvet módosító 88/76/EGK tanácsi irányelv [10] bevezeti az ólommentes benzin használatára vonatkozó követelményeket; mivel a meglévő motoroknak az e benzinnel való üzemeléséhez történő átalakítása sok esetben olyan módosításokat tesz szükségessé, amelyek lényegesek a fent említett irányelvek teljesítése szempontjából; mivel helyesnek tűnik a szóban forgó járművek típusjóváhagyására vonatkozó módosítások közigazgatási kezelésének könnyítése az ólommentes benzin gyorsan növekvő felhasználásának érdekében; mivel szintén szükségesnek tűnik a 88/76/EGK irányelv előírásainak pontosítása, mely megakadályozza, hogy azokat a járműveket, amelyek olyan kibocsátáscsökkentő berendezéssel vannak ellátva, amelyekre az ólomtartalmú benzin káros hatással van, ilyen benzinnel töltsék fel; mivel ugyanígy helyesnek tűnik, hogy az ezen irányelvben meghatározott, új dízelmotorokban használt referencia-tüzelőanyag beleillesztésre kerüljön a 72/306/EGK irányelvbe, amely az ilyen motorok füstkibocsátására vonatkozik; mivel célszerűnek tűnik, hogy az alkalmat megragadva a 80/1269/EGK irányelvnek a motorteljesítményre vonatkozó rendelkezései az Európai Gazdasági Bizottság megfelelő előírásaival összhangba kerüljenek;

mivel kívánatos az ezen irányelvben szereplő módosítások mielőbbi átültetése a nemzeti jogba, mivel ezekre különösen szükség van az átmeneti időszak során, amikor az ólomtartalmú benzin használatára kialakított járművek együtt vesznek részt a forgalomban az ólommentes benzint igénylő járművekkel;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban állnak a gépjárművekkel kapcsolatos irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az alábbiakban említett irányelvek ezen irányelv mellékleteinek megfelelően módosulnak:

- a 70/157/EGK irányelv az I. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 70/220/EGK irányelv a II. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 72/245/EGK irányelv a III. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 72/306/EGK irányelv a IV. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 80/1268/EGK irányelv a V. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 80/1269/EGK irányelv a VI. mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1990. január 19-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 17-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

alelnök

[1] HL L 192., 1987.7.11., 43. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 16. o.

[3] HL L 214., 1988.8.6., 1. o.

[4] HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

[5] HL L 152., 1972.7.6., 15. o.

[6] HL L 190., 1972.8.20., 1. o.

[7] HL L 375., 1980.12.31., 36. o.

[8] HL L 92., 1988.4.9., 50. o.

[9] HL L 375., 1980.12.31., 46. o.

[10] HL L 36., 1988.2.9., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 70/157/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

A 6. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

"6. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

6.1. Ólommentes benzinnel való üzemelésre átalakított járműtípusok

6.1.1. A 85/210/EGK irányelvben meghatározottak szerint ki kell terjeszteni azon járműtípusok jóváhagyását, amelyeket kizárólag abból a célból módosítottak és/vagy alakítottak át, hogy alkalmassá tegyék őket ólommentes benzinnel való üzemelésre, amennyiben a gyártó igazolja, a típusjóváhagyást megadó hatóság jóváhagyásától függően, hogy a módosított jármű zajszintje nem haladja meg az 5.2.2.1. pontban előírt határértékeket.

6.2. Bármilyen más célból átalakított járműtípusok

6.2.1. A járműtípus jóváhagyása kiterjeszthető olyan járműtípusokra, amelyek a III. mellékletben felsorolt jellemzők tekintetében különböznek, amennyiben a típusjóváhagyást megadó hatóság úgy véli, hogy az elvégzett módosítások valószínűleg nem jártak semmilyen lényegesen kedvezőtlen hatással a jármű zajszintjére."

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 70/220/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

1. A 2.2. pont eleje a következő szövegrésszel egészül ki:

"2.2. "referenciatömeg": az üzemkész állapotban levő jármű tömege, amelyet csökkenteni kell a vezető 75 kg-mal figyelembe vett átlagtömegével, és növelni kell 100 kg-os átlagtömeggel."

2. A 3.2.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4. külső gyújtású motorral felszerelt járművek esetében közölni kell, hogy az 5.1.2.1. pontot (szűkített töltőnyílás) vagy az 5.1.2.2. pontot (jelölés) kell-e alkalmazni, és az utóbbi esetben meg kell adni a jelölés leírását."

3. Egy 5.1.2.1. és 5.1.2.2. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

"5.1.2.1. Az 5.1.2.2. pontra is figyelemmel a tüzelőanyag-tartály töltőnyílását úgy kell kialakítani, hogy az megakadályozza a tartály feltöltését 23,6 mm vagy nagyobb külső átmérőjű benzinkúti töltőcsonkból.

5.1.2.2. Az 5.1.2.1. pontot nem kell alkalmazni olyan járműre, amelynél mindkét alábbi feltétel teljesül:

5.1.2.2.1. a járművet úgy kell megtervezni és legyártani, hogy az ólommentes benzin ne gyakoroljon kedvezőtlen hatást semmilyen olyan eszközre, amelyet a gáz-halmazállapotú szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére alakítottak ki, és

5.1.2.2.2. feltűnően, jól olvashatóan és kitörölhetetlenül legyen megjelölve az ISO 2757-1985 [1] pont rendelkezésében meghatározott, ólommentes benzin használatára utaló jelzéssel (4.26.) olyan helyen, hogy a tartályt töltő személy számára azonnal látható legyen. További jelölés engedélyezett."

[1] A 78/316/EGK irányelv II. melléklete 22. ábrájának másolata.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 72/245/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

A 8. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

"8. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

8.1. Ólommentes benzinnel való üzemelésre átalakított járműtípusok

8.1.1. A 85/210/EGK irányelvben meghatározottak szerint ki kell terjeszteni azoknak a járműtípusoknak a jóváhagyását, amelyeket kizárólag abból a célból módosítottak és/vagy alakítottak át, hogy alkalmassá tegyék őket ólommentes benzinnel való üzemelésre, amennyiben a gyártó igazolja, hogy a módosított járműnek a rádiózavar-szűrése a gyártás-megfelelőség határain belül marad az e melléklet 9. pontjában meghatározottak szerint.

8.2. Bármilyen más célból módosított járműtípusok

8.2.1. A járműtípus jóváhagyása kiterjeszthető olyan járműtípusokra, amelyek a melléklet 2.2. pontjában felsorolt jellemzők tekintetében különböznek, amennyiben a típusjóváhagyást megadó hatóság úgy véli, hogy az elvégzett módosítások valószínűleg nem jártak semmilyen lényegesen kedvezőtlen hatással a jármű rádiózavar-szűrésére."

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A 72/306/EGK IRÁNYELV V. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

Az V. melléklet helyébe a következő lép:

"A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOK ÉS A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE ELŐÍRT REFERENCIA-TÜZELŐANYAG MŰSZAKI JELLEMZŐI

CEC referencia-tüzelőanyag RF-03-A-84 [1] [3] [7]

| | Határértékek és egységek | ASTM módszer |

Cetánszám | | min. 49 | D 613 |

| max. 53 |

Sűrűség 15 oC-on (kg/l) | | min. 0,835 | D 1298 |

| max. 0,845 |

Desztilláció50 %90 % | 50 % | min. 245 oC | D86 |

90 % | min. 320 oC |

| max. 340 oC |

Lepárlási végfok | | max. 370 oC |

Lobbanáspont | | min. 55 oC | D 93 |

CFPP | | min. – | EN 116(CEN) |

| max. – 5 oC |

Viszkozitás 40 oC-on | | min. 2,5 mm2/S | D 445 |

| max. 3,5 mm2/S |

Kéntartalom | | bejelentendő | D 1266/D 2622 D 2785 |

| max. 0,3 tömeg % |

Rézkorrózió | | max. 1 | D 130 |

Conradson-féle szénmaradék (10 % GRD) | | max. 0,2 tömeg % | D 189 |

Hamutartalom | | max. 0,01 tömeg % | D 482 |

Víztartalom | | max. 0,05 tömeg % | D 95/D 1744 |

Semlegesítési (erős sav) szám | | max. 0,2 mg KOH/g |

Oxidációs stabilitás max. 2,5 mg/100 m | | D2274 | Adalékanyagok |

Szén/hidrogén arány | | (be kell jelenteni) |

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A 80/1268/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

1. A 3.1.1. pont a következőképpen módosul:El kell hagyni "a legutóbb a 78/665/EGK irányelvvel módosított" szövegrészt.

2. A 7. ponttal egészül ki a követezőképpen:

"7. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

7.1. Ólommentes benzinnel való üzemeltelésre átalakított járműtípusok

7.1.1. A típusjóváhagyást megadó hatóság jóváhagyásától függően azoknak a járműtípusoknak a jóváhagyását, amelyeket kizárólag abból a célból módosítottak és/vagy alakítottak át, hogy alkalmassá tegyék őket az ólommentes benzinnel való üzemelésre, a 85/210/EGK irányelvben meghatározottak szerint, ki kell terjeszteni az alábbi feltételek egyikének megfelelően:

7.1.1.1. A gyártónak igazolnia kell, hogy a tüzelőanyag-fogyasztás egyik vizsgálati körülmény esetén sem haladja meg 5 %-nál nagyobb mértékben az eredeti, módosítatlan, jóváhagyott járművel kapott értéket. Ebben az esetben a kiterjesztésnek kell visszaigazolnia az eredeti típusjóváhagyásban szereplő értéket; vagy

7.1.1.2. a gyártónak módosított tüzelőanyag-fogyasztási értéket kell megadnia a három vizsgálat közül bármelyikre, amely 5 %-nál nagyobb mértékben meghaladja az eredeti, módosítatlan, jóváhagyott járművel kapott értéket. Ebben az esetben a kiterjesztésnek meg kell jelölnie a módosított járműtípusra alkalmazandó újonnan megadott értékeket.

7.2. Bármilyen más célból módosított járműtípusok

7.2.1. A járműtípus jóváhagyása kiterjeszthető olyan járműtípusokra, amelyek a II. mellékletben felsorolt jellemzők tekintetében különböznek, amennyiben a típusjóváhagyást megadó hatóság úgy véli, hogy az elvégzett módosítások nem jártak semmilyen lényegesen kedvezőtlen hatással a jármű tüzelőanyag-fogyasztására."

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

A 80/1269/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

1. A 8. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

8.1. Ólommentes benzinnel való üzemelésre átalakított járműtípusok

8.1.1. A típusjóváhagyást megadó hatóság jóváhagyásától függően azoknak a járműtípusoknak a jóváhagyását, amelyeket kizárólag abból a célból módosítottak és/vagy alakítottak át, hogy alkalmassá tegyék őket ólommentes benzinnel való üzemelésre, a 80/210/EGK irányelvben meghatározottak szerint, ki kell terjeszteni az alábbi feltételek egyikének megfelelően:

8.1.1.1. A gyártónak igazolnia kell, hogy a módosított jármű motorteljesítménye a 9.2. pont szerint meghatározott gyártás-megfelelőség határain belül marad, amelyet az eredeti, módosítatlan, jóváhagyott járművel értek el. Ebben az esetben a kiterjesztésnek vissza kell igazolnia az eredeti típus-jóváhagyási teljesítményt; vagy

8.1.1.2. a gyártónak be kell jelentenie egy módosított motorteljesítmény-értéket, amely kisebb, mint az eredeti, módosítatlan, jóváhagyott járművel kapott érték. Ebben az esetben a kiterjesztésnek meg kell jelölnie a módosított járműtípusra alkalmazandó újonnan megadott értékeket.

8.2. Bármilyen más célból módosított járműtípusok

A motor minden más módosítását az e melléklet 1. függelékében vagy 2. függelékében felsorolt jellemzők tekintetében közölni kell az illetékes hatósággal. A hatóság ezt követően vagy:

8.2.1. úgy ítéli meg, hogy az elvégzett módosítások nem jártak semmilyen lényegesen kedvezőtlen hatással a motor teljesítményére; vagy

8.2.2. kéri a motorteljesítmény további meghatározását olyan vizsgálatok elvégzésével, amelyeket szükségesnek tart."

2. A 9. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A HASZNOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK TŰRÉSHATÁRAI

9.1. A gyártónak a motortípusra megadott hasznos teljesítményértékét el kell fogadni, ha az nem tér el a vizsgált motoron a műszaki szolgálat által mért értékektől ± 2 %-nál nagyobb mértékben a maximális teljesítménynél, és ± 4 %-nál nagyobb mértékben az egyéb mérési pontokon, ahol a motor fordulatszámára vonatkozóan ± 1,5 % tűrés megengedett.

9.2. A gyártás megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok alatt a teljesítményt 2 motorfordulatszámon kell mérni (S1és S2), amelyek a típusjóváhagyáskor elfogadott névleges teljesítmény és maximális nyomaték mérési pontjainak felelnek meg. E két motorfordulatszámon, amelyekre vonatkozóan a tűrés ± 5 %, az S1 ± 5 % és S2 ± 5 % tartományon belül legalább egy ponton mért hasznos teljesítmény nem térhet el ± 5 %-nál nagyobb mértékben a típusjóváhagyásban megadott értéktől."

--------------------------------------------------