31989L0459Hivatalos Lap L 226 , 03/08/1989 o. 0004 - 0004
finn különkiadás fejezet 7 kötet 3 o. 0181
svéd különkiadás fejezet 7 kötet 3 o. 0181


A Tanács 89/459/EGK irányelve

(1989. július 18.)

a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriái esetében a gumiabroncsok futófelület-mintázatának mélységére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(89/459/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői a Tanács 1984. december 19-i ülésén állásfoglalást [4] fogadtak el a közúti biztonságról, és felkérték a Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban terjesszen javaslatokat a Tanács elé;

mivel a gumiabroncsok futófelület-mintázatának minimális mélysége – annak ellenére, hogy egyedi és sajátos problémát jelent – szerepel a Közösség által a közúti biztonság évének minősített, 1986. évre beütemezett célok és munkafeladatok között;

mivel az Európai Parlament 1986. február 18-án állásfoglalást hagyott jóvá a Bizottságnak a közúti biztonság éve 1986 programjáról [5], amely a gumiabroncsok futófelület-mintázat mélységét a Bizottság által a lehető legkorábban elfogadandó rendelkezések egyikeként foglalta magában;

mivel az ilyen rendelkezések által nagyobb fokú biztonságot kell biztosítani;

mivel a gumiabroncsok futófelület-mintázatának legkisebb mélységét meghatározó nemzeti követelmények tagállamonként különbözőek, és mivel e különbségek gondot okozhatnak a gépjárműveiket a különböző tagállamok területén használó autósoknak a közúti szabályok betartásában;

mivel e követelmények összehangolása elősegíti a járművek szabad mozgását és a tagállamok közötti utazásokat, továbbá segítik a kereskedelmi korlátok lebontását és a szabad verseny torzulásainak megszüntetését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a legutóbb a 87/403/EGK irányelvvel [6] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyásáról szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [7] I. mellékletében meghatározott M1, N1, 01 és 02 kategóriájú gépjárművek gumiabroncsainak futófelületén a fő mintázati árkok mélysége a közutakon töltött teljes használati idő során legalább 1,6 mm legyen.

A "fő mintázati árkok" kifejezés az abroncs futófelületének középső, a futófelület szélességének körülbelül háromnegyedét elfoglaló széles árkokat jelenti.

2. cikk

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok kizárhatják ezen irányelv hatálya alól azokat a járműveket, illetve különleges rendelkezéseket szabhatnak meg azokra a járművekre, amelyek történelmi értékkel bírnak, és amelyeken az eredeti, tömlővel szerelt vagy tömlő nélküli gumiabroncsok futófelület-mintázatának mélysége új állapotukban 1,6 mm-nél kevesebb volt, feltéve hogy ezekre a járművekre ilyen gumiabroncsokat szereltek, és csak kivételes feltételek mellett használják, továbbá közutakon soha vagy szinte soha nem használják.

3. cikk

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok 1991. június 1. előtt elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. január 1. előtt megfeleljenek. A tagállamok értesítik a Bizottságot az irányelv végrehajtása érdekében elfogadott rendelkezések szövegéről.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. Dumas

[1] HL C 279., 1987.10.17., 5. o.

[2] HL C 47., 1989.2.27., 185. o.

[3] HL C 80., 1988.3.28., 22. o.

[4] HL C 341, 1984.12.21., 1. o.

[5] HL C 68., 1986.3.24., 35. o.

[6] HL L 220., 1987.8.8., 44. o.

[7] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------