31989D0546Hivatalos Lap L 295 , 13/10/1989 o. 0014 - 0014


A Tanács határozata

(1989. június 21.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodáshoz csatolt, a kivitelre vonatkozó meglévő mennyiségi korlátozások vagy az ezekkel azonos hatású intézkedések megszüntetéséről és az újak megelőzéséről szóló kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról

(89/546/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel 1973. május 14-én Brüsszelben aláírt, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás [1] nem írja elő a kivitelt érintő mennyiségi korlátozások és azonos hatású intézkedések tilalmát;

mivel az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság érdeke, hogy az ilyen korlátozások és intézkedések eltörlése, valamint az egymás közötti kereskedelmet érintő új korlátozások és intézkedések bevetetésének megelőzése révén előmozdítsák a nyersanyagok és az áruk szabad forgalmát;

mivel intézkedéseket kell hozni az egyes termékeket érintő fennálló korlátozások és ezekkel azonos hatású intézkedések szakaszos eltörlése érdekében, és ugyanakkor védintézkedéseket kell előírni az olyan harmadik országokba irányuló újrakivitel esetére, amelyekkel szemben az exportáló szerződő fél korlátozásokat vagy ezekkel azonos hatású intézkedéseket tart fenn, illetve egyes termékek súlyos hiányának az esetére;

mivel a megállapodás 32. cikkének (1) bekezdése alapján, a szerződő felek – gazdaságuk érdekében – továbbfejleszthetik a megállapodással létrehozott kapcsolatokat, azoknak az abban nem érintett területekre való kiterjesztésével;

mivel a Bizottság, jegyzőkönyvet eredményező tárgyalásokat folytatott a Norvég Királysággal,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodáshoz csatolt, a kivitelre vonatkozó meglévő mennyiségi korlátozások vagy az ezekkel azonos hatású intézkedések megszüntetéséről és az újak megelőzéséről szóló kiegészítő jegyzőkönyvet a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikkében előírt értesítést a Tanács elnöke küldi meg.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 1989. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Aranzadi

[1] HL L 171., 1973.6.27., 2. o.

--------------------------------------------------