31987L0250

A Bizottság irányelve (1987. április 15.) a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről

Hivatalos Lap L 113 , 30/04/1987 o. 0057 - 0058
finn különkiadás fejezet 15 kötet 7 o. 0220
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 7 o. 0220
CS.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
ET.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
HU.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
LT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
LV.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
MT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
PL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
SK.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275
SL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 275


A Bizottság irányelve

(1987. április 15.)

a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről

(87/250/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 86/197/EGK irányelvvel [1] módosított, a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10a. cikke második bekezdésére,

mivel a 79/112/EGK irányelv 3. cikke az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú italok esetében kötelezővé tette a térfogatszázalékban kifejezett tényleges alkoholtartalom megjelölését a címkén;

mivel meg kell állapítani az ilyen megjelölés módjára vonatkozó szabályokat;

mivel a közös vámtarifa 22.04 és 22.05 vámtarifaszáma alá sorolt termékek esetében az ilyen szabályokat az azokra vonatkozó különös közösségi rendelkezésekben állapítják meg;

mivel ez az irányelv minden egyéb, az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú italra vonatkozik;

mivel az alkoholtáblázatokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/766/EGK tanácsi irányelv [3] melléklete megállapítja a térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom meghatározására, valamint megállapításának és kifejezésének módjára vonatkozó közösségi szabályokat;

mivel ez az irányelv ezért kizárólag azoknak a rendelkezéseknek a bevezetésére korlátozódhat, amelyeknek az ilyen szabályokat kell kiegészíteniük;

mivel a tűréshatárok megállapításakor megfelelően figyelembe kell venni a különböző érintett italok jellegét, a megfigyelt eltérések mértékét, valamint a bevallott érték és a tényleges érték megfelelésének biztosítása során felmerülő technikai nehézségeket;

mivel a 79/112/EGK tanácsi irányelv és ezen irányelv helyes alkalmazása érdekében időben el kell fogadni a térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom meghatározására irányuló egy vagy több közösségi vizsgálati módszert;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú azon italok térfogatszázalékban kifejezett tényleges alkoholtartalmának a címkén történő megjelölésére vonatkozik, amelyeket nem soroltak be a közös vámtarifa 22.04 és 22.05 vámtarifaszáma alá.

2. cikk

(1) Az alkoholtartalmat 20 °C-on határozzák meg.

(2) Az alkoholtartalmat kifejező számot legfeljebb egy tizedesjegyig kell megadni. Ezt a "% vol" jel követi, és az "alkohol" szó vagy az "alc." rövidítés előzheti meg.

3. cikk

(1) A térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom feltüntetésekor megengedett, abszolút értékben kifejezett pozitív és negatív tűréshatárok a következők:

a) A következőkben meg nem határozott italok esetében:

0,3 % vol;

b) Az 5,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú sörök esetében; a közös vámtarifa 22.07 B II. alszáma alá tartozó, szőlőből készült italok esetében:

0,5 % vol;

c) Az 5,5 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú sörök esetében; a közös vámtarifa 22. 07 B I. alszáma alá tartozó, szőlőből készült italok esetében; az almabor, körtebor, gyümölcsborok és hasonló, gyümölcsből, de nem szőlőből készült, akár gyöngyöző-, akár habzóbor esetében; az erjesztett méz alapú italok esetében:

1 % vol;

d) A macerált gyümölcsöket vagy növényi részeket tartalmazó italok esetében:

1,5 % vol.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tűréshatárokat az alkoholtartalom meghatározására használt vizsgálati módszerből származtatott tűréshatárok sérelme nélkül kell alkalmazni.

4. cikk

(1) A tagállamok, amennyiben szükséges, az ennek az irányelvnek történő megfelelés érdekében módosítják jogszabályaikat, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot; az így módosított jogszabályokat úgy alkalmazzák, hogy azok:

- az ennek az irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását legkésőbb 1988. május 1-jétől engedélyezik,

- az ennek az irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását 1989. május 1-jétől megtiltják.

(2) Az ennek az irányelvnek meg nem felelő, az (1) bekezdés második francia bekezdésében szereplő időpontot megelőzően címkézett italokat azonban a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. április 15-én.

a Bizottság részéről

Cockfield

alelnök

[1] HL L 144., 1986.5.29., 38. o.

[2] HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

[3] HL L 262., 1976.9.27., 149. o.

--------------------------------------------------