31987L0137

A Bizottság kilencedik irányelve (1987. február 2.) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II., III., IV., V. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

Hivatalos Lap L 056 , 26/02/1987 o. 0020 - 0021
finn különkiadás fejezet 13 kötet 16 o. 0135
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 16 o. 0135
CS.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
ET.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
HU.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
LT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
LV.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
MT.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
PL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
SK.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266
SL.ES fejezet 13 kötet 008 o. 266


A Bizottság kilencedik irányelve

(1987. február 2.)

a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II., III., IV., V. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(87/137/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 86/199/EGK irányelvvel [1] módosított, a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel a rendelkezésre álló információk alapján bizonyos ideiglenesen engedélyezett színezőanyagok, anyagok vagy tartósítószerek végérvényesen engedélyezhetők, míg mások alkalmazását végérvényesen meg kell tiltani vagy további meghatározott időszakra engedélyezni lehet;

mivel a közegészség védelme érdekében a minoxidil, valamint sóinak és származékainak alkalmazását meg kell tiltani a kozmetikai termékekben;

mivel az adózásra vonatkozó közösségi rendelkezések elfogadására várva azt a végső dátumot, amely után a metanolt nem lehet denaturálószerként etanolhoz és izopropil-alkoholhoz használni, még nem kell rögzíteni;

mivel az ezen irányelv által előírt intézkedések összhangban vannak a kozmetikaitermék-ágazat kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelvek műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet a következőkkel egészül ki:

"370. N-(triklór-metil-tio)-4 ciklohexén-1,2 dikarboximid (captan)

371. 2,2'-dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaklór-difenil-metán (hexaklorofén)

372. 6-(piperidinil)-2,4-piridin-diamid-3-oxid (minoxidil), valamint sói és származékai".

2. A III. melléklet első része a következőképpen módosul:

"a | b | c | d | e | f |

11 | Diklorofén* | | 0,5 % | | Diklorofént tartalmaz |

52 | Metanol | Etanol és izopropil-alkohol denaturálószere | 5 % etanol és izopropil-alkohol %-ra számítva" | | |

3. A III. melléklet második része a 77288 és 77289 színindexszámokkal egészül ki, a következőkkel együtt:

- szín: zöld,

- alkalmazás területe: 1,

- egyéb korlátozások és követelmények: kromátion mentes.

4. A IV. melléklet első részében:

- az 1. számú anyagot, a metanolt el kell hagyni,

- a 4. számú anyagnál (pirition diszulfúr + magnézium-szulfát) az "e" oszlopban a szöveget el kell hagyni, és a "g" oszlopban a dátum helyébe 1987.12.31. lép,

- az 5. számú anyagnál (fenoxipropanol) a "g" oszlopban a dátum helyébe 1987.12.31. lép.

5. A IV. melléklet második részében a 77288 és 77289 színindexszámokat el kell hagyni.

6. Az V. melléklet 2. számú anyagát, a hexaklorofént el kell hagyni.

7. A VI. melléklet első részében:

- a 6. számú anyagot, a hexaklorofént el kell hagyni,

- a következőkkel egészül ki:

"a | b | c | d | e |

40 | 2 benzil-4 klór-fenol (klorofén) | 0,2 %" | | |

8. A VI. melléklet második részében:

- a 9., 12. és 13. számú anyagokat el kell hagyni,

- a 14. számú anyagnál (fenoxipropanol) az "f" oszlopban a dátum helyébe 1987.12.31. lép,

- a 15. számú anyagnál (benzetónium-klorid) (INN) + az "f" oszlopban a dátum helyébe 1988.12.31. lép,

- a 16. számú anyagnál (benzalkónium-klorid (INN), -bromid és -szacharinát +) az "f" oszlopban a dátum helyébe 1987.12.31. lép.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (4) és (8) bekezdésében említett engedélyezési dátumok sérelme nélkül a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a Közösségben letelepedett gyártók és importőrök 1989. január 1-jétől ne hozzanak forgalomba olyan termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvben előírt követelményeknek

(2) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben hivatkozott termékek 1990. december 31-ét követően ne kerüljenek értékesítésre vagy átadásra a végső felhasználókhoz.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1987. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. február 2-án.

a Bizottság részéről

Grigoris varfis

a Bizottság tagja

[1] HL L 149., 1986.6.3., 38.o.

[2] HL L 262., 1976.9.27., 169.o.

--------------------------------------------------