31987D0305Hivatalos Lap L 152 , 12/06/1987 o. 0032 - 0033
finn különkiadás fejezet 6 kötet 2 o. 0155
svéd különkiadás fejezet 6 kötet 2 o. 0155


A Bizottság határozata

(1987. május 26.)

a közbeszerzési piacok megnyitásával foglalkozó tanácsadó Bizottság létrehozásáról

(87/305/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel a belső piac 1992-ig való kiteljesítése tekintetében a közbeszerzési piacok tényleges és eredményes megnyitása az egész Közösségen belül a Közösség számára elsőbbséget élvező célkitűzést képez;

mivel e célkitűzés megvalósításának része az, hogy a Bizottságnak jobban fel kell mérnie a közbeszerzés gazdasági, műszaki, jogi és szociális vonatkozásait, az érintett feleknek pedig jobban meg kell ismerniük a közösségi szabályok e területen való alkalmazásával járó problémákat;

mivel a fenti célkitűzés megvalósításához hozzájárulhat az áru beszerzésére, az építési beruházásra és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó közbeszerzések területén működő gazdasági érdekkörökkel való szoros és folyamatos kapcsolattartás;

mivel e kapcsolattartás megszervezésének legmegfelelőbb módja egy tanácsadó bizottság létrehozása a Bizottság égisze alatt, amelyben ezek az érdekkörök képviseltetik magukat; mivel ezen túlmenően célszerű a bizottságban olyan különlegesen képzett személyek jelenlétét biztosítani, akik képesek arra, hogy a közbeszerzés területén meglévő általános ismereteiket a Közösség szintjén érvényre juttassák,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság mellett létrejön a közbeszerzési piacok megnyitásával foglalkozó tanácsadó bizottság, a továbbiakban: "a bizottság".

2. cikk

A bizottság feladata, hogy a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére segítséget nyújtson a Bizottságnak a közbeszerzés gazdasági, műszaki, jogi és szociális szempontjainak felmérésében. A bizottság feladata az is, hogy lehetővé tegye az érintett ágazatok számára, hogy teljesebb mértékben megértsék a közösségi szabályok e területen való alkalmazásával járó problémákat.

3. cikk

A bizottság legfeljebb 24 tagból áll.

4. cikk

A bizottság olyan független szakértőkből áll, akiknek üzleti és szakmai tapasztalatai, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos ismeretei széles körben elismertek. A bizottság tagjait az érintett üzleti és szakmai ágazatokkal való konzultációt követően a Bizottság nevezi ki.

5. cikk

A bizottság tagjainak hivatali ideje két év. A hivatali idő megújítható. A két éves időszak lejárta után a bizottság tagjai mindaddig hivatalban maradnak, amíg nem gondoskodnak utódjukról, vagy meg nem újítják hivatali idejüket.

A tag lemondása vagy halála esetén hivatali ideje a két éves időszak lejárta előtt befejeződik. A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy bármikor megszüntesse a tagok megbízását.

A tag utódjáról hivatali idejének hátralévő részére a 4. cikkben meghatározott eljárással összhangban gondoskodnak.

A feladatok ellátásáért nem jár díjazás.

6. cikk

A Bizottság a tagok névsorát tájékoztatási célból kihirdeti az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

7. cikk

A bizottság elnöke a Bizottság egyik képviselője.

8. cikk

A bizottság felkérhet olyan személyeket, akik a napirenden szereplő kérdést illetően különleges ismeretekkel rendelkeznek, hogy szakértőként vegyenek részt munkájában.

A szakértők csak annak a kérdésnek a megvitatásában vesznek részt, amellyel kapcsolatban őket a részvételre felkérték.

9. cikk

A bizottság munkacsoportokat hozhat létre.

10. cikk

(1) A bizottságot a Bizottság hívja össze, és az a Bizottság székhelyén ül össze.

(2) A bizottság és a munkacsoportok ülésein részt vesznek a Bizottság érintett szervezeti egységei.

(3) A bizottság és a munkacsoportok titkársági feladatait a Bizottság szervezeti egységei látják el.

11. cikk

A Szerződés 214. cikkének sérelme nélkül a bizottság tagjai, és adott esetben, a 8. cikk rendelkezésének megfelelően meghívott szakértők nem adhatják ki azokat az információkat, amelyek a bizottság vagy munkacsoportjainak munkája során jutottak tudomásukra, ha a Bizottságtól azt a tájékoztatást kapják, hogy a kért vélemény vagy a felvetett kérdés bizalmas ügyet érint.

Ilyen esetben csak a bizottság tagjai és a Bizottság képviselői vesznek részt az üléseken.

12. cikk

Ez a határozat 1987. május 26-án lép hatályba.

a Bizottság részéről

Cockfield

alelnök

--------------------------------------------------