31982L0893Hivatalos Lap L 378 , 31/12/1982 o. 0057 - 0057
finn különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0214
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0214


A Tanács irányelve

(1982. december 21.)

a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvnek a ragadós száj- és körömfájás, illetve a sertések hólyagos betegségére vonatkozó bizonyos intézkedések tekintetében történő módosításáról

(82/893/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1] 1982. december 17-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2] 1982. december 17-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).,

mivel a legutóbb a 82/61/EGK irányelvvel [3] módosított 64/432//EGK irányelv [4] megállapítja azokat az egészségügyi feltételeket, amelyeknek a Közösségen belüli kereskedelemre szánt élő szarvasmarhaféléknek és sertéseknek meg kell felelniük;

mivel figyelembe véve a ragadós száj- és körömfájás és a sertések hólyagos betegségének Közösségen belüli terjedését, a közösségi rendelkezéseket a 64/432//EGK irányelv 4a. és 4b. cikkében továbbra is érvényben kell tartani; mivel ezen túlmenően, ha egy tagállam területének korlátozott részén véletlenül ragadós száj- és körömfájás jelentkezik, a kérdéses intézkedések érvényben tartásának jogát a betegség megszűnésekor fenn kell tartani;

mivel a legutóbb a 81/476/EGK irányelvvel [5] módosított 72/461//EGK irányelv [6] megállapítja azokat az egészségügyi feltételeket, amelyeknek azon állatoknak, amelyek húsát Közösségen belüli kereskedelemre szánják, meg kell felelniük;

mivel figyelembe véve a ragadós száj- és körömfájás helyzetének alakulását a Közösségben, a 72/461//EGK irányelv 13. cikkének közösségi intézkedéseit továbbra is érvényben kell tartani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK irányelv a következők szerint módosul:

(1) a 4a. cikk első albekezdésében az "1982. december 31." időpont helyébe "1983. december 31." lép;

(2) a 4b. cikk:

a) első és második albekezdésében az "1982. december 31." időpont helyébe "1983. december 31." lép;

b) a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ez a cikk a továbbiakban a következőkre alkalmazandó:

i. az első bekezdés bevezetésében meghatározott tagállamok, amelyek területének egy korlátozott részén ragadós száj- és körömfájás jelentkezett, és ahol azt felszámolták;

ii. az első bekezdés A. és B. pontjában meghatározott tagállamok, amelyek területének egy korlátozott részén ragadós száj- és körömfájás betegség jelentkezett, és ahol azt felszámolták."

2. cikk

A 72/461//EGK irányelv 13. cikkében az "1982. december 31." időpont helyébe "1983. december 31." lép.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1983. január 1-ig megfeleljenek.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1982. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

O. Møller

[3] HL L 29., 1982.2.6., 13. o.

[4] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[5] HL L 186., 1982.7.8., 20. o.

[6] HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

--------------------------------------------------