31982D0814Hivatalos Lap L 343 , 04/12/1982 o. 0024 - 0025
finn különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0190
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 26 o. 0149
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0190
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 26 o. 0149


A Bizottság határozata

(1982. november 17.)

a friss hús Közösségbe való behozatalára feljogosított szváziföldi királyságbeli létesítmények jegyzékéről

(82/814 EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére és 18. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel harmadik országokban található létesítményekből csak akkor engedélyezhető friss hús behozatala a Közösségbe, ha azok megfelelnek a 72/462/EGK irányelvben megállapított általános és különleges feltételeknek;

mivel a 72/462/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban Szváziföld javasolta egy létesítmény felhatalmazását a Közösségbe irányuló exportra;

mivel a közösségi helyszíni látogatás kimutatta, hogy a létesítményben a higiéniai színvonal kielégítő, és ezért a fenti irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban feljogosítható friss hús Közösségbe való behozatalára;

mivel szem előtt kell tartani, hogy a friss hús behozatalára más közösségi állat-egészségügyi jogszabályok is vonatkoznak, különösen az egészségvédelmi követelmények tekintetében, beleértve a Dániára, Írországra és az Egyesült Királyságra vonatkozó különleges rendelkezéseket;

mivel a friss hús e határozat mellékletében található jegyzékben felsorolt létesítményekből való behozatalának feltételei továbbra is máshol meghatározott közösségi rendelkezések és a Szerződés általános rendelkezései hatálya alá tartoznak; mivel különösen egyes húskategóriák – mint a 3 kilogrammnál kisebb súlyú hús vagy olyan maradékanyagokat tartalmazó hús, amelyekre egyelőre még nem vonatkozik harmonizált közösségi szabály – tagsággal nem rendelkező országból való behozatala és más tagállamokba való újbóli kivitele továbbra is az importáló tagállam egészségügyi jogszabályainak hatálya alá tartozik;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A mellékletben feltüntetett szváziföldi létesítmény az említett melléklet értelmében ezennel engedélyt kap a friss hús Közösségbe való behozatalára.

(2) Az (1) bekezdésben említett létesítményekből történő behozatalra továbbra is vonatkoznak a más közösségi állat-egészségügyi jogszabályokban megállapított rendelkezések, különösen azok, amelyek egészségvédelmi követelményekkel kapcsolatosak.

2. cikk

A tagállamok megtiltják a mellékletben fel nem tüntetett létesítményekből származó friss hús behozatalát.

3. cikk

Ezt a határozatot 1983. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1982. november 17-én.

a Bizottság részéről

Poul Dalsager

a Bizottság tagja

[1] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

SZARVASMARHAFÉLÉK HÚSA

Szám | Létesítmény | Cím |

Vágóhidak és daraboló üzemek

SG1 | The Swaziland Meat Corporation Ltd | Manzini |

--------------------------------------------------