31969L0169Hivatalos Lap L 133 , 04/06/1969 o. 0006 - 0008
finn különkiadás fejezet 9 kötet 1 o. 0010
dán különkiadás sorozat I fejezet 1969(I) o. 0218
svéd különkiadás fejezet 9 kötet 1 o. 0010
angol különkiadás sorozat I fejezet 1969(I) o. 0232
görög különkiadás: fejezet 09 kötet 1 o. 0017
spanyol különkiadás fejezet 09 kötet 1 o. 0019
portugál különkiadás fejezet 09 kötet 1 o. 0019


A Tanács irányelve

(1969. május 28.)

a nemzetközi utazás során alkalmazott import forgalmi és jövedéki adó alól nyújtott mentességre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról

(69/169/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel annak ellenére, hogy a vámunió vívmánya magával hozza a vámoknak és a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó vámokkal azonos hatású díjak többségének megszüntetését, addig is, amíg a közvetett adók összehangolása elér egy magasabb szintet, szükséges az importvám kivetésének fenntartása és az exportot terhelő adó elengedése az ilyen kereskedelem során;

mivel kívánatos, hogy még az ilyen összehangolás megvalósítása előtt a tagállamok lakosságában jobban tudatosuljon a közös piac valósága, és hogy e cél érdekében intézkedéseket foganatosítsanak a tagállamok közötti utazás során előforduló importvámok rendszerének nagyobb fokú liberalizálására; mivel az ilyen intézkedések szükségességét a Közgyűlés tagjai ismételten hangsúlyozták;

mivel az utazással kapcsolatos ilyen adócsökkentések további lépést jelentenek a tagállamok piacainak viszonossági alapon történő megnyitása és a nemzeti piacéhoz hasonló feltételek megteremtése felé;

mivel az ilyen adócsökkentéseket az áruknak az utazók általi nem kereskedelmi jellegű behozatalára kell korlátozni; mivel általában az ilyen árukat már csak adózott formában lehet beszerezni azon (származási) országban, ahonnan érkeztek, és így, ha a belépés szerinti ország a megadott kereteken belül eltekint az importot terhelő forgalmi és jövedéki adók felszámításától, akkor ezzel lehet elkerülni a kettős adóztatást, anélkül hogy ez az adóztatás hiányához vezetne;

mivel az importvámok csökkentésének közösségi rendszere harmadik országok és a Közösség országai közötti utazás tekintetében is szükségesnek bizonyult,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A harmadik országok és a Közösség országai közötti utazás során a forgalmi és a jövedéki adó alóli behozatali vámmentesség az utazók személyes poggyászában lévő árukra vonatkozik, ha ez a behozatal nem kereskedelmi jellegű, és ha az áruk teljes értéke személyenként nem haladja meg a 25 elszámolási egységet.

(2) A tagállamok a tizenöt évesnél fiatalabb utazók esetében 10 elszámolási egységre csökkenthetik e mentességet.

(3) Amennyiben több áru személyenkénti teljes értéke meghaladja a 25 elszámolási egységet vagy a (2) bekezdésben rögzített mennyiséget, az adott esettől függően, az említett összeg mértékéig mentességet kell biztosítani azon árukra, amelyek külön behozatal esetén mentességet kaptak volna, megértve azt, hogy egy adott áru értékét nem lehet megosztani.

2. cikk

(1) A tagállamok közötti utazás vonatkozásában a forgalmi és a jövedéki adó alóli behozatali mentesség azokra az utazók személyi poggyászában lévő árukra vonatkozik, amelyek megfelelnek a Szerződés 9. és 10. cikkében megállapított feltételeknek, amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi jellegű, és az áruk teljes értéke személyenként nem éri el a 75 elszámolási egységet. A mentesség abban az esetben is megadható, ha az utazás a tagál lamokon kívüli országok területén való átutazásra is kiterjed.

(2) A tagállamok a tizenöt évesnél fiatalabb utazók esetében 20 elszámolási egységre csökkenthetik e mentességet.

(3) Amennyiben több áru személyenkénti teljes értéke meghaladja a 75 elszámolási egységet vagy a (2) bekezdésben rögzített mennyiséget, az adott esettől függően, az említett összeg mértékéig mentességét kell biztosítani azon árukra, amelyek külön behozatal esetén mentességet kaptak volna, megértve azt, hogy egy adott áru értékét nem lehet megosztani.

3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

(1) Az 1. és 2. cikkben említett adómentességek meghatározásakor nem veszik figyelembe azon személyes vagyontárgyakat, amelyeket ideiglenesen behoztak vagy az ideiglenes kivitelt követően újra behoztak.

(2) A behozatal nem számít kereskedelmi jellegűnek, ha:

a) alkalmanként történik, és

b) kizárólag az utazók személyes vagy családi használatára szolgáló vagy ajándéknak szánt árukra terjed ki; az ilyen áruk nem lehetnek olyan jellegűek vagy mennyiségűek, ami arra utal, hogy a behozatal kereskedelmi céllal történik.

4. cikk

(1) Az Európán kívüli lakóhellyel rendelkező utazókra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül valamennyi tagállam az alábbi mennyiségi korlátozásokat vezeti be az alább felsorolt áruk forgalmi és jövedéki adója alól nyújtott mentesség vonatkozásában:

a) Dohánytermékek:

200 db cigaretta

vagy 100 db szivarka (egyenként legfeljebb 3 gramm tömegű szivar)

vagy 50 db szivar

vagy 250 gramm fogyasztási dohány

b) Alkoholtartalmú italok:

- párlat és égetett szesz 22o-ot meghaladó alkoholtartalommal: 1 szabvány palack (0,7 – 1 liter)

vagy

- párlat, égetett szesz és bor vagy alkohol alapú aperitif legfeljebb 22o-os alkoholtartalommal; habzóbor, szeszezett bor: összesen 2 liter

és

- csendes bor : összesen 2 literig

c) Parfüm: 50 gramm

és

kölnivíz: ¼ liter

d) Kávé: 500 gramm

vagy kávékivonat és -eszencia: 200 gramm

e) Tea: 100 gramm

vagy teakivonat és -eszencia: 40 gramm

(2) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában említett árukra a tizenöt évnél fiatalabb utazók esetében nem vonatkozik az adómentesség.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított mennyiségi korlátozásokon belül és a (2) bekezdés korlátozásainak figyelembevételével az 1. és 2. cikkben említett mentesség megállapításakor nem veszik figyelembe az (1) bekezdésben felsorolt áruk értékét.

5. cikk

(1) A tagállamok alacsonyabb korlátokat is bevezethetnek a mentesség alá tartozó áruk értékére és/vagy mennyiségére vonatkozóan, amennyiben azokat

- a határ menti utasforgalomban importálják,

- a nemzetközi utazásban alkalmazott közlekedési eszközök személyzete importálja,

- egy tagállam fegyveres erőinek másik tagállamban állomásozó tagjai importálják, ideértve a polgári személyzetet, valamint a házastársakat és az eltartott gyermekeket.

(2) A tagállamok kivonhatják a mentesség alól a közös vámtarifa 71.07 és 71.08 tarifaszáma alá tartozó árukat.

(3) A tagállamok csökkenthetik a 4. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában említett áruk mennyiségét a tagállamok valamelyikébe harmadik országból érkező utazók esetében.

6. cikk

A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak elkerülése érdekében, hogy olyan utazók szállítmányaira engedélyezzenek adóelengedést, amelyeknek állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy munkavégzésének helye valamelyik tagállamban van, és amelyek hasznot húznak az ezen irányelv rendelkezései által nyújtott előnyökből.

7. cikk

A tagállamok felkerekíthetik az 1. és 2. cikkben megállapított elszámolási egységek összegének átváltásából keletkező, nemzeti valutában kifejezett összeget.

8. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1970. január 1-jéig hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

(2) Mindegyik tagállam tájékoztatja a Bizottságot az ezen irányelv végrehajtása érdekében meghozott intézkedéseiről.

A Bizottság minden ilyen tájékoztatást közöl a többi tagállammal.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1969. május 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Thorn

--------------------------------------------------