31962R0017Hivatalos Lap 013 , 21/02/1962 o. 0204 - 0211
finn különkiadás fejezet 8 kötet 1 o. 0008
svéd különkiadás fejezet 8 kötet 1 o. 0008
dán különkiadás sorozat I fejezet 1959-1962 o. 0081
angol különkiadás sorozat I fejezet 1959-1962 o. 0087
görög különkiadás: fejezet 08 kötet 1 o. 0025
spanyol különkiadás fejezet 08 kötet 1 o. 0022
portugál különkiadás fejezet 08 kötet 1 o. 0022


17. rendelet

első rendelet a Szerződés 85. és 86. cikkének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel egy olyan rendszer létrehozása érdekében, amely biztosítja, hogy ne torzuljon a verseny a közös piacon, gondoskodni kell a 85. és 86. cikk kiegyensúlyozott, egységes módon történő alkalmazásáról a tagállamokban;

mivel a 85. cikk (3) bekezdése alkalmazására vonatkozó rendelkezések meghatározása során figyelembe kell venni a hatékony felügyelet biztosításának és a hatósági ellenőrzés lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének szükségességét;

mivel ennek megfelelően szükséges általános elvként kötelezővé tenni azon vállalkozások számára, amelyek alkalmazni kívánják a 85. cikk (3) bekezdését, hogy megállapodásaikat, döntéseiket és összehangolt magatartásukat bejelentsék a Bizottságnak;

mivel egyrészt valószínűleg nagy számban létezik ilyen megállapodás, döntés és összehangolt magatartás, így egyidejűleg nem lehetséges a vizsgálatuk, másrészt némelyik olyan különleges sajátosságokkal rendelkezik, amelyek a közös piac fejlődése szempontjából kevésbé veszélyesek;

mivel ennek következtében szükséges a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások néhány csoportjára egy rugalmas rendszer kialakítása a 85. cikk hatályának sérelme nélkül;

mivel a vállalkozásoknak érdekükben áll tudni, hogy azok a megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások, amelyekben felekként részt vesznek, vagy részt kívánnak venni, a 85. cikkének (1) bekezdése vagy a 86. cikk alapján a Bizottság intézkedéséhez vezetnek;

mivel 85. és 86. cikk egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a közös piacon olyan szabályokat kell alkotni, amelyek alapján a Bizottság a tagállamok illetékes hatóságaival szorosan és állandóan együttműködve megteheti az említett cikkek alkalmazásához szükséges intézkedéseket;

mivel a Bizottság együttműködik a tagállamok illetékes hatóságaival, és a teljes közös piacon felhatalmazással rendelkezik arra, hogy felvilágosítást kérjen és elvégezze mindazon vizsgálatokat, amelyek a 85. cikk (1) bekezdésének tilalma alá tartozó bármely megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás vagy a 86. cikk tilalma alá tartozó erőfölénnyel való visszaélés kivizsgálásához szükségesek;

mivel a Szerződés rendelkezései alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazással kell rendelkezzen arra, hogy a 85. és 86. cikk megsértésének megszűntetése érdekében a vállalkozásokhoz vagy a vállalkozások társulásaihoz ajánlásokat és határozatokat intézzen;

mivel a 85. és 86. cikk betartását és e rendeletben a vállalkozásokra és a vállalkozások társulásaira meghatározott kötelezettségek teljesítését pénzbírsággal és kényszerítő bírsággal kell érvényesíteni;

mivel biztosítani kell az érintett vállalkozások részére a Bizottság általi meghallgatáshoz való jogot, a harmadik személyek részére – akik érdekeit a határozat érinti – a lehetőséget észrevételeik előzetes benyújtásához, és a meghozott döntések széles nyilvánosságra hozatalát;

mivel a Bizottság e rendelet alapján hozott valamennyi határozatát a Szerződés rendelkezése alapján a Bíróság felülvizsgálja; mivel ezenkívül ajánlatos, hogy a 172. cikknek megfelelően a Bíróság korlátlan hatáskört kapjon a Bizottság bírságot vagy kényszerítő bírságot kiszabó határozatainak tekintetében;

mivel e rendelet a 87. cikknek megfelelően a jövőben elfogadásra kerülő bármely más rendelkezés sérelme nélkül lép hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alaprendelkezés

Előzetes határozat hiányában e rendelet 6., 7. és 23. cikkének sérelme nélkül tilos a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében meghatározott megállapodás, döntés és összehangolt magatartás, valamint a Szerződés 86. cikkében meghatározott erőfölénnyel való visszaélés.

2. cikk

Nemleges megállapítás

Az érintett vállalkozások vagy vállalkozások társulásainak kérelmére a Bizottság igazolhatja, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése vagy 86. cikke alapján valamely megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás tekintetében nincs alapja eljárásnak.

3. cikk

Jogsértés megszüntetése

(1) Amennyiben a Bizottság kérelemre vagy saját hatáskörében eljárva, a Szerződés 85. vagy 86. cikkének megsértését észleli, határozatban kötelezheti az érintett vállalkozást vagy vállalkozások társulását a jogsértés megszüntetésére.

(2) Kérelem benyújtására jogosultak:

a) a tagállamok;

b) azok a természetes vagy jogi személyek, akiknek jogos érdeke fűződik az ügyhöz.

(3) Ezen rendelet egyéb rendelkezésének sérelme nélkül a Bizottság az (1) bekezdésben említett határozat meghozatala előtt ajánlást intéz a jogsértés megszüntetésére az érintett vállalkozáshoz vagy a vállalkozások társulásaihoz.

4. cikk

Új megállapodások, döntések és magatartások bejelentése

(1) A Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, e rendelet hatálybalépése után létrejött megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat, valamint amelyeknél a felek alkalmazni kívánják a 85. cikk (3) bekezdését, be kell jelenteni a Bizottságnak. A bejelentésig a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazásáról határozat nem hozható.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik arra a megállapodásra, döntésre vagy összehangolt magatartásra, amelynél:

1. a résztvevők azonos tagállamból származó vállalkozások, valamint a megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás nem vonatkozik sem a tagállamok közötti behozatalra, sem a kivitelre;

2. legfeljebb két vállalkozás vesz részt, valamint a megállapodás kizárólag:

a) az egyik résztvevő szabadságát korlátozza az árak vagy üzleti feltételek tekintetében a szerződésben szereplő másik féltől beszerzett áru továbbértékesítésekor; vagy

b) az ipari tulajdonjog – különösen szabadalmak, használati minták, formatervezési minták vagy védjegyek – új jogosultjának vagy használójának, vagy azon személynek, aki szerződés alapján jogosult gyártási módszerek használati jogának vagy az ipari folyamatok használatára és alkalmazására vonatkozó tudás használati jogának átruházására vagy használatának átengedésére, jogai gyakorlását korlátozza;

3. egyetlen céljuk:

a) a szabvány vagy típusfejlesztés vagy egységes alkalmazás; vagy

b) a műszaki eljárások továbbfejlesztését célzó közös kutatás, feltéve, hogy az eredmények a részt vevő valamennyi fél számára elérhetőek és használhatóak.

Ezeket a megállapodásokat, döntéseket és magatartásokat be kell jelenteni a Bizottságnak.

5. cikk

Létrejött megállapodások, döntések és magatartások bejelentése

(1) A Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében meghatározott megállapodásokat, döntéseket vagy összehangolt magatartásokat, amelyek e rendelet hatálybalépésekor már létrejöttek, és amelyek vonatkozásában a felek alkalmazni kívánják a 85. cikkének (3) bekezdését, 1962. augusztus 1-jéig be kell jelenteni a Bizottságnak.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 4. cikk (2) bekezdésében említett megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra; ezeket be lehet bejeleneni a Bizottságnak.

6. cikk

A 85. cikk (3) bekezdése szerinti határozatok

(1) Amikor a Bizottság a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése szerinti határozatot hoz, megállapítja a határozat hatálybalépésének időpontját. Ez az időpont nem lehet a bejelentés időpontjánál korábbi.

(2) Az (1) bekezdés második mondata nem vonatkozik azokra a megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra, amelyek a 4. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése alá tartoznak, illetve, amelyek az 5. cikk (1) bekezdése alá tartoznak, és amelyeket az 5. cikk (1) bekezdésében előírt határidőn belül bejelentettek.

7. cikk

A létrejött megállapodásokra, döntésekre és magatartásokra vonatkozó különös rendelkezések

(1) Amennyiben az e rendelet hatálybalépésekor már létrejött és 1962. augusztus 1-je előtt bejelentett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások nem felelnek meg a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az érintett vállalkozások vagy vállalkozások társulásai nem hagynak fel érvényre juttatásukkal, vagy nem módosítják azokat oly módon, hogy a továbbiakban ne tartozzanak a 85. cikk (1) bekezdésének tilalma alá, vagy megfeleljenek a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a 85. cikk (1) bekezdésének tilalma csak a Bizottság által megállapított időre alkalmazható. A Bizottság előző mondatnak megfelelő határozata nem érvényes azokra a vállalkozásokra és vállalkozások társulásaira, amelyek kifejezetten nem járultak hozzá a bejelentéshez.

(2) Az (1) bekezdés a 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, 1964. január 1-je előtt bejelentett, e rendelet hatálybalépésekor fennálló megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra vonatkozik.

8. cikk

A 85. cikk (3) bekezdése szerinti határozatok érvényességi ideje és visszavonása

(1) A Szerződés 85. cikke (3) bekezdése szerinti határozatát meghatározott időtartamra fogadják el, a határozathoz feltételek és kötelezettségek kapcsolódhatnak.

(2) A határozat kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek továbbra is teljesülnek.

(3) A Bizottság visszavonhatja vagy módosíthatja határozatát, vagy eltilthatja bizonyos tevékenységektől a feleket, ha:

a) a határozat alapjául szolgáló tényekben változás következik be;

b) a felek a határozathoz kapcsolódó kötelezettségeik valamelyikét megsértik;

c) ha a határozat hamis adaton vagy megtévesztésen alapul;

d) ha a felek visszaélnek a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésben említett határozattal történő mentesítéssel.

Azokban az esetekben, amelyekre a b), c) vagy d) albekezdés vonatkozik, a határozat visszamenőleges hatállyal is visszavonható.

9. cikk

Hatáskör

(1) A Bizottság a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése alapján kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a 85. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatatlanná nyilvánítására; e határozatát a Bíróság felülvizsgálhatja.

(2) A Bizottság hatáskörébe tartozik a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének és 86. cikkének alkalmazása; a Bizottság gyakorolhatja a hatáskörét annak ellenére, hogy a bejelentés 5. cikk (1) és 7. cikk (2) bekezdésében megállapított határideje nem járt le.

(3) Amíg a Bizottság a 2., 3. vagy 6. cikk alapján nem kezdeményezett eljárást, a Szerződés 88. cikkének megfelelően a tagállamok hatóságainak hatáskörébe tarozik a 85. cikk (1) bekezdésének és a 86. cikknek az alkalmazása; a tagállamok hatóságai gyakorolhatják a hatáskörüket annak ellenére, hogy a bejelentés 5. cikk (1) bekezdésében és 7. cikk (2) bekezdésében megállapított határideje nem járt le.

10. cikk

Kapcsolat a tagállamok hatóságaival

(1) A Bizottság haladéktalanul megküldi a tagállamok illetékes hatóságainak a kérelmek és a bejelentések másolatait a Bizottsághoz a Szerződés 85. és 86. cikke megsértésének megállapítása, a nemleges megállapítás vagy a 85. cikk (3) bekezdése szerinti határozat meghozatala céljából benyújtott legfontosabb dokumentumok másolataival együtt.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett eljárást a tagállamok illetékes hatóságaival szoros és állandó kapcsolatot tartva folytatja le; a tagállamok hatóságainak jogukban áll az eljárással kapcsolatos véleményüket kifejteni.

(3) Az (1) bekezdésben említett határozat és a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése szerinti határozat meghosszabbítására, módosítására vagy visszavonására hozott határozat meghozatalát megelőzően konzultálni kell a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal.

(4) A tanácsadó bizottság a versenykorlátozó magatartásokkal és az erőfölénnyel kapcsolatos ügyekben hatáskörrel rendelkező tisztviselőkből áll. A tagállamok képviseletük ellátására egy-egy tisztviselőt neveznek ki, a kinevezett tisztviselő akadályoztatása esetén helyettesíthető.

(5) A konzultációra a Bizottság által összehívott együttes ülésen kerül sor; az ülés legkorábban az összehívó értesítés megküldését követő tizennégy nap elteltével hívható össze. Az értesítéshez minden vizsgálandó üggyel kapcsolatban mellékelten megküldik az ügy összefoglalóját, a legfontosabb dokumentumokat és az előzetes határozattervezetet.

(6) A tanácsadó bizottság néhány tagjának vagy ezek helyetteseinek távolléte esetén is megfogalmazhatja véleményét. A konzultációs eljárás eredményéről készült jelentést csatolják a határozattervezethez. Nyilvánosságra nem hozható.

11. cikk

Információkérés

(1) A Szerződés 89. cikkével és a 87. cikke alapján elfogadott rendelkezésekkel a Bizottságra ruházott feladatok teljesítése során a Bizottság a tagállamok kormányaitól és hatáskörrel rendelkező hatóságoktól, valamint a vállalkozásoktól és a vállalkozások társulásaitól beszerezhet minden szükséges információt.

(2) Ha a Bizottság információt kért egy vállalkozástól vagy vállalkozások társulásától, a kérés egy példányát egyidejűleg megküldi a vállalkozás vagy a vállalkozások társulásának székhelye szerinti tagállamnak és a hatáskörrel rendelkező hatóságának is.

(3) A Bizottság a kérésben feltünteti a kérés jogalapját és célját, valamint a 15. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a hamis információszolgáltatásért járó bírságot.

(4) A kért információt a vállalkozások tulajdonosai vagy képviselői és jogi személyek, gazdasági társaságok, cégek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén a törvény vagy a létesítő okirat által a képviselettel megbízott személyek adják meg.

(5) Ha a vállalkozás vagy a vállalkozások társulása a Bizottság által megszabott határidőn belül nem szolgáltatja a kért információt, vagy hiányos információt szolgáltat, a Bizottság határozattal követeli az információszolgáltatást. A határozat megjelöli a kért információt, megfelelő határidőt szab az információszolgáltatásra és feltünteti a 15. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 16. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott bírságokat, és a határozat Bíróság által történő felülvizsgálatának jogát.

(6) A Bizottság egyidejűleg megküldi határozata egy példányát a vállalkozás vagy a vállalkozások társulásainak székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.

12. cikk

A gazdasági ágazatok vizsgálata

(1) Ha bármelyik gazdasági ágazatban a tagállamok közötti kereskedelem alakulása, az ármozgások, az árak rugalmatlansága vagy egyéb körülmények utalnak arra, hogy a gazdasági ágazatban a közös piacon belül korlátozott vagy torzult a verseny, a Bizottság határozhat a gazdasági ágazatban történő általános vizsgálatot lefolytatásáról, és ennek során kérheti az érintett ágazati vállalkozásaitól a Szerződés 85. és 86. cikkében megfogalmazott elvek érvényesítéséhez és a Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásához szükséges információk szolgáltatását.

(2) A Bizottság kérheti nevezetesen a gazdasági ágazati vállalkozásaitól vagy vállalkozásainak társulásaitól valamennyi olyan megállapodás, döntés és összehangolt magatartás közlését, amelyek a 4. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése értelmében mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól.

(3) A (2) bekezdés szerinti információkérés során a Bizottság kérheti azoktól a vállalkozásoktól vagy vállalkozások csoportjaitól, amelyek mérete a közös piacon vagy annak jelentős részén erőfölényre utal, a vállalkozás szerkezetének és magatartásának a Szerződés 86. cikke alapján történő értékeléséhez szükséges adatait.

(4) A 10. cikk (3)–(6) bekezdését és a 11., 13. és 14. cikket ennek megfelelően kell alkalmazni.

13. cikk

A tagállamok hatóságainak vizsgálata

(1) A Bizottság kérésére a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai elvégzik a Bizottság szerint a 14. cikk (1) bekezdése alapján szükségesnek tartott vagy a 14. cikk (3) bekezdése alapján határozatban elrendelt vizsgálatokat. A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak a vizsgálatok lefolytatásáért felelős alkalmazottai annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága által kibocsátott írásbeli meghatalmazás alapján járnak el, amelynek területén a vizsgálatot lefolytatják. A meghatalmazás tartalmazza a vizsgálat tárgyát és célját.

(2) A Bizottság vagy annak a tagállamnak hatáskörrel rendelkező hatósága – amelynek a területén a vizsgálatra sor kerül – kérésére a Bizottság alkalmazottai segítséget nyújthatnak e hatóságok alkalmazottainak feladataik ellátásában.

14. cikk

A Bizottság vizsgálati hatásköre

(1) A Szerződés 89. cikkével és a 87. cikke alapján elfogadott rendelkezésekkel a Bizottságra ruházott feladatok végrehajtása során a Bizottság minden szükséges vizsgálatot elvégezhet a vállalkozásoknál és a vállalkozások társulásainál. A Bizottság által megbízott alkalmazottak felhatalmazása kiterjed:

a) a könyvek és más üzleti nyilvántartások vizsgálatára;

b) a könyvekből és üzleti nyilvántartásokból másolatok vagy kivonatok készítésére;

c) a helyszínen szóbeli tájékoztatás kérésére;

d) a vállalkozások helyiségeibe, területére és szállítási eszközére történő belépésre.

(2) A Bizottság vizsgálatok lefolytatásáért felelős alkalmazottai írásbeli meghatalmazás alapján járnak el, a meghatalmazás tartalmazza a vizsgálat tárgyát, célját, valamint a 15. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott bírságokat abban az esetben, ha a könyveket vagy más üzleti nyilvántartásokat hiányosan bocsátják rendelkezésre. A Bizottság megfelelő idővel a vizsgálat előtt értesíti a vizsgálatról és a meghatalmazott alkalmazottak személyazonosságáról annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságát, amelynek területén a vizsgálatra sor kerül.

(3) A vállalkozások és a vállalkozások társulásai alávetik magukat a Bizottság határozatával elrendelt vizsgálatoknak. A határozat meghatározza a vizsgálat tárgyát és célját, kitűzi kezdési napját, valamint feltünteti a 15. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 16. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott bírságokat, és a határozat Bíróság általi felülvizsgálatának jogát.

(4) A Bizottság a (3) bekezdésben említett határozatokat azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival történő konzultációt követően hozza meg, amelyek területén a vizsgálatra sor kerül.

(5) Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak alkalmazottai, amelynek területén a vizsgálatra sor kerül, a hatóság vagy a Bizottság kérésére segítséget nyújthatnak a Bizottság alkalmazottai feladatainak ellátásához.

(6) Ha a vállalkozás ellenáll az e cikkben elrendelt vizsgálatnak, az érintett tagállam megadja a Bizottság felhatalmazásával rendelkező alkalmazottaknak a vizsgálat lefolytatásához szükséges segítséget. A tagállamok a Bizottsággal történt konzultációt követően 1962. október 1-jéig megtesznek minden szükséges intézkedést.

15. cikk

Bírság

(1) A Bizottság határozattal 100-tól 5000 elszámolási egységig terjedő összegű bírságot szabhat ki a vállalkozásokra vagy a vállalkozások társulásaira, ha szándékosan vagy gondatlanságból:

a) a 2. cikk szerinti kérelemben vagy a 4. és 5. cikk szerinti bejelentésben helytelen vagy félrevezető információt szolgáltatnak; vagy

b) a 11. cikk (3) vagy (5) bekezdése vagy a 12. cikk szerinti kérésre helytelen információt szolgáltatnak, vagy a 11. cikk (5) bekezdése szerint hozott határozatban meghatározott határidőre nem szolgáltatnak információt; vagy

c) a 13. vagy 14. cikk szerinti vizsgálatok során a kért könyveket vagy más üzleti nyilvántartásokat hiányosan mutatják be, vagy megtagadják, hogy a 14. cikk (3) bekezdése végrehajtására kibocsátott határozatban elrendelt vizsgálatnak alávessék magukat.

(2) A Bizottság határozattal 1000 – től 1000000 elszámolási egységig terjedő, vagy annál nagyobb összegű bírságot szabhat ki a vállalkozásokra vagy a vállalkozások társulásaira, de a bírság mértéke nem haladhatja meg a jogsértésben részt vevő egyes vállalkozások megelőző éves üzleti forgalmának 10 %-át, ha a vállalkozások szándékosan vagy gondatlanságból:

a) megsértik a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdését vagy 86. cikkét; vagy

b) megszegik a 8. cikk (1) bekezdése szerint fennálló valamely kötelezettséget.

A bírság összegének megállapításakor a jogsértés súlyát és időtartamát is figyelembe kell venni.

(3) A 10. cikk a (3)–(6) bekezdését kell alkalmazni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozatok nem büntetőjogi jellegűek.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő bírságokat nem kell kiróni azokra a cselekményekre, amelyek:

a) a Bizottságnak való bejelentést követően és a Bizottságnak a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése szerint meghozott határozatát megelőzően történtek, feltéve, hogy a bejelentésben leírt tevékenységi kör alá tartoznak;

b) a bejelentést megelőzően és e rendelet hatálybalépésekor már létrejött megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások során történtek, feltéve, hogy a bejelentésre az 5. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül sor került.

(6) Az (5) bekezdés nem alkalmazható, ha a Bizottság tájékoztatta az érintett vállalkozásokat, hogy előzetes vizsgálat alapján az a véleménye, hogy a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdését kell alkalmazni, és a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazása nem indokolt.

16. cikk

Kényszerítő bírság

(1) A Bizottság határozatában a megjelölt időponttól kezdődően számított napi 50–1000 elszámolási egységig terjedő kényszerítő bírságot szabhat ki a vállalkozásokra vagy a vállalkozások társulásaira annak érdekében, hogy kényszerítse őket arra, hogy:

a) vessenek véget az e rendelet 3. cikke alapján hozott határozatnak megfelelően a Szerződés 85. vagy 86. cikkének megsértésének;

b) tartózkodjanak a 8. cikk (3) bekezdése szerint tiltott cselekménytől;

c) a 11. cikk (5) bekezdése alapján hozott határozattal kért teljes és helyes információt szolgáltassanak;

d) vessék alá magukat a vizsgálatnak, amelyet a 14. cikk (3) bekezdés alapján hozott határozattal rendelt el.

(2) Amennyiben a vállalkozások vagy a vállalkozások társulásai teljesítik azt a kötelezettséget, amely a kényszerítő bírság célja volt, a Bizottság a kényszerítő bírság teljes összegét az eredeti határozatban megállapított összegnél alacsonyabban is megállapíthatja.

(3) A 10. cikk (3)–(6) bekezdését kell alkalmazni.

17. cikk

Bírósági felülvizsgálat

A Bíróság korlátlan hatáskörrel bír a Szerződés 172. cikkének értelmében a Bizottság bírságot vagy a kényszerítő bírságot megállapító határozatainak felülvizsgálatára; a Bíróság a kirótt bírságot, vagy kényszerítő bírságot törölheti, csökkentheti vagy emelheti.

18. cikk

Elszámolási egység

A 15-17. cikk alkalmazásában az elszámolási egység a Bizottság költségvetésének kidolgozásakor a Szerződés 207. és 209. cikkének megfelelően elfogadott elszámolási egység lesz.

19. cikk

A felek és harmadik személyek meghallgatása

(1) A 2., 3., 6., 7., 8., 15. és 16. cikk szerinti határozat meghozatala előtt a Bizottság lehetőséget biztosít az érintett vállalkozásoknak vagy a vállalkozások társulásainak a meghallgatásra abban az ügyben, amellyel kapcsolatban a Bizottság kifogást emelt.

(2) Ha a Bizottság vagy a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai szükségesnek tartják, más természetes vagy jogi személyeket is meghallgathatnak. Harmadik személy meghallgatásra irányuló kérelmének a megfelelő érdek valószínűsítése esetén kell helyt adni.

(3) Ha a Bizottság a 2. cikk értelmében nemleges megállapításról határoz, vagy a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése szerint hoz határozatot, közzéteszi a vonatkozó kérelem vagy bejelentés összefoglalását, és felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a meghatározott, egy hónapnál nem rövidebb határidőn belül nyújtsák be észrevételeiket. A közzététel során figyelembe kell venni a vállalkozások üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekét.

20. cikk

Szakmai titoktartás

(1) A 11., 12., 13. és 14. cikk alkalmazása során szerzett információ csak a kérelem vagy a vizsgálat céljából használható fel.

(2) A 19. és 21 cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, tisztviselői és más alkalmazottai nem hozzák nyilvánosságra az e rendelet alkalmazása során megszerzett azon információkat, amely szakmai titoktartási kötelezettség alá tartoznak.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem akadályozzák azon általános információ vagy felmérés közzétételét, amely nem tartalmaz az egyes vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira vonatkozó információt.

21. cikk

Határozatok közzététele

(1) A Bizottság közzéteszi a 2., 3., 6., 7. és 8. cikk alapján hozott határozatokat.

(2) A közzététel tartalmazza a felek nevét és a határozat fő tartalmát; tekintettel van a vállalkozások üzleti titkainak védelméhez fűződő jogos érdekére.

22. cikk

Különös rendelkezések

(1) A Bizottság javaslatot nyújt be a Tanácsnak a 4. cikk (2) vagy az 5. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó megállapodások, döntések és összehangolt magatartások bizonyos kategóriái 4. vagy 5. cikk alapján kötelező bejelentésének érdekében.

(2) E rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül a Tanács a Bizottság javaslatára megvizsgálja, milyen különös rendelkezések hozhatóak a 4. cikk (2) bekezdésének vagy az 5. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó megállapodások, döntések és összehangolt magatartások e rendelet rendelkezései alóli mentesítésére.

23. cikk

A tagállami hatóságok határozataira vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) A Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése szerinti megállapodások, döntések és összehangolt magatartások, amelyeknél e rendelet hatálybalépése előtt a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a 85. cikk (1) bekezdésének alkalmazásától a 85. cikk (3) bekezdése értelmében eltekintettek, nem tartoznak az 5. cikk szerinti bejelentési kötelezettség alá. A tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának határozata a 6. cikk szerinti határozatnak minősül; érvényessége a hatóság által meghatározott idő lejártával, legkésőbb három évvel e rendelet hatálybalépése után szűnik meg. A 8. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatok meghosszabbítására vonatkozó kérelmekről a Bizottság a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően dönt.

24. cikk

Végrehajtási rendelkezések

A Bizottság hatáskörébe tartozik a 2. és 3. cikk szerinti kérelmekre, a 4. és 5. cikk szerinti bejelentések formájára, tartalmára és más részleteire, valamint a 19. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti meghallgatásra vonatkozó végrehajtási rendelkezések elfogadása.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1962. február 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Couve De Murville

--------------------------------------------------