2020.12.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 444/1486


EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás – Értesítés az Unió részéről

Az Európai Unió a következőkről értesíti az Egyesült Királyságot az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás) kapcsán.

A.    ÉRTESÍTÉS AZ UNIÓ NEVÉBEN AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGGEL (EPPO) KAPCSOLATBAN

A LAW.OTHER.134. cikk 7. bekezdésének d) és g) pontja

1.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás harmadik része [Bűnüldözési együttműködés és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés] LAW.MUTAS.114. cikkének [Az illetékes hatóság fogalmának meghatározása], valamint az említett megállapodás LAW.OTHER.134. cikke [Értesítések] 7. bekezdése d) pontjának megfelelően az Unió a saját nevében értesíti az Egyesült Királyságot arról, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás harmadik részének [Bűnüldözési együttműködés és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés] VIII. címe [Kölcsönös jogsegély] alkalmazásában, az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet (1) 22., 23. és 25. cikkében előírt hatásköreinek gyakorlása során az EPPO tekintendő illetékes hatóságnak. Ez az értesítés az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 120. cikkének (2) bekezdése szerint elfogadott bizottsági határozatban meghatározott időponttól hatályos. Az Egyesült Királyság tájékoztatást fog kapni erről az időpontról.

2.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás harmadik része [Bűnüldözési együttműködés és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés] LAW.CONFISC.21. cikkének [Hatóságok] 2. bekezdése, valamint az említett megállapodás LAW.OTHER.134. cikke [Értesítések] 7. bekezdésének g) pontja értelmében az Unió a saját nevében értesíti az Egyesült Királyságot arról, hogy az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 22., 23. és 25. cikkében előírt hatásköreinek gyakorlása során az EPPO tekintendő illetékes hatóságnak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás harmadik részének [Bűnüldözési együttműködés és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés] XI. címe [Befagyasztás és elkobzás] szerinti befagyasztás iránti megkeresések létrehozása, és adott esetben végrehajtása céljából, továbbá központi hatóságnak az ilyen megkeresések küldése és megválaszolása céljából. Ez az értesítés az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 120. cikkének (2) bekezdése szerint elfogadott bizottsági határozatban meghatározott időponttól hatályos. Az Egyesült Királyság tájékoztatást fog kapni erről az időpontról.

3.

A megkereséseket az EPPO központi hivatalának kell megküldeni.

B.    ÉRTESÍTÉS AZ UNIÓ NEVÉBEN A TAGÁLLAMOK ÁLTAL A KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALKALMAZÁSA TEKINTETÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

1.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás késedelmes aláírása miatt az Unió legkésőbb 2021. január 31-én küld értesítést a tagállamok által az alábbiakban felsorolt rendelkezésekkel kapcsolatban hozott döntésekről.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás azon rendelkezéseinek felsorolása, amelyek a megállapodás hatálybalépésekor vagy alkalmazásának kezdetekor értesítést igényelnek:

a)

A LAW.OTHER.134. cikk 7. bekezdésének a) pontja: Értesítés az egyes tagállamok által a III. cím [Az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak továbbítása és kezelése] szerinti PNR-adatok fogadása és kezelése céljából létrehozott vagy kijelölt utasadat-információs egységek tekintetében;

b)

A LAW.OTHER.134. cikk 7. bekezdésének b) pontja: Értesítés az egyes tagállamok nemzeti joga értelmében az elfogatóparancs végrehajtására illetékes hatóság tekintetében;

c)

A LAW.OTHER.134. cikk 7. bekezdésének b) pontja: Értesítés az egyes tagállamok nemzeti joga értelmében az elfogatóparancs kibocsátására illetékes hatóság tekintetében;

d)

A LAW.OTHER.134. cikk 7. bekezdésének c) pontja: Értesítés az átadott keresett személynek a tagállam területén történő átszállítása iránti megkeresések fogadására illetékes hatóság tekintetében;

e)

A LAW.OTHER.134. cikk 7. bekezdésének e) pontja: Értesítés a bűnügyi nyilvántartásból származó információknak a IX. cím [Bűnügyi nyilvántartási információk cseréje] szerinti cseréjére, valamint a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 22. cikkének 2. bekezdésében említett információcserére illetékes központi hatóság tekintetében;

f)

A LAW.OTHER.134. cikk 7. bekezdésének f) pontja: Értesítés a XI. cím [Befagyasztás és elkobzás] szerinti megkeresések küldéséért és megválaszolásáért, valamint az ilyen megkeresések teljesítéséért, illetve a megkereséseknek a végrehajtásukra illetékes hatóságok részére történő továbbításáért felelős központi hatóság tekintetében.

2.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás SSC.11.cikke 2. bekezdésével [Kiküldött munkavállalók] összhangban az Unió értesíti az Egyesült Királyságot, hogy a következő tagállamok:

az A. kategóriába tartoznak: tagállamok, amelyek kifejezték azon szándékukat, hogy 2021. január 1-jétől el kívánnak térni a kereskedelmi és együttműködési megállapodás SSC.10. cikkétől [Általános szabályok]: Ausztria, Magyarország, Portugália, Svédország,

a B. kategóriába tartoznak: tagállamok, amelyek kifejezték azon szándékukat, hogy 2021. január 1-jétől nem kívánnak eltérni a kereskedelmi és együttműködési megállapodás SSC.10. cikkétől [Általános szabályok]: – ,

a C. kategóriába tartoznak: tagállamok, amelyek nem jelezték, hogy 2021. január 1-jétől el kívánnak-e térni a kereskedelmi és együttműködési megállapodás SSC.10. cikkétől [Általános szabályok]: Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.

3.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás azon rendelkezéseihez kapcsolódó értesítéseket, amelyekkel kapcsolatban a tagállamok a kereskedelmi és együttműködési megállapodás hatálybalépése vagy alkalmazásának megkezdése után is meghozhatják döntésüket, kellő időben, az esettől függően az említett megállapodásban meghatározott határidőkön belül kell megtenni.

(1)  A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).