24.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 240/4


MEGÁLLAPODÁS

a polgári légi közlekedés biztonságáról az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között

Az EURÓPAI UNIÓ

és

a KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

a továbbiakban a Felek,

FELISMERVE, hogy a polgári repüléstechnikai termékek tervezése, gyártása és forgalmazása egyre inkább multinacionális jellegű tendenciát mutat;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy előmozdítsák a polgári légi közlekedés biztonságát, környezetvédelmi színvonalát és környezeti összeférhetőségét, valamint megkönnyítsék a polgári repüléstechnikai termékek szabad forgalomba bocsátását;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos kérdések kapcsán elmélyítsék az együttműködést és növeljék ezek kezelésének hatékonyságát;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy együttműködésük kedvező hatással lehet a szabványok és eljárások fokozottabb nemzetközi harmonizációjának ösztönzésére;

FIGYELEMBE VÉVE a légi közlekedési ágazatra a felesleges műszaki ellenőrzések, értékelések és vizsgálatok révén nehezedő gazdasági terhek lehetséges csökkentését;

FELISMERVE, hogy a megfelelőségi ténymegállapítások és bizonyítványok kölcsönös elfogadásának olyan, az alkalmazandó műszaki előírásoknak vagy szabványoknak való megfelelést kell biztosítania, amely egyenértékű a Fél saját eljárásai által nyújtott biztosítékokkal;

FELISMERVE, hogy az ilyen kölcsönös elfogadás egyik előfeltétele, hogy mindegyik fél töretlenül megbízzon a másik Fél megfelelőségi ténymegállapításokkal kapcsolatos folyamataiban az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területen;

FELISMERVE a Felek folyamatos kommunikáción és kölcsönös bizalmon alapuló szabályozási együttműködésre irányuló szándékát a polgári légi közlekedés biztonsága, a környezetvédelmi vizsgálatok, valamint a bizonyítványok terén;

FELISMERVE a Feleknek a polgári légi közlekedés biztonságával és környezeti összeférhetőségével kapcsolatos kétoldalú, regionális és többoldalú szerződések alapján fennálló kötelezettségeit:

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Célkitűzések

E megállapodás célkitűzései a következők:

a)

a megfelelőségi ténymegállapítások, valamint a valamelyik Fél illetékes hatósága által kiadott bizonyítványok e megállapodás mellékleteiben előírt kölcsönös elfogadásának lehetővé tétele;

b)

a polgári légiközlekedési ágazat multinacionális dimenziójának elősegítése;

c)

a polgári repüléstechnikai termékek és szolgáltatások szabad forgalomba bocsátásának elősegítése és támogatása;

d)

a polgári légi közlekedés magas szintű biztonságának és környezeti összeférhetőségének érdekében az együttműködés előmozdítása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„jóváhagyott szervezetek”: valamelyik Fél illetékes hatósága által az e megállapodás tárgyi hatályához kapcsolódó jogosultságok gyakorlására vonatkozóan tanúsítással rendelkező jogi személy.

b)

„bizonyítvány”: bármilyen jóváhagyás, engedély vagy egyéb, a megfelelőség elismeréseként kiállított olyan dokumentum, amely szerint egy polgári repüléstechnikai termék, szervezet vagy személy megfelel a Felek vonatkozó jogszabályaiból eredő alkalmazandó követelményeknek.

c)

„polgári repüléstechnikai termék”: bármely polgári légi jármű, légi jármű motor, légi jármű propeller, illetve arra szerelt vagy szerelendő részegység, berendezés vagy alkatrész.

d)

„illetékes hatóság”: valamely Fél által e megállapodás céljaira kijelölt kormányhivatal vagy -szerv, amely az adott Fél joghatósága alatt gyakorolja a polgári repüléstechnikai termékek, szolgáltatások és az üzemeltetés, illetve a bizonyítványok megfelelőség-ellenőrzésének és monitoringjának jogát, és amely jogérvényesítési tevékenységet folytathat annak biztosítására, hogy azok megfelelnek az adott Fél joghatósága alatt alkalmazandó jogi követelményeknek.

e)

kijelölt képviselők”: bármely, a Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság nevében megfelelőségértékelésre, illetve ténymegállapítások megtételére a jogszabályok által feljogosított természetes vagy jogi személy.

f)

„monitoring”: illetékes hatóság által végzett rendszeres felügyelet a megfelelő alkalmazandó jogi követelményeknek való folyamatos megfelelés megállapítása céljából.

g)

„műszaki megbízott”: a Kínai Népköztársaság kormánya részéről a Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAAC), az Európai Unió részéről pedig az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA).

3. cikk

Hatály

1.   E megállapodás keretében az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:

a)

a polgári repüléstechnikai termékek légialkalmassági bizonyítványai és monitoringja;

b)

a polgári repüléstechnikai termékek környezetvédelmi vizsgálata és bizonyítványai;

c)

a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása és monitoringja;

d)

a karbantartó szervezetek tanúsítása és monitoringja;

e)

a személyzet engedélyezése és képzése;

f)

a légi járművek üzemeltetése;

g)

légiforgalmi szolgálatok és légiforgalmi szolgáltatás; valamint

h)

az 1944. december 7-én Chicagóban aláírt, nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény) mellékleteiben meghatározott egyéb területek.

2.   Az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyekben a felek kidolgozzák a megfelelőségi ténymegállapítások és a bizonyítványok kölcsönös elfogadásának feltételeit és módszereit leíró mellékleteket, valamint az azokhoz kapcsolódó végrehajtási eljárásokat, ideértve az adott esetben szükséges átmeneti rendelkezéseket, amennyiben megállapodnak abban, hogy a polgári légi közlekedésre vonatkozó előírásaik, szabályaik, gyakorlataik, eljárásaik és rendszereik kellőképpen egyenértékűek, illetve összeegyeztethetők ahhoz, hogy lehetővé tegyék a megállapodott szabályok alapján az egyik Fél által kiadott bizonyítványoknak és a megfelelőségi ténymegállapításoknak a másik általi elfogadását. A felek polgári légi közlekedési rendszerei közötti műszaki különbségeket a mellékletek részletezik.

4. cikk

Általános kötelezettségek

1.   Mindegyik Fél elfogadja a másik Fél illetékes hatóságának megfelelőségi ténymegállapításait és kiadott bizonyítványait az e megállapodás mellékleteiben foglalt feltételekkel összhangban, ideértve az azok szerves részét képező adott esetben szükséges átmeneti rendelkezéseket.

2.   Az e megállapodás mellékleteiben meghatározottak kivételével, e megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy előírja a Felek előírásainak vagy műszaki szabályainak kölcsönös elfogadását vagy elismerését.

3.   Az olyan kijelölt képviselők vagy jóváhagyott szervezetek által tett megállapításokat, amelyeket valamelyik Fél alkalmazandó jogszabályai felhatalmaztak arra, hogy az illetékes hatóságéival egyenértékű megállapításokat tegyenek, ugyanúgy érvényesnek kell tekinteni e megállapodás alkalmazásában, mint az illetékes hatóság által tett megállapításokat.

4.   A Felek biztosítják, hogy illetékes hatóságaik képesek legyenek ellátni, és el is lássák az e megállapodás – ideértve annak mellékleteit is – szerinti feladataikat.

5.   Annak biztosítása érdekében, hogy a Felek töretlenül megbízhassanak egymás megfelelőségi ténymegállapításokkal kapcsolatos folyamataiban, bármely műszaki megbízott részt vehet a másik belső minőségbiztosítási tevékenységeiben az e megállapodás mellékleteiben meghatározott eljárásokkal összhangban.

5. cikk

A szabályozási hatáskör fenntartása és védintézkedések

1.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozza bármelyik Fél következőkre kiterjedő hatáskörét:

a)

az általa megfelelőnek tartott védelmi szint törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseken keresztüli meghatározása a biztonság, a környezet, valamint az e megállapodás hatálya alá tartozó egyéb kockázatok tekintetében;

b)

minden megfelelő és azonnali intézkedés elrendelése, amennyiben reális a kockázata annak, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó bármely termék, szolgáltatás vagy tevékenység:

i)

veszélyeztetheti a környezet vagy az emberek egészségét vagy biztonságát;

ii)

nem felel meg az adott Fél alkalmazandó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek; vagy

iii)

egyéb módon nem felel meg az e megállapodás alkalmazandó mellékletének hatálya alá tartozó valamely követelménynek.

2.   Amennyiben bármely Fél intézkedéseket hoz e cikk (1) bekezdése szerint, úgy erről az intézkedések meghozatalától számított 15 munkanapon belül indokolással ellátott írásos értesítést küld a másik félnek.

3.   Az e cikk alapján hozott intézkedéseket egyik fél sem tekintheti vagy értelmezheti úgy, mint e megállapodás rendelkezéseinek megszegését.

6. cikk

Kapcsolattartás

1.   E megállapodás aláírását követően a Felek értesítik egymást az e megállapodás végrehajtása kapcsán illetékes kapcsolattartóiról.

2.   A Felek és/vagy az illetékes hatóságok között az e megállapodás végrehajtására vonatkozó mindennemű kapcsolattartás angol nyelven történik.

3.   A Felek értesítik egymást illetékes hatóságuk vagy hatóságaik kilétéről.

7. cikk

Szabályozási együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás és átláthatóság

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a másik Fél folyamatos tájékoztatást kapjon vonatkozó jogszabályaikról, rendeleteikről, előírásaikról és követelményeikről, valamint a bizonyítványok kiadására szolgáló rendszerükről.

2.   A Felek értesítik egymást vonatkozó jogszabályaik, rendeleteik, előírásaik és követelményeik, valamint a bizonyítványok kiadására szolgáló rendszerük tervezett lényeges módosításairól, amennyiben ezek a módosítások hatással lehetnek e megállapodásra. A Felek a lehetőségekhez mérten lehetővé teszik, hogy a másik Fél véleményt nyilvánítson az ilyen módosításokkal kapcsolatban, és ezeket a véleményeket kellőképp figyelembe veszik.

3.   A műszaki megbízottak az e megállapodás hatálya alá tartozó szabályozási együttműködésre eljárásokat dolgozhatnak ki.

4.   A Felek a biztonsági kérdések kivizsgálása és megoldása céljából lehetővé tehetik egymásnak a megfigyelői részvételt felügyeleti tevékenységeikben a vonatkozó mellékletben meghatározottak szerint.

5.   Felügyelet és ellenőrzések céljából a Felek illetékes hatóságai segítséget nyújtanak a másik Fél illetékes hatóságainak, hogy a joghatóságuk alatt álló szabályozott szervezetekhez akadálytalan hozzáférést biztosítsanak.

8. cikk

A biztonsági adatok cseréje

A Felek a 10. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül és alkalmazandó jogszabályaikra is figyelemmel megállapodnak abban, hogy:

a)

kérésre kellő időben tájékoztatják egymást az olyan balesetekkel, súlyos eseményekkel és egyéb, kialakuló helyzetekkel kapcsolatban a műszaki megbízottaik rendelkezésére álló információkról, amelyek az e megállapodás mellékleteinek hatálya alá tartozó termékekkel, szolgáltatásokkal vagy tevékenységekkel összefüggésben merülnek fel; valamint

b)

a biztonságra vonatkozó egyéb információkat a műszaki megbízottak által kidolgozott eljárásokkal összhangban osztják meg egymással.

9. cikk

Együttműködés a végrehajtási tevékenységekben

Az alkalmazandó törvényi és rendeleti előírásokra is figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy kérésre és a kért erőforrások rendelkezésre állására figyelemmel műszaki megbízottaikon vagy illetékes hatóságaikon keresztül kölcsönösen együttműködnek és segítséget nyújtanak az e megállapodás hatálya alá tartozó vizsgálatokban vagy végrehajtási eljárásokban. Ezenkívül mindegyik Fél azonnal értesíti a másik Felet bármely közös érdekű vizsgálatról.

10. CIKK

Titoktartás, valamint védett adatok és információk védelme

1.   A Felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályaik által előírt korlátokra figyelemmel megőrzik az e megállapodás alapján a másik Féltől kapott adatok és információk titkosságát.

2.   Különösen, a Felek – vonatkozó jogszabályaikra figyelemmel – az e megállapodás alapján egymástól kapott olyan adatokat és információkat, amelyek üzleti titoknak, szellemi tulajdonnak, bizalmas kereskedelmi vagy pénzügyi információnak, védett adatoknak minősülnek, vagy az olyan információkat, amelyek folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatosak nem hozzák harmadik fél tudomására, ideértve a nyilvánosságra hozatalt is, illetve ezt nem engedélyezik illetékes hatóságaik számára. E célból az ilyen adatokat és információkat bizalmasnak, jogvédettnek vagy üzleti titoknak kell tekinteni, és ezt adott esetben egyértelműen fel kell tüntetni.

3.   Amikor valamely Fél vagy egy illetékes hatóság adatot és információt szolgáltat a másik Félnek vagy a másik Fél illetékes hatóságának, megjelölheti azokat az a adatokat és információkat, amelyek álláspontja szerint nem hozhatók nyilvánosságra.

4.   Amennyiben a Felek valamelyike nem ért egyet a másik Fél által szolgáltatott adatok és információk bizalmasnak, jogvédettnek vagy üzleti titoknak való minősítésével, akkor a 15. cikk rendelkezései szerint konzultációt kezdeményez a másik Féllel a kérdés rendezésére.

5.   A Felek minden ahhoz szükséges észszerű elővigyázatossági intézkedést megtesznek, hogy az e megállapodás alapján kapott adatokat és információkat megvédjék a jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól.

6.   Az a Fél, amelyik e megállapodás alapján adatokat és információkat kap a másik Féltől, a másik Féltől történő átvétellel nem szerez tulajdonjogokat a szellemi vagy ipari tulajdon felett.

11. CIKK

A Felek vegyes bizottsága

1.   A Felek képviselőiből létrejön a vegyes bizottság. A vegyes bizottság felelős e megállapodás hatékony működéséért, és rendszeres időközönként ülésezik, hogy értékelje a megállapodás végrehajtásának hatékonyságát.

2.   A vegyes bizottság az e megállapodás működésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely üggyel foglalkozhat. Különösen a következők tartoznak a felelősségi körébe:

a)

az e megállapodás és annak mellékletei alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdés megoldása;

b)

az e megállapodás működésének javítására alkalmas lehetőségek mérlegelése, és adott esetben az e megállapodás módosítására vonatkozó javaslatok tétele a Felek részére a 17. cikk szerint;

c)

a mellékleteket módosításainak elfogadása;

d)

új mellékletek kidolgozásának koordinálása és elfogadása a 17. cikk szerint; valamint

e)

adott esetben a szabályozási együttműködéssel és az átláthatóság kapcsolatos munkafolyamatok elfogadása valamennyi, a 3. cikkben említett tevékenység tekintetében.

3.   A vegyes bizottság kidolgozza és elfogadja eljárási szabályzatát.

12. CIKK

A költségek megtérülése

A Felek törekednek annak biztosítására, hogy a műszaki megbízottjaik által az olyan jogi vagy természetes személyre kiszabott díjak vagy illetékek, amelyek illetve akik tevékenysége e megállapodás hatálya alá tartozik igazságosak, észszerűek és a nyújtott szolgáltatásokkal arányosak legyenek, valamint ne akadályozzák a kereskedelmet.

13. CIKK

Egyéb megállapodások

1.   Amennyiben e megállapodás mellékletei másképpen nem rendelkeznek, az olyan megállapodásokban vállalt kötelezettségek, amelyeket az egyik Fél olyan harmadik országgal kötött, amely nem részes fele e megállapodásnak, a másik Fél tekintetében e megállapodás alapján érvénytelenek és hatálytalanok.

2.   A hatálybalépésétől kezdődően ez a megállapodás felváltja a Kínai Népköztársaság kormánya és az Európai Unió tagállamai közötti, a légi közlekedés biztonságáról szóló kétoldalú megállapodásokat az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi olyan területen, amelynek kapcsán a 3. cikk rendelkezéseivel összhangban intézkedéseket hajtottak végre.

3.   E megállapodás hatálybalépésétől kezdődően a műszaki megbízottak megteszik a szükséges intézkedéseket a köztük fennálló előzetes megállapodások módosítása vagy megszüntetése érdekében.

4.   E cikk (2) bekezdésére is figyelemmel ez a megállapodás nem érinti a Felek más nemzetközi megállapodások szerinti jogait és kötelezettségeit.

14. CIKK

Alkalmazás

1.   Ez a megállapodás egyrészről a Kínai Népköztársaság polgári légi közlekedés területén alkalmazott szabályozási rendszerére, másrészről az Európai Unió polgári légi közlekedés területén alkalmazott szabályozási rendszerére alkalmazandó.

2.   A Felek közös célja, hogy e megállapodás előnyeit a megállapodás harmadik országokra történő esetleges kiterjesztésével a legnagyobb mértékben kiaknázzák. Ennek érdekében a 11. cikke szerint létrehozott vegyes bizottság adott esetben megvizsgálja azon feltételeket és eljárásokat – beleértve e megállapodás szükséges módosításait is –, amelyek harmadik országok e megállapodáshoz való csatlakozásához szükségesek.

15. CIKK

Konzultációk és vitarendezés

1.   A Felek az e megállapodás mellékleteinek rendelkezéseivel összhangban folytatott konzultációk révén minden erőfeszítést megtesznek az e megállapodás szerinti együttműködésükkel kapcsolatban köztük fennálló bármely véleménykülönbség lehető legalacsonyabb technikai szinten történő megoldása érdekében.

2.   Amennyiben valamely véleménykülönbséget nem sikerül e cikk (1) bekezdése szerint rendezni, a véleménykülönbséget bármely műszaki megbízott az e megállapodás 11. cikke szerint létrehozott vegyes bizottság elé terjesztheti, amely megtárgyalja a kérdést.

3.   E cikk (1) és (2) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül az e megállapodással kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdéssel kapcsolatban bármelyik Fél kérhet a másik Féltől konzultációt. A másik Fél 45 napon belül a Felek által megállapított időpontban konzultációt kezd.

16. CIKK

A kölcsönös elfogadási kötelezettségek felfüggesztése

1.   Az egyik Fél részben vagy egészben felfüggesztheti az e megállapodás valamely mellékletében meghatározott elfogadási kötelezettségeinek teljesítését, amennyiben a másik Fél nem teljesíti az e megállapodásban – ideértve a megállapodás mellékleteit – meghatározott kötelezettségeit.

2.   Mielőtt a Fél felfüggeszti elfogadási kötelezettségei teljesítését, a 15. cikkel összhangban konzultációt kell kérnie. Amennyiben a konzultációk nem oldják meg a valamely mellékletre vonatkozó véleménykülönbséget, az egyik Fél értesítheti a másik Felet a vita tárgyát képező, a melléklet hatálya alá tartozó megfelelőségi ténymegállapítások és bizonyítványok elfogadásának felfüggesztésére irányuló szándékáról. Ezen értesítés írásban, a felfüggesztés részletes indokolásával történik.

3.   Az ilyen felfüggesztés az értesítés napjától számított 30 nap elteltével lép hatályba, hacsak a felfüggesztést kezdeményező Fél ezen időszak vége előtt nem értesíti írásban a másik felet az értesítés visszavonásáról. Ez a felfüggesztés nem érinti a kérdéses Fél illetékes hatósága által a felfüggesztés hatálybalépése előtt végzett megfelelőségi ténymegállapítások és kibocsátott bizonyítványok érvényességét. Bármely ilyen hatályba lépett felfüggesztés a Felek ilyen témájú írásbeli levélváltását követőn azonnal megszüntethető.

17. CIKK

Hatálybalépés, megszűnés és módosítás

1.   E megállapodás, beleértve annak mellékleteit, azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek az e megállapodás hatálybalépésére vonatkozó eljárásaik befejezését megerősítő diplomáciai jegyzékeket kicserélték.

2.   E megállapodás, beleértve annak mellékleteit, mindkét Félre nézve kötelező, és hatályban marad mindaddig, amíg azt az egyik Fél meg nem szünteti.

3.   A másik Fél számára hat hónappal korábban írásban küldött értesítés révén bármely Fél megszüntetheti ezt a megállapodást, kivéve, ha a Felek ezen időszak vége előtt közös megegyezéssel visszavonják a megszüntetésről szóló értesítést.

4.   Az e megállapodás egészének vagy bármely mellékletének megszüntetéséről szóló értesítést követően a megszüntetés hatálybalépéséig a Felek továbbra is eleget tesznek az e megállapodásból vagy annak bármely mellékletéből eredő kötelezettségeiknek.

5.   E megállapodás megszüntetése nem érinti az e megállapodásban – beleértve annak mellékleteit – előírt feltételeknek megfelelően a Felek által kibocsátott bármely bizonyítvány érvényességét.

6.   A Felek kölcsönös, írásba foglalt egyetértéssel módosíthatják ezt a megállapodást. E megállapodás módosítása azon legutolsó írásbeli értesítés napján lép hatályba, amellyel az egyik Fél értesítette a másik Felet arról, hogy a hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásai befejeződtek. A mellékletek módosításai a 11. cikk alapján létrehozott vegyes bizottság határozatával lépnek hatályba.

7.   Amennyiben az egyik Fél egy vagy több melléklet eltávolítása vagy hozzáadása és a többi melléklet megtartása révén módosítani szeretné e megállapodást, a Felek e megállapodás módosítására konszenzussal és e cikk eljárásaival összhangban törekednek. Amennyiben nem sikerül konszenzust kialakítani a többi melléklet megtartására vonatkozóan, e megállapodás az értesítés napját követő hatodik hónap végén megszűnik, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg.

8.   Az e megállapodásnak a 3. cikk rendelkezéseivel összhangban történő hatálybalépése után kidolgozott bármely egyedi melléklet a 11. cikk alapján létrehozott vegyes bizottság határozatával lép hatályba.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott e célból kellően meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Ez a megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint kínai nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

Image 1

Image 2


I. MELLÉKLET

LÉGIALKALMASSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TANÚSÍTÁS

1.   HATÁLY

1.1.

E melléklet hatálya alá tartozik 1. a megfelelőségi ténymegállapítások, bizonyítványok és dokumentációk kölcsönös elfogadása; valamint 2. a következők tekintetében nyújtott műszaki támogatás:

a)

a polgári repüléstechnikai termékek (a továbbiakban: a termékek) légialkalmassága és folyamatos légialkalmassága;

b)

a tervező és gyártó szervezetek; valamint

c)

a zajkibocsátás, az üzemanyag-kieresztés és az égéstermék-kibocsátás, adott esetben ideértve a szén-dioxid-kibocsátást is.

1.2.

A használt vagy felújított motorok, propellerek, alkatrészek és berendezések nem tartoznak e melléklet hatálya alá, ha azokat külön-külön veszik figyelembe. A használt légi járművek e melléklet hatálya alá tartoznak.

1.3.

A Kínai Népköztársaság légialkalmassági felügyeleti rendszere keretében kiadott alkatrész-gyártói jóváhagyások nem tartoznak e melléklet hatálya alá.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1.

E melléklet alkalmazásában:

a)

„Légijármű-értékelő jelentés”: a légijármű-értékelő csoport által a CCAR-21-R4 15. fejezete szerint kidolgozott jelentés. A légijármű-értékelő jelentés nem tartozik közvetlenül a CAAC által kiállított típusalkalmassági bizonyítvány vagy a típusalkalmassági bizonyítvány hitelesítésének hatálya alá, hanem a CAAC rendszerében egy légijármű-értékelő csoport végzi az annak érdekében történő vizsgálatot, hogy alátámassza azokat a típusspecifikus működési szempontokat, amelyekért a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja felelős.

b)

„Légialkalmassági jóváhagyási címke”: az exportáló Fél szabályozási felügyelete alatt álló személy vagy szervezet általi nyilatkozat arról, hogy az új polgári repüléstechnikai termék – a teljes légi járművek kivitelével – megfelel a jóváhagyott tervnek, és biztonságos működést lehetővé tevő állapotban van. Légialkalmassági jóváhagyási címke a CAAC AAC-038 formanyomtatványa, illetve az EASA 1. formanyomtatványa.

c)

„Tanúsító hatóság”: a tervezési bizonyítványt kibocsátó hatóság, amely hatósági minőségében mentesíti a tervező államot az adott termékre vonatkozó felelőssége alól.

d)

A típusterv módosításai kisebb és jelentős módosításokra oszthatók. „Kisebb módosítás” az, amelynek nincs észlelhető hatása a tömegre, az egyensúlyra, a szerkezeti szilárdságra, a megbízhatóságra, az üzemeltetési jellemzőkre, a zajkibocsátásra, a tüzelőanyag-kieresztésre, az égéstermék-kibocsátásra vagy a termék légialkalmasságát befolyásoló egyéb tulajdonságra. Minden egyéb módosítás „jelentős módosításnak” minősül.

e)

„Tervezési bizonyítvány”: a valamelyik Fél általi elismerés egy formája arra vonatkozóan, hogy a polgári repüléstechnikai termék megfelel a légialkalmassági előírásoknak és adott esetben a környezetvédelmi követelményeknek, különösen a zajkibocsátásra, az üzemanyag-kieresztésre és az égéstermék-kibocsátásra vonatkozóan az adott Fél hatályos jogszabályai által meghatározott követelményeknek.

f)

„Kialakítással kapcsolatos üzemeltetési követelmények”: a termék kialakításának jellemzőit vagy a kialakítással kapcsolatos adatait befolyásoló, a termék üzemeltetésével vagy karbantartásával kapcsolatos üzemeltetési, többek között környezetvédelmi követelmények, amelyek alkalmassá teszik egy bizonyos fajta üzemeltetésre.

g)

„Export”: az a folyamat, amelynek során a polgári repüléstechnikai terméket egyik szabályozási rendszerből a másikba bocsátják.

h)

„Légialkalmassági exportbizonyítvány”: az exportáló Fél által, vagy használt légi jármű esetén a terméket exportáló lajstromozó állam illetékes hatósága által kiállított nyilatkozat, amely szerint a teljes légi jármű megfelel az importáló Fél értesítéseiben szereplő légialkalmassági és környezetvédelmi követelményeknek.

i)

„Exportáló Fél”: az a Fél, amelynek gyártói felügyeleti rendszeréből egy polgári repüléstechnikai terméket exportálnak.

j)

„Import”: az a folyamat, amelynek során az exportált polgári repüléstechnikai terméket egy szabályozási rendszerbe vezetik be.

k)

„Importáló Fél”: az a Fél, amely számára egy polgári repüléstechnikai terméket importálnak.

l)

„Módosítási tervjóváhagyás”: a Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság által kiállított tervezési bizonyítvány a jóváhagyott típustervnek a típusterv-jóváhagyás jogosultjától eltérő személy vagy szervezet általi kisebb módosításainak jóváhagyásáról.

m)

„Üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok”: a légijármű-gyártók által meghatározandó és a 748/2012/EU rendelet EASA részée 21.A.15. d) pontja szerint jóváhagyandó adatkészlet. Az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat az Európai Unió műszaki megbízottja által kiadott típusalkalmassági bizonyítvány részeként hagyják jóvá, hogy alátámasszák azokat a típusspecifikus működési szempontokat, amelyekért a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja felelős.

n)

„Gyártási bizonyítvány”: az egyik Fél által egy olyan szervezet részére kibocsátott bizonyítvány, amely megfelel az adott Fél gyártásra vonatkozó hatályos rendelkezéseinek.

o)

„Hitelesítő hatóság”: az a műszaki megbízott, amely az e mellékletben meghatározottak szerint automatikusan elfogadja vagy hitelesíti a tanúsító hatóság által kiadott bizonyítványt.

3.   TANÚSÍTÁSI FELÜGYELŐTESTÜLET

3.1.   A Tanúsítási Felügyelőtestület létrehozása és összetétele

3.1.1.

Létrejön a Felek vegyes bizottsága felé beszámolási kötelezettséggel tartozó, a műszaki megbízottak közös vezetése alatt álló Tanúsítási Felügyelőtestületnek nevezett műszaki koordináló testület. Tagjai az egyes műszaki megbízottak képviselői.

3.1.2.

A Tanúsítási Felügyelőtestület megalkotja saját eljárási szabályzatát.

3.1.3.

A közös vezetés további résztvevőket hívhat meg a Tanúsítási Felügyelőtestület megbízatása teljesítésének megkönnyítése céljából.

3.2.   Megbízatás

3.2.1.

A Tanúsítási Felügyelőtestület rendszeres időközönként találkozik e melléklet hatékony alkalmazásának és végrehajtásának biztosítása céljából. Feladatai különösen a következők:

a)

hozzájárulás a Felek szabályozási rendszerei, szabványai és tanúsítási eljárásai közötti különbségek minimalizálásához;

b)

a 4.2. pontban említett műszaki végrehajtási eljárások kidolgozása, jóváhagyása és felülvizsgálata;

c)

információcsere a fontosabb biztonsági aggályokról, és adott esetben cselekvési tervek kidolgozása ezek megoldására;

d)

az illetékes hatóságok hatáskörébe tartozó azon műszaki kérdések megoldása, amelyek befolyásolják e melléklet végrehajtását;

e)

adott esetben hatékony eszközök kidolgozása a biztonsági és környezeti követelmények, a tanúsítási rendszerek, a minőségbiztosítás és a szabványosítási rendszerek tekintetében történő együttműködés, műszaki támogatás és információcsere érdekében;

f)

e mellékletre vonatkozó módosítási javaslatok benyújtása a Felek vegyes bizottsága felé;

g)

az 5.2.2. pont rendelkezéseivel összhangban azon eljárások meghatározása, amelyek biztosítják a Felek töretlen bizalmának fenntartását a másik Fél megfelelőségi ténymegállapításokkal kapcsolatos folyamatainak megbízhatóságában;

h)

a (g) pontban említett eljárások végrehajtásának elemzése és az azokkal kapcsolatos intézkedések megtétele.

3.2.2.

A Tanúsítási Felügyelőtestület jelenti a megoldatlan kérdéseket a vegyes bizottság felé, és biztosítja a Felek vegyes bizottsága e melléklet tekintetében hozott határozatainak végrehajtását.

4.   VÉGREHAJTÁS

4.1.   Illetékes hatóságok

4.1.1.

A tervezési tanúsítás tekintetében az illetékes hatóságok a következők:

a)

a Kínai Népköztársaság kormánya részéről: a Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAAC); valamint

b)

az Európai Unió részéről: az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA).

4.1.2.

A gyártási tanúsítás tekintetében az illetékes hatóságok a következők:

a)

a Kínai Népköztársaság kormánya részéről: a Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAAC); valamint

b)

az Európai Unió részéről: az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA), továbbá az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságai.

4.2.   Műszaki végrehajtási eljárások

4.2.1.

A Tanúsítási Felügyelőtestület „Műszaki végrehajtási eljárások” címmel munkafolyamatokat dolgoz ki e melléklet végrehajtásának megkönnyítése érdekében, különösen az illetékes hatóságok közötti összeköttetés követelményeinek és tevékenységeinek meghatározása révén.

4.2.2.

Ezek a műszaki végrehajtási eljárások a Felek légialkalmassági és környezeti tanúsítási rendszerei közötti különbségeket hivatottak kezelni.

4.3.   Bizalmas és védett adatok és információk cseréje és védelme

4.3.1.

Az e melléklet hatálya alá tartozó tevékenységek keretében kicserélt adatok és információk e megállapodás 10. cikkének rendelkezései hatálya alá tartoznak.

4.3.2.

A hitelesítési tevékenységek során kicserélt adatoknak és információknak jellegükben és tartalmukban arra kell korlátozódniuk, ami az alkalmazott műszaki követelményeknek való megfelelőség igazolása céljából szükséges a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint.

4.3.3.

Az illetékes hatóság vagy a műszaki megbízott adat- és információkérésére vonatkozó bármely véleménykülönbséget a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett fokozatos felterjesztési eljárás keretében kell kezelni. Bármelyik Fél fenntartja a jogot arra, hogy véleménykülönbség esetén annak feloldása érdekében a Tanúsítási Felügyelőtestülethez forduljon.

4.4.   Tervezés

4.4.1.   Általános rendelkezések

4.4.1.1.

Ez a melléklet az e melléklet 1. pontjában meghatározott hatály alá tartozó tervezési bizonyítványokat és azok módosításait tárgyalja, különös tekintettel a következőkre:

a)

típusalkalmassági bizonyítványok, adott esetben ideértve az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat is;

b)

kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, adott esetben ideértve az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat is;

c)

módosítási tervjóváhagyások;

d)

javítási tervjóváhagyások;

e)

alkatrészek és berendezések jóváhagyása.

4.4.1.2.

Az európai műszaki megbízott által kiadott korlátozott típusalkalmassági bizonyítványokat, valamint a kínai műszaki megbízott által kiadott, korlátozott kategóriájú légi járművekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványokat a műszaki megbízottak a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint eseti alapon kezelik.

4.4.1.3.

E melléklet végrehajtása érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy az e melléklet 5. pontjában meghatározott folyamatos minősítési követelményekre is figyelemmel:

a)

az európai szabályozási rendszerben a tervező szervezetek tanúsítási rendszerén keresztül elégségesen ellenőrzik azt, hogy a tervező szervezet képes-e eleget tenni fennálló kötelezettségeinek;

b)

a kínai szabályozási rendszerben a tervezésbiztosítási rendszer és a műszaki megbízott köbzvetlen ellenőrzése biztosítja annak igazolását, hogy a tervező szervezet képes eleget tenni fennálló kötelezettségeinek. Ez a rendszer biztosítja a megfelelés ellenőrzésének egyenértékű, független szintjét.

4.4.1.4.

Adott esetben és a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint a tervezési bizonyítvány iránti kérelmet a tanúsító hatóságon keresztül kell benyújtani a hitelesítő hatóság részére.

4.4.2.   A hitelesítő hatóság részvételének mértéke

4.4.2.1.

A hitelesítő hatóság az e melléklet 4.4.5. pontjában meghatározott és a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett hitelesítési folyamatokban való részvételének szintjét elsősorban az alábbiak határozzák meg:

a)

a másik Fél illetékes hatóságának tapasztalata és nyilvántartásai tanúsító hatóságként;

b)

az adott hitelesítő hatóság által a másik Fél illetékes hatóságával közösen végrehajtott korábbi hitelesítési tevékenységek során szerzett tapasztalat;

c)

a hitelesített terv jellege, a kérelmező teljesítménye és tapasztalata a hitelesítő hatósággal kapcsolatban; valamint

d)

az 5.2. pontban meghatározott kezdeti és folyamatos értékelések eredménye.

4.4.2.2.

A hitelesítő hatóság a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint speciális eljárásokat és vizsgálatot végez – különös tekintettel a tanúsító hatóság folyamataira és módszereire – az adott termékkategória első hitelesítése folyamán. Az adott termékkategóriában az első hitelesítés befejeződését megelőzően beérkezett bármely további kérelem esetén a hitelesítő hatóság eseti alapon határozza meg, hogy a különleges eljárásokat és vizsgálatot végrehajtják-e, és ha igen, milyen mértékben.

4.4.2.3.

A fenti elvek hatékony végrehajtását a Tanúsítási Felügyelőtestület a műszaki végrehajtási eljárásokban meghatározott mutatók alkalmazásával rendszeresen méri, monitoringolja és felülvizsgálja.

4.4.3.   A tanúsítás alapja

4.4.3.1.

A típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása céljából a hitelesítő hatóság a saját, hasonló termékére vonatkozó, a tanúsítási kérelem tanúsító hatóság által megállapított tényleges időpontjában hatályban lévő légialkalmassági szabványokra hagyatkozik, adott esetben kiegészítve azt a műszaki végrehajtási eljárásokban meghatározott további technikai feltételekkel.

4.4.3.2.

A típusalkalmassági bizonyítvány hitelesítési folyamata során alkalmazott környezetvédelmi követelmények a hitelesítő hatóság szerinti Félnek a hitelesítés iránti kérelem hitelesítő hatósághoz történő benyújtásának napján hatályban lévő követelményei.

4.4.3.3.

A hitelesítő hatóság adott esetben meghatározza:

a)

az alkalmazott szabványok alóli mentességet;

b)

az alkalmazott szabványoktól történő eltérést;

c)

azon kompenzáló tényezőket, amelyek egyenértékű biztonságot nyújtanak, ha az alkalmazandó szabványoknak való meg nem felelés esetén.

4.4.3.4.

A hitelesítő hatóság alkalmazott vagy alkalmazni kívánt különleges feltételeket határoz meg, ha a vonatkozó légialkalmassági alapkövetelmény nem tartalmaz elégséges vagy megfelelő biztonsági szabványokat a termékre vonatkozóan, mert:

a)

a termék új vagy szokatlan tervezési sajátosságokkal rendelkezik azokhoz a tervezési módszerekhez képest, amelyeken az alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény alapul;

b)

a termék szándékolt rendeltetése nem szokványos; vagy

c)

a használatban lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló kialakítási jellemzőkkel rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok igazolták, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

4.4.3.5.

A mentességek, eltérések, kompenzáló tényezők, vagy különleges feltételek meghatározása során a hitelesítő hatóság gondosan mérlegeli a tanúsító hatóság vonatkozó előírásait, és nem támaszt szigorúbb követelményeket a hitelesítendő termékekre vonatkozóan, mint saját hasonló termékeivel szemben támasztana. A hitelesítő hatóság minden ilyen mentességről, eltérésről vagy különleges feltételről értesíti a tanúsító hatóságot.

4.4.4.   Tervtanúsítási eljárás

4.4.4.1.

A tanúsító hatóság biztosítja, hogy a hitelesítő hatóság megkapja a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett összes releváns adatot és információt, amely a hitelesítő hatóság számára szükséges ahhoz, hogy a hitelesítés tárgyát képező polgári repüléstechnikai termékek tervezését és tanúsítását megismerje, valamint hogy ezen ismeretei naprakészek maradjanak.

4.4.4.2.

A hitelesítő hatóság légi járműre, motorra vagy propellerre akkor ad ki típusalkalmassági bizonyítványt, ha:

a)

a tanúsító hatóság maga is kiadta a bizonyítványt;

b)

a tanúsító hatóság tanúsítja a hitelesítő hatóság számára, hogy a termék megfelel a 4.4.3. pontban foglalt tanúsítási alapnak;

c)

a hitelesítő hatóság által végrehajtott hitelesítési folyamat során felmerült valamennyi kérdést megoldották; valamint

d)

a kérelmező teljesítette a műszaki végrehajtási eljárásokban meghatározott további adminisztratív követelményeket.

4.4.4.3.

A hitelesített tervezési bizonyítvány e melléklet rendelkezései szerinti beszerzése és megtartása érdekében a kérelmezőnek meg kell őriznie és a tanúsító hatóság rendelkezésére kell bocsátania a tanúsított termékre vonatkozó összes releváns tervezési információt, rajzot és tesztjelentést, ideértve a tanúsított termékre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyveket, annak érdekében, hogy a termék folyamatos légialkalmassága és az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelése biztosításához szükséges információkat megadja.

4.4.5.   Hitelesítés és automatikus elfogadási folyamatok

4.4.5.1.

A hitelesítő hatóság automatikusan elfogadja vagy hitelesíti azokat a tervezési bizonyítványokat, amelyeket a tanúsító hatóság már kiadott, vagy amelyek kiadása folyamatban van:

a)

a hitelesítés tárgyát képező bizonyítványok esetében a hitelesítő hatóság saját bizonyítványát arányos mértékű részvétellel járó hitelesítési eljárást magában foglaló folyamaton keresztül bocsátja ki a 4.4.2. pont elveivel és a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettekkel összhangban.

b)

az automatikus elfogadás tárgyát képező bizonyítványok esetében a hitelesítő hatóság bármilyen műszaki vizsgálat vagy hitelesítési tevékenység nélkül elismeri és elfogadja a tanúsító hatóság bizonyítványait. Ebben az esetben a tanúsító hatóság által kiadott bizonyítványt a hitelesítő hatóság a saját jogszabályaival és eljárásaival összhangban kiadott bizonyítványával egyenértékűnek ismeri el. A hitelesítő hatóság nem ad ki saját megfelelő bizonyítványt.

4.4.5.2.

A 4.4.2. pont rendelkezéseire is figyelemmel a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek alapján a hitelesítési eljárás a lehető legnagyobb mértékben a másik Fél műszaki megbízottja által kivitelezett műszaki értékeléseken, teszteken, vizsgálatokon és megfelelőségi tanúsításokon alapul.

4.4.5.3.

A bizonyítványok elfogadásának és hitelesítésének módjait e melléklet 9. pontja tartalmazza (Appendix 1 – Modalities of acceptance and validation of certificates).

4.4.6.   Bizonyítványok átruházása

4.4.6.1.

Abban az esetben, ha a tervezési bizonyítvány tulajdonosa átruházza a bizonyítványt egy másik jogalanyra, a tervezési bizonyítványért felelős műszaki megbízott haladéktalanul értesíti a másik Fél műszaki megbízottját az átruházásról, és a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett, a bizonyítványok átruházására vonatkozó elfogadott eljárást alkalmazza.

4.4.7.   Kialakítással kapcsolatos üzemeltetési követelmények

4.4.7.1.

A műszaki megbízottak gondoskodnak arról, hogy a hitelesítési folyamat során a kialakítással kapcsolatos üzemeltetési követelményekre vonatkozó adatok és információk cseréjére szükség esetén sor kerüljön.

4.4.7.2.

A műszaki megbízottak közötti megállapodás alapján a hitelesítő hatóság bizonyos kialakítással kapcsolatos üzemeltetési követelményekre vonatkozóan elfogadhatja a tanúsító hatóság megfelelőségi nyilatkozatát.

4.4.8.   Típusspecifikus üzemeltetési dokumentumok és adatok

4.4.8.1.

Bizonyos, a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa által szolgáltatott, típusspecifikus üzemeltetési dokumentumokat és adatkészleteket – ideértve az üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokat az Európai Unió rendszerében és a légi jármű értékelő jelentést a kínai rendszerben – a tanúsító hatóság hagy jóvá vagy fogad el.

4.4.8.2.

A hitelesítő hatóság a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett módon automatikusan elfogadhatja vagy hitelesítheti ezeket az üzemeltetési dokumentumokat és adatokat.

4.4.9.   Párhuzamos tanúsítás

4.4.9.1.

Ha a kérelmező és a két műszaki megbízott kölcsönösen megállapodik ebben, adott esetben egyidejű tanúsítási eljárás alkalmazható a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett módon. Mindkét műszaki megbízott elismeri az ilyen folyamat lehetséges előnyeit.

4.5.   Gyártás

4.5.1.

Mivel a Felek polgári repüléstechnikai termékek gyártására vonatkozó rendszerei kielégítő mértékben összehasonlíthatónak tekinthetők, az importáló Fél elfogadja a másik Fél e melléklet hatálya alá tartozó gyártási tanúsítási és felügyeleti rendszerét, figyelemmel a 4.5.2–4.5.10. pontok rendelkezéseire.

4.5.2.

A 4.5.4 és 4.5.5. pont rendelkezéseire figyelemmel, és ha a műszaki megbízottak másként nem állapodtak meg, az importáló Fél műszaki megbízottja nem ad ki gyártási jóváhagyást olyan gyártó részére, amely elsősorban az exportáló Fél területén található.

4.5.3.

A 4.5.1. pont rendelkezései alkalmazandók továbbá az alábbi esetekben:

a)

ha a tervező állam felelősségi körét egy harmadik ország gyakorolja, feltéve, hogy az exportáló Fél illetékes hatósága a tervező állam hatóságával eljárásokat dolgozott ki és hajtott végre a tervezési bizonyítvány jogosultja és a gyártási bizonyítvány jogosultja közötti összeköttetés ellenőrzése érdekében;

b)

alkatrészek és berendezések önálló gyártási bizonyítvány jogosultja általi gyártása tekintetében, amennyiben az említett jogosult elsősorban a Felek területén kívül található;

c)

a műszaki megbízottak közötti eseti alapon történő felülvizsgálatra figyelemmel motorok és propellerek önálló gyártási bizonyítvány jogosultja általi gyártása tekintetében, amennyiben az említett jogosult elsősorban a Felek területén kívül található.

4.5.4.

A Felek megállapodnak abban, hogy az exportáló Fél illetékes hatósága által az elsősorban az említett Fél területén található szervezetek számára kiadott és a 4.5.1. pont rendelkezései szerint elfogadott gyártási bizonyítvány kiterjeszthető a másik Fél vagy harmadik ország területén található gyártási helyekre és létesítményekre, függetlenül e gyártási helyek és létesítmények jogállásától és az e helyeken gyártott repüléstechnikai termékek típusától. Ebben az esetben az exportáló Fél illetékes hatósága marad a felelős e gyártási helyek és létesítmények felügyeletéért, az importáló Fél pedig nem állítja ki saját bizonyítványát ugyanarra a termékre vonatkozóan.

4.5.5.

Az e megállapodás hatálybalépésének időpontjában a másik Fél területén található gyártási helyek és létesítmények gyártási felügyeletére vonatkozóan a műszaki megbízottak között létrejött meállapodások kizárólag mindkét műszaki megbízott hozzájárulásával módosíthatók.

4.5.6.

A valamely Fél műszaki megbízottja által a másik Fél területén található gyártó szervezetek számára kiadott, e megállapodás hatálybalépésekor még hatályos önálló gyártási bizonyítványokat a műszaki megbízottak eseti alapon felülvizsgálják. A gyártási bizonyítvány jogosultjával egyeztetve bizonyos gyártási bizonyítványok észszerű határidőn belül megszüntethetők.

4.5.7.

Azokban az esetekben, amikor a gyártási bizonyítvány jogosultja valamely Fél illetékes hatóságának, a tervezési bizonyítvány jogosultja pedig a másik Fél illetékes hatóságának szabályozása alá tartozik, a műszaki megbízottak eljárásokat dolgoznak ki annak érdekében, hogy meghatározzák a Feleknek a tervezési bizonyítvány jogosultja és a gyártási bizonyítvány jogosultja közötti összeköttetés ellenőrzésével kapcsolatos feladatkörét.

4.5.8.

A polgári repüléstechnikai termékek e melléklet keretében történő exportja céljából azokban az esetekben, amikor a tervezési bizonyítvány jogosultja és a gyártó szervezet nem ugyanaz a jogalany, a tervezési bizonyítvány jogosultja megfelelően megállapodik a gyártó szervezettel a gyártás és a tervezés közötti kielégítő koordináció és a repüléstechnikai termékek folyamatos légialkalmasságának megfelelő támogatása biztosítása érdekében.

4.5.9.

A gyártási bizonyítványok kínai jogosultjainak jegyzékét, ideértve azon kínai műszaki szabványutasítási jóváhagyások jogosultjait is, amelyek gyártási tevékenységét az Európai Unió elfogadja, az Európai Unió műszaki megbízottjának hivatalos publikációban közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie kell e jegyzéket.

4.5.10.

A légi közlekedés kínai szabályozási rendszerében a „típusalkalmassági bizonyítvány szerinti gyártás” követelményeivel összhangban, vagy a légi közlekedés európai uniós szabályozási rendszerében a „gyártószervezeti jóváhagyás nélküli gyártás” eljárásával összhangban gyártott termékeket a műszaki megbízottak eseti alapon vizsgálják meg

4.6.   Exportbizonyítványok és formanyomtatványok

4.6.1.   Formanyomtatványok

4.6.1.1.

Az exportáló Fél formanyomtatványai:

a)

ha az exportáló Fél a Kínai Népköztársaság: új és használt légi járművek esetében az AAC-157. számú CAAC-formanyomtatvány, egyéb új termékek esetében az AAC-038. számú CAAC-formanyomtatvány.

b)

ha az exportáló Fél az Európai Unió: új és használt légi járművek esetében a 27. számú EASA-formanyomtatvány, egyéb új termékek esetében az 1. számú EASA-formanyomtatvány.

4.6.2.   Új légi járművek

4.6.2.1.

A műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint az exportáló Fél illetékes hatósága vagy adott esetben a jóváhagyott gyártó szervezet légialkalmassági exportbizonyítványt (157. számú CAAC- formanyomtatvány vagy 27. számú EASA-formanyomtatvány) ad ki, amely igazolja, hogy a légi jármű:

a)

e melléklettel összhangban megfelel egy, az importáló Fél által jóváhagyott típustervnek;

b)

biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban van, ideértve az importáló Fél alkalmazandó légialkalmassági irányelveinek való megfelelést, amely irányelvekről az importáló Fél a másik Felet értesítette; valamint

c)

megfelel az importáló Fél által előírt valamennyi további követelménynek, amely követelményekről az importáló Fél a másik Felet értesítette.

4.6.2.2.

E melléklet 4.5. pontjának rendelkezéseire figyelemmel az importáló Fél új légi jármű esetében elfogadja az exportáló Fél légialkalmassági exportbizonyítványát.

4.6.3.   Használt légi járművek

4.6.3.1.

Az olyan használt légi járművek esetében, amelyek számára a tervezési bizonyítványt az importáló Fél adta ki, a terméket exportáló lajstromozó állam illetékes hatósága légialkalmassági exportbizonyítványt ad ki, amellyel tanúsítja, hogy a légi jármű:

a)

e melléklettel összhangban megfelel egy, az importáló Fél által jóváhagyott típustervnek;

b)

biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban van, ideértve az importáló Fél valamennyi alkalmazandó légialkalmassági irányelvének való megfelelést, amely irányelvekről az importáló Fél a másik felet értesítette;

c)

az üzemeltetése során jóváhagyott eljárások és módszerek alkalmazásával megfelelően karban volt tartva, és ezt jegyzőkönyvek, valamint karbantartási nyilvántartások bizonyítják; valamint

d)

megfelel az importáló Fél által előírt valamennyi további követelménynek, amely követelményekről az importáló Fél a másik Felet értesítette.

4.6.3.2.

Használt légi járművek csak a légi jármű folyamatos légialkalmasságát alátámasztó típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány/korlátozott kategóriájú típusalkalmassági bizonyítvány megléte esetén exportálhatók.

4.6.3.3.

A Felek megegyeztek abban, hogy a gyártási felügyeleti rendszerük hatálya alatt gyártott használt légi járművek tekintetében – kérésre – segítik a másik Felet az alábbiakkal kapcsolatos adatok és információk megszerzésében:

a)

a légi jármű konfigurációja a gyártás után; valamint

b)

a légi jármű későbbi, általa jóváhagyott változtatásai és javításai.

4.6.3.4.

Az importáló Fél a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint kérheti a vizsgálati és karbantartási jegyzőkönyveket.

4.6.3.5.

Ha az exportra szánt használt légi jármű légialkalmassági állapotának értékelési folyamata során az exportáló Fél illetékes hatósága nem tudja teljesíteni a 4.6.3.1. vagy a 4.6.3.3. pontban foglalt követelményeket, akkor:

a)

értesíti az importáló Fél illetékes hatóságát;

b)

a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint egyeztet az importáló Fél illetékes hatóságával az alkalmazandó követelmények alóli kivételek elfogadása vagy visszautasítása tekintetében; valamint

c)

bármely elfogadott kivételt dokumentál a termék exportja során.

4.6.4.   Új polgári repüléstechnikai termék a teljes légi járművek kivételével

4.6.4.1.

A műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint az exportáló Fél illetékes hatósága vagy adott esetben a jóváhagyott gyártó szervezet kiadja a légialkalmassági jóváhagyási címkét (AAC-038. számú CAAC- formanyomtatvány vagy 1. számú EASA-formanyomtatvány), amely igazolja, hogy az új polgári repüléstechnikai termék (a teljes légi járművek kivételével):

a)

megfelel az importáló Fél által elfogadott tervezési paramétereknek;

b)

biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban van; valamint

c)

megfelel az importáló Fél által előírt valamennyi további követelménynek, amely követelményekről az importáló Fél a másik Felet értesítette.

4.6.4.2.

E melléklet 4.5. pontjának rendelkezéseire figyelemmel, az importáló Fél elfogadja az exportáló Fél légialkalmassági jóváhagyási címkéjét.

4.7.   Folyamatos légialkalmasság

4.7.1.

A műszaki megbízottak vállalják, hogy intézkedéseket hoznak azon termékek nem biztonságos állapotának kiküszöbölésére, amelyekkel kapcsolatban tanúsító hatóságként járnak el.

4.7.2.

Kérésre az egyik Fél illetékes hatósága a tervezési vagy gyártási rendszerének hatálya alatt tervezett vagy gyártott polgári repüléstechnikai termékekre vonatkozóan segítséget nyújt a másik Fél illetékes hatóságának bármely olyan tevékenység meghatározásában, amely szükséges lehet a termékek folyamatos légialkalmasságának biztosításához.

4.7.3.

Ha az e melléklet hatálya alá tartozó terméket érintő üzemeltetési nehézségek vagy más lehetséges biztonsági problémák a tanúsító hatóság általi vizsgálathoz vezetnek, a másik Fél műszaki megbízottja kérésre segítséget nyújt az ilyen vizsgálatban, és megosztja a szabályozott szervezetei által a mulasztásokról, üzemzavarokól, hibákról vagy egyéb, az adott terméket érintő eseményekről jelentett releváns információt.

4.7.4.

A bizonyítvány jogosultja részéről a tanúsító hatóság felé fennálló jelentéstételi kötelezettséget és az e melléklet által létrehozott információcsere-mechanizmust úgy kell tekinteni, hogy azok minden bizonyítványjogosult tekintetében teljesítik a mulasztásról, üzemzavarról, hibáról és egyéb eseményről a hitelesítő hatóság felé fennálló jelentéstételi kötelezettséget.

4.7.5.

A 4.7.1–4.7.4.pontban említett nem biztonságos állapotok kezelésére irányuló intézkedéseket és biztonságra vonatkozó információcserét a műszaki végrehajtási eljárásokban határozzák meg.

4.7.6.

Az egyik Fél műszaki megbízottja köteles folyamatosan tájékoztatni a másik Fél műszaki megbízottját a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó összes kötelező információról a Fél felügyeleti rendszerének hatálya alatt tervezett vagy gyártott és az e melléklet hatálya alá tartozó polgári repüléstechnikai termékek kapcsán.

4.7.7.

Az egyik Fél műszaki megbízottja által kiadott bizonyítvány szerinti légialkalmassági állapotot érintő bármilyen változást mihamarabb közölni kell a másik Fél műszaki megbízottjával.

5.   AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK MINŐSÍTÉSE

5.1.   A ténymegállapítások és bizonyítványok elfogadására vonatkozó minősítési követelmények

5.1.1.

A Felek kötelesek fenntartani egy strukturált és hatékony tanúsítási és felügyeleti rendszert az e melléklet hatálya alá tartozó különböző tevékenységek tekintetében, ideértve a következőket:

a)

jogi és szabályozási keret, különösen a szabályozott szervezetek feletti szabályozási jogkör biztosítása érdekében;

b)

szervezeti felépítés, ideértve a felelősségek egyértelmű meghatározását;

c)

elegendő erőforrás, ideértve a megfelelően képzett, kielégítő tudással, tapasztalattal és képzéssel rendelkező személyzetet;

d)

szakpolitikákban és eljárásokban dokumentált megfelelő folyamatok;

e)

dokumentáció és nyilvántartás;

f)

olyan ellenőrzési program, amely biztosítja a szabályozási keret végrehajtásának egységes szintjét a felügyeleti rendszer különböző elemeiben.

5.2.   Az illetékes hatóságok kezdeti és folyamatos minősítése

5.2.1.   Az illetékes hatóságok kezdeti minősítése

5.2.1.1.

Az 5.2.1.3. pont rendelkezéseire figyelemmel, a 4.1. pontban felsorolt illetékes hatóságokat az e megállapodás aláírása előtt kezdeményezett bizalomépítési folyamat eredményeként úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek az 5.1. pontban részletezett követelményeknek.

5.2.1.2.

Különösen a kezdeti kölcsönös értékelések tették lehetővé a Felek számára annak megállapítását, hogy e megállapodás aláírásának időpontjában a Felek biztonsági felügyeleti rendszerei kellően összeegyeztethetőek voltak ahhoz, hogy lehetővé tegyék e melléklet létrejöttét.

5.2.1.3.

A Felek egyetértenek abban, hogy a tervezési és gyártási területeken a bizonyítványokra, jóváhagyásokra és ténymegállapításokra való hagyatkozás szintjei az illetékes hatóságok e melléklet szerinti elfogadási és hitelesítési folyamatai során eltérőek lesznek egy adott átmeneti időszakban.

5.2.1.4.

A Felek közötti ismétlődő kölcsönös értékelések a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint tovább folytatódnak.

5.2.2.   Az illetékes hatóságok folyamatos minősítése

5.2.2.1.

Az egymás rendszereibe vetett kölcsönös bizalom fenntartása érdekében a műszaki megbízottak rendszeresen értékelik a másik Fél illetékes hatóságainak az 5.1. pontban foglalt minősítési követelményeknek való megfelelését.

5.2.2.2.

Az ilyen folyamatos kölcsönös értékelések módjait a műszaki végrehajtási eljárásokban határozzák meg.

5.2.2.3.

Az illetékes hatóságok alávetik magukat ezen értékeléseknek, és biztosítják, hogy a szabályozott szervezetek hozzáférést biztosítanak mindkét műszaki megbízott számára.

5.2.2.4.

Ha egy műszaki megbízott úgy véli, hogy egy illetékes hatóság műszaki alkalmassága már nem megfelelő, vagy az illetékes hatóság ténymegállapításainak vagy az általa kiadott bizonyítványoknak az elfogadását fel kell függeszteni, a műszaki megbízottak a helyreigazító intézkedések meghozatala érdekében konzultálnak egymással.

5.2.2.5.

Amennyiben a bizalmat kölcsönösen elfogadható eszközökkel nem tudják helyreállítani, az ügyet bármelyik műszaki megbízott a Tanúsítási Felügyelőtestület elé utalhatja.

5.2.2.6.

Ha az ügyet nem oldják meg a Tanúsítási Felügyelőtestület szintjén, akkor e megállapodás 15. cikkével és e melléklet 3.2.2. pontjával összhangban az ügyet bármely Fél a vegyes bizottság elé utalhatja.

6.   KAPCSOLATTARTÁS

6.1.

Az illetékes hatóságok közötti mindennemű kapcsolattartás, beleértve a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett dokumentációt is, teljes egészében angol nyelven történik.

6.2.

A műszaki megbízottak eseti jelleggel kivételekben állapodhatnak meg.

7.   MŰSZAKI KONZULTÁCIÓK

7.1.

E megállapodás 15. cikkével összhangban a műszaki megbízottak konzultáció keretében foglalkoznak az e melléklet végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel.

7.2.

Mielőtt egy kérdést a vegyes bizottság elé utalnak, a műszaki megbízottak mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kérdéseket a lehető legalacsonyabb műszaki szinten oldják meg, felhasználva a műszaki végrehajtási eljárásokban felvázolt eljárást.

8.   A TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

8.1.

Kérésre – kölcsönös megállapodást követően, és ha az erőforrások ezt lehetővé teszik – az illetékes hatóságok műszaki támogatást nyújthatnak, adatokat és információkat szolgáltathatnak egymásnak a tervezéssel, gyártással és környezetvédelmi tanúsítással kapcsolatos tanúsítási és folyamatos légialkalmassági felügyeleti tevékenységekkel összefüggésben. E támogatásnyújtás eljárását a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezik.

8.2.

A 8.1. pont szerint kért és nyújtott támogatás nem érinti az e mellékletben meghatározott egyéb adat- és információcserére vonatkozó kötelezettségeket.

8.3.

A műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint a támogatás a teljesség igénye nélkül a következőkre terjedhet ki:

a)

a megfelelőség meghatározása;

b)

monitoring és felügyelet.

8.4.

Támogatás kérhető a korábban valamely Féltől exportált használt légi járművek importjával kapcsolatban is. Bármely Fél illetékes hatósága segítséget nyújthat a másik Fél illetékes hatóságának abban, hogy információt szerezzen a légi járműnek az exportálás időpontjában fennálló konfigurációjáról.

9.   1. FÜGGELÉK – A BIZONYÍTVÁNYOK ELFOGADÁSÁNAK ÉS HITELESÍTÉSÉNEK MÓDJAI

9.1.   Az Európai Unió szabályozási rendszerében kiadott bizonyítványok

Bizonyítvány

Elfogadás/hitelesítés

Megjegyzés

Az Európai Unió illetékes hatósága által kiadott típusalkalmassági bizonyítvány

Hitelesítés

A melléklet 4.4.2. pontjában és a műszaki végrehajtási eljárásokban dokumentált, a részvételi szintre vonatkozó elvekkel összhangban történő hitelesítés; bizonyos adatokat a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezettek szerint automatikusan elfogadnak, ezek különösen a következők:

a)

a légi jármű repülési kézikönyve;

b)

a motorszerelési utasítás (motorra vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány esetében);

c)

a légialkalmassági korlátozásra vonatkozó követelmény (beleértve a légialkalmassági korlátozásra vonatkozó utasításokat és a tanúsítás fenntartására vonatkozó követelményeket);

d)

a szerkezetjavítási kézikönyv;

e)

az elektromos vezetékcsatlakozási rendszerek folyamatos légialkalmasságára vonatkozó utasítás;

f)

a súlykiegyenlítési kézikönyv.

Az EU illetékes hatósága által kiadott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, az EU illetékes hatósága által jóváhagyott alapvető jelentős módosítások

Hitelesítés

Alapvető kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, alapvető jelentős módosítás: az e melléklet 4.4.2. pontjában és a műszaki végrehajtási eljárásokban dokumentált, a részvételi szintre vonatkozó elvekkel összhangban történő hitelesítés. Bizonyos, a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett alapvető kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokat vagy alapvető jelentős módosításokat a műszaki ismeretekre korlátozott észszerűsített validálási eljárás szerint hitelesítenek a hitelesítő hatóságnak a megfelelőség-bizonyítási tevékenységekbe való bevonása nélkül.

Nem alapvető kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány: a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett adminisztratív eljáráson keresztüli hitelesítés.

Nem alapvető jelentős módosítások és nagyjavítások

Automatikus elfogadás

 

Az EU illetékes hatósága által kiállított műszaki szabványutasítási jóváhagyás

Hitelesítés

A műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett adminisztratív eljáráson keresztüli hitelesítés.

Az EU illetékes hatósága vagy az uniós jog szerint jóváhagyott szervezet által jóváhagyott kisebb módosítások és javítások

Automatikus elfogadás

 

9.2.   Kína szabályozási rendszerében kiállított bizonyítványok

Bizonyítvány

Elfogadás

Megjegyzés

A kínai műszaki megbízott által kiállított típusalkalmassági bizonyítvány

Hitelesítés

A melléklet 4.4.2. pontjában és a műszaki végrehajtási eljárásokban dokumentált, a részvételi szintre vonatkozó elvekkel összhangban történő hitelesítés

A kínai műszaki megbízott által kiállított kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány;

A kínai illetékes hatóság által jóváhagyott jelentős módosítások és nagyjavítások

Hitelesítés

A melléklet 4.4.2. pontjában és a műszaki végrehajtási eljárásokban dokumentált, a részvételi szintre vonatkozó elvekkel összhangban történő hitelesítés

Kína illetékes hatósága által kiállított műszaki szabványutasítási jóváhagyás

Hitelesítés

Az e melléklet 4.4.2. pontjában és a műszaki végrehajtási eljárásokban dokumentált, a részvételi szintre vonatkozó elvekkel összhangban történő hitelesítés. Bizonyos, a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett műszaki szabványutasítási jóváhagyásokat a műszaki ismeretekre korlátozott észszerűsített hielesítési eljárás szerint hitelesítenek a hitelesítő hatóságnak a megfelelőségi tevékenységek bizonyításába való bevonása nélkül.

A kínai illetékes hatóság által jóváhagyott kisebb módosítások és javítások

Automatikus elfogadás

 

9.3.   Végrehajtási rendelkezések

9.3.1.

A fenti táblázatokban említett adminisztratív eljárás nem tartalmaz műszaki vizsgálatot: ha a hitelesítő hatóság megkapta a műszaki végrehajtási eljárásokban részletezett teljes kérelmezési dossziét, akkor a hitelesítő hatóság a termék összetettségétől függően legfeljebb három–öt héten belül kiadja a hitelesített bizonyítványt.

9.3.2.

A kisebb/jelentős valamint az alapvető/nem alapvető kategóriába történő besorolást a tanúsító hatóság végzi e melléklet kritériumaival és fogalommeghatározásaival összhangban, a tanúsító hatóság alkalmazandó szabályaival és eljárásaival összhangban értelmezve azokat.

9.3.3.

Annak meghatározásakor, hogy egy adott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy jelentős változtatás alapvető-e vagy sem, a tanúsító hatóságnak figyelembe kell vennie az összes korábbi vonatkozó tervváltoztatást és a termék típusalkalmassági bizonyítványába foglalt alkalmazandó tanúsítási specifikáció összes vonatkozó módosítását. Automatikusan alapvető módosításnak minősülnek azon módosítások, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok egyikének:

a)

az általános kialakítás vagy a szerkezeti felépítés változik;

b)

a módosítandó termék tanúsításakor használt feltételezések érvényüket vesztik.