7.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/37


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 90/2017 HATÁROZATA

(2017. május 5.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2019/202]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a karvon, a diammónium-foszfát, a Saccharomyces cerevisiae LAS02 törzse és a tejsavó tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. szeptember 27-i (EU) 2016/1726 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében és II. melléklete XII. fejezetének bevezetőjében meghatározottak szerint a takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. melléklete II. fejezetének 40. pontja (396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1726: a Bizottság 2016. szeptember 27-i (EU) 2016/1726 rendelete (HL L 261., 2016.9.28., 3. o.).”

2. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 54zzy. pontja (396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1726: a Bizottság 2016. szeptember 27-i (EU) 2016/1726 rendelete (HL L 261., 2016.9.28., 3. o.).”

3. cikk

Az (EU) 2016/1726 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2017. május 6-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 5-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 261., 2016.9.28., 3. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.