7.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/34


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 87/2017 HATÁROZATA

(2017. május 5.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2019/199]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 37/2010/EU rendeletnek a gamitromicin anyag tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. november 23-i (EU) 2016/2045 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A 37/2010/EU rendeletnek a bázikus alumínium-szalicilát anyag tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. november 25-i (EU) 2016/2074 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XIII. fejezetének 13. pontja (37/2010/EU bizottsági rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32016 R 2045: a Bizottság 2016. november 23-i (EU) 2016/2045 végrehajtási rendelete (HL L 318., 2016.11.24., 3. o.),

32016 R 2074: a Bizottság 2016. november 25-i (EU) 2016/2074 végrehajtási rendelete (HL L 320., 2016.11.26., 29. o.).”.

2. cikk

Az (EU) 2016/2045 és az (EU) 2016/2074 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. május 6-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 5-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 318., 2016.11.24., 3. o.

(2)  HL L 320., 2016.11.26., 29. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.