7.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/5


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 70/2017 HATÁROZATA

(2017. május 5.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2019/182]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/156/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének az afrikai lópestis diagnózisának módszerei tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 14-i (EU) 2016/1840 bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A veszettség elleni vakcinák kutyák, macskák és görények esetében való hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok elvégzésének egyes, Marokkóban és Tajvanon működő laboratóriumok számára történő engedélyezéséről szóló, 2017. január 4-i (EU) 2017/9 bizottsági végrehajtási határozatot (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Ez a határozat a halaktól és a tenyésztett víziállatoktól eltérő élő állatokat érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete bevezető részének (2) bekezdésében meghatározottak szerint az e tárgykörökre vonatkozó jogszabályok nem alkalmazandók Izlandra. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Izlandra.

(4)

Ez a határozat állat-egészségügyi kérdéseket érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében meghatározottak szerint az állat-egészségügyi kérdéseket érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(5)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 4.1. részben a 3. pont (2009/156/EK tanácsi irányelv) a következő szövegrésszel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32016 D 1840: a Bizottság 2016. október 14-i (EU) 2016/1840 végrehajtási határozata (HL L 280., 2016.10.18., 33. o.)”.

2.

A 8.1. részben a 2. pont (2009/156/EK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 D 1840: a Bizottság 2016. október 14-i (EU) 2016/1840 végrehajtási határozata (HL L 280., 2016.10.18., 33. o.)”.

3.

A 4.2. részben a szöveg a 102. pont ((EU) 2016/1235 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„103.

32017 D 0009: a Bizottság (EU) 2017/9 végrehajtási határozata (2017. január 4.) a veszettség elleni vakcinák kutyák, macskák és görények esetében való hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok elvégzésének egyes, Marokkóban és Tajvanon működő laboratóriumok számára történő engedélyezéséről (HL L 3., 2017.1.6., 32. o.).

Ez a jogi aktus nem alkalmazandó Izlandra.”

2. cikk

Az (EU) 2016/1840 és az (EU) 2017/9 végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. május 6-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 5-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 280., 2016.10.18., 33. o.

(2)  HL L 3., 2017.1.6., 32. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.