29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/4


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 48/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1812]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az egy dolomit- és magnezittartalmú készítmény tejelő tehenek és más tejelő kérődzők, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként, valamint egy montmorillonit- és illittartalmú készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló, 2016. november 9-i (EU) 2016/1964 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat takarmányokra vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében meghatározottak szerint a takarmányokat érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete a 176. pont ((EU) 2016/1833 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„177.

32016 R 1964: a Bizottság 2016. november 9-i (EU) 2016/1964 végrehajtási rendelete egy dolomit- és magnezittartalmú készítmény tejelő tehenek és más tejelő kérődzők, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként, valamint egy montmorillonit- és illittartalmú készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 303., 2016.11.10., 7. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/1964 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 303., 2016.11.10., 7. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.