22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/6


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 5/2017 HATÁROZATA

(2017. február 3.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1739]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és IV. mellékletének módosításáról szóló, 2016. január 13-i (EU) 2016/27 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat állat-egészségügyi kérdéseket érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében meghatározottak szerint az állat-egészségügyi kérdéseket érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 7.1. részében a 12. pont (999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 0027: a Bizottság 2016. január 13-i (EU) 2016/27 rendelete (HL L 9., 2016.1.14., 4. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/27 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. február 4-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 3-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 9., 2016.1.14., 4. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.