22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/62


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 275/2015 HATÁROZATA

(2015. október 30.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2017/1064]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 66d. pont (996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

32010 R 0996: az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 996/2010/EU rendelete a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.), az alábbi módosítással:

32014 R 0376: az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 376/2014/EU rendelete (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell értelmezni:

A 18. cikk (5) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

»Liechtenstein és Svájc közös nemzeti adatbázissal rendelkezik a polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozóan. A Liechtensteinből származó releváns adatok a svájci adatokkal együtt a központi adattárba kerülnek.«”

2.

A szöveg a 66gb. pont (1330/2007/EK bizottsági rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

„66gc.

32014 R 0376: az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 376/2014/EU rendelete a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell értelmezni:

Liechtenstein és Svájc közös nemzeti adatbázissal rendelkezik a polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozóan. A Liechtensteinből származó releváns adatok a svájci adatokkal együtt a központi adattárba kerülnek. A liechtensteini polgári légi közlekedési események terén Svájccal megvalósuló kétoldalú együttműködésnek köszönhetően Liechtenstein a beérkező kéréseket Svájccal szorosan együttműködve e rendelettel összhangban kezeli.”

2. cikk

A 376/2014/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2015. november 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 30-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Oda SLETNES


(1)  HL L 122., 2014.4.24., 18. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.