30.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 233/6


AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2016 HATÁROZATA

(2016. július 19.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 3. jegyzőkönyvében foglalt rendelkezéseknek a származó termék fogalmának meghatározása, valamint a nem származó anyagokon bizonyos, a kijelölt fejlesztési övezetekben és ipari területeken előállított termékkategóriák származó helyzetének megszerzése érdekében végzendő és a szíriai menekültek és jordániaiak foglalkoztatásának növelésével összefüggő megmunkálások vagy feldolgozások listája tekintetében történő módosításáról [2016/1436]

AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen a megállapodás 94. cikkére és 3. jegyzőkönyve 39. cikkére,

mivel:

(1)

A Jordán Hásimita Királyság (a továbbiakban: Jordánia) a szíriai menekültügyi válságra adandó gazdasági választ illetően holisztikus megközelítésre tett javaslatot a nemzetközi közösségnek, és az erre irányuló kezdeményezés részeként 2015. december 12-én kérelmet nyújtott be hogy a megállapodás értelmében alkalmazott származási szabályok átmeneti enyhítése iránt, hogy annak hatására fellendüljön az Unióba irányuló jordániai export, és hogy különösen a szíriai menekültek, valamint a jordániaiak számára bővüljenek a foglalkoztatási lehetőségek.

(2)

A Szíria és a térség támogatásáról 2016. február 4-én Londonban rendezett nemzetközi konferencián Jordánia kinyilvánította szándékát, hogy támogassa a szíriai menekültek formális munkaerő-piaci részvételét Jordániában, és ezzel összefüggésben a konferenciától számított egy éven belül 50 000 új munkahelyet hozzon létre a szíriai menekültek számára, átfogó célként pedig mintegy 200 000 munkahelyet teremtsen az elkövetkezendő években.

(3)

Az alkalmazandó származási szabályok átmeneti enyhítésével az Unióba történő behozatallal kapcsolatos preferenciális elbánás megállapításának tekintetében az egyébként érvényesnél kevésbé szigorú származási szabályok vonatkoznának bizonyos, Jordániában előállított árukra. Az alkalmazandó származási szabályok efféle átmeneti enyhítésea szíriai válsággal összefüggésben, a nagyszámú szíriai menekült befogadásából fakadó költségek csökkentése érdekében Jordániának nyújtott uniós támogatás részét képezné.

(4)

Az Unió álláspontja szerint a származási szabályok kért enyhítése hozzájárulna a 200 000 új munkahely szíriai menekültek számára való létrehozására vonatkozó átfogó célkitűzés eléréséhez.

(5)

A származási szabályok enyhítését bizonyos feltételekhez kötnék, hogy azok az exportőrök élvezzék az előnyeit, akik hozzájárulnak a szíriai menekültek foglalkoztatására irányuló jordániai erőfeszítésekhez.

(6)

E határozat melléklete azokra a Jordánián belül kijelölt fejlesztési övezetekben és ipari területeken lévő termelő létesítményekben gyártott árukra vonatkozik, amelyek gyártása a jordániai lakosságéval párhuzamosan elősegíti a szíriai menekültek foglalkoztatásának bővítését is.

(7)

E kezdeményezés célja a kereskedelem és a beruházások élénkítése az említett fejlesztési övezetekben és ipari területeken, hogy kedvezőbb gazdasági és foglalkoztatási lehetőségek álljanak a szíriai menekültek és a jordániai lakosság rendelkezésére.

(8)

A megállapodás 3. jegyzőkönyvének II. mellékletét ezért ki kell egészíteni a nem származó anyagokon az érintett termékek származóvá minősítésének előfeltételeként elvégzendő megmunkálások vagy feldolgozások listájával. A megmunkálások vagy feldolgozások e kiegészítő listájának az Unió által az általános vámkedvezmény-rendszer „fegyver kivételével mindent” kezdeményezése keretében a legkevésbé fejlett országokból származó behozatalra alkalmazott származási szabályokon kell alapulnia.

(9)

Lehetővé kell tenni, hogy az e határozat megmunkálások és feldolgozások kiegészítő listáját meghatározó mellékletének alkalmazása adott termelő létesítmény vonatkozásában ideiglenesen felfüggeszthető legyen, amennyiben a létesítmény nem teljesíti az e határozat melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

(10)

Ezenkívül az e határozat melléklete alkalmazásának ideiglenes felfüggesztését abban az esetben is lehetővé kell tenni, ha az e határozat mellékletének 2. cikkében felsorolt termékek bármelyikét olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálják, hogy az a megállapodás 24. és 26. cikke értelmében a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék uniós termelőinek súlyos kárt okoz, vagy azokat ilyen kárral fenyegeti az Unió teljes területén vagy annak egy részén, illetve súlyos zavarokat idéz elő vagy azzal fenyeget az uniós gazdaság bármely ágazatában.

(11)

E határozat érvényessége a beruházásbővítés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez elegendő, korlátozott időtartamra szólhat, és ezért 2026. december 31-én hatályát veszti. Emellett az Unió és Jordánia e határozat melléklete 1. cikkének (7) bekezdésének megfelelően félidős felülvizsgálatot végez, és az e határozat végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján az Unió–Jordánia Társulási Bizottság együttes határozatával módosíthatja e határozat mellékletét.

(12)

E határozat végrehajtása szempontjából is jelentős mérföldkövet jelentene, ha Jordánia teljesítené azt a 2016. február 4-i nemzetközi konferencián kitűzött célt, hogy mintegy 200 000 munkahelyet hoz létre a szíriai menekültek számára, amely esetben az Unió és Jordánia mérlegeli e támogatási intézkedés további egyszerűsítését. Ehhez a Társulási Bizottság határozatával módosítani kell e határozat mellékletét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 3. jegyzőkönyvének a nem származó anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében végzett megmunkálások vagy feldolgozások listáját tartalmazó II. melléklete a megállapodás 3. jegyzőkönyvének e határozat mellékletében foglalt IIa. mellékletével módosul és egészül ki.

2. cikk

A megállapodás 3. jegyzőkönyvének e határozat mellékletében foglalt IIa. melléklete az alkalmazás feltételeit és azoknak a megmunkálásoknak vagy feldolgozásoknak a listáját határozza meg, amelyeket a nem származó anyagokon az adott, a szíriai menekültek fokozott foglalkoztatásával összefüggésben álló földrajzi területeken előállított termék származóvá minősítése érdekében kell elvégezni.

3. cikk

A melléklet e határozat elválaszthatatlan részét képezi.

4. cikk

Ez a határozat a Társulási Bizottság által történő elfogadása napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2026. december 31-ig kell alkalmazni.

Kelt Ammánban, 2016. július 19-én.

Az EU–Jordánia Társulási Bizottság részéről

S. AL-KHARABSHEH


MELLÉKLET

„IIa. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTÉS A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK SZÁRMAZÓVÁ MINŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGREHAJTANDÓ MEGMUNKÁLÁSOK VAGY FELDOLGOZÁSOK LISTÁJÁHOZ

1. cikk

Általános rendelkezések

A.   A származás meghatározása

1.

A 2. cikkben felsorolt termékekre a 3. jegyzőkönyv II. mellékletében foglalt szabályok helyett az itt előírt szabályok is alkalmazhatók, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

a nem származó anyagokon az érintett termék származóvá minősítése érdekében végzendő megmunkálások vagy feldolgozások a következő fejlesztési övezetek és ipari területek valamelyikén belül történnek:, II. Abdullah bin al-Husszein iparváros – al-Karak, al-Dzsíza ipari terület – Ammán, al-Kasztal ipari terület – Ammán, al-Kuvajra ipari terület – Akaba, al-Tadzsammuát ipari terület – Szaháb, Dulajl iparváros – az-Zarká, el-Hasmíja ipari terület az-Zarká, ar-Ruszajfa iparterületek – az-Zarká, el-Szukná ipari terület – az-Zarká, Irbid fejlesztési övezet és Irbid al-Haszan iparváros,, II. Abdullah bin al-Husszein város – Szaháb, Husszein bin Talál király fejlesztési övezet – al-Mafrak (al-Mafrak iparvárossal együtt), Maán fejlesztési övezet – Maán, Marka ipari terület – Ammán, Muvakkar iparváros – Ammán; valamint

b)

az e fejlesztési övezetekben és ipari területeken található, az érintett termékek megmunkálását vagy feldolgozását végző egyes termelő létesítményekben foglalkoztatott teljes munkaerőben a szíriai menekültek aránya az e melléklet hatálybalépésétől számított első és második évben legalább 15 %-ot, a harmadik évtől pedig legalább 25 %-ot tesz ki. Az arány kiszámítása az e melléklet hatálybalépését követő tetszőleges időpontban, majd azután évente végzendő el a formális és tisztességes munkahelyen foglalkoztatott és a vonatkozó jordániai jogszabályok értelmében legalább tizenkét hónapos munkavállalási engedéllyel rendelkező szíriai menekültek teljes munkaidős egyenértékben kifejezett számának figyelembevételével.

2.

Jordánia illetékes hatóságai ellenőrzik az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, az e feltételeknek megfelelő termékek exportőreinek engedélyszámot adnak, és haladéktalanul visszavonják ezt az engedélyszámot, ha az említett feltételek már nem teljesülnek.

B.   Származási igazolás

3.

Az e melléklet szerint kiállított származási igazolás a következő angol nyelvű nyilatkozatot tartalmazza: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan” (Eltérés a 3. jegyzőkönyv IIa. melléklete alapján – a fejlesztési övezet vagy ipari terület neve és az illetékes jordániai hatóságok által adott engedélyszám).

C.   Igazgatási együttműködés

4.

Amikor a jordániai vámhatóságok ennek az EU–Jordánia Társulási Tanács 1/2006 számú határozatával (1) módosított jegyzőkönyvnek a 33. cikke (5) bekezdése szerint tájékoztatják az Európai Bizottságot vagy az Európai Unió tagállamainak (a továbbiakban: a tagállamok) kérelmező vámhatóságait a az ellenőrzés eredményéről, fel kell tüntetniük, hogy a 2. cikkben felsorolt termékek eleget tesznek az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.

5.

Ha a megerősítési eljárás vagy bármilyen más rendelkezésre álló információ azt jelzi, hogy az (1) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, akkor Jordánia saját kezdeményezésre, illetve az Európai Bizottság vagy a tagállami vámhatóságok kérésére e szabályszegések megállapítása és megelőzése érdekében köteles kellő sürgősséggel megfelelő vizsgálatokat lefolytatni vagy gondoskodni e vizsgálatok lefolytatásáról. E célból ezekben a vizsgálatokban az Európai Bizottság és a tagállami vámhatóságok részt vehetnek.

D.   Jelentések, ellenőrzés és felülvizsgálat

6.

Jordánia e melléklet hatálybalépését követően évente jelentésben tájékoztatja az Európai Bizottságot e melléklet működéséről és hatásairól – a jelentés tartalmazza a 8 számjegyű vagy a lehető legpontosabb részletességű szinten megadott termelési és exportstatisztikákat, valamint a fejlesztési övezetekben és ipari területeken termelő társaságok listáját az általuk foglalkoztatott szíriai menekültek éves szinten megadott százalékos arányával együtt. A Felek közösen vizsgálják meg e jelentéseket és az e melléklet végrehajtásával és ellenőrzésével összefüggésben felmerült kérdéseket a társulási megállapodás alapján létrehozott testületekben, különösen az ipari, kereskedelmi és szolgáltatási albizottságban. A Felek emellett mérlegelik a megfelelő nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és a Világbank bevonását az ellenőrzésbe.

7.

A Felek e melléklet hatálybalépése után négy évvel félidős felülvizsgálatot végeznek annak eldöntése céljából, hogy az e melléklet végrehajtása során szerzett tapasztalatok és a szíriai konfliktus fejleményeinek fényében szükség van-e változtatásokra. A Társulási Bizottság e félidős felülvizsgálat alapján mérlegeli e melléklet lehetséges módosításait.

8.

Miután Jordánia teljesítette a szíriai menekültek formális munkaerő-piaci részvételének előmozdítására irányuló célját azzal, hogy összesen mintegy 200 000 munkavállalási engedélyt állít ki nekik, a Felek mérlegelik e melléklet rendelkezéseinek további egyszerűsítését a szíriai menekültválság konfliktus fejleményeire tekintettel. A Társulási Bizottság ennek érdekében módosíthatja e mellékletet.

E.   Ideiglenes felfüggesztés

9.

(a)

Az Unió a Társulási Bizottság elé utalhatja az ügyet, amennyiben megítélése szerint nincs elegendő bizonyíték arra, hogy Jordánia vagy valamely konkrét termelő létesítmény teljesíti az (1) bekezdésben foglalt feltételeket. A továbbutalásban közölni kell, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása Jordániának vagy valamely konkrét termelő létesítménynek tudható be.

b)

Ha a Társulási Bizottság az ügy elé utalásától számított 90 napon belül nem nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek-e, ugyanakkor e mellékletet sem módosítja, akkor e melléklet alkalmazását fel kell függeszteni. A felfüggesztés terjedelmének az Unió által a Társulási Bizottság felé történő továbbutalásban megadottal azonosnak kell lennie.

c)

A Társulási Bizottság a 90 napos határidő meghosszabbításáról is határozhat, amely esetben a felfüggesztés akkor lép hatályba, ha a Társulási Tanács a meghosszabbított határidőn belül nem teszi meg a b) pontban megjelölt egyik intézkedést sem.

d)

E melléklet ismét alkalmazásba léphet, ha a Társulási Bizottság úgy határoz.

e)

Felfüggesztés esetén e melléklet további 4 hónapig alkalmazható azokra az árukra, amelyek árutovábbítás alatt állnak vagy az Unió területén vámraktárban vagy vámszabad területen átmeneti megőrzés alatt állnak a melléklet ideiglenes felfüggesztésének napján, és amelyek származási igazolását e melléklet rendelkezéseinek megfelelően kiállították az ideiglenes felfüggesztés napja előtt.

F.   Védelmi mechanizmus

10.

Amennyiben a 2. cikkben felsorolt, az e melléklet alkalmazásában kedvezményezett termékek bármelyikét olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálják, hogy az a megállapodás 24. és 26. cikke értelmében a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék uniós termelőinek súlyos kárt okoz, vagy azokat ilyen kárral fenyegeti az Unió teljes területén vagy annak egy részén, illetve súlyos zavarokat idéz elő vagy azzal fenyeget az uniós gazdaság bármely ágazatában, akkor az Unió vizsgálat céljából a Társulási Bizottság elé utalhatja az ügyet. Ha a Társulási Bizottság az ügy elé utalásától számított 90 napon belül nem hoz határozatot e súlyos károkozás, annak fenyegetése vagy a súlyos zavarok megszüntetéséről, és nem születik más kielégítő megoldás sem, akkor e melléklet érintett termékre való alkalmazását fel kell függeszteni mindaddig, amíg a Társulási Bizottság határozatban nem állapítja meg a súlyos kárnak, az azzal való fenyegetettségnek vagy a súlyos zavaroknak a megszűnését, vagy a Társulási Bizottságot kielégítő megoldásról nem értesítik.

G.   Hatálybalépés és alkalmazás

11.

E melléklet alkalmazásának kezdőidőpontja a Társulási Bizottság azon határozatának hatálybalépésének napja, amelyhez csatolták, e melléklet alkalmazásának záróidőpontja pedig 2026. december 31.

2. cikk

Termékek, valamint az elvégzendő megmunkálások és feldolgozások listája

Az alábbiakban az e melléklet hatálya alá tartozó termékek listájának, valamint a megmunkálásokra és feldolgozásokra a II. mellékletben előírt szabályok alternatívájaként alkalmazható szabályoknak az ismertetése szerepel.

A megállapodás 3. jegyzőkönyvének I. melléklete, amely a 3. jegyzőkönyv II. mellékletében található listához fűzött bevezető megjegyzéseket tartalmazza, az alábbi módosításokkal értelemszerűen alkalmazandó a következő listára:

 

Az 5.2. megjegyzés második bekezdése a következő alapanyagokkal egészül ki:

üvegszálak;

fémszálak.

 

a 7.3. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Az ex 2707 és a 2713 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, a dekantálás, a sótalanítás, a vízelválasztás, a szűrés, a színezés, a jelölés, a kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, vagy e műveletek bármilyen kombinációja, illetve az ezekhez hasonló műveletek nem biztosítják a származó státust.

ex 25. árucsoport

Só, kén, földek és kövek, gipsz, mész és cement, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 2519

Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt tartályban, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézia és a kiégetett (szinterezett) magnézia kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható

ex 27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok; ásványi viaszok, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 2707

Energetikai célra vagy fűtőanyagként történő felhasználásra szánt, a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásával előállított ásványi olajhoz hasonló olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, és amelyeknek több mint 65 térfogatszázaléka átdesztillál legfeljebb 250 °C hőmérsékleten (ideértve a könnyűbenzin és a benzol keverékeit is)

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás (2)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

2710

Kőolaj és bitumenes anyagokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás (3)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás (3)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több különleges eljárás (2)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

ex 28. árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból;

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 2811

Kén-trioxid

Előállítás kén-dioxidból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 2840

Nátrium-perborát

Előállítás dinátrium-tetraborát-pentahidrátból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

2843

Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2843 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

ex 2852

Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékainak higanyvegyületei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 2909 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

 

Nukleinsavak és sóik higanyvegyületei, a vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 2852 , a 2932 , a 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá besorolt felhasznált anyagok összértéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 29. árucsoport

Szerves vegyi anyagok; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 2905

Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol fémalkoholátjai; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. Azonban felhasználható az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholát is, ha összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannit; Szorbit (D-glucit); Glicerin

Előállítás a termékétől eltérő bármely alszám alá tartozó anyagokból. A termékével azonos alszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 2932

Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 2909 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

 

Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

2933

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

2934

Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 2932 , a 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

31. árucsoport

Trágyázószerek

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

32. árucsoport

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; színezékek, pigmentek és más színezőanyagok; festékek és lakkok; gitt és más masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata.

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, beleértve az e vámtarifaszámon belül valamely másik „csoportba” (4) tartozó anyagokat is. Azonban felhasználhatók ugyanazon csoportba tartozó anyagok is, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló árucikkek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipszalapú fogászati készítmények, a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3404

Műviaszok és elkészített viaszok:

Paraffin, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból előállított viasz, paraffingács vagy izzasztott préselt paraffinviasz alapanyagból

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

35. árucsoport

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból; az előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 38. árucsoport

Különféle vegyipari termékek; a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3803

Finomított tallolaj

Nyers tallolaj finomítása

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3805

Szulfátterpentin-alkohol, tisztítva

Nyers szulfátterpentinszesz tisztítása desztillálással vagy finomítással

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

3806 30

Észtergyanta

Előállítás gyantasavból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3807

Fakátrány (fakátrányszurok)

Fakátrány desztillációja

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

3809 10

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok): Keményítőtartalommal

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav, finomításból nyert savas olaj; ipari zsíralkohol

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

3824 60

Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

Előállítás a termékétől és a 2905 44 alszámtól eltérő bármely alszám alá tartozó anyagokból. A termékével azonos alszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 39. árucsoport

Műanyag és ebből készült áruk, a következőket kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3907

Polikarbonátból és akrilnitril-butadién-sztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át. (5)

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

 

Poliészter

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás tetrabróm-(biszfenol-A) polikarbonátból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3920

Ionomer lap vagy film

Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 3921

Fémezett műanyag fólia

Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú különösen átlátszó poliészter fóliából (6)

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

4012

Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:

 

 

Újrafutózott tömör vagy kisnyomású gumi légabroncs

Használt gumiabroncsok újrafutózása

 

Más

Előállítás a 4011 és a 4012 vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 41. árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr, a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

4101 –4103

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is; juh- vagy báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), gyapjasan vagy hasítva is, a 41. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1.c) pontjában felsoroltak kivételével; más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, a 41. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1.b) és c) pontjában felsoroltak kivételével

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

4104 –4106

Szőrtelenül cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem kikészítve

A 4104 11 , a 4104 19 , a 4105 10 , a 4106 21 , a 4106 31 vagy a 4106 91 alszám alá tartozó, cserzett vagy előcserzett bőr újracserzése

vagy

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

4107 , 4112 , 4113

Cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőr

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 4104 41 , a 4104 49 , a 4105 30 , a 4106 22 , a 4106 32 és a 4106 92 alszám alá tartozó anyagok azonban csak akkor használhatók fel, ha a cserzett vagy kérgesített, száraz állapotban lévő bőröket újracserzik

42. árucsoport

Bőráruk, nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók, állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 43. árucsoport

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk; a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

4301

Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101 , 4102 vagy a 4103 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 4302

Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:

 

 

Lap, kereszt és hasonló formák

Az össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül

 

Más

Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből

4303

Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk

Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó, nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

ex 44. árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén; a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

ex 4408

Falemez furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével előállítottat is) és rétegelt lemez készítésére, legfeljebb 6 mm vastagságban, részekből (lapolással) összeállítva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Részekből összeállítás (lapolás), gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

ex 4410 és ex 4413

Gyöngyléc és szegélyléc, beleértve a padlószegélylécet és más szegélylemezt is

Peremezés vagy mintázás

ex 4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag

Előállítás méretre nem vágott falemezből

ex 4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Üreges fapanel, zsindely és hasíték azonban felhasználható

 

Gyöngyléc és szegélyléc

Peremezés vagy mintázás

ex 4421

Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr fonal és szövet; a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

5106 –5110

Fonal gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből

Természetes szálak fonása vagy műszálak préselése, és fonás (7)

5111 –5113

Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:

Szövés (7)

vagy

Nyomás, amihez legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

ex 52. árucsoport

Pamut; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

5204 –5207

Pamutfonal és -cérna

Természetes szálak fonása vagy műszálak sajtolása, amihez fonás társul (7)

5208 –5212

Pamutszövet:

Szövés (7)

vagy

Nyomás, amihez legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

ex 53. árucsoport

Más növényi textilszálak, papírfonal és papírfonalból szőtt szövet; a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

5306 –5308

Fonal más növényi textilrostból papírfonal

Természetes szálak fonása vagy műszálak sajtolása, amihez fonás társul (7)

5309 –5311

Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból

Szövés (7)

Nyomás, amihez legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5401 –5406

Fonal, monofil és cérna végtelen műszálból

Műszálak sajtolása, amihez fonás társul, VAGY természetes szálak fonása (7)

5407 és 5408

Végtelen műszálból előállított fonalból készült szövet:

Szövés (7)

vagy

Nyomás, amihez legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5501 –5507

Vágott műszálak

Műszálak sajtolása

5508 –5511

Vágott műszálból készült fonal és varrócérna

Természetes szálak fonása vagy műszálak sajtolása, amihez fonás társul (7)

5512 –5516

Szövet vágott műszálból:

Szövés (7)

vagy

Nyomás, amihez legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

ex 56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk;

A következők kivételével: Műszálak préselése és fonás, vagy természetes szálak fonása

vagy

Pelyhesítés, amihez festés vagy nyomás társul (7)

5602

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:

 

 

Tűnemez

Műszálak sajtolása, amihez szövetképzés társul

Azonban:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén szál, illetve

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,

amelyet egyágú végtelen fonal vagy szál esetében mindig 9 decitexnél kisebb érték jellemez,

felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

vagy

Csak szövetképzés a természetes szálakból készült nemez esetében (7)

 

Más

Műszálak sajtolása, amihez szövetképzés társul

vagy

Csak szövetképzés a természetes szálakból készült más nemez esetében (7)

5603

Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

Bármely, nem szőtt textíliák készítésére irányuló eljárás, a tűlyukasztást is beleértve

5604

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy 5405 vámtarifaszám alá tartozó textilszál, és -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva:

 

 

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva

Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból vagy -zsinegből

 

Más

Műszálak sajtolása, amihez fonás társul, vagy természetes szálak fonása (7)

5605

Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan textilszálból vagy szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel bevontak

Műszálak sajtolása, amihez fonás társul, vagy természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása (7)

5606

Paszományozott fonal és az 5404 és az 5405 vtsz. alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vtsz. alá tartozók és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal

Műszálak préselése és fonás, vagy természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása()

vagy

Fonás, amihez pelyhesítés társul

vagy

Pelyhesítés, amihez festés társul (7)

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók:

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, vagy végtelen műszálak sajtolása; e műveletek mindegyikéhez szövés társul

vagy

Előállítás kókuszrost fonalból vagy szizálfonalból vagy jutafonalból

vagy

Pelyhesítés, amihez festés vagy nyomás társul

Vagy

Tűzés, és festés vagy nyomás

Műszálak préselése és nem szőtt textíliák készítésére szolgáló technikák alkalmazása, a tűlyukasztást is beleértve (7)

Azonban:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén szál, illetve

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,

amelyet egyágú végtelen fonal vagy szál esetében mindig 9 decitexnél kisebb érték jellemez, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

ex 58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés, kivéve:

Szövés (7)

vagy

Nyomás, amihez legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5805

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

5901

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez

Szövés, amihez festés, vagy pelyhesítés vagy bevonás társul

vagy

Pelyhesítés, és festés vagy nyomás

5902

Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid, poliészter vagy viszkóz műselyem fonalból:

 

 

Legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Szövés

 

Más

Műszálak sajtolása, amihez szövés társul

5903

Textilszövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy laminálva, az 5902 vtsz. alá tartozó szövetek kivételével

Szövés, amihez festés vagy bevonás társul

vagy

Nyomás és legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

Szövés, amihez festés vagy bevonás társul (7)

5905

Textil falborító:

 

 

Gumival, műanyaggal vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

Szövés, amihez festés vagy bevonás társul

 

Más

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, vagy végtelen műszálak sajtolása; e műveletek mindegyikéhez szövés társul

vagy

Szövés, amihez festés vagy bevonás társul

vagy

Nyomás, amihez legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át (7):

5906

Gumizott textilszövet, az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével:

 

 

Kötött vagy hurkolt kelmék

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, vagy végtelen műszálak sajtolása; e műveletek mindegyikéhez kötés társul

vagy

Kötés, amihez festés vagy bevonás társul

vagy

Természetes szálakból készült fonal festése, amihez kötés társul (7)

 

Szintetikus végtelen szálból előállított fonalból készült más szövet több mint 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Műszálak sajtolása, amihez szövés társul

 

Más

Szövés, amihez festés vagy bevonás társul

vagy

Természetes szálakból készült fonal festése, amihez szövés társul

5907

Más módon impregnált, bevont vagy beborított textilszövet; festett kanavász színházi díszlet, stúdió- (műtermi) díszletek vagy hasonló számára

Szövés, amihez festés, vagy pelyhesítés vagy bevonás társul

vagy

Pelyhesítés, amihez festés vagy nyomás társul

vagy

Nyomás és legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

5908

Textilalapanyagból szőtt, fonott vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:

 

 

Fehérizzású gázharisnya, impregnálva

Előállítás csőszerűen kötött gázharisnyaszövetből

 

Más

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

5909 –5911 .

Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:

 

 

Polírozókorong vagy -gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, nemezből készített termékek kivételével

Szövés

 

Csőszerű vagy végtelenített, egyszeres vagy többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal szőtt, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal szőtt, az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, a papírgyártásban vagy más műszaki céllal általánosan használt textilszövet, nemezelve, impregnálva vagy bevonva is

Szövés (7)

 

Más

Végtelen műszálak préselése VAGY természetes szálak vagy vágott műszálak fonása, és szövés (7)

vagy

A szövéshez festés vagy bevonás társul

60. árucsoport

Kötött vagy hurkolt kelmék

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, vagy végtelen műszálak sajtolása; e műveletek mindegyikéhez kötés társul

vagy

Kötés, amihez festés vagy pelyhesítés vagy bevonás társul

vagy

Pelyhesítés, amihez festés vagy nyomás társul

vagy

Természetes szálakból készült fonal festése, amihez kötés társul

vagy

Sodrás vagy szálszerkezet-átalakítás, és kötés, feltéve, hogy a felhasznált nem sodort/nem átalakított szálszerkezetű fonal értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

61. árucsoport

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:

 

 

Két vagy több formára vágott vagy eleve formára készített, kötött vagy hurkolt anyagdarab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával előállítva

Előállítás kelméből

 

Más

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, vagy végtelen műszálak sajtolása; e műveletek mindegyikéhez kötés társul (formára kötött termékek)

vagy

Természetes szálakból készült fonal festése, amihez kötés társul (formára kötött termékek) (7)

ex 62. árucsoport

Ruházati cikk, kellék és tartozék, a kötött vagy hurkolt áru kivételével; kivéve:

Előállítás kelméből

6213 és 6214

Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:

 

 

Hímzett

Szövés, amihez konfekcionálás társul (a szabást is beleértve)

VAGY

Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (8)

VAGY

A konfekcionálást megelőző nyomáshoz legalább két előkészítő vagy kikészítő művelet társul (például szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át (7)  (8)

 

Más

Szövés, amihez konfekcionálás társul (a szabást is beleértve)

vagy

A konfekcionálást követő nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át (7)  (8)

6217

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

 

 

Hímzett

Szövés, amihez konfekcionálás társul (a szabást is beleértve)

vagy

Előállítás hímzés nélküli kelméből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (8)

 

Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből

Szövés, amihez konfekcionálás társul (a szabást is beleértve)

vagy

Bevonás – feltéve, hogy a felhasznált nem bevont kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át –, amihez konfekcionálás társul (a szabást is beleértve) (8)

 

Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból úgy, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

6301 –6304 .

Takaró, úti takaró, ágynemű stb.; függöny stb.: más lakástextília:

 

 

Nemezből, nem szőtt textíliából

Bármely, nem szőtt textíliák készítésére irányuló eljárás alkalmazása, a tűlyukasztást is beleértve, amihez konfekcionálás (a szabást is beleértve) társul

 

Más:

 

 

– –

Hímzett

Szövés vagy kötés, és konfekcionálás (a szabást is beleértve)

vagy

Előállítás hímzés nélküli kelméből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli kelme értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (8)  (9)

 

– –

Más

Szövés vagy kötés, és konfekcionálás (a szabást is beleértve)

6305

Zsák áruk csomagolására

Szövés vagy kötés és konfekcionálás (a szabást is beleértve) (7)

6306

Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla vagy szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikkek:

 

 

Nem szőtt textíliából

Bármely, nem szőtt textíliák készítésére irányuló eljárás alkalmazása, a tűlyukasztást is beleértve, amihez konfekcionálás (a szabást is beleértve) társul

 

Más

Szövés, amihez konfekcionálás társul (a szabást is beleértve) (7)  (8)

vagy

Bevonás – feltéve, hogy a felhasznált be nem vont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és konfekcionálás (a szabást is beleértve)

6307

Más készáru, beleértve a szabásmintát is

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

A készletben lévő termékek mindegyikének meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban részét képezhetik a készletnek, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 25 %-át.

ex 64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 6406 vámtarifaszám alá tartozó, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrész-összeállítások kivételével

6406

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

65. árucsoport

Kalap és más fejfedők, valamint ezek alkatrészei

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

ex 68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk, a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 6803

Palakőből vagy agglomerált palából készült áru

Előállítás megmunkált palakőből

ex 6812

Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverékből készült áru

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 6814

Csillámból készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papírból, kartonból vagy más anyagból készült alátéten

Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is)

69. árucsoport

Kerámiatermékek

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 70. árucsoport

Üveg és üvegáruk, a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

7006

A 7003 , a 7004 vagy a 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva:

 

 

Dielektromos vékonyréteggel bevont üveglap szubsztrátum, a SEMII szabványainak megfelelő félvezetői minőségben (10)

Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumból

 

Más

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7010

Üvegballon, üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Üvegáru metszése, feltéve, hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7013

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Üvegáru metszése, feltéve, hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Kézi munkával készült, fúvott üveg kézi díszítése (szitanyomás kivételével), feltéve, hogy a felhasznált kézi munkával készült, fúvott üveg összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának az 50 %-át

ex 7019

Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével)

Előállítás:

színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagy

üveggyapotból

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

7106 , 7108 és 7110

Nemesfémek:

 

 

Megmunkálatlan

Előállítás a 7106 , a 7108 és a 7110 vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

A 7106 , 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása

vagy

A 7106 , a 7108 vagy a 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek összeolvasztása és/vagy ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel

 

Félgyártmány vagy por alakban

Előállítás megmunkálatlan nemesfémből

ex 7107 , ex 7109 és ex 7111

Nemesfémmel plattírozott fém, félgyártmány

Előállítás nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből, megmunkálatlanul

7115

Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

7117

Ékszerutánzat

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás nemesfémmel nem plattírozott vagy bevont nem nemesfém részekből, feltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 73. árucsoport

Vas vagy acéláruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

ex 7301

Szádpalló

Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7302

Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7304 , 7305 és 7306

Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból

Előállítás a 7206 , a 7207 , a 7208 , a 7209 , a 7210 , a 7211 , a 7212 , a 7218 , a 7219 , a 7220 vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 7307

Csőszerelvény rozsdamentes acélból

A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokfúvása, feltéve, hogy a felhasznált kovácsdarabok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35 %-át

7308

Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvas, idomvas és szelvény azonban nem használható fel

ex 7315

Hólánc

Előállítás úgy, hogy a 7315 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

7403

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

7601

Megmunkálatlan alumínium

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7607

Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 7606 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

ex 78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk, a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

7801

Megmunkálatlan ólom:

 

 

Finomított ólom

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

Más

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

80. árucsoport

Ón és ebből készült áruk

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

ex 82. árucsoport

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból.

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8206

A 8202 –8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt készletben

Előállítás a 8202 –8205 vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8202 –8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat is be lehet azonban foglalni a készletbe, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

8211

Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivételével, és ezek vágópengéi

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem nemesfémből készült késpenge és nyél azonban felhasználható

8214

Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); Manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

8215

Kanalak, villák, merőkanalak, szűrőkanalak, tortalapátok, halkések, vajkések, cukorfogók és hasonló konyhai vagy asztali eszközök

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

ex 83. árucsoport

Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémből; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 8302

Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, valamint automatikus ajtócsukó

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8302 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

ex 8306

Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 84. árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8401

Atomreaktor; nem besugárzott fűtőanyagelem (patron) atomreaktorhoz; izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8407

Szikragyújtású, belső égésű, vagy belső égésű dugattyús motorok

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8408

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8427

Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8482

Golyós vagy görgős gördülőcsapágy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 85. árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és – lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8501 , 8502

Elektromotor és elektromos generátor; Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8503 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8513

Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8519

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8522 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8521

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8522 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8523

Hang vagy más jel felvételére alkalmas, ilyen célra előkészített, felvételt nem tartalmazó adathordozó, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8525

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és más videokamera-felvevők

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8529 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8526

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8529 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8527

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8529 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízió-vevőkészülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8529 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8535 –8537 .

Elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék; optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók; kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos és a 8538 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8540 11 és 8540 12

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitor-csövet is

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 8542 31 – ex 8542 33 és ex 8542 39

Monolitikus integrált áramkörök

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Diffúziós művelet, amely során az integrált áramköröket félvezető szubsztrátumon, megfelelő adalékanyag szelektív hozzáadásával alakítják ki, függetlenül attól, hogy az összeszerelést és/vagy a tesztelést hol végezték

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval is; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8545

Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8546

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8548

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze:

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

86. árucsoport

Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti- vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés.

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 87. árucsoport

Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve:

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

8711

Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsik

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 90. árucsoport

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

9002

Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

9033

A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés (ebben az árucsoportban máshol nem említett) alkatrésze és tartozéka

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

91. árucsoport

Órák és kisórák és ezek alkatrészei

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

94. árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek; máshol nem említett lámpák és világítófelszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 95. árucsoport

Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 9506

Golfütő és alkatrészei

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A golfütőfejek készítéséhez azonban durván megmunkált tömbök felhasználhatók

ex 96. árucsoport

Különböző áruk, a következők kivételével:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

9601 és 9602

Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is).

Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag és ezekből készült áru; öntött vagy faragott tárgy viaszból, sztearinból, természetes mézgából vagy természetes gyantából vagy mintázó pasztából, és másutt nem említett formázott vagy faragott tárgy; nem kemény, megmunkált zselatin (a 3503 vtsz. alá tartozó zselatin kivételével) és ebből készült áru

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

9603

Seprű, kefe és ecset (gép, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és tollseprű, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger; gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével)

Gyártás, mely során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

9605

Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

A készletben lévő termékek mindegyikének meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban részét képezhetik a készletnek, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

9606

Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más alkatrészei; nyers gomb

Gyártás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

úgy, hogy az összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

9608

Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és más toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek alkatrészei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó tollhegy vagy tollhegycsúcs azonban felhasználható

9612

Írógép- vagy hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat készítésére – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, átitatva is, dobozzal is

Gyártás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

úgy, hogy az összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

9613 20

Zseböngyújtó, gáztöltésű, újratölthető

Előállítás úgy, hogy a 9613 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9614

Pipa (pipafej is), és szivar- és cigarettaszipka és ezek alkatrészei

Gyártás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból


(1)  Az EU–Jordánia Társulási Tanács 1/2006 határozata (2006. június 15.) az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról (HL L 209., 2006.7.31., 30. o.).

(2)  A „különleges eljárások”-kal kapcsolatos különleges feltételeket lásd a 7.1. és a 7.3. bevezető megjegyzésben.

(3)  A „különleges eljárások”-kal kapcsolatos különleges feltételeket lásd a 7.2. bevezető megjegyzésben.

(4)  „Csoportnak” minősül a vámtarifaszám bármely, a többi résztől pontosvesszővel elválasztott része.

(5)  Az egyfelől a 3901–3906 vámtarifaszám alá, másfelől a 3907–3911 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból álló termékek esetében ez a korlátozás csak arra az anyagcsoportra érvényes, amely tömegét tekintve a termék legfontosabb alkotóeleme.

(6)  Az alábbi fóliák számítanak különösen átlátszónak, amelyek optikai tompítása a Gardner Hazemeter ASTM-D 1003-16 módszerrel (azaz Hazefactor) kevesebb, mint 2 %.

(7)  A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.

(8)  Lásd a 6. bevezető megjegyzést.

(9)  A kötött vagy hurkolt kelméből (formára kiszabott vagy közvetlenül formára kötött kelméből) a darabok összevarrásával vagy összeállításával előállított nem rugalmas és nem gumizott kötött vagy hurkolt árucikkekre vonatkozóan lásd a 6. bevezető megjegyzést.

(10)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.”