29.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/79


AZ EU–SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 2/2016 HATÁROZATA

(2015. december 3.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról [2016/121]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel a megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 3. jegyzőkönyv),

mivel:

(1)

A megállapodás 11. cikke a származási szabályokat megállapító, valamint az Európai Unió, Svájc (ideértve Liechtensteint is), Izland, Norvégia, Törökország, a Feröer szigetek és a barcelonai folyamat résztvevői (2) közötti származási kumulációról rendelkező 3. jegyzőkönyvre hivatkozik.

(2)

A 3. jegyzőkönyv 39. cikke úgy rendelkezik, hogy e jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a megállapodás 29. cikkével létrehozott vegyes bizottság határozhat.

(3)

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (3) (a továbbiakban: az egyezmény) célja a származási szabályokról szóló, a pán-euromediterrán övezet országai között jelenleg hatályos jegyzőkönyvek egyetlen egységes jogi aktussal történő helyettesítése.

(4)

Mind az Európai Unió, mind Svájc 2011. június 15-én írta alá az egyezményt.

(5)

Az Európai Unió és Svájc 2012. március 26-án, illetve 2011. november 28-án helyezte letétbe elfogadási okmányát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen az egyezmény 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyezmény az Európai Unió és Svájc tekintetében 2012. május 1-jén, illetve 2012. január 1-jén lépett hatályba.

(6)

A stabilizációs és társulási folyamat résztvevőit és a Moldovai Köztársaságot az egyezmény felvette a pán-euromediterrán származási kumulációs övezetbe.

(7)

A megállapodás 3. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell oly módon, hogy az az egyezményre hivatkozzon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2016. február 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Luc DEVIGNE


(1)  HL L 300., 1972.12.31., 189. o.

(2)  Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Ciszjordánia és a Gázai övezet, Szíria és Tunézia.

(3)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


MELLÉKLET

„3. JEGYZŐKÖNYV

a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

1. cikk

Az alkalmazandó származási szabályok

E megállapodás végrehajtása tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) I. függeléke és II. függelékének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Az egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben szereplő »releváns megállapodás« kifejezés e megállapodásra történő hivatkozásként értelmezendő.

2. cikk

A jogviták rendezése

Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikke szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

3. cikk

A jegyzőkönyv módosítása

E jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a vegyes bizottság határozhat.

4. cikk

Az egyezmény felmondása

(1)   Amennyiben akár az EU, akár Svájc írásban értesíti az egyezmény letéteményesét arról, hogy az egyezmény 9. cikke értelmében fel kívánja mondani az egyezményt, az EU és Svájc e megállapodás végrehajtása érdekében azonnal tárgyalásokat kezd a származási szabályokról.

(2)   Az e tárgyalások eredményeképpen megállapított új származási szabályok hatálybalépéséig e megállapodás tekintetében továbbra is az egyezmény I. függelékében és adott esetben II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt, a felmondás időpontjában hatályos származási szabályok alkalmazandók. Mindazonáltal az egyezmény I. függelékében és adott esetben II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt származási szabályok a felmondás időpontjától kezdve kizárólag az Európai Unió és Svájc közötti kétoldalú kumulációt lehetővé tevő rendelkezésekként értelmezendők.

5. cikk

Átmeneti rendelkezések – kumuláció

Az egyezmény I. függeléke 16. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (3) bekezdése ellenére amennyiben a kumuláció csak az EFTA-államokat, a Feröer szigeteket, az Európai Uniót, Törökországot, a stabilizációs és társulási folyamat résztvevőit és a Moldovai Köztársaságot érinti, származási igazolásként mind az EUR.1 szállítási bizonyítvány, mind a származási nyilatkozat elfogadható.”


(1)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.