22.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/62


AZ EU–EGYIPTOM TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2015 HATÁROZATA

(2015. szeptember 21.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv felváltásáról [2015/2435]

AZ EU–EGYIPTOM TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodásra (1) és különösen annak 27. cikkére,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán társulást létrehozó megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyvre,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 27. cikke a megállapodásnak a származási szabályokat megállapító, valamint az Európai Unió, Egyiptom és a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (2) (a továbbiakban: az egyezmény) egyéb szerződő felei közötti származási kumulációról rendelkező 4. jegyzőkönyvére (a továbbiakban: a 4. jegyzőkönyv) hivatkozik.

(2)

A 4. jegyzőkönyv 39. cikke úgy rendelkezik, hogy a jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a megállapodás 74. cikkével létrehozott társulási tanács határozhat.

(3)

Az egyezmény célja a származási szabályokról szóló, a pán-euromediterrán övezet országai között jelenleg hatályos jegyzőkönyvek egyetlen egységes jogi aktussal történő felváltása.

(4)

Az Unió és Egyiptom 2011. június 15-én, illetve 2013. október 9-én írta alá az egyezményt.

(5)

Az Unió és Egyiptom 2012. március 26-án, illetve 2014. április 23-án helyezte letétbe elfogadási okmányát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen az egyezmény 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyezmény az Unió és Egyiptom tekintetében 2012. május 1-jén, illetve 2014. június 1-jén lépett hatályba.

(6)

A 4. jegyzőkönyvet ezért egy új, az egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel kell felváltani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2016. február 1-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 21-én.

a Társulási Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 304., 2004.9.30., 39. o.

(2)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


MELLÉKLET

„4. JEGYZŐKÖNYV

a »származó termék« fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

1. cikk

Az alkalmazandó származási szabályok

(1)   E megállapodás végrehajtása tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) I. függeléke és II. függelékének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

(2)   A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben szereplő »releváns megállapodás« kifejezés e megállapodásra történő hivatkozásként értelmezendő.

2. cikk

A viták rendezése

(1)   Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikke szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a társulási tanács elé kell terjeszteni.

(2)   Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

3. cikk

A jegyzőkönyv módosítása

E jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a társulási tanács határozhat.

4. cikk

Az egyezmény felmondása

(1)   Amennyiben akár az Európai Unió, akár Egyiptom írásban értesíti az egyezmény letéteményesét arról, hogy az egyezmény 9. cikke értelmében fel kívánja mondani az egyezményt, az Unió és Egyiptom e megállapodás végrehajtása érdekében azonnal tárgyalásokat kezd a származási szabályokról.

(2)   Az e tárgyalások eredményeképpen megállapított új származási szabályok hatálybalépéséig e megállapodás tekintetében továbbra is az egyezmény I. függelékében és adott esetben II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt, a felmondás időpontjában hatályos származási szabályok alkalmazandók. Mindazonáltal az egyezmény I. függelékében és adott esetben II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt származási szabályok a felmondás időpontjától kezdve kizárólag az Európai Unió és Egyiptom közötti kétoldalú kumulációt lehetővé tevő rendelkezésekként értelmezendők.”


(1)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.