5.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/70


AZ EU–GRÚZIA TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2014. sz. HATÁROZATA

(2014. november 17.)

két albizottság létrehozásáról [2015/2262]

AZ EU–GRÚZIA TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti Társulási megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 409. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás egyes részei 2014. szeptember 1-jétől ideiglenesen alkalmazandók, a megállapodás 431. cikkének megfelelően.

(2)

A megállapodás 409. cikkének (2) bekezdése értelmében a Társulási Tanács a megállapodás végrehajtásához szükséges különleges területeken bármely olyan különbizottság vagy testület felállításáról határozhat, amely segíti a Társulási Tanácsot feladatainak végrehajtásában.

(3)

Annak érdekében, hogy a megállapodás ideiglenes alkalmazásának hatálya alá tartozó kulcsfontosságú területeken lehetővé váljon a szakértői szintű eszmecsere, két albizottságot kell felállítani.

(4)

A Felek megállapodásától függően lehetővé kell tenni mind az albizottságok jegyzékének, mind pedig az egyes albizottságok hatáskörének a módosítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrejönnek a mellékletben felsorolt albizottságok.

2. cikk

A mellékletben felsorolt albizottságok eljárási szabályzatát az EU-Grúzia Társulási Tanács 1/2014. sz. határozatával elfogadott, a Társulási Bizottság és albizottságai eljárási szabályzatának 16. cikke szabályozza.

3. cikk

A mellékletben meghatározott albizottságok jegyzéke és a mellékletben meghatározott egyes albizottságok hatásköre a Felek megállapodásával módosítható.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Társulási tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 261., 2014.8.30., 4. o.


MELLÉKLET

AZ ALBIZOTTSÁGOK JEGYZÉKE

1.

A szabadsággal, biztonsággal és a jogérvényesüléssel foglalkozó albizottság;

2.

A gazdasággal és egyéb ágazati együttműködéssel foglalkozó albizottság.