30.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/12


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 167/2014 HATÁROZATA

(2014. szeptember 25.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1235]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az Unió egyes részeinek a méhek varroózisától mentes területként való elismeréséről és varroózismentes minősítésük megőrzése érdekében az Unión belüli kereskedelem és az Unióba történő behozatal tekintetében szükséges kiegészítő biztosítékok meghatározásáról szóló, 2013. október 11-i 2013/503/EU bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat állat-egészségügyi kérdéseket érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazítások részében meghatározottak szerint az állategészségügyet érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 7.2. része az 58. pont (233/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„59.

32013 D 0503: a Bizottság 2013. október 11-i végrehajtási határozata az Unió egyes részeinek a méhek varroózisától mentes területként való elismeréséről és varroózismentes minősítésük megőrzése érdekében az Unión belüli kereskedelem és az Unióba történő behozatal tekintetében szükséges kiegészítő biztosítékok meghatározásáról (HL L 273., 2013.10.15., 38. o.)”.

2. cikk

A 2013/503/EU végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2014. szeptember 26-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (2).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 25-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Kurt JÄGER


(1)  HL L 273., 2013.10.15., 38. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.