4.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/7


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció között a kábítószer-prekurzorokról

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről és

AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ,

másrészről

a továbbiakban: a felek,

KÖVETVE az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988. évi egyezményt (a továbbiakban: az 1988. évi egyezmény),

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy gátat szabjanak a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott előállításának és küzdjenek ellene azáltal, hogy megakadályozzák a kábítószerek és a pszichotróp anyagok (a továbbiakban: kábítószer-prekurzorok) tiltott előállításához gyakran használt anyagoknak a törvényes kereskedelemtől való eltérítését;

FIGYELEMBE VÉVE az Oroszországi Föderáció és az Európai Unió közötti általános jogi keretet;

MEGÁLLAPÍTVA, hogy a nemzetközi kereskedelemben a kábítószer-prekurzorok eltéríthetők;

MEGGYŐZŐDVE ARRÓL, hogy megállapodásokat kell kötni és azokat végre kell hajtani az érintett felek között a széles körű együttműködés kialakítása céljából, különösen a kiviteli és behozatali ellenőrzésekhez kapcsolódóan;

FELISMERVE, hogy a kábítószer-prekurzorokat elsődlegesen és széles körben törvényes célokra használják, és a nemzetközi kereskedelmet nem akadályozhatják túlzott mértékű ellenőrzési eljárások;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás hatálya

(1)   E megállapodás a felek közötti együttműködés megerősítésére szolgáló intézkedéseket állapít meg annak érdekében, hogy megakadályozzák a kábítószer-prekurzoroknak a törvényes kereskedelemtől való eltérítését, e prekurzorok törvényes kereskedelmének sérelme nélkül.

(2)   A felek az e megállapodásban meghatározottak szerint segítik egymást, különösen azáltal, hogy:

ellenőrzik a kábítószer-prekurzorok felek közötti kereskedelmét azok tiltott célokra történő felhasználásának megakadályozása céljából,

kölcsönösen segítik egymást a kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályozása céljából.

(3)   Az e cikk (2) bekezdésében említett intézkedések az e megállapodás I. mellékletében felsorolt kábítószer-prekurzorokra alkalmazandóak (a továbbiakban: a felsorolásban szereplő kábítószer-prekurzorok).

2. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A felek írásban tájékoztatják egymást az érintett illetékes hatóságaikról. E megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a hatóságok közvetlen kapcsolatban állnak egymással.

(2)   A felek tájékoztatják egymást a vonatkozó jogi rendelkezéseikről és az e megállapodás végrehajtása céljából alkalmazott egyéb intézkedésekről.

3. cikk

A kereskedelem ellenőrzése

(1)   A felek illetékes hatóságai saját kezdeményezésükre tájékoztatják egymást, amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy a felek közötti törvényes kereskedelem részét képező, a felsorolásban szereplő kábítószer-prekurzorokeltéríthetőek kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállításához.

(2)   A felsorolásban szereplő kábítószer-prekurzorok tekintetében az exportáló fél előzetes értesítést küld az exportról az importáló fél illetékes hatóságának, amely tartalmazza az 1988. évi egyezmény 12. cikke (10) bekezdésének a) pontjában említett információkat.

Az importáló fél illetékes hatósága az exportáló fél illetékes hatóságaitól érkező üzenet átvételét követő 21 napon belül írásban, valamely távközlési eszköz útján válaszol. Ha a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, azt úgy kell tekinteni, hogy a szállítmány küldése ellen nem emeltek kifogást. A szállítmánnyal kapcsolatos esetleges kifogásról a 21 napos határidőn belül, az előzetes értesítés átvételét követően írásban, valamely távközlési eszköz útján kell értesíteni az exportáló fél illetékes hatóságait, megjelölve az elutasítás indokait.

4. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

(1)   A felek e megállapodás alkalmazási körében az 1988. évi egyezmény 12. cikke (10) bekezdésének a) pontjában említett információk cseréjén keresztül kölcsönösen segítik egymást annak érdekében, hogy megakadályozzák a felsorolásban szereplő kábítószer-prekurzoroknak a kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállításához történő eltérítését. A felek jogszabályaival összhangban megteszik a megfelelő lépéseket az eltérítés megakadályozása érdekében.

(2)   A felek írásbeli kérelem alapján vagy saját kezdeményezésükre kölcsönösen segítik egymást, ha megalapozottan feltételezhető, hogy egyéb kapcsolódó információk érinthetik a másik fél érdekkörét.

(3)   A kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a kérelem célja és alapja;

a kérelem teljesítésének várható ideje;

a kérelem teljesítésével kapcsolatos egyéb információk.

(4)   A kérelmező fél illetékes hatóságainak a hivatalos fejlécével ellátott levélben megfogalmazott írásbeli kérelemhez csatolni kell a megkeresett fél egyik hivatalos nyelvén készített fordítást, és a kérelmet alá kell írniuk a kérelmező fél illetékes hatóságai által megfelelően felhatalmazott személyeknek.

(5)   A megkeresett fél illetékes hatóságai meghoznak valamennyi szükséges intézkedést a kérelem lehető leghamarabb történő, maradéktalan teljesítése érdekében.

(6)   A segítségnyújtásra vonatkozó kérelmek teljesítésére a megkeresett fél jogszabályi rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

(7)   A megkeresett fél illetékes hatóságai a lehető leghamarabb tájékoztatják a kérelmező fél illetékes hatóságait a kérelem teljesítését megakadályozó vagy késleltető körülményekről.

Amennyiben a kérelmező fél illetékes hatóságai úgy találják, hogy már nincs szükség a kérelem teljesítésére, ennek megfelelően a lehető leghamarabb tájékoztatják erről a megkeresett fél illetékes hatóságait.

(8)   A felek együttműködhetnek, hogy minimálisra csökkentsék az Oroszországi Föderáció területére és az Európai Unió vámterületére behozott és az onnan kivitt, a felsorolásban szereplő kábítószer-prekurzorok illegális szállításának kockázatát.

(9)   Az e cikk alapján nyújtott segítség nem sérti a kölcsönös bűnügyi jogsegélyre és kiadatásra irányadó rendelkezéseket, valamint nem alkalmazható a valamely igazságszolgáltatási szerv kérelme alapján gyakorolt hatáskörben szerzett információra, kivéve, ha ezen információ közlését az adott szerv engedélyezi.

5. cikk

Bizalmas kezelés és adatvédelem

(1)   A felek a kapott információk bizalmas kezelésének biztosítása érdekében minden intézkedést meghoznak. Amennyiben nem biztosítható a kért információk bizalmas kezelése, az információt kérelmező fél ennek megfelelően tájékoztatja erről a másik felet, amely dönt arról, hogy e feltételek mellett rendelkezésre bocsájtja-e a szóban forgó információkat.

(2)   Az e megállapodás alapján megkapott információk, ideértve a személyes adatokat, kizárólag e megállapodás céljából használhatók fel, és nem őrizhetők hosszabb ideig annál, mint ami az információk e megállapodás szerinti átvételét alátámasztó célokhoz szükséges.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve az információknak, egyebek mellett a személyes adatoknak, az információt fogadó fél hatóságai vagy szervei által további célból történő felhasználására csak az információt az említett fél jogszabályaival összhangban továbbító fél hatóságainak előzetes gyors és írásbeli jóváhagyását követően kerülhet sor. Az ilyen felhasználást aztán az e hatóság által meghatározott feltételek kötik.

(4)   A felek a felsorolásban szereplő kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt indított eljárásokban a megkeresett fél illetékes hatóságainak előzetes írásbeli beleegyezését követően bizonyítékként felhasználhatják az e megállapodás alapján megkapott információt és megtekintett dokumentumokat.

(5)   Amennyiben személyi adatok cseréjére kerül sor, feldolgozásuknak a II. mellékletben meghatározott, a megállapodás feleire nézve kötelező alapelveknek megfelelően kell történnie.

6. cikk

A kölcsönös segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

(1)   A segítségnyújtás visszautasítható, illetve bizonyos feltételekhez vagy követelményekhez köthető olyan esetekben, amennyiben az egyik fél úgy véli, hogy az e megállapodás szerinti segítségnyújtás valószínűleg sérti az Oroszországi Föderáció, illetőleg az Európai Uniónak e megállapodás alapján segítségnyújtásra felkért tagállamának a szuverenitását, közbiztonságát, közrendjét vagy más alapvető érdekeit.

(2)   Az ebben a cikkben említett esetekben a megkeresett fél illetékes hatóságai döntésüket és azok okait ezért a lehető leghamarabb közölni kell a kérelmező fél illetékes hatóságaival.

7. cikk

Együttműködés az I. mellékletben nem szereplő kábítószer-prekurzorok tekintetében

(1)   A felek önkéntes alapon információt cserélhetnek az e megállapodás I. mellékletében nem szereplő kábítószer-prekurzorokról (a továbbiakban: a felsorolásban nem szereplő kábítószer-prekurzorok).

(2)   E cikk (1) bekezdése esetében a 4. cikk (2)–(9) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók.

(3)   A felek kicserélhetik a felsorolásban nem szereplő kábítószer-prekurzorokról rendelkezésére álló jegyzékeiket.

8. cikk

Technikai és tudományos együttműködés

A szerződő felek együttműködnek az új eltérítési módszerek és a megfelelő ellenintézkedések meghatározásában, beleértve a technikai együttműködést, és különösen az érintett tisztviselők képzésére és cseréjére vonatkozó olyan programokat, amelyek e területen az igazgatás és a végrehajtás szervezetének megerősítésére, valamint a kereskedelemmel és az iparral való együttműködés előmozdítására irányulnak.

9. cikk

Közös ellenőrzési szakértői csoport

(1)   E megállapodás szerint közös ellenőrzési szakértői csoport létrehozására kerül sor, amely a felek illetékes hatóságainak képviselőiből áll (a továbbiakban: közös ellenőrzési szakértői csoport).

(2)   A közös ellenőrzési szakértői csoport konszenzus útján ajánlásokat tehet.

(3)   A közös ellenőrzési szakértői csoport a konszenzus alapján meghatározott időpontban, helyen és program szerint ülésezik.

(4)   A közös ellenőrzési szakértői csoport kezeli ezt a megállapodást és biztosítja megfelelő végrehajtását. E célból:

foglalkozik a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó kérdésekkel;

tanulmányozza a 8. cikkben említett technikai együttműködéssel kapcsolatos intézkedéseket és azokra vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg;

tanulmányozza az együttműködés egyéb lehetséges formáit és azokra vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg;

továbbá a feleknek az e megállapodás végrehajtását érintő egyéb kérdéseivel is foglalkozik.

(5)   A közös ellenőrzési szakértői csoport javaslatot tehet a feleknek e megállapodás módosításaira vonatkozóan.

10. cikk

Más nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségek

(1)   E megállapodás rendelkezései, kivéve, ha arról e megállapodás másként nem rendelkezik, nem érintik a felek bármely egyéb nemzetközi megállapodás szerinti kötelezettségeit.

(2)   A titkos információk cseréjét a minősített információ védelméről szóló, az Oroszországi Föderáció kormánya és az Európai Unió közötti megállapodás szabályozza (1).

(3)   E megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek bármely, az Oroszországi Föderáció és az Európai Unió tagállamai közötti, a kábítószer-prekurzorokról szóló két- vagy többoldalú nemzetközi megállapodással szemben.

(4)   A felek tájékoztatják egymást a fent említett témákról szóló, más országokkal kötött nemzetközi megállapodások megkötéséről.

(5)   E megállapodásra az EU és az Oroszországi Föderáció közötti hatályos átfogó jogi keret figyelembevételével kell tekinteni és azzal együtt kell értelmezni, az abban foglalt bárminemű kötelezettséggel együtt.

11. cikk

Hatálybalépés

E megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások teljesítéséről szóló, a felek által írt utolsó írásbeli értesítés átvételét követő második hónap első napján lép hatályba.

12. cikk

Időbeli hatály, felmondás és módosítások

(1)   E megállapodást öt évre kötik, amelynek leteltével automatikusan/hallgatólagosan meghosszabbodik további öt éves időszakokra, amíg valamelyik szerződő fél írásban értesíti a másik felet legalább hat hónappal a vonatkozó öt éves időszak lejárta előtt e megállapodás megszüntetésének szándékáról.

(2)   Ez a megállapodás a felek kölcsönös beleegyezésével módosítható.

13. cikk

Költségek

Valamennyi fél viseli az e megállapodás végrehajtása érdekében az intézkedésekből eredően felmerülő költségeket.

Kelt Jekatyerinburgban, 2013. június 4-én, két-két eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, francia, finn, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint orosz nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Европейский съюз

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Oroszországi Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image


(1)  HL EU L 155., 2010.6.22., 57.o.


I. MELLÉKLET

Ecetsav-anhidrid

Aceton

Antranilsav

Efedrin

Ergometrin

Ergotamin

Etil-éter

Sósav

Izoszafrol

Lizergsav

3,4-metilén-dioxifenilpropán-2-on

Metiletil-keton

N-acetil-antranilsav

Norefedrin

Fenilecetsav

1-fenil-2-propanon

Piperidin

Piperonál

Kálium-permanganát

Pszeudoefedrin

Szafrol

Kénsav

Toluol

Ideértve az e mellékletben felsorolt anyagok sóit is, amennyiben ilyen sók létezhetnek (a sósav és kénsav sói kivételével).


II. MELLÉKLET

ADATVÉDELMI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ALAPELVEK

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

„személyes adatok” egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információt jelenthetnek;

a „személyes adatok feldolgozása” a személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, sorba rendezés vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.

Alapelvek

„Adatminőség és arányosság”: Az adatoknak megfelelőnek, helytállónak, relevánsnak és arányosnak kell lenniük azon célok tekintetében, amelyek miatt továbbításra kerülnek és szükség esetén frissíteni kell azokat. A felek külön figyelmet fordítanak a megosztott adatok pontosságának rendszeres ellenőrzésére.

„Átláthatóság”: Az érintett személyt tájékoztatni kell a feldolgozás céljairól és az adatkezelő személyazonosságáról, a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, a hozzáférési, helyesbítési, törlési, illetve zárolási jog meglétéről, az igazgatási és a bíróságon indított keresetekhez való jogról és egyéb információkról, amennyiben azok szükségesek a tisztességes feldolgozás biztosítása érdekében, kivéve, ha ezen információkat a felek már megadták a megállapodáshoz.

„Hozzáférési, helyesbítési, törlési és zárolási jogok”: Az érintett személynek korlátlan hozzáférési joga van a rá vonatkozóan feldolgozott valamennyi adathoz és ennek megfelelően helyesbítési, törlési és zárolási jogok is megilletik azon adatokra vonatkozóan, amelyek hiányosságuk, illetve pontatlanságuk miatt nem felelnek meg e megállapodásnak.

„Jogorvoslat”: a felek biztosítják, hogy azoknak az egyes érintett személyeknek, akik szerint a magánélet tiszteletben tartásához fűződő joguk kezelése, illetve az őket érintő személyes adatok feldolgozása e megállapodás megsértésével történt, joguk van a felek jogszabályaival összhangban a hatékony közigazgatási jogorvoslathoz egy illetékes hatóság előtt, valamint bírósági jogorvoslathoz nemzetiségüktől vagy lakóhelyüktől függetlenül bármely személy által hozzáférhető független és pártatlan törvényszék előtt.

Bárminemű jogsértés vagy jogi visszaélés megfelelő, arányos és hatékony szankciókat von maga után, ideértve az adatvédelmi szabályok megsértéséből eredő károk megtérítését is. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az adatvédelmi rendelkezéseket megsértették, az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal összhangban szankciókat – ideértve a kártérítést is – kell kiszabni.

Adattovábbítás harmadik fél részére:

A személyes adatok harmadik ország más hatóságai és közigazgatási szervei részére történő továbbítása az adatokat továbbító hatóság előzetes írásbeli beleegyezésével és kizárólag az adattovábbítás céljaiból történhet, továbbá amennyiben a szóban forgó ország biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét. A felek a nemzeti jogszabályok által biztosított ésszerű jogi korlátozások függvényében tájékoztatják az érintett személyt az ilyen adattovábbításról.

„Az adatfeldolgozás felügyelete”: Az adatvédelmi szabályok valamennyi fél általi betartását egy vagy több olyan független hatóság ellenőrzi, amely hatékony vizsgálati, beavatkozási és jogi eljárás lefolytatására vonatkozó jogkörrel rendelkezik, illetve felhívhatja az illetékes igazságügyi hatóságok figyelmét az e megállapodás adatvédelmi elveinek bárminemű megsértésére. Valamennyi független hatóság foglalkozik az e megállapodás szerinti személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének jogainak és szabadságainak védelmével kapcsolatos, bármely személy által benyújtott kérelmekkel. A kérelem elbírálásáról értesíteni kell az érintett személyt.

„Az átláthatóság és a hozzáférési jog alóli mentességek”: A felek szükség esetén jogszabályaikkal összhangban korlátozhatják a hozzáférési jogot és az átláthatósági alapelveket annak érdekében, hogy:

ne veszélyeztessék a hivatalos vizsgálatokat,

ne sértsék meg más személyek emberi jogait.