30.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/49


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió;

és

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: a Felek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett emberek közötti kapcsolatokat azáltal, hogy a kölcsönösség alapján megkönnyítik a vízumkiadást az Unió polgárai és az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgárai számára;

SZEM ELŐTT TARTVA az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodást, valamint a az Unió és Azerbajdzsán közötti társulási megállapodás megkötésére irányuló, 2010-ben megkezdett tárgyalásokat,

TEKINTETTEL keleti partnerséggel foglalkozó 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozó együttes nyilatkozatára, amely kifejezte politikai támogatását a vízumrendszernek egy biztonságos környezetben való liberalizációja tekintetében,

FELISMERVE, hogy a vízumkönnyítés nem eredményezhet illegális migrációt, és külön figyelmet szentelve a biztonságnak és a visszafogadásnak,

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nézve nem alkalmazandók,

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései a Dán Királyságra nézve nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél és hatály

E megállapodás célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse az Unió polgárai és az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgárai számára történő vízumkiadást, a 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás esetében.

2. cikk

Általános rendelkezés

(1)   Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók az Unió polgáraira és az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgáraira, amennyiben az Azerbajdzsán Köztársaság, az Unió vagy a tagállamok jogszabályai vagy előírásai, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2)   Az e megállapodás rendelkezései által nem szabályozott kérdésekre – úgymint a vízumkiadás megtagadása, az úti okmányok elismerése, a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet bizonyítása, a belépés megtagadása és a kiutasítási intézkedések – az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok nemzeti joga, illetve az uniós jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„tagállam”: az Európai Unió bármely tagállama, a Dán Királyság, az Ír Köztársaság és az Egyesült Királyság kivételével;

b)

„uniós polgár”: az a) pontban meghatározott valamely tagállam állampolgára;

c)

az „Azerbajdzsán Köztársaság állampolgára”: az Azerbajdzsán Köztársaság hatályos jogszabályai szerint az ország állampolgárságával rendelkező személy;

d)

„vízum”: valamely tagállam vagy Azerbajdzsán Köztársaság által kiadott engedély a tagállamok vagy az Azerbajdzsán Köztársaság területén való átutazáshoz vagy a tagállamok vagy Azerbajdzsán Köztársaság területén történő bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás céljából;

e)

„jogszerűen tartózkodó személy”:

az Azerbajdzsán Köztársaság esetében, azon uniós polgár, aki több mint 90 napos időszakra érvényes ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélyt kapott az Azerbajdzsán Köztársaság területére,

az Unió esetében, az Azerbajdzsán Köztársaság azon állampolgára, akinek – az uniós jog vagy a nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át valamely tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1)   Az Unió polgárainak és az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgárainak alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik Fél területére történő utazás céljának igazolásához:

a)

olyan közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák – esetében, akik az Azerbajdzsán Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó uniós polgárokat, vagy az Azerbajdzsán Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait, illetve az állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárokat, vagy az Azerbajdzsán Köztársaságnak az Azerbajdzsán Köztársaság területén tartózkodó állampolgárait látogatják meg:

a fogadó személy írásbeli kérelme;

b)

a 10. cikkben foglaltak sérelme nélkül, hivatalos küldöttségek tagjai, ideértve azok állandó tagjait is, akik a tagállamokhoz, az Unióhoz vagy az Azerbajdzsán Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően hivatalos értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által az Azerbajdzsán Köztársaság vagy az egyik tagállam területén tartott eseményeken vesznek részt;

valamely tagállam vagy az Azerbajdzsán Köztársaság illetékes hatósága, vagy az Unió egyik intézménye által kiállított levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a másik Fél területére utazó küldöttség tagja, illetve annak állandó tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

c)

üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői esetében:

a fogadó jogi személy vagy vállalkozás, illetve a jogi személy vagy vállalkozás szervezete, irodája vagy kirendeltsége, az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok állami vagy helyi hatóságai, vagy az Azerbajdzsán Köztársaság, illetve az egyik tagállam területén rendezett kereskedelmi és ipari kiállítás, konferencia és tudományos tanácskozás szervezőbizottsága általi írásbeli kérelem, az illetékes hatóságok nemzeti jogszabályok szerinti hozzájárulásával;

d)

az Azerbajdzsán Köztársaság és a tagállamok közötti, a tagállamokban vagy az Azerbajdzsán Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői esetében:

az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti vállalata vagy szövetsége (szakszervezete) általi írásbeli kérelem az utazások céljának, útvonalának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

e)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok esetében:

írásbeli kérelem, a fogadó egyetemre, akadémiára, intézménybe, főiskolára vagy iskolába történő beiratkozás igazolása, diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

f)

tudományos, egyetemi, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységeken történő részvétel céljából;

g)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő technikai személyzet esetében:

szakmai szervezet vagy a kérelmező munkáltatója által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum, amely igazolja, hogy az érintett személy szakképzett újságíró és tartalmazza, hogy az utazás célja újságírói tevékenység végrehajtása, vagy amely igazolja, hogy az érintett személy az újságírót szakmai minőségben kísérő technikai személyzet tagja;

h)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek esetében:

a fogadó szervezet, az illetékes hatóságok, a tagállamok illetve az Azerbajdzsán Köztársaság nemzeti sportszövetségei, vagy az Azerbajdzsán Köztársaság Nemzeti Olimpiai Bizottsága, illetve a tagállamok Nemzeti Olimpiai Bizottságai általi írásbeli kérelem;

i)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői esetében:

a városok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme;

j)

orvosi indokokból utazó személyek és szükség esetén az őket kísérő személyek esetében:

az egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét és a kísérő személyek szükségességét, valamint az egészségügyi ellátás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet igazolása;

k)

a tagállamok vagy az Azerbajdzsán Köztársaság területén tartott nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy más hasonló eseményeken részt vevő szabad foglalkozásúak esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, amely megerősíti az érintett személynek az eseményen való részvételét;

l)

civil társadalmi szervezeteknek – beleértve csereprogramok keretében történő – képzés, szemináriumok, konferenciák céljából utazó képviselői esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme, annak igazolása, hogy a személy a civil társadalmi szervezetet képviseli, valamint a nemzeti jogszabályokkal összhangban valamely hatóság által kiállított, az említett szervezet megfelelő nyilvántartásba vételét igazoló tanúsítvány;

m)

temetésre utazó hozzátartozók esetében:

a halál tényét megerősítő hivatalos dokumentum, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolat igazolása;

n)

katonai és polgári temetőket látogató személyek esetében:

a sírhely létezését és megőrzését, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot megerősítő hivatalos dokumentum.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

a meghívott személy esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, útlevélszám, az utazás ideje és célja, a beutazások száma, valamint adott esetben a meghívott személlyel utazó házastárs és gyermekek neve;

b)

a meghívó személy esetében: vezetéknév, keresztnév és cím;

c)

a meghívó jogi személy, vállalkozás vagy szervezet esetében: teljes név és cím, valamint

amennyiben a kérelmet szervezet vagy hatóság állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása;

amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy vállalkozás, illetve annak valamely tagállam vagy az Azerbajdzsán Köztársaság területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga vagy az azerbajdzsáni jog által megkövetelt nyilvántartási szám.

(3)   A személyek e cikk (1) bekezdésében említett kategóriái esetében valamennyi vízumtípust az egyszerűsített eljárás szerint állítják ki, anélkül, hogy a Felek jogszabályaikban az utazás céljára vonatkozóan további indoklás, meghívó vagy igazolás szükségességét írnák elő.

5. cikk

Többszöri beutazásra jogosító vízum kiadása

(1)   A tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei 5 évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a polgárok alábbi kategóriái részére:

a)

házastársak, 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is) és szülők (beleértve a gyámot is), akik az Azerbajdzsán Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó uniós polgárokat, vagy az Azerbajdzsán Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait, illetve az állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárokat, vagy az Azerbajdzsán Köztársaság Azerbajdzsán területén tartózkodó állampolgárait látogatják meg:

b)

hivatalos delegációk azon állandó tagjai, akik a tagállamokhoz, az Unióhoz vagy az Azerbajdzsán Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően várhatóan rendszeresen részt vesznek értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által az Azerbajdzsán Köztársaság vagy az egyik tagállam területén tartott eseményeken;

Az első mondatban foglaltaktól eltérve, amennyiben a gyakori vagy rendszeres utazás igénye vagy szándéka nyilvánvalóan rövidebb időre korlátozódik, a többszöri belépésre jogosító vízum érvényességi idejét erre az időtartamra kell korlátozni, különösen akkor, ha:

az a) pontban említett személyek esetében az Azerbajdzsán Köztársaságnak az egyik tagállamban jogszerűen tartózkodó állampolgárai, illetve az Azerbajdzsán Köztársaságban jogszerűen tartózkodó uniós polgárok tartózkodási engedélye érvényességének időtartama;

a b) pontban említett személyek esetében a hivatalos küldöttségben való állandó tagságuk időtartama,

öt évnél rövidebb.

(2)   A tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki a polgárok alábbi kategóriái részére, feltéve, hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek és azt a meglátogatott államba történő beutazásra, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel:

a)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok keretében történő utazást is – rendszeresen utazó diákok és posztgraduális hallgatók;

b)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő technikai személyzet;

c)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

d)

az Azerbajdzsán Köztársaság és a tagállamok közötti, a tagállamokban vagy az Azerbajdzsán Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

e)

orvosi indokokból rendszeresen utazó személyek és szükség esetén az őket kísérő személyek;

f)

nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken résztvevő, az Azerbajdzsán Köztársaságba vagy a tagállamokba rendszeresen utazó szabad foglalkozásúak;

g)

a civil társadalom szervezeteinek képzés, szemináriumokon, konferenciákon történő részvétel céljából – beleértve a csereprogramok keretében történő utazást – az Azerbajdzsán Köztársaságba vagy a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői;

h)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységek – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – résztvevői, akik rendszeresen utaznak az Azerbajdzsán Köztársaságba vagy a tagállamokba;

i)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

j)

hivatalos delegációk azon tagjai, akik a tagállamhoz, az Unióhoz vagy az Azerbajdzsán Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően rendszeresen részt vesznek értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság vagy az egyik tagállam területén kormányközi szervezetek által tartott eseményeken;

k)

üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői, akik rendszeresen utaznak az Azerbajdzsán Köztársaságba vagy a tagállamokba.

Az első mondatban foglaltaktól eltérve, amennyiben a gyakori vagy rendszeres utazás igénye vagy szándéka nyilvánvalóan rövidebb időre korlátozódik, a többszöri belépésre jogosító vízum érvényességi idejét erre az időtartamra kell korlátozni.

(3)   A tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei legalább kettő és legfeljebb öt évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek e cikk (2) bekezdésében említett kategóriái részére, feltéve, hogy azok a megelőző két évben a meglátogatott államba történő beutazásra, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumot, kivéve, ha a gyakori vagy rendszeres utazás igénye vagy szándéka nyilvánvalóan rövidebb időre korlátozódik, amely utóbbi esetben a többszöri belépésre jogosító vízum érvényességi idejét erre az időtartamra kell korlátozni.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett személyeknek a tagállamok vagy az Azerbajdzsán Köztársaság területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

A vízumkérelmek feldolgozásának díja

(1)   A vízumkérelmek elbírálásának díja 35 EUR.

A fenti összeg a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálható.

(2)   A személyek alábbi kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól, a (3) bekezdés sérelme nélkül:

a)

az Azerbajdzsán Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó uniós polgároknak, vagy az Azerbajdzsán Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárainak, illetve az állampolgáráguk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgároknak, vagy az Azerbajdzsán Köztársaság Azerbajdzsán területén tartózkodó állampolgárainak közeli hozzátartozói – házastársai, gyermekei (beleértve az örökbefogadottakat is), szülői (beleértve a gyámot is), nagyszülői és unokái;

b)

hivatalos delegációk tagjai, ideértve a hivatalos delegációk állandó tagjait is, akik a tagállamokhoz, az Unióhoz vagy az Azerbajdzsán Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően hivatalos értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság vagy az egyik tagállam területén kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt;

c)

tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok;

d)

fogyatékossággal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

e)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

f)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek;

g)

olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolták humanitárius okokból – beleértve sürgős orvosi ellátás érdekében, az ilyen személy kísérőjével, illetve közeli rokon temetésén történő részvétel vagy súlyosan beteg közeli rokon meglátogatása céljából – történő utazásuk szükségességét;

h)

civil társadalmi szervezeteknek – beleértve csereprogramok keretében történő – képzés, szemináriumok, konferenciák céljából utazó képviselői;

i)

nyugdíjasok;

j)

a 12 év alatti gyermekek;

k)

újságírók és az őket szakmai minőségben kísérő technikai személyzet.

(3)   Ha a tagállam vagy az Azerbajdzsán Köztársaság a vízumkiadás céljából külső szolgáltatóval folytat együttműködést, a külső szolgáltató szolgáltatási díjat számíthat fel. E díjnak arányban kell állnia a külső szolgáltató részéről feladatai ellátása során felmerült költségekkel, és összege nem haladhatja meg a 30 EUR-t. Az érintett tagállamoknak és az Azerbajdzsán Köztársaságnak lehetővé kell tennie, hogy konzulátusaikon minden kérelmező közvetlenül benyújthassa kérelmét.

Az Unió esetében, a külső szolgáltató a Vízumkódexnek megfelelően és az Azerbajdzsán Köztársaság jogszabályait maradéktalanul tiszteletben tartva végzi tevékenységét.

Az Azerbajdzsán Köztársaság esetében, a külső szolgáltató az azerbajdzsáni jogszabályoknak és az uniós tagállamok jogszabályainak megfelelően végzi tevékenységét.

7. cikk

A vízumkérelmek elbírásának határideje

(1)   A tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges okmányok kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül döntenek a vízumkérelemről.

(2)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartama egyéni esetekben 30 naptári napra meghosszabbítható, különösen akkor, ha a kérelem további ellenőrzést tesz szükségessé.

(3)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartama sürgős esetekben 2 vagy annál kevesebb munkanapra csökkenthető.

Amennyiben a kérelem benyújtásához személyes megjelenés szükséges, erre főszabály szerint az időpontkérés időpontjától számított két héten belül sort kell keríteni. Az előző mondattól eltérve, a külső szolgáltató gondoskodik arról, hogy a vízumkérelem főszabály szerint késedelem nélkül benyújtható legyen.

Igazoltan sürgős esetben a konzulátus lehetővé teheti a kérelmezők számára, hogy időpontegyeztetés nélkül is benyújthassák kérelmüket, vagy részükre azonnal időpontot kell adni.

8. cikk

Távozás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság azon állampolgárai, akik az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy az Azerbajdzsán Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviseletei által kiállított, határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmánnyal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok területét.

9. cikk

A vízum meghosszabbítása kivételes körülmények miatt

Az Unió azon polgárai és az Azerbajdzsán Köztársaság azon állampolgárai esetében, akik vis maior okokból kifolyólag nem tudják a vízumukban szereplő időn belül elhagyni az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok területét, – az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a fogadó tagállam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban, a tartózkodási helyük szerinti államba történő visszatérésükhöz szükséges időszakra – díjmentesen meghosszabbítják vízumuk érvényességét és/vagy az abban feltüntetett tartózkodási időt.

10. cikk

Diplomata-útlevelek

(1)   Az Unió azon polgárai és az Azerbajdzsán Köztársaság azon állampolgárai, akik érvényes diplomata-útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el vagy utazhatnak át az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok területén.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett személyek 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak az Azerbajdzsán Köztársaság vagy a tagállamok területén.

11. cikk

A vízumok területi érvényessége

Az Azerbajdzsán Köztársaság és a tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira és előírásaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos uniós szabályokra is figyelemmel, az uniós polgárok és az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgárai az Azerbajdzsán Köztársaság állampolgáraival és az Unió polgáraival azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság területén.

12. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1)   A Felek az Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A bizottságban az Uniót – a tagállamok szakértőinek támogatásával – az Európai Bizottság képviseli.

(2)   A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosítására vagy kiegészítésére;

c)

rendezi az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat.

(3)   A bizottság valamely szerződő Fél kérésére szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4)   A bizottság maga fogadja el eljárási szabályzatát.

13. cikk

E megállapodás kapcsolata a tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti kétoldalú megállapodásokkal

E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez bármely olyan, az egyes tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti két- vagy többoldalú megállapodással vagy egyezménnyel szemben, amennyiben ez utóbbi megállapodások vagy egyezmények rendelkezései e megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintenek.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Felek belső jogi eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá. E megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Felek az említett belső jogi eljárások befejezéséről értesítik egymást.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérően e megállapodás csak az Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, a visszafogadásról szóló megállapodás hatálybalépésekor lép hatályba, amennyiben ez az időpont későbbi, mint az e cikk (1) bekezdésében előírt időpont.

(3)   E megállapodás határozatlan időtartamra jön létre, kivéve, ha e cikk (6) bekezdésével összhangban felmondják.

(4)   E megállapodás a Felek írásbeli megállapodása útján módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(5)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészségügy védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztésről szóló döntésről a másik Felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesíteni kell. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél azonnal tájékoztatja a másik felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás a felmondás napját követő kilencvenedik napon hatályát veszti.

Kelt Vilniusban, a kétezer-tizenharmadik év november havának huszonkilencedik napján, két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és azeri nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


A megállapodáshoz csatolt

JEGYZŐKÖNYV

a schengeni vívmányokat nem teljes körűen alkalmazó tagállamokról

Azon tagállamok, amelyekre a schengeni vívmányok kötelezőek, de amelyek a Tanács vonatkozó határozatára várva még nem adnak ki schengeni vízumot, nemzeti vízumokat adnak ki, amelyek érvényessége saját területükre korlátozott.

A személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített, egyes dokumentumoknak Bulgária, Ciprus és Románia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló rendszerének bevezetéséről szóló, 2008. június 17-i 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban harmonizált intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy egyszerűsíthető legyen a schengeni vízummal vagy schengeni tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek azon tagállamok területén történő átutazása, amelyek a schengeni vívmányokat még nem alkalmazzák teljes körűen.


(1)  HL L 161., 2008.6.20., 30. o.


EGYÜTTES NYILATKOZAT

e megállapodás diplomata útlevelekről szóló 10. cikkéről

Az Európai Unió vagy az Azerbajdzsán Köztársaság részlegesen felfüggesztheti e megállapodást és különösen annak 10. cikkét, az e megállapodás 14. cikkének (5) bekezdésében előírt eljárással összhangban, amennyiben a 10. cikkel a másik Fél visszaél vagy az veszélyt okoz a közbiztonságra nézve.

Amennyiben felfüggesztik a 10. cikk végrehajtását, mindkét Fél konzultációkat kezdeményez a megállapodás által létrehozott vegyes bizottság keretében a felfüggesztést okozó problémák megoldása érdekében.

Kiemelt jelentőségű pontként mindkét Fél kijelenti, hogy elkötelezi magát a diplomata-útlevelekkel kapcsolatos dokumentumok magas szintű biztonságának – különösen a biometrikus azonosítók bevezetésével történő – biztosítása mellett. Az Unió részéről ezt a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendeletben (1) előírt követelményeknek megfelelően biztosítják.


(1)  HL L 385., 2004.12.29., 1. o.


EGYÜTTES NYILATKOZAT

Dániára vonatkozóan

A Felek tudomásul veszik, hogy ezen megállapodás nem alkalmazandó a Dán Királyság diplomáciai és konzuli képviseletei által a vízumkiadáskor követett eljárásokra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy a Dán Királyság és az Azerbajdzsán Köztársaság hatóságai késedelem nélkül az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodást kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.


EGYÜTTES NYILATKOZAT

az Egyesült Királyságról és Írországról

A Felek tudomásul veszik, hogy e megállapodás az Egyesült Királyság és Írország területére nem alkalmazandó.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy az Egyesült Királyság, Írország és az Azerbajdzsán Köztársaság hatóságai kétoldalú megállapodásokat kössenek a vízumkiadás megkönnyítéséről.


EGYÜTTES NYILATKOZAT

Izlandról, Norvégiáról, Svájcról és Liechtensteinről

A Felek tudomásul veszik az Európai Unió, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i és 2004. október 26-i megállapodásra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy a Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, valamint az Azerbajdzsán Köztársaság hatóságai késedelem nélkül az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti megállapodáshoz hasonló feltételekkel kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről.


EGYÜTTES NYILATKOZAT

az úti okmányokkal kapcsolatos együttműködésről

A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás 12. cikke alapján létrejött vegyes bizottság a megállapodás végrehajtásának felügyelete során értékeli, hogy az érintett úti okmányok biztonságának szintje milyen hatással van a megállapodás működésére. E célból a Felek megállapodnak abban, hogy rendszeresen tájékoztatják egymást az úti okmányok számának indokolatlan mértékű növekedésének elkerülése, az úti okmányok biztonsága technikai tényezőinek fejlesztése, valamint az úti okmányok kiadásának testre szabása érdekében tett intézkedésekről.


EGYÜTTES NYILATKOZAT

a szolgálati útlevelekről

A Felek e tárgyalások kereteire figyelemmel megerősítik, hogy ez a megállapodás nem érinti azt a lehetőséget, hogy az egyes tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság olyan kétoldalú megállapodásokat kössenek, amelyek vízummentességet biztosítanak a szolgálati útlevelek birtokosainak.