12.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 109/3


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Norvég Királyság között, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az EU,

egyrészről, és

A NORVÉG KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Norvégia,

másrészről,

Tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010.május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: a rendelet) 49. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A rendelet kimondja, hogy céljának elérése érdekében szükséges, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban: a Támogatási Hivatal) nyitott legyen azon országok részvételére, amelyek megállapodást kötöttek az EU-val, amely alapján a rendelet hatálya alá tartozó területen elfogadták és alkalmazzák az uniós jogot; ilyen ország különösen Izland, Liechtenstein Norvégia és Svájc, a továbbiakban: a társult országok.

(2)

Norvégia megállapodásokat – különösen az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodást (2)– kötött az EU-val, amelyek értelmében elfogadta és alkalmazza az e rendelet által felölelt területre vonatkozó uniós jogot,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A részvétel mértéke

Norvégia teljes mértékben részt vesz a Támogatási Hivatal munkájában, és jogosult arra, hogy a Támogatási Hivataltól támogatási fellépésekben részesüljön, a rendeletben leírtak szerint, valamint az e megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban.

2. cikk

Az igazgatótanács

Norvégia szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként képviselteti magát a Támogatási Hivatal Igazgatótanácsában.

3. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

(1)   Norvégia GDP-jének az összes résztvevő állam GDP-jéhez viszonyított százalékos arányával összhangban – a mellékletben meghatározott képlet szerint – kiszámított éves összeggel járul hozzá a Támogatási Hivatal bevételéhez.

(2)   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulás e megállapodás hatályba lépésének napjától vagy a 13. cikk (3) bekezdésében említett ideiglenes alkalmazásának időpontjától kezdődően merül fel Az első pénzügyi hozzájárulást az évnek e megállapodás hatályba lépése után vagy az ideiglenes alkalmazásának időpontjától fennmaradó részével arányosan csökkentik.

4. cikk

Adatvédelem

(1)   E megállapodás alkalmazásakor Norvégia a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) összhangban dolgoz fel adatokat.

(2)   E megállapodás alkalmazásában a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) alkalmazni kell a személyes adatok Támogatási Hivatal által végzett feldolgozására.

(3)   Norvégia betartja az Igazgatótanács eljárási szabályzatában foglalt, a Támogatási Hivatal birtokában lévő dokumentumok bizalmasságára vonatkozó szabályokat.

5. cikk

Jogállás

A Támogatási Hivatal a norvég jog szerint jogi személyiséggel rendelkezik, továbbá Norvégiában a norvég jogban a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Így különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá eljárhat bíróság előtt.

6. cikk

Felelősség

A Támogatási Hivatal felelősségét a rendelet 45. cikkének (1), (3) és (5) bekezdése szabályozza.

7. cikk

Az Európai Unió Bírósága

Norvégia elismeri az Európai Unió Bíróságának a Támogatási Hivatalra vonatkozó, a rendelet 45. cikkének (2) és (4) bekezdésében előírt hatáskörét.

8. cikk

A Támogatási Hivatal személyzete

(1)   A rendelet 38. cikkének (1) bekezdésével és 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, az EU intézményei által a személyzeti szabályzatok és az alkalmazási feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott végrehalytási rendelkezések, valamint a Támogatási Hivatal által a rendelet 38. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott szabályok alkalmazandók a Támogatási Hivatal személyzeti tagjaként felvett norvég állampolgárokra.

(2)   Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától és 82. cikke (3) bekezdésének a) pontjától eltérve, az állampolgári jogaikat teljes körűen gyakorló norvég állampolgárokat a Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja, a személyzet kiválasztására és alkalmazására vonatkozó, a Támogatási Hivatal által elfogadott hatályos szabályok alapján.

(3)   A rendelet 38. cikkének (4) bekezdése mutatis mutandis alkalmazandó Norvégia állampolgáraira.

(4)   Ugyanakkor norvég állampolgárt nem lehet kinevezni a Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatói tisztjére.

9. cikk

Kiváltságok és mentességek

Norvégia alkalmazza a Támogatási Hivatalra és annak személyzetére az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet (5), valamint a jegyzőkönyv alapján a Támogatási Hivatal személyzeti ügyei tekintetében elfogadott szabályokat.

10. cikk

Csalás elleni küzdelem

A rendelet 44. cikkében meghatározott feltételeket kell alkalmazni, és az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék gyakorolhatja a ráruházott hatásköröket.

Az OLAF és a Számvevőszék megfelelő időben tájékoztatja a nemzeti számvevőszéket (Riksrevisjonen) helyszíni vizsgálatok vagy ellenőrzések végzésére irányuló szándékáról, amely vizsgálatokat és ellenőrzéseket – amennyiben a norvég hatóságok úgy kívánják – a Riksrevisjonennel közösen is végezhetnek.

11. cikk

Bizottság

(1)   Az Európai Bizottság és Norvégia képviselőiből álló bizottság felügyeli a megállapodás megfelelő végrehajtását, valamint folyamatos információszolgáltatást és véleménycserét biztosít e tekintetben. Gyakorlati okokból e bizottság a rendelet 49. cikkének (1) bekezdése alapján résztvevő egyéb társult országokkal létrehozott kapcsolódó bizottságokkal közösen ülésezik. A bizottság Norvégia vagy az Európai Bizottság kérésére ülésezik. A Támogatási Hivatal igazgatótanácsa tájékoztatást kap a bizottság tevékenységéről.

(2)   Az olyan tervezett uniós jogszabályokkal kapcsolatos információkat, amelyek közvetlenül érintik vagy módosítják a rendeletet, vagy pedig várhatóan hatással lesznek az e megállapodás 3. cikkében meghatározott pénzügyi hozzájárulásra, meg kell osztani, és a bizottságon belül meg kell vitatni.

12. cikk

Melléklet

E megállapodás melléklete e megállapodás szerves részét képezi.

13. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ezt a megállapodást a Szerződő Felek saját belső eljárásaiknak megfelelően jóváhagyják. A Felek értesítik egymást az eljárások lezárultáról.

(2)   Ez a megállapodás az (1) bekezdésben említett értesítés napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(3)   E megállapodás aláírásakor a Szerződő Felek kölcsönös megállapodással nyilatkozhatnak arról, hogy e megállapodás az aláírását követő naptól kezdődően ideiglenesen alkalmazandó.

14. cikk

Érvényesség és megszűnés

(1)   E megállapodást határozatlan időre kell megkötni.

(2)   Mindegyik Szerződő Fél – a bizottságon belüli konzultációkat követően – a másik Szerződő Fél értesítésével felmondhatja e megállapodást. E megállapodás alkalmazása az ilyen értesítés küldésének a napjától számított hat hónap eltelte után szűnik meg.

(3)   E megállapodás megszűnik az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megszűnése esetén.

(4)   E megállapodás két-két példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és norvég nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  HL EU L 132., 2010.5.29., 11. o.

(2)  HL EK L 93., 2001.4.3., 40. o.

(3)  HL EK L 281., 1995.11.23., 31. o.

(4)  HL EK L 8., 2001.1.12., 1. o.

(5)  HL EU C 83., 2010.3.30., 266. o.


MELLÉKLET

A HOZZÁJÁRULÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK KÉPLETE

(1)

Norvégiának a Támogatási Hivatal bevételéhez való, a rendelet 33. cikke (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulását az alábbi módon számítják ki:

 

Norvégia bruttó hazai termékének (GDP) minden év március 31-én rendelkezésre álló legfrissebb végleges számadatait el kell osztani a Támogatási Hivatalban résztvevő valamennyi állam, ugyanazon évre rendelkezésre álló GDP-adatainak összegével Az így kapott százalékot alkalmazzák a Támogatási Hivatalnak a rendelet 33. cikke (3) bekezdése a) pontja szerint meghatározott engedélyezett jövedelme szóban forgó évre vonatkozó részére, és így kapják meg Norvégia pénzügyi hozzájárulásának összegét.

(2)

A pénzügyi hozzájárulás euróban fizetendő.

(3)

Norvégia pénzügyi hozzájárulását a terhelési értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 45 napon belül befizeti. Bármilyen késedelem a hozzájárulás befizetésében azt eredményezi, hogy Norvégia a lejárat napjától fennmaradó összegre kamatot fizet. A kamatláb az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre alkalmazott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett, a határidő lejárta szerinti hónap első napján hatályos kamatláb 3,5 százalékponttal megnövelt értékének felel meg.

(4)

Norvégia pénzügyi hozzájárulását e melléklettel összhangban kiigazítják, amennyiben az EU által nyújtott, az EU általános költségvetésébe beállított, a rendelet 33. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint meghatározott pénzügyi hozzájárulást növelik az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 26., 27. vagy 41. cikke alapján. Ilyen esetben a különbözetet a terhelési értesítés kézhezvétele után 45 nappal kell befizetni.

(5)

Amennyiben N. év december 31-ig nem használják fel a Támogatási Hivatal azon kifizetési előirányzatait, amelyeket a rendelet 33. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban az N. évre az EU-tól kapott, vagy a Támogatási Hivatal N. évi költségvetését a 966/2012/EU, Euratom rendelet 26., 27. vagy 41. cikkével összhangban csökkentették, e fel nem használt vagy csökkentett kifizetési előirányzatok Norvégia hozzájárulásával százalékosan arányos összegét átviszik a Támogatási Hivatal N+1. évi költségvetésébe. Norvégiának a Támogatási Hivatal N+1. évi költségvetéséhez való hozzájárulását ennek megfelelően csökkentik.


(1)  HL EU l 298., 2012.10.26., 1. o.