30.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/2


FELÜLVIZSGÁLT EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS

az Amerikai Egyesült Államokkal a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról

I. cikk

Szándék és célkitűzések

Ezzel a megállapodással az Egyesült Államok és az Európai Unió az alábbi célokat szándékozik elérni:

1.

Az első szakaszban (a továbbiakban: 1. szakasz) az EU átmeneti és részleges

a)

piaci hozzáférés kiterjesztését biztosítja a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozóan, valamint

b)

csökkenti az Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett, a WTO által 1999-ben engedélyezett emelt vámok (a továbbiakban: emelt vámok) szintjét

annak érdekében, hogy a Felek tapasztalatot szerezzenek a megnövekedett mennyiségű kiváló minőségű marhahús kereskedelmében és megkönnyítsék a hosszú távú feltételekre történő áttérést;

2.

Alkalmat teremt a második szakaszba (a továbbiakban: 2. szakasz) történő lépéshez, az alábbiak érdekében:

a)

Az EU nagyobb piaci hozzáférést biztosít a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozóan, és

b)

nullára csökkenti az emelt vámokat

azzal a céllal, hogy a Felek tapasztalatot szerezzenek a kiváló minőségű marhahús kibővült kereskedelmében és megkönnyítsék a hosszú távú feltételekre történő áttérést; valamint

3.

További alkalmat biztosít a harmadik szakaszba (a továbbiakban: 3. szakasz) történő belépéshez tekintettel a Felek között a Húsra és húskészítményekre (hormonokra) vonatkozó közösségi intézkedések témában fennálló WTO-vitára.

II. cikk

Alapkötelezettségek

1.   Az 1. szakasz elején az EU évi 20 000 tonna mennyiségű, kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó autonóm vámkontingenst határoz meg, amelyre a kontingensen belüli vámtarifa nulla (0) százalék.

2.   Az EU az (1) bekezdésben említett autonóm vámkontingenst 2009 augusztus 3-ig nyitja meg.

3.   Az emelt vámok tekintetében az Egyesült Államok nem bővíti az emelt vámok alá tartozó termékek körét, nem módosítja azok származási helyét, és nem növeli az ilyen vámok 2009. március 23-tól hatályban lévő szintjét.

4.   Amennyiben az Egyesült Államok és az EU a 2. szakaszba lép, az I. cikk 2. bekezdésében leírtak szerint és a IV. cikk 2. bekezdésének értelmében tárgyaltak szerint:

a)

Az EU 45 000 tonnára fogja emelni az (1) bekezdésben említett autonóm vámkontingens mennyiségét,

b)

az Egyesült Államok pedig fel fog függeszteni minden emelt vámot, amelyet a Húsra és húskészítményekre (hormonokra) vonatkozó közösségi intézkedésekről folytatott WTO-vita rendezési eljárása kapcsán vetettek ki.

5.   Amennyiben az Egyesült Államok és az EU a 3. szakaszba lép, az I. cikk 3. bekezdésében leírtak és a IV. cikk 3. bekezdése értelmében tárgyaltak szerint:

a)

Az EU fenn fogja tartani az (1) bekezdésben említett autonóm vámkontingens mennyiségét a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott szintjén.

b)

Az Egyesült Államok pedig meg fog szüntetni minden emelt vámot, amelyet a Húsra és húskészítményekre (hormonokra) vonatkozó közösségi intézkedésekről folytatott WTO-vita rendezési eljárása kapcsán vetettek ki.

III. cikk

A kontingens kezelése

1.   A felek megállapodnak, hogy a II. cikkben említett vámkontingenst a Bizottság fogja kezelni az érkezési sorrend elvének alapján.

2.   Az ebben a megállapodásban meghatározott vámkontingenst a Bizottság az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XIII. cikkével és értelmező megjegyzésével összhangban fogja végrehajtani és kezelni. A Bizottság minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy a II. cikkben említett vámkontingenst oly módon kezelje, ami lehetővé teszi az importőrök számára annak maradéktalan kihasználását.

IV. cikk

Monitoring és konzultációk

1.   Az Egyesült Államok és az EU:

a)

figyelemmel fogja kísérni és felül fogja vizsgálni e megállapodás működését és,

b)

bármely fél kérésére az írásban eljuttatott konzultációs kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb harminc (30) napon belül kiegészítő kétoldalú konzultációkat folytat e megállapodás működésére, ezen belül a kvóta kezelésére vonatkozóan.

2.   Az Egyesült Államok és az EU a II. cikk 2. bekezdésében meghatározott időponttól számított legkésőbb tizennyolc (18) hónapon belül találkozót tart az 1. szakasz működésének felülvizsgálatáról a 2. szakaszba történő belépés céljából.

3.   Amennyiben az Egyesült Államok és az EU belép a 2. szakaszba, az Egyesült Államok és az EU – legkésőbb hat (6) hónappal azután az időpont után, hogy az EU teljesíti a II. cikk (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelezettségét – találkozót tart a 2. szakasz működésének felülvizsgálatáról a 3. szakaszba történő belépés céljából. A találkozó témája egyebek mellett az alábbi kérdésekre terjed ki:

a)

A 3. szakasz időtartama,

b)

A megállapodás státusza és hatása a vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló egyetértés vonatkozásában.

c)

A megállapodás feltételeinek bármely fél által történő be nem tartásának következményei, valamint

d)

Bármilyen vitarendezési eljárás státusza és lefolyása a Húsra és húskészítményekre (hormonokra) vonatkozó közösségi intézkedésekre vonatkozóan.

4.   A (3) bekezdésben említett felülvizsgálat befejezését követően, amennyiben a Felek megállapodnak a 3. szakaszba lépés feltételeiről, a Felek az V. cikk (5) bekezdésében meghatározott eljárással módosítják a megállapodást a felülvizsgálat együttesen megállapított következtetéseinek érvényre juttatása érdekében. Egy ilyen módosítás nem változtatja meg a II. cikk 5. bekezdésében említett alapkötelezettségeket.

5.   A felülvizsgálat részeként a Felek e megállapodás módosításáról állapodtak meg 2013. október 21-én.

V. cikk

Időtartam, felmondás és módosítás

1.   Az 1. szakasz időtartama a II. cikk 2. bekezdésében meghatározott időponttól számított három (3) év.

2.   A 2. szakasz időtartama három (3) év attól az időponttól kezdve, hogy a felek a 2. szakaszba léptek.

3.   A 3. szakasz a WTO Vitarendezési Testületéhez történő, erre vonatkozó bejelentéssel veszi kezdetét.

4.   Az Egyesült Államok, csakúgy mint az EU a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja ezt a megállapodást. Amennyiben bármelyik Fél ilyen tárgyú írásbeli értesítést küld, ez a megállapodás az ilyen tárgyú értesítés küldésétől számított hat (6) hónapon belül lejár. Amennyiben mindkét Fél ilyen tárgyú írásbeli értesítést küld, ez a megállapodás a korábban elküldött ilyen tárgyú értesítés dátumától számított hat (6) hónapon belül lejár. Ez alatt a hat (6) hónapos időtartam alatt mindkét Fél tiszteletben tartja a II. cikkben meghatározott, a felmondási értesítés elküldésének időpontjában érvényes alapkötelezettségeket.

5.   Az Egyesült Államok és az EU kölcsönös megegyezés alapján, írásban bármikor módosíthatja ezt a megállapodást.

VI. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában a „kiváló minőségű marhahús”:

„A marhahúsrészek olyan 30 hónaposnál fiatalabb üszők vagy tinók hasított testeiből származnak, amelyek a levágásukat megelőző legalább 100 napig – szárazanyag-tartalom alapján számolva – kizárólag legalább 62 százalék koncentrátumot és/vagy takarmánygabonából származó mellékterméket tartalmazó takarmányt kaptak, amelynek metabolizálhatóenergia-tartalma a szárazanyag kilogrammjára vetítve legalább 12,26 megajoule (MJ). Az így takarmányozott üszők és tinók a szárazanyag-tartalom alapján számolva naponta átlagosan legalább az élősúlyuk 1,4 %-ának megfelelő takarmányt kapnak.

A hasított testet, amelyből a marhahúsrészek származnak, a nemzeti kormány által alkalmazott értékelő értékeli és sorolja be a megfelelő minőségi osztályba a nemzeti kormány által jóváhagyott módszer alapján. A nemzeti kormány értékelési módszerének, valamint a besorolásnak a hasított test várható minőségét a marhahúsrészek érettségi fokának és élvezeti értékének alapján kell jellemeznie. Az értékelési módszernek feltétlenül, de nem kizárólagos jelleggel ki kell terjednie a hosszú hátizom színével és textúrájával kapcsolatos érettségi jellemzőknek, valamint a csontok és a porcok csontosodásának a vizsgálatára, ezenkívül a várható élvezeti értékre, amelyet az izomközi zsírszövetre és a hosszú hátizom feszességére vonatkozó adatok együtteséből kell meghatározni.

A húsdarabok címkézésének az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 13. cikke szerint kell történnie.

A címkén található információk kiegészíthetőek a »kiváló minőségű marhahús« jelzéssel.

VII. cikk

Jogfenntartás

1.   E megállapodás 2. vagy 3. szakaszában egyik Fél sem kezdeményezi a vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló egyetértési megállapodás 21. cikkének 5. bekezdése szerinti testület létrehozását a Húsra és húskészítményekre (hormonokra) vonatkozó közösségi intézkedések ügyében.

2.   Sem ez a megállapodás, sem pedig a Felek által tett, e megállapodásban előírt lépések nem érintik a Felek közötti nézeteltérést, amely arra vonatkozik, hogy megvalósultak-e a vitarendezési testület által elfogadott döntések és ajánlások a Húsra és húskészítményekre (hormonokra) vonatkozó közösségi intézkedések ügyében.

3.   Kivéve, ha a megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, ez a megállapodás nem érinti az Egyesült Államok és az EU WTO-megállapodásokból fakadó jogait és kötelezettségeit.

VIII. cikk

Kapcsolat a WTO-jogokkal

1.   A Felek kitűzik, hogy a 3. szakasz a vitarendezési testület 1999. július 26-i ülésén hozott, a vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló egyetértési megállapodás 22. cikkének 7. bekezdése szerinti engedélyezés megszűnésével járna, továbbá, hogy a vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló egyetértési megállapodás keretében nem kerül sor további intézkedések meghozatalára a DS26 ügyben.

2.   Ez a megállapodás, valamint az (1) bekezdésben szereplő vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló egyetértési megállapodás nem érinti egyik Fél jogát sem arra vonatkozóan, hogy új vitát kezdeményezzen a vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló egyetértési megállapodás szerint.

Съставено в Женева на двадесет и първи октомври две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ginebra, el veintiuno de octubre de dos mil trece.

V Ženevě dne dvacátého prvního října dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Genève den enogtyvende oktober to tusind og tretten.

Geschehen zu Genf am einundzwanzigsten Oktober zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne esimesel päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη την εικοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Geneva on the twenty-first day of October in the year two thousand and thirteen.

Fait à Genève, le vingt- et-un octobre deux mille treize.

Sastavljeno u Ženevi dana dvadeset prvog listopada godine dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventuno ottobre duemilatredici.

Ženēvā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų spalio dvidešimt pirmą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenharmadik év október havának huszonegyedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fil-wieħed u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Genève, de eenentwintigste oktober tweeduizend dertien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego pierwszego października roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Genebra, em vinte e um de outubro de dois mil e treze.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și unu octombrie două mii treisprezece.

V Ženeve dvadsiateho prvého októbra dvetisíctrinásť.

V Ženevi, enaindvajsetega oktobra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Utfärdat i Genève den tjugoförsta oktober tjugohundratretton.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Съединените американски щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d’Amérique

Za Sjedinjene Američke Države

Per gli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite Ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image