31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/63


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 97/2013 HATÁROZATA

(2013. május 3.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2011/EU végrehajtási rendeletnek az adatok továbbításához használatos mikroadat-állományok tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. január 29-i 81/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XXI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XXI. mellékletének 7ca. pontja (1051/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32013 R 0081: a Bizottság 2013. január 29-i 81/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 28., 2013.1.30., 1. o.)”.

2. cikk

A 81/2013/EU végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2013. május 4-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (2).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 3-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL L 28., 2013.1.30., 1. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.