30.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/23


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 18/2013 HATÁROZATA

(2013. február 1.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és a 101. cikk által előírt listát tartalmazó 37. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. és 101. cikkére,

mivel:

(1)

Az elektronikus számlázással (e-számlázással) foglalkozó többoldalú európai fórum létrehozásáról szóló, 2010. november 2-i 2010/C 326/07 bizottsági határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás megfelelő érvényesülése érdekében az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyvét ki kell bővíteni, hogy magában foglalja a 2010/C 326/07 bizottsági határozattal létrehozott, az elektronikus számlázással (e-számlázással) foglalkozó többoldalú európai fórumot, valamint módosítani kell az EGT-megállapodás XI. mellékletét a fórummal való társulásra vonatkozó vonatkozó eljárások meghatározása érdekében.

(3)

Az EGT-megállapodás IX. mellékletét és 37. jegyzőkönyvét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a 31ec. pont (2010/578/EU bizottsági határozat) után a következőkkel egészül ki:

„31ed.

32010 D 1203(02): a Bizottság 2010. november 2-i 2010/C 326/07 határozata az elektronikus számlázással (e-számlázással) foglalkozó többoldalú európai fórum létrehozásáról (HL C 326., 2010.12.3., 13. o.).

Az EFTA-államok társulására vonatkozóan a megállapodás 101. cikkével összhangban megállapított szabályok:

Minden EFTA-állam egy személyt jelölhet megfigyelőként az elektronikus számlázással (e-számlázással) foglalkozó többoldalú európai fórum ülésein való részvételre.”

2. cikk

Az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyve (amely a 101. cikkben előírt listát tartalmazza) a következő ponttal egészül ki:

„38.

Az elektronikus számlázással (e-számlázással) foglalkozó többoldalú európai fórum (2010/C 326/07 bizottsági határozat).”

3. cikk

A 2010/C 326/07 bizottsági határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (2).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL C 326., 2010.12.3., 13. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.