30.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/20


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 15/2013 HATÁROZATA

(2013. február 1.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az EGT-megállapodásba foglalt 1244/2010/EU bizottsági rendelet (1) módosítja az EGT-megállapodásba foglalt 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2), ezért a VI. melléklet 2. pontjában hivatkozni kell az 1244/2010/EU rendeletre.

(2)

Az EGT-megállapodás VI. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás VI. mellékletének 2. pontja (987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32010 R 1244: a Bizottság 2010. december 9-i 1244/2010/EU rendelete (HL L 338., 2010.12.22., 35. o.).”

2. cikk

Ez a határozat 2013. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (3).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL L 338., 2010.12.22., 35. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.