20.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/31


A BIZOTTSÁG 1/2011 HATÁROZATA (2011. DECEMBER 20.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉRŐL LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN LÉTREHOZOTT

a kötélvontatású vasutakról szóló új, 19. fejezetnek az 1. mellékletbe való beillesztéséről és az 1. mellékletben felsorolt jogi hivatkozások naprakésszé tételéről

(2012/162/EU)

A BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a megfelelőségértékelésre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) és különösen annak 10. cikkének (4) és (5) bekezdésére, valamint a 18. cikkének (2) bekezdésére,

mivel a megállapodás 10. cikkének (5) bekezdése értelmében a bizottság a szerződő felek egyikének javaslata alapján módosíthatja a megállapodás mellékleteit,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

A megállapodás termékágazatokról szóló 1. mellékletét módosítják azért, hogy az e határozathoz mellékelt A. csatolmányban meghatározott előírások szerint egy új, a kötélvontatású vasutakról szóló 19. fejezetet emeljenek be a megállapodásba.

2.

A megállapodás termékágazatokról szóló 1. melléklete az e határozathoz csatolt B. csatolmányban megállapított rendelkezéseknek megfelelően módosul.

3.

E két példányban készült határozatot a bizottság azon képviselői írják alá, akik jogosultak a felek nevében eljárni. E határozat az utolsó aláírás napján lép hatályba.

Aláírva Bernben, 2011. december 20-án.

a Svájci Államszövetség nevében

Christophe PERRITAZ

Aláírva Brüsszelben, 2011. december 14-én.

az Európai Unió nevében

Fernando PERREAU DE PINNINCK


A. MELLÉKLET

A termékágazatokról szóló 1. mellékletbe a következő, a kötélvontatású vasutakról szóló 19. fejezetet kell beilleszteni:

„19.   FEJEZET

KÖTÉLVONTATÁSÚ VASUTAK

I.   SZAKASZ

Törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések

Az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések

Európai Unió

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/9/EK irányelve (2000. március 20.) a személyszállító kötélvontatású vasutakról (HL L 106., 2000.5.3., 21. o.; a továbbiakban: a 2000/9/EK irányelv).

Svájc

A legutóbb 2009. március 20-án módosított (RO 2009 5597), a személyszállításra szolgáló kötélpálya-berendezésekről szóló, 2006. június 23-i szövetségi törvény (RO 2006 5753).

A legutóbb 2010. június 11-én módosított (RO 2010 2749), a személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezésekről szóló, 2006. december 21-i rendelet (RO 2007 39).

II.   SZAKASZ

Megfelelőségértékelő testületek

Az e megállapodás 10. cikke szerint létrehozott bizottság a megállapodás 11. cikkében ismertetett eljárás szerint elkészíti és folyamatosan frissíti a megfelelőségértékelő testületek listáját.

III.   SZAKASZ

Kijelölő hatóságok

A megállapodás 10. cikke szerint létrehozott bizottság elkészíti és folyamatosan frissíti a felek által bejelentett kijelölő hatóságok listáját.

IV.   SZAKASZ

A Megfelelőségértékelő testületek kijelölésére vonatkozó különleges szabályok

A megfelelőségértékelő testületek kijelölésénél a kijelölő hatóságok betartják a megállapodás 2. mellékletben foglalt általános elveket és a 2000/9/EK irányelv VIII. mellékletében megállapított értékelési kritériumokat.

V.   SZAKASZ

Kiegészítő rendelkezések

1.   Információcsere

Jelen megállapodás 9. és 12. cikke értelmében e fejezet megfelelő végrehajtásának érdekében a Szerződő Felek átadják egymásnak a szükséges információkat.

A tagállamok és Svájc illetékes hatóságai, valamint az Európai Bizottság különösen a 2000/9/EK irányelv 11. és 14. cikkében említett információkat cserélik ki egymással.

Az e melléklet IV. szakaszának megfelelően kijelölt megfelelőségértékelési testületek a B modul 7. és 8. pontja, a D modul 6. pontja és a H modul 6. és 7.5. pontja tekintetében a 2000/9/EK irányelv V. mellékletében említett információkat cserélik ki egymással.

2.   Műszaki dokumentáció

Elegendő, ha a gyártók, meghatalmazott képviselőik vagy a termékek forgalomba hozataláért felelős személy a 2000/9/EK irányelvnek megfelelően a műszaki dokumentációt az egyik Szerződő Fél területén rendelkezésre tudja bocsátani.

A Szerződő Felek vállalják, hogy minden vonatkozó műszaki dokumentumot továbbítanak a többi Szerződő Fél hatóságainak kérésére.

3.   Piacfelügyelet

A Szerződő Felek értesítik egymást a területükön felállított, a jogszabályaik végrehajtása keretében a felügyeleti feladatok ellátásáért felelős hatóságokról, az I. szakaszban foglaltak értelmében.

A Szerződő Felek értesítik egymást a piacfelügyeleti céllal létrehozott szervek keretében folytatott tevékenységeikről.”


B. MELLÉKLET

AZ I. MELLÉKLET MÓDOSÍTÁSA

1.   FEJEZET

GÉPEK

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben az európai uniós és a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Európai Unió

1.

A legutóbb a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. október 21-i 2009/127/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 310., 2009.11.25., 29. o.) módosított, a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.)

Svájc

100.

A termékbiztonságról szóló, 2009. június 12-i szövetségi törvény (RO 2010 2573)

101.

A termékbiztonságról szóló, 2010. május 19-i rendelet (RO 2010 2583)

102.

A legutóbb 2010. május 19-én módosított (RO 2010 2583), 2008. április 2-i rendelet a gépi berendezések biztonságosságáról (RO 2008 1785)”

2.   FEJEZET

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

100.

A termékbiztonságról szóló, 2009. június 12-i szövetségi törvény (RO 2010 2573)

101.

A termékbiztonságról szóló, 2010. május 19-i rendelet (RO 2010 2583)”

5.   FEJEZET

GÁZÜZEMŰ BERENDEZÉSEK ÉS KAZÁNOK

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

101.

A termékbiztonságról szóló, 2009. június 12-i szövetségi törvény (RO 2010 2573)

102.

A termékbiztonságról szóló, 2010. május 19-i rendelet (RO 2010 2583)”

6.   FEJEZET

NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (1) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben az európai uniós rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Európai Unió

1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve (2010. június 16.) a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.)”

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

102.

A termékbiztonságról szóló, 2009. június 12-i szövetségi törvény (RO 2010 2573)

103.

A termékbiztonságról szóló, 2010. május 19-i rendelet (RO 2010 2583)

104.

A legutóbb 2010. május 19-én módosított (RO 2010 2583), 2002. november 20-i rendelet az egyszerű nyomástartó edények biztonságáról (RO 2003 38)

105.

A legutóbb 2010. május 19-én módosított (RO 2010 2583), 2002. november 20-i rendelet a nyomástartó berendezések biztonságáról (RO 2003 38)”

7.   FEJEZET

RÁDIÓBERENDEZÉS ÉS TÁVKÖZLÉSI VÉGBERENDEZÉS

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

100.

A legutóbb 2009. június 12-én módosított (RO 2010 2617), 1997. április 30-i szövetségi törvény a távközlésről (RO 1997 2187)

101.

A legutóbb 2009. november 18-án módosított (RO 2009 6243), 2002. június 14-i rendelet a távközlési berendezésekről (OIT) (RO 2002 2086)

102.

A legutóbb 2011. április 7-én módosított (RO 2007 1391), a Szövetségi Kommunikációs Hivatal 2002. június 14-i rendelete a távközlési berendezésekről (RO 2011 2111)

103.

A Szövetségi Kommunikációs Hivatal távközlési berendezésekről szóló rendeletének (RO 2002 2111) legutóbb 2005. november 21-én módosított 1. melléklete (RO 2005 5139)

104.

A legutóbb 2011. május 3-án módosított, a Feuille Fédérale-ban közzétett technikai szabványok jegyzéke, címekkel és hivatkozásokkal (FF 2011 0799).

105.

A legutóbb 2009. november 4-én módosított (RO 2009 5821), a távközlési szolgáltatásokról szóló, 2007. március 9-i rendelet (RO 2007 945)”

8.   FEJEZET

ROBBANÁSVESZÉLYES LÉGKÖRBEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT FELSZERELÉSEK ÉS VÉDELMI RENDSZEREK

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

100.

A legutóbb 2008. március 20-án módosított (RO 2008 3437), 1902. június 24-i szövetségi törvény a gyenge- és erősáramú berendezésekről (RO 19 252 és RS 4798)

101.

A legutóbb 2010. június 11-én módosított (RO 2010 2749), 1998. március 2-i rendelet a robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelések és védelmi rendszerek biztonságáról (RO 1998 963)

102.

A termékbiztonságról szóló, 2009. június 12-i szövetségi törvény (RO 2010 2573)

103.

A termékbiztonságról szóló, 2010. május 19-i rendelet (RO 2010 2583)”

9.   FEJEZET

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

100.

A legutóbb 2008. március 20-án módosított (RO 2008 3437), 1902. június 24-i szövetségi törvény a gyenge- és erősáramú berendezésekről (RO 19 252 és RS 4798)

101.

A legutóbb 2009. november 18-án módosított (RO 2009 6243), 1994. március 30-i rendelet a gyengeáramú berendezésekről (RO 1994 1185)

102.

A legutóbb 1997. december 8-án módosított (RO 1998 54), 1994. március 30-i rendelet az erősáramú berendezésekről (RO 1994 1199)

103.

A legutóbb 2010. június 11-én módosított (RO 2010 2749), 1997. április 9-i rendelet a kisfeszültségű elektromos berendezésekről (RO 1997 1016)

104.

A legutóbb 2010. augusztus 24-én módosított (RO 2010 3619), 2009. november 18-i rendelet az elektromágneses összeférhetőségről (RO 2009 6243)

105.

A legutóbb 2009. november 18-án módosított (RO 2009 6243), 2002. június 14-i rendelet a távközlési berendezésekről (OIT) (RO 2002 2086)”

11.   FEJEZET

MÉRŐMŰSZEREK ÉS ELŐRE CSOMAGOLT TERMÉKEK

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

102.

A legutóbb 2010. június 18-án módosított (RO 2010 5003), metrológiáról szóló, 1977. június 9-i szövetségi törvény (RO 1977 2394)

103.

A mértékegységekről szóló, 1994. november 23-i rendelet (RO 1994 3109)

104.

A legutóbb 2010. szeptember 8-án módosított (RO 2010 4489), a mérőműszerekről szóló, 2006. február 15-i rendelet (RO 2006 1453)

105.

A legutóbb 2006. október 2-án módosított (RO 2006 4189), a Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2004. április 16-i rendelete a nem automatikus működésű mérlegekről (RO 2004 2093)

106.

A Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete a hosszúság mérésére szolgáló mérőműszerekről (RO 2006 1433)

107.

A Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete a térfogatmérésről (RO 2006 1525)

108.

A legutóbb 2010. október 5-én módosított (RO 2010 4595), a Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete a víztől eltérő folyadékok mérési rendszereiről (RO 2006 1533)

109.

A Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete az automatikus működésű mérlegekről (RO 2006 1545)

110.

A Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete a hőenergia mérésére szolgáló eszközökről (RO 2006 1569)

111.

A Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete a földgázmennyiség mérésére szolgáló mérőműszerekről (RO 2006 1591)

112.

A Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete a robbanómotorok kipufogógázainak mérésére szolgáló mérőműszerekről (RO 2006 1599)

113.

A Szövetségi Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006. március 19-i rendelete a villamos energia mérésére szolgáló mérőműszerekről (RO 2006 1613)

114.

A legutóbb 2006. október 2-án módosított (RO 2006 4193), a súlyokról szóló, 1986. augusztus 15-i rendelet (RO 1986 2022)”

14.   FEJEZET

HELYES LABORATÓRIUMI GYAKORLAT, GLP

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

100.

A legutóbb 2010. március 19-én módosított (RO 2010 3233), 1983. október 7-i szövetségi törvény a környezetvédelemről (RO 1984 1122)

101.

A legutóbb 2005. június 17-én módosított (RO 2006 2197), 2000. december 15-i szövetségi törvény a veszélyes anyagokkal és készítményekkel szembeni védelemről (RO 2004 4763)

102.

A legutóbb 2010. november 10-én módosított (RO 2010 5223), 2005. május 18-i rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel szembeni védelemről (RO 2005 2721)

103.

A legutóbb 2011. június 17-én módosított (RO 2011 2927), 2005. május 18-i rendelet a növényvédő szerek engedélyezéséről (RO 2005 3035)

104.

A legutóbb 2010. szeptember 8-án módosított (RO 2010 4027), 2000. december 15-i szövetségi törvény a gyógyszerkészítményekről és az orvostechnikai eszközökről (RO 2001 2790)

105.

A legutóbb 2010. szeptember 8-án módosított (RO 2010 3863), 2001. október 17-i rendelet a gyógyszerkészítményekről (RO 2001 3420)”

15.   FEJEZET

GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK HELYES GYÁRTÁSI GYAKORLATRA VONATKOZÓ (GMP) ELLENŐRZÉSE ÉS TÉTELBIZONYLATOLÁSA

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

100.

A legutóbb 2010. szeptember 8-án módosított (RO 2010 4027), 2000. december 15-i szövetségi törvény a gyógyszerkészítményekről és az orvostechnikai eszközökről (RO 2001 2790)

101.

A legutóbb 2011. május 25-én módosított (RO 2011 2561), a működési engedélyekről szóló 2001. október 17-i rendelet (RO 2001 3399)

102.

A legutóbb 2006. június 22-én módosított (RO 2006 3587), a Gyógyászati Termékekkel Foglalkozó Svájci Hatóság 2001. november 9-i rendelete a gyógyszerkészítmények forgalombahozatali engedélyeire vonatkozó követelményekről (RO 2001 3437)

103.

A legutóbb 2010. szeptember 8-án módosított (RO 2010 4043), 2001. október 17-i rendelet a gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai vizsgálatokról (RO 2001 3511)”

17.   FEJEZET

FELVONÓK

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben az európai uniós és a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Európai Unió

1.

A legutóbb a 2006. május 17-i, a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.) módosított, a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (HL L 213., 1995.9.7., 1. o.)

Svájc

100.

A termékbiztonságról szóló, 2009. június 12-i szövetségi törvény (RO 2010 2573)

101.

A termékbiztonságról szóló, 2010. május 19-i rendelet (RO 2010 2583)

102.

A legutóbb 2010. május 19-én módosított (RO 2010 2583), 1999. június 23-i rendelet a felvonók biztonságosságáról (RO 1999 1875)”

18.   FEJEZET

BIOCID TERMÉKEK

Az I. szakaszban, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések fejezetben, az 1. cikk (2) bekezdése által szabályozott rendelkezések részben a svájci rendelkezésekre tett hivatkozásokat teljes egészében törölni kell, és helyükbe az alábbi szöveg lép:

„Svájc

100.

A legutóbb 2005. június 17-én módosított (RO 2006 2197), 2000. december 15-i szövetségi törvény a veszélyes anyagokkal és készítményekkel szembeni védelemről (RO 2004 4763)

101.

A legutóbb 2010. március 19-én módosított (RO 2010 3233), 1983. október 7-i szövetségi törvény a környezetvédelemről (RO 1984 1122)

102.

A legutóbb 2011. április 4-én módosított (RO 2011 1403), 2005. május 18-i rendelet a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról (RO 2005 2821)”