19.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/44


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 9/2009 HATÁROZATA

(2009. február 5.)

az EGT-megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás VI. mellékletét a 2008. november 7-i 113/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. június 17-i 592/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás VI. mellékletének 1. pontja (1408/71/EGK tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32008 R 0592: az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 592/2008/EK rendelete (HL L 177., 2008.7.4., 1. o.).”.

2. cikk

Az 592/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2009. február 6-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 5-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 339., 2008.12.18., 102. o.

(2)  HL L 177., 2008.7.4., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.