22009A1120(01)

Megállapodás az Európai Bizottság és az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság között a minősített információk biztonságáról és cseréjéről

Hivatalos Lap L 306 , 20/11/2009 o. 0041 - 0044


MELLÉKLET

Megállapodás az Európai Bizottság és az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság között a minősített információk biztonságáról és cseréjéről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

a továbbiakban: "Bizottság", amelyet az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság főigazgatója képvisel,

egyrészről, valamint

AZ EURÓPAI GNSS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG,

a továbbiakban: "GSA", amelyet vezérigazgatója képvisel,

másrészről,

a továbbiakban: "felek" vagy "fél",

TEKINTETTEL az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

TEKINTETTEL az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

TEKINTETTEL az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre,

TEKINTETTEL az eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozatra,

MIVEL az EGNOS és a Galileo európai műholdas rádiónavigációs programok vonatkozásában folyamatosan igény mutatkozik a minősített információk felek közötti cseréje iránt,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a megfelelő és hathatós párbeszéd és együttműködés szükségessé teheti a felek minősített információkhoz való hozzáférését, valamint minősített információknak a felek közötti cseréjét,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a minősített információkhoz való ilyen hozzáférés, illetve a minősített információk ilyen cseréje megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé,

MEGÁLLAPODTAK A KÖVETKEZŐKBEN:

1. cikk

E megállapodás alkalmazásában:

a) "minősített információ" : minden olyan információ (nevezetesen bármely formában átadható ismeret) vagy anyag, ideértve a dokumentumokat is, amelyet az egyik fél szerint a jogosulatlan közzététellel szemben védelemben kell részesíteni, illetve amelyet biztonsági minősítése szerint ilyennek kell tekinteni;

b) "az információt átadó fél" : az a fél, aki minősített információt bocsát a másik fél (az információt fogadó fél) rendelkezésére, vagy számára azt felfedi;

c) "az információt fogadó fél" : az a fél, amelyik a másik féltől (információt átadó fél) minősített információt kap;

d) "biztonsági szabályozás" : a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat, amennyiben az a felekre alkalmazandó, valamint a felek saját belső eljárásai és szabályai.

2. cikk

Ezt a megállapodást az olyan minősített információkra kell alkalmazni, amelyeket az európai műholdas rádiónavigációs programok (Galileo és EGNOS) szükségleteinek kielégítése érdekében és saját biztonsági szabályozásának megfelelően az egyik fél a másik fél rendelkezésére bocsátott vagy a felek egymás között kicseréltek.

3. cikk

Mindkét fél:

a) védi és biztosítja az e megállapodással érintett, a másik fél által átadott vagy vele kicserélt minősített információkat;

b) biztosítja, hogy az e megállapodás értelmében átadott vagy kicserélt minősített információknak az átadó fél által adott biztonsági minősítése megmaradjon. A fogadó fél a minősített információt a 9. cikk alkalmazásával meghozott biztonsági előírásoknak megfelelően, az egyenértékű biztonsági minősítésű minősített információkra vonatkozó saját biztonsági szabályozásának rendelkezései szerint védi és megőrzi;

c) tartózkodik az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített információknak az átadó fél által meghatározottól eltérő célra történő felhasználásától;

d) tartózkodik az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített információknak a 4. cikk (4) és (5) bekezdésében nem említett harmadik felek számára történő felfedésétől az átadó fél előzetes írásbeli engedélye nélkül;

e) biztosítja, hogy a minősített információkhoz csak azok férjenek hozzá, akik számára azt ismerni szükséges, és akiket – adott esetben – a megfelelő szintű biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá.

4. cikk

(1) Minősített információt – a kibocsátó általi ellenőrzés elvének megfelelően – az átadó fél adhat át vagy fedhet fel a fogadó félnek.

(2) A kibocsátó általi ellenőrzés elvének megfelelően a minősített információ átadása vagy felfedése a (4) és az (5) bekezdésben megjelölt harmadik személyeken kívüli címzetteknek az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulását követően a fogadó fél határozatának függvénye, és saját biztonsági szabályozásának megfelelően történik.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában a (4) és a (5) bekezdésben megjelölt harmadik személyeken kívüli címzetteknek történő automatikus átadás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a felek egymás között működési szükségleteiknek megfelelően megállapítottak és létrehoztak az egyes információkategóriákra vonatkozó eljárásokat.

(4) A GSA által átadott minősített információkat a Bizottság automatikusan felfedheti az Európai Űrügynökségnek (ESA), a Tanácsnak, valamint a tagállamoknak.

(5) A Bizottság mindent megtesz, hogy megállapodásokat és egyezményeket kössön az ESA-val, a Tanáccsal és tagállamokkal annak érdekében, hogy az ESA, a Tanács, valamint a tagállamok által átadott minősített információk a GSA részére automatikusan felfedhetőek legyenek.

5. cikk

(1) A felek az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített információk egyenértékű védelemben történő részesítése érdekében gondoskodnak olyan biztonsági rendszer kialakításáról és olyan biztonsági intézkedések meghozataláról, amelyek megfelelnek saját biztonsági szabályozásuk biztonsági alapelveinek és minimumkövetelményeinek, és amelyek szerepelnek a 9. cikk végrehajtása során létrehozandó megállapodásokban.

(2) A felek kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak az e megállapodással érintett minősített információk biztonsága érdekében és a közös érdekükben álló biztonsági kérdések tekintetében. A 9. cikkben említett hatóságok biztonsági kérdésekben kölcsönös párbeszédet és vizsgálatokat folytatnak azzal a céllal, hogy értékeljék a felelősségi körükbe tartozó olyan biztonsági előírások hatékonyságát, amelyeket az említett cikk végrehajtása érdekében kell meghozni.

(3) A 9. cikkben említett biztonsági hatóságok az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített információk átadását vagy a felek közötti cseréjét megelőzően nyilatkoznak arról, hogy a fogadó felet képesnek tartják az érintett információknak az említett cikk végrehajtása érdekében meghozott előírások tiszteletben tartásával történő védelmére és megőrzésére.

6. cikk

A felek biztosítják, hogy minden olyan személyt, aki számára hivatali feladatainak ellátása érdekében szükséges, illetve feladatai vagy beosztása okán lehetséges hozzáférnie az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített információkhoz, a minősített információkhoz való hozzáférés megadását megelőzően szükség esetén megfelelő szintű biztonsági ellenőrzésnek vetnek alá.

A biztonsági ellenőrzési eljárások célja megállapítani, hogy egy személy – lojalitására és megbízhatóságára figyelemmel – hozzáférhet-e minősített információkhoz.

7. cikk

(1) E megállapodás alkalmazásában:

a) a Bizottság esetében a levélküldeményeket a Bizottság Főtitkárságának központi irodájába kell küldeni, a következő címre:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b) a GSA esetében a levélküldeményeket a következő címre kell küldeni:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve szervezési okokból az egyik féltől származó olyan levél, amely kizárólag e fél meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára férhető hozzá, címezhető kifejezetten és kizárólagosan a másik fél fogadóként megjelölt, meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára, figyelemmel azok hatáskörére, és a "szükséges ismeret" elvének megfelelően. Ilyen esetben:

a) a Bizottság számára a GSA az ilyen levelet közvetlenül a Bizottság illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai helyi irodájába küldi vagy a Bizottság Főtitkárságának központi irodája közvetítésével küldi meg, amennyiben az illetékes tisztviselők, szervek vagy szolgálatok nem rendelkeznek helyi irodával;

b) a GSA esetében az ilyen levelet a GSA biztonsági főosztálya közvetítésével kell továbbítani.

8. cikk

E megállapodás végrehajtását a GSA vezérigazgatója és az Európai Bizottság Biztonsági Igazgatóságának igazgatója felügyeli.

9. cikk

(1) E megállapodás végrehajtása érdekében a (2) és a (3) bekezdésben megjelölt hatóságok biztonsági előírásokat fogadnak el annak érdekében, hogy megállapítsák az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített információk kölcsönös védelmére és biztosítására vonatkozó szabályokat.

(2) A GSA biztonsági főosztálya a GSA vezérigazgatójának irányítása alatt és nevében kidolgozza azokat a biztonsági előírásokat, amelyek az e megállapodás értelmében a GSA részére átadott vagy azzal kicserélt minősített információk védelme és biztosítása érdekében szükségesek.

(3) A Bizottság biztonsági kérdésekért felelős tagjának felügyelete alatt eljárva a Bizottság Biztonsági Igazgatósága felel azért, hogy kidolgozza az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített információknak a Bizottságon és annak helyiségein belüli védelmét és biztosítását szolgáló biztonsági szabályokat.

(4) A GSA esetében az (1) bekezdésben említett biztonsági előírásokat a GSA igazgatási tanácsának jóvá kell hagynia.

10. cikk

A 9. cikkben említett hatóságok kidolgozzák az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített információk bizonyított veszélyeztetése vagy ennek gyanúja esetén követendő eljárásokat, ideértve a másik fél értesítését a helyzetről és a meghozott intézkedésekről.

11. cikk

A felek maguk viselik a megállapodás végrehajtásából fakadó költségeiket.

12. cikk

A Bizottság és a GSA között az e megállapodás értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerült vitákat a felek közötti tárgyalás útján kell rendezni.

13. cikk

(1) Ez a megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a felek kölcsönösen értesítették egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik lezárultáról.

(2) A felek értesítik egymást szabályaik minden olyan változásáról, amely veszélyeztetheti az e megállapodással érintett minősített információk védelmét.

(3) E megállapodás bármely fél kérelmére felülvizsgálható és adott esetben módosítható.

(4) Ez a megállapodás kizárólag írásban és a felek közös megegyezésével módosítható. A módosítás az (1) bekezdésben meghatározott kölcsönös értesítéssel lép hatályba.

(5) Ez a megállapodás határozatlan időtartamra szól. A megállapodást a másik félhez intézett írásos felmondó nyilatkozat útján bármely fél bármikor felmondhatja. A felmondás az erről szóló értesítés másik fél általi kézhezvételének időpontjától számított hat hónap elteltével lép hatályba. A felmondás azonban nem érinti az e megállapodás rendelkezései alapján korábban vállalt szerződéses kötelezettségeket. Különösen biztosítani kell az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt valamennyi minősített információ e megállapodás rendelkezéseinek megfelelő védelmét mindaddig, amíg a fogadó fél az átadó fél kérésére a minősített információt annak vissza nem szolgáltatja.

(6) Ez a megállapodás két angol nyelvű példányban készült.

Fentiek hiteléül a megállapodást a megfelelően felhatalmazott alulírottak kézjegyükkel látták el.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 11-én.

a Bizottság részéről

a főigazgató

Matthias Ruete

az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság részéről

a vezérigazgató

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------