22009A0630(03)

Megállapodás az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

Hivatalos Lap L 169 , 30/06/2009 o. 0017 - 0022


Megállapodás

az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint

A MAURITIUSI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Mauritius,

a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek,

ABBÓL A CÉLBÓL, hogy továbbfejlesszék a Szerződő Felek közötti baráti kapcsolatokat, valamint azzal az óhajjal, hogy vízummentes beutazás és rövid távú tartózkodás biztosításával megkönnyítsék az utazást állampolgáraik számára;

TEKINTETTEL a 2006. december 21-i 1932/2006/EK tanácsi rendeletre [1], amely egyebek között azzal módosította a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendeletet, hogy hat harmadik országot – köztük Mauritiust – átsorolt azon harmadik országok listájára, amelyek állampolgárai az Európai Unió (EU) tagállamaiban való rövid távú tartózkodás esetén mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

TEKINTETTEL az 1932/2006/EK rendelet 2. cikkére, amely kimondja, hogy a vízumkötelezettség alóli mentesség e hat országra az Európai Közösség és az érintett ország között vízummentességi megállapodás hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó;

ELISMERVE, hogy valamennyi tagállam állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség alól, ha hatvannapos időtartamra utaznak Mauritiusra;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megőrizzék minden uniós állampolgár egyenlő bánásmódban részesítésének elvét;

FIGYELEMMEL ARRA, hogy e megállapodás nem vonatkozik azon személyekre, akik rövid távú tartózkodásuk ideje alatt kereső tevékenységet kívánnak folytatni, ezért erre a kategóriára – a vízumkötelezettség vagy -mentesség és a munkavállalás tekintetében – továbbra is a vonatkozó közösségi jogszabályok és a tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai, valamint Mauritius nemzeti jogszabályai alkalmazandók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Tárgy

E megállapodás az Európai Unió polgárai, illetve Mauritius állampolgárai számára vízummentes beutazást biztosít a másik Szerződő Fél területére irányuló, hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó beutazás esetén.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a) "tagállam" : az Európai Unió bármely tagállama, az Egyesült Királyság és Írország kivételével;

b) "az Európai Unió állampolgára" : az a) pontban meghatározott tagállamok egyikének állampolgára;

c) "Mauritius állampolgára" : Mauritius állampolgárságával rendelkező bármely személy;

d) "schengeni térség" : az a) pontban meghatározott, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területéből álló, belső határok nélküli térség.

3. cikk

Hatály

(1) Az Európai Unió azon állampolgárai, akik egy tagállam által kiállított, érvényes magánútlevéllel, diplomata- vagy szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be Mauritius területére és tartózkodhatnak Mauritius területén a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időtartamú tartózkodás céljából.

Mauritius azon állampolgárai, akik Mauritius által kiállított, érvényes magánútlevéllel, diplomata- vagy szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a tagállamok területére és tartózkodhatnak a tagállamok területén a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott időtartamú tartózkodás céljából.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kereső tevékenység folytatása céljából beutazó személyekre.

A személyek e kategóriájára vonatkozóan az 539/2001/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének értelmében minden tagállam külön határozhat arról, hogy Mauritius állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget alkalmaz, vagy visszavonja azt.

A személyek e kategóriájára vonatkozóan Mauritius minden egyes tagállam állampolgárai esetében külön határozhat a vízumkötelezettségről vagy a vízummentességről nemzeti jogának megfelelően.

(3) Az e megállapodás által biztosított vízummentesség a Szerződő Felek beutazásra és rövid távú tartózkodásra vonatkozó feltételeivel kapcsolatos jogszabályainak sérelme nélkül alkalmazandó. A tagállamok, illetve Mauritius fenntartják a jogot a területükre történő beutazás vagy a területükön történő rövid távú tartózkodás megtagadására, ha e feltételek közül egy vagy több nem teljesül.

(4) A vízummentesség a Szerződő Felek határain való átkelésre használt közlekedési módra tekintet nélkül érvényes.

(5) Az e megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a közösségi jog, a tagállamok nemzeti joga vagy Mauritius nemzeti joga az irányadó.

4. cikk

A tartózkodás időtartama

(1) Az Európai Unió állampolgárai a Mauritius területére történő első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak az ország területén.

(2) Mauritius állampolgárai a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó bármely tagállam területére történő első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak a schengeni térségben. A hat hónapos időtartam alatti három hónapos időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén történő bárminemű tartózkodástól függetlenül számítandó.

Mauritius állampolgárai a schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó valamennyi tagállam területén az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak, a schengeni térségben történő tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.

(3) E megállapodás nem érinti Mauritius, valamint a tagállamok azon lehetőségét, hogy a tartózkodást három hónapot meghaladó időtartamra hosszabbítsák a nemzeti és közösségi joggal összhangban.

5. cikk

Területi hatály

(1) A Francia Köztársaság tekintetében e megállapodás rendelkezései csak a Francia Köztársaság európai területére vonatkoznak.

(2) A Holland Királyság tekintetében e megállapodás rendelkezései csak a Holland Királyság európai területére vonatkoznak.

6. cikk

A megállapodás működtetésére létrehozott vegyes bizottság

(1) A Felek az Európai Közösség képviselőiből és Mauritius képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A Közösséget az Európai Bizottság képviseli.

(2) A bizottság, többek között, az alábbi feladatokat látja el:

a) felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b) javaslatot tesz e megállapodás módosítására vagy kiegészítésére;

c) rendezi az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat.

(3) A bizottságot szükség szerint bármikor, a Szerződő Felek egyikének kérésére kell összehívni.

(4) A bizottság maga fogadja el eljárási szabályzatát.

7. cikk

Az e megállapodás, valamint a tagállamok és Mauritius között fennálló kétoldalú vízummentességi megállapodások közötti kapcsolat

E megállapodás elsőbbséget élvez bármely kétoldalú megállapodással vagy az egyes tagállamok és Mauritius közötti megállapodással szemben, amennyiben azok rendelkezései az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkoznak.

8. cikk

Záró rendelkezések

(1) E megállapodást a Szerződő Felek belső eljárásaikkal összhangban megerősítik vagy jóváhagyják. E megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek a fenti eljárások befejezéséről értesítik egymást.

(2) E megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik, azzal, hogy a megállapodás az (5) bekezdéssel összhangban felmondható.

(3) E megállapodás a Szerződő Felek írásbeli megállapodása útján módosítható. A módosítások azt követően lépnek hatályba, hogy a Szerződő Felek értesítették egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(4) E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Szerződő Fél felfüggesztheti, különösen a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészség védelmével, az illegális bevándorlással vagy a vízumkötelezettség bármelyik Szerződő Fél általi újbóli bevezetésével kapcsolatos okokból. A felfüggesztésről szóló döntésről a másik Szerződő Felet legalább két hónappal annak hatálybalépése előtt értesíteni kell. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(5) E megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli felmondás útján. E megállapodás a felmondás napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

(6) Mauritius csakis valamennyi tagállammal szemben függesztheti fel vagy szüntetheti meg e megállapodást.

(7) A Közösség csakis valamennyi tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg e megállapodást.

Kelt Brüsszelben, a 2009. év május havának 28. napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republik of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Mauritius

Maurīcijas Republikas vārdā

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

+++++ TIFF +++++

[1] HL L 405., 2006.12.30., 23. o.

--------------------------------------------------