1.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/63


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 1/2008 HATÁROZATA

(2008. június 13.)

az exportjövedelmek rövid távú ingadozásaival kapcsolatos finanszírozási feltételek felülvizsgálatáról

(2008/494/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt és 2005. június 25-én Luxemburgban felülvizsgált AKCS–EK partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: AKCS–EK partnerségi megállapodás), és különösen annak 100. cikkére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodást aláíró országok felismerve, hogy az exportjövedelmek instabilitása hátrányosan érintheti az AKCS-államok fejlődését, kiegészítő támogatási rendszert vezettek be az exportjövedelmek – a mezőgazdaság és a bányászat ágazatait is beleértve – mindenfajta instabilitásából eredő káros hatások csökkentésére, valamint megerősítik, hogy a támogatás célja, hogy védje azon társadalmi-gazdasági reformokat és politikákat, amelyeket a bevételcsökkenés hátrányosan érinthet, és orvosolja az exportjövedelmek instabilitásának kedvezőtlen hatásait, különösen a mezőgazdasági és bányászati termékek tekintetében.

(2)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletének 11. cikkével összhangban az említett melléklet 3. fejezetének rendelkezéseit, amelyek az exportjövedelmek rövid távú ingadozása esetén történő finanszírozásra vonatkoznak, legkésőbb a működés második éve után, azt követően pedig bármely fél kérelmére felül kell vizsgálni.

(3)

A támogatási rendszert, amelynek célja, hogy enyhítse az exportjövedelmek instabilitásának kedvezőtlen hatásait, első alkalommal az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 2004. június 30-i 2/2004 határozata módosította.

(4)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás felülvizsgálatának 2005. június 25-i luxemburgi aláírásakor a felek együttes nyilatkozatot tettek, amelyben pontosan megjelölték, hogy „az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa a Cotonoui Megállapodás 100. cikke rendelkezéseinek alkalmazásában megvizsgálja az AKCS részéről a II. mellékletnek az exportjövedelmek rövid távú ingadozásaira (FLEX) vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben benyújtott javaslatokat”.

(5)

Helyénvaló az exportjövedelmek rövid távú ingadozása esetén történő finanszírozás rendszerének működésén javítani, annak érdekében, hogy jobban megfeleljen a célkitűzéseknek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletének 3. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Jogosultsági feltételek

(1)   A kiegészítő forrásokra való jogosultságot a következők szerint kell megállapítani:

az áruk exportjából származó jövedelmek 10 %-os (a legkevésbé fejlett, a tengerparttal nem rendelkező, valamint a szigetállamok, a konfliktus vagy természeti katasztrófa utáni helyzetben lévő államok esetében 2 %-os) csökkenése a kérelmezés évét megelőző négy év számtani átlagához képest, kizárva a legszélsőségesebb értéket, vagy

az összes mezőgazdasági vagy bányászati termék exportjából származó jövedelem 10 %-os (a legkevésbé fejlett, a tengerparttal nem rendelkező, valamint a szigetállamok, a konfliktus utáni vagy természeti katasztrófa utáni helyzetben lévő államok esetében 2 %-os) csökkenése a kérelmezés évét megelőző négy év számtani átlagához képest, kizárva a legszélsőségesebb értéket olyan országok esetében, ahol a mezőgazdasági vagy bányászati termékek exportjából származó jövedelem az áruk exportjából származó összjövedelem több mint 40 %-át képviseli, vagy

az összes mezőgazdasági vagy bányászati termék exportjából származó jövedelem 10 %-os (a legkevésbé fejlett, a tengerparttal nem rendelkező, valamint a szigetállamok, a konfliktus utáni vagy természeti katasztrófa utáni helyzetben lévő államok esetében 2 %-os) csökkenése a kérelmezés évét megelőző négy év számtani átlagához képest, kizárva a legszélsőségesebb értéket olyan országok esetében, ahol a mezőgazdasági vagy bányászati termékek exportjából származó jövedelem az áruk exportjából származó összjövedelem 20 % és 40 % közötti részét képviseli, amennyiben ez az összjövedelem arányaiban nem növekedik erőteljesebben a mezőgazdasági vagy bányászati termékek exportjából származó jövedelem összexporthoz képest való csökkenésének hatásához viszonyítva.”

2.

A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az exportjövedelem (1) bekezdésben megállapított csökkenésének magasabbnak vagy egyenlőnek kell lenni a GDP 0,5 %-ával ahhoz, hogy a kiegészítő támogatásra való jogosultságot alkalmazni lehessen. A kiegészítő támogatásra való jogosultság három egymást követő évre korlátozódik.”

3.

A 9. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A kiegészítő forrásokat fel kell tüntetni az érintett ország költségvetésében. Ezeket az alkalmazás évét követő évben a Közösség és az érintett AKCS-államok között előzetesen létrejött megállapodások alapján a programozási szabályokkal és módszerekkel – ideértve a végrehajtási és irányítóbizottsági eljárásokról szóló IV. melléklet ide vonatkozó rendelkezéseit is – összhangban kell felhasználni. A két fél megállapodása alapján a forrásokat fel lehet használni a nemzeti költségvetésben szereplő programokra is. A kiegészítő források egy részét azonban el lehet különíteni meghatározott ágazatok számára, többek között a piaci alapú biztosítási rendszerek fejlesztésére, amelynek célja az exportjövedelmek ingadozásai elleni védekezés.”

4.

A II. melléklet 3. fejezete a következő cikkel egészül ki:

„9a. cikk

(1)   A kiegészítő pénzügyi támogatás összege egyenlő az exportjövedelem csökkenésével, megszorozva az alkalmazási évet megelőző négy év »kormányzati jövedelem/bruttó hazai termék« arányának számtani közepével, kizárva a legszélsőségesebb értéket és 25 %-ban meghúzva az arány felső határát.

(2)   Az AKCS-országok által szolgáltatott adatok elemzését – a 9. cikkben megállapított jogosultság és a kiegészítő pénzügyi támogatás meghatározása érdekében – a Bizottság végzi el helyi pénznemben az inflációs rátával korrigálva. A Bizottság azután eljárásaival összhangban átülteti a kiegészítő pénzügyi támogatás potenciális összegét euróra.

(3)   A nemzeti indikatív programok finanszírozására szánt pénzügyi kereten belül a Bizottság évente meghatározza a keretet az exportjövedelmek rövid távú ingadozása eseteire vonatkozó támogatásra az AKCS országok összességét lefedve. Abban az esetben, ha a 9. cikkben megállapított feltételek alapján kiszámított pénzügyi támogatás összege meghaladja e keret összegét, a nemzeti juttatások megosztása a minden egyes AKCS ország euróban kifejezett kiegészítő pénzügyi támogatásának potenciális összegével arányban történik.”

5.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A kiegészítő források elosztási rendszere előlegekről rendelkezik az összesített kereskedelmi statisztikák beszerzése bármely késedelmének fedezésére és annak biztosítására, hogy a szóban forgó forrásokat szerepeltetni lehessen legkésőbb a kérelmezés évét követő második év költségvetésében. Az előleget az olyan államoknak tartják fenn, amelyek esetében a FLEX címén nyújtott pénzügyi támogatást az általános költségvetési támogatás közvetítésével végre lehet hajtani. Az előlegeket a kormányok által összeállított és a Bizottsághoz benyújtott ideiglenes kiviteli statisztikák alapján kell mozgósítani. Az előleg legmagasabb összege a kérelmezés évére vonatkozó kiegészítő pénzügyi támogatás becsült összegének 100 %-a. Az így mozgósított forrásokat a végleges és összesített kiviteli statisztikákra figyelemmel módosítják. Ezeket a statisztikákat legkésőbb a kérelmezés évét követő második év december 31-ig be kell nyújtani.”

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Addisz-Abebában, 2008. június 13-án.

az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

Mohamed Ahmed AWALEH