10.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/21


Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről

A 2006/326/EK tanácsi határozattal (1) az Európai Közösség és a Dán Királyság között megkötött, a polgári kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: a megállapodás) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében, amennyiben bármikor sor kerül az 1348/2000/EK tanácsi rendelet (3) módosítására, Dánia értesíti a Bizottságot arról a döntéséről, hogy a módosítások tartalmát végrehajtja-e vagy sem.

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4)2007. november 13-án fogadták el.

A megállapodás 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően Dánia 2007. november 20-i levelében értesítette a Bizottságot azon határozatáról, amely szerint végrehajtja az 1393/2007/EK határozat tartalmát. A megállapodás 3. cikke (6) bekezdésének megfelelően a dán értesítés kölcsönös kötelezettségeket hoz létre Dánia és a Közösség között. Ennélfogva az 1393/2007/EK rendelet módosítja a megállapodást, valamint a megállapodáshoz csatoltnak tekintendő.

A megállapodás 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően a szükséges közigazgatási intézkedések az 1393/2007/EK rendelet hatálybalépésének napján lépnek hatályba.


(1)  HL L 120., 2006.5.5., 23. o.

(2)  HL L 300., 2005.11.17., 55. o.

(3)  HL L 160., 2000.6.30., 37. o.

(4)  HL L 324., 2007.12.10., 79. o.