23.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/15


AZ EU–MEXIKÓ VEGYES BIZOTTSÁG 1/2007 HATÁROZATA

(2007. június 14.)

a 2000. március 23-i 2/2000 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozatnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. mellékletéről

(2007/676/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel a 2000. március 23-i 2/2000 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozatra (1) (a továbbiakban: 2/2000 határozat) és különösen annak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. mellékletére,

mivel:

(1)

A 2/2000 határozat III. melléklete megállapítja a megállapodás szerződő feleinek területéről származó termékekre vonatkozó származási szabályokat.

(2)

A 2/2000 határozathoz csatolt V. együttes nyilatkozat értelmében a vegyes bizottság felülvizsgálja, hogy szükséges-e a IIa. függelék 2. és 3. megjegyzésében megállapított szabályok alkalmazását a 2003. június 30-át követő időszakra meghosszabbítani, ha az említett megjegyzésekben foglalt szabályok megállapításának alapjául szolgáló gazdasági feltételek továbbra is fennállnak. 2004. március 22-én a vegyes bizottság elfogadta az EU–Mexikó Vegyes Bizottság 1/2004 határozatát (2), amely a 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függelékének 2. és 3. megjegyzésében megállapított származási szabályok alkalmazási időszakát 2006. június 30-ig hosszabbította meg.

(3)

A 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függelékének 2. és 3. megjegyzésében megállapított származási szabályok alkalmazási időszakát helyénvaló átmenetileg ismételten meghosszabbítani, és ezáltal a szóban forgó határozatban meghatározott kölcsönös előnyök alkalmazásának folyamatosságát biztosítani.

(4)

A 2/2000 határozathoz csatolt VI. együttes nyilatkozat értelmében a vegyes bizottság a 2002. december 31-ét követő időszakra, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében folytatott többoldalú tárgyalások jelenlegi fordulójának lezárulásáig meghosszabbítja a 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függelékének 4. megjegyzésében megállapított szabályok alkalmazását.

(5)

Az EU–Mexikó Vegyes Bizottság 2002. december 20-i 1/2002 határozata (3) a 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függelékének 4. megjegyzésében megállapított származási szabályok alkalmazási időszakát 2004. december 31-ig meghosszabbította. Mivel a WTO-tárgyalások még nem zárultak le, a szóban forgó származási szabályok alkalmazási időszakát ismételten meg kell hosszabbítani, biztosítva ezáltal a 2/2000 határozatban foglalt kölcsönös előnyök alkalmazásának folyamatosságát.

(6)

A Harmonizált Rendszer (HR) 5208–5212, 5407 és 5408, 5512–5516, 5801, 5806 és 5811 vámtarifaszáma alá sorolt, a Közösségből Mexikóba exportált termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. melléklete II. függelékében megállapított éves kontingensek felosztására jelenleg használt kezelési módszert – az árveréses rendszert – az érkezési sorrend elvén alapuló rendszerrel kell felváltani a kérdéses kontingensekhez való hozzáférés megkönnyítése és a kontingensek fokozottabb igénybevétele érdekében.

(7)

A 6402–6404 HR-vámtarifaszám alá sorolt, a Közösségből Mexikóba exportált termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függelékének 9. megjegyzésében megállapított éves kontingensek felosztására jelenleg használt kezelési módszert – az árveréses rendszert – az érkezési sorrend elvén alapuló rendszerrel kell felváltani a kérdéses kontingensekhez való hozzáférés megkönnyítése és a kontingensek fokozottabb igénybevétele érdekében.

(8)

A 1904 HR-vámtarifaszám alá sorolt termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabályt módosítani kell annak érdekében, hogy az lehetővé tegye a nem származó Zea indurata kukoricafajta használatát a szóban forgó vámtarifaszám alá sorolt termékek előállításakor.

(9)

A 7601 HR-vámtarifaszám alá sorolt termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabályt módosítani kell annak érdekében, hogy a származás különböző gyártási eljárások során megszerezhető legyen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függelékének 2. és 3. megjegyzésében megállapított származási szabályokat – a határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabályok helyett – 2009. június 30-ig kell alkalmazni.

2. cikk

A 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függelékének 4. megjegyzésében megállapított származási szabályokat – a határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabályok helyett – a WTO-tárgyalások jelenlegi fordulójának lezárultáig kell alkalmazni.

3. cikk

(1)   Az 5208–5212, 5407 és 5408, 5512–5516, 5801, 5806 és 5811 HR-vámtarifaszám alá sorolt termékekkel kapcsolatban a 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megadott lábjegyzetek szövege helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép.

(2)   A 2/2000 határozat III. mellékletének IIa. függeléke új 13. megjegyzéssel egészül ki, amelynek szövegét e határozat I. melléklete tartalmazza.

4. cikk

A 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függeléke 9. megjegyzése helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.

5. cikk

A 1904 HR-vámtarifaszám alá sorolt termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabály helyébe e határozat III. mellékletének szövege lép.

6. cikk

A 7601 HR-vámtarifaszám alá sorolt termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabály helyébe e határozat IV. mellékletének szövege lép.

7. cikk

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek kicserélik a jogi eljárásaik elvégzését igazoló írásbeli értesítéseket.

Az 1. cikket 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

A 2. cikket 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 14-én.

a Vegyes Bizottság részéről

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  HL L 157., 2000.6.30., 10. o. és HL L 245., 2000.9.29., 1. o. (mellékletek). A legutóbb az EU–Mexikó Vegyes Bizottság 3/2004. határozatával (HL L 293., 2004.9.16., 15. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 113., 2004.4.20., 60. o.

(3)  HL L 44., 2003.2.18., 97. o.


I. MELLÉKLET

(a 3. cikkben említett)

A 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megadott lábjegyzetek szövege az 5208–5212, 5407 és 5408, 5512–5516, 5801, 5806 és 5811 HR-vámtarifaszám alá sorolt termékekkel kapcsolatban

Az 5208–5212 HR-vámtarifaszámhoz tartozó lábjegyzet

A nyomtatási szabályt csak az EK-ból Mexikóba irányuló exportra kell alkalmazni, 2 000 000 m2 éves összkontingens erejéig. E kontingenst Mexikó az érkezési sorrend elve alapján osztja fel. Lásd a IIa. függelék 13. megjegyzését.

Az 5407 és 5408 HR-vámtarifaszámhoz tartozó lábjegyzet

A nyomtatási szabályt csak az EK-ból Mexikóba irányuló exportra kell alkalmazni, 3 500 000 m2 éves összkontingens erejéig. E kontingenst Mexikó az érkezési sorrend elve alapján osztja fel. Lásd a IIa. függelék 13. megjegyzését.

Az 5512–5516 HR-vámtarifaszámhoz tartozó lábjegyzet

A nyomtatási szabályt csak az EK-ból Mexikóba irányuló exportra kell alkalmazni, 2 000 000 m2 éves összkontingens erejéig. E kontingenst Mexikó az érkezési sorrend elve alapján osztja fel. Lásd a IIa. függelék 13. megjegyzését.

Az 5801, 5806 és 5811 HR-vámtarifaszámhoz tartozó lábjegyzet

Az 5801, 5806 és 5811 HR-vámtarifaszám esetében a nyomtatási szabályt csak az EK-ból Mexikóba irányuló exportra kell alkalmazni, 500 000 m2 éves összkontingens erejéig. E kontingenst Mexikó az érkezési sorrend elve alapján osztja fel. Lásd a IIa. függelék 13. megjegyzését.

A 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függeléke 13. megjegyzésének szövege

13. megjegyzés

Az 5208–5212, 5407 és 5408, 5512–5516, 5801, 5806 és 5811 HR-vámtarifaszámhoz tartozó termékekre vonatkozóan a II. függelékben megállapított éves kontingenseket Mexikó az érkezési sorrend elve alapján osztja fel.

A Vegyes Bizottság 2009-ben felülvizsgálja az éves kontingenseket, hogy a kezelésük során szerzett tapasztalatokra és a kétoldalú kereskedelmi forgalomra tekintettel kiigazítsa azokat.


II. MELLÉKLET

(a 4. cikkben említett)

A 2/2000 határozat III. melléklete IIa. függeléke 9. megjegyzésének szövege

9. megjegyzés

A 6402, 6403 és 6404 HR-vámtarifaszám esetében:

HR-vámtarifaszám

Árumegnevezés

Nem származó anyagokon végzett, származó helyzetet megalapozó megmunkálás vagy feldolgozás

(1)

(2)

(3) vagy (4)

6402–6404

Műanyag, bőr és textil lábbeli

Bármely vámtarifaszám alá sorolt anyagból történő előállítás, a 6406 vámtarifaszám alá sorolt, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrész-összeállítások kivételével

 

Ez a szabály csak azon áruk esetében alapozza meg a származó helyzetet, amelyeket a következő éves kontingensek keretében exportáltak az EK-ból Mexikóba:

6402

120 000 pár

6403, csak az olyan lábbeliknél, amelyeknek a vámértéke meghaladja a 20 USD-t.

250 000 (női lábbeli)

250 000 (férfi lábbeli)

125 000 (gyermek lábbeli)

6404

120 000 pár

Mexikó ezeket az éves kontingenseket az érkezési sorrend elve alapján osztja el.

A Vegyes Bizottság 2009-ben felülvizsgálja az e megjegyzésben megállapított feltételeket, hogy a kínálkozó kereskedelmi lehetőségek sikeres kiaknázása érdekében a kontingensek kezelése terén szerzett tapasztalatok függvényében kiigazítsa azokat.


III. MELLÉKLET

(az 5. cikkben említett)

A 1904 HR-vámtarifaszámhoz tartozó termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabály

HR-vámtarifaszám

Árumegnevezés

Nem származó anyagokon végzett, származó helyzetet megalapozó megmunkálás vagy feldolgozás

(1)

(2)

(3) vagy (4)

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

Előállítás:

a 1806 vámtarifaszámhoz tartozókon kívüli anyagokból,

amelyben (a durumbúza és a Zea indurata fajtájú kukorica és az azokból származó termékek kivételével) minden felhasznált gabonának és lisztnek teljes mértékben előállítottnak vagy létrejöttnek kell lennie,

amelyben a 17. árucsoporthoz tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át.

 


IV. MELLÉKLET

(a 6. cikkben említett)

A 7601 HR-vámtarifaszámhoz tartozó termékekre vonatkozóan a 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabály

HR-vámtarifaszám

Árumegnevezés

Nem származó anyagokon végzett, származó helyzetet megalapozó megmunkálás vagy feldolgozás

(1)

(2)

(3) vagy (4)

7601

Megmunkálatlan alumínium

Előállítás:

a termék vámtarifaszámához tartozó anyagokon kívüli bármely anyagból, továbbá

amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem lépi túl a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel történő előállítás