7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/44


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 73/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2006. március 10-i 38/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló a megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését kiterjeszteni a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. december 14-i 2113/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2).

(3)

Ezért a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködés 2006. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 2. cikke (5) bekezdésének kilencedik francia bekezdése (az Európai Parlament és a Tanács 2256/2003/EK határozata) a következő francia albekezdéssel egészül ki:

„–

32005 D 2113: Az Európai Parlament és a Tanács 2113/2005/EK határozata (2005. december 14.) (HL L 344., 2005.12.27., 34. o.).”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottsághoz eljuttatott utolsó értesítést követő napon lép hatályba (3).

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 58. o.

(2)  HL L 344., 2005.12.27., 34. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.