7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/4


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 58/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás VI. mellékletét a 2005. szeptember 30-i 118/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az 574/72/EGK tanácsi rendelet 94. cikkének (4) bekezdésében és 95. cikkének (4) bekezdésében meghatározott listák összeállítására vonatkozó 1998. június 11-i 170. határozat felülvizsgálásáról szóló, az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 2005. május 26-i 203. határozatát (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás VI. mellékletének 3.51. pontja (170. határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32005 D 0965: 2005. május 26-i 203. határozat (HL L 349., 2005.12.31., 27. o.).”

2. cikk

A 203. határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 339., 2005.12.22., 22. o.

(2)  HL L 349., 2005.12.31., 27. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.