5.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 56/36


ÁTDOLGOZOTT MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A CHILEI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS III., ASZÁRMAZÓ TERMÉKEKFOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS A KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL SZÓLÓ MELLÉKLETÉHEZ

(2005/C 56/05)

17. cikk – Alaki okok

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány „alaki okokból” elutasítható, mivel azt nem az előírt módon állították ki. Ilyen esetekben utólagosan záradékkal ellátott bizonyítvány bemutatására kerülhet sor, amelyek például a következőket tartalmazhatják:

az EUR.1 szállítási bizonyítványt nem az előírt formanyomtatványon állították ki (pl. a háttér nem gilosmintás, jelentős a méretbeli és színbeli különbség a hivatalos mintához képest, hiányzik a sorszám, nem a hivatalosan előírt nyelvek egyikén nyomtatták),

a kötelezően kitöltendő rovatok egyikét (pl. az EUR.1 4. rovata) üresen hagyták; ez nem vonatkozik a 8. rovatra,

az EUR.1 szállítási bizonyítványt nem bélyegezték le illetve nem írták alá (pl. 11. rovat),

az EUR.1 szállítási bizonyítványt egy arra nem jogosult hatóság látta el záradékkal,

az alkalmazott bélyegző új, amelynek a mintázatáról még nem küldtek értesítést,

a benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítvány másolat vagy fénymásolat, nem pedig az eredeti okmány,

az 5. rovat bejegyzése olyan országot említ (pl. Izrael vagy Kuba), amely az egyezménynek nem szerződő fele.

A foganatosítandó intézkedés:

Az okmányt az ok(ok) feltüntetésével a „Nem elfogadott okmány” megjegyzéssel kell ellátni, majd el kell küldeni az importőrnek, hogy az utólagosan új okmányt állíthasson ki. A vámhatóságok azonban megőrizhetik az elutasított okmány másolatát utóellenőrzés céljából, vagy arra az esetre, ha van ok csalást feltételezni.

31. cikk – A preferenciális elbánás ellenőrzés nélküli elutasítása

Itt azokról az esetekről van szó, amikor a származási igazolást alkalmatlannak tekintik, többek között a következő okokból:

az árumegnevezésre szolgáló rovatot (az EUR.1 8. rovata) nem töltötték ki, vagy az nem a bemutatott árukra vonatkozik,

a származási igazolást olyan ország állította ki, amely az egyezménynek nem szerződő fele, akkor is, ha az áruk a Közösségből vagy Chiléből származnak (pl. Chiléből származó termékekre Izraelben kiállított EUR.1),

az EUR.1 szállítási bizonyítvány kötelező rovatainak egyikében jóvá nem hagyott kihúzások vagy módosítások nyomai láthatók (pl. az árumegnevezés vagy a csomagok száma rovat, a származási vagy rendeltetési ország rovata),

az EUR.1 szállítási bizonyítvány határideje – a rendeletek által szabályozott okoktól (pl. rendkívüli körülmények) eltérő okok miatt – lejárt, kivéve ha az árukat a határidő lejárta előtt mutatták be,

a származási igazolást a későbbiekben olyan árukkal együtt mutatják be, amelyeket korábban csempészúton hoztak be,

az EUR.1 szállítási bizonyítvány 4. rovata olyan országot nevez meg, amely az egyezménynek – amelynek keretében a preferenciális elbánást kérik – nem szerződő fele.

A foganatosítandó intézkedés:

A származási igazolást az „Alkalmatlan” megjegyzéssel kell ellátni és azt a benyújtás helye szerinti vámhatóságok megőrzik, hogy megakadályozzák a további felhasználási kísérleteket.

A nemzeti jogszabályokkal összhangban kezdeményezett jogi lépések sérelme nélkül az importáló ország vámhatóságai szükség esetén haladéktalanul tájékoztatják az exportáló ország vámhatóságait vagy illetékes kormányszerveit az elutasításról.

A 17. és 31. cikk magyarázó megjegyzéseiben alkalmazott záradékok

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ