26.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/37


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

179/2004 határozata

(2004. december 9.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra, a továbbiakban: a megállapodás, és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét az EGT-Vegyesbizottság 2004. december 3-i 171/2004 határozata (1) módosította.

(2)

A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) fő célkitűzése a Közösségen belüli magas szintű egységesített polgári repülésbiztonság létrehozása és fenntartása.

(3)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységei az Európai Gazdasági Térség területén befolyásolhatják a polgári repülés biztonságának szintjét.

(4)

Az 1592/2002/EK rendeletet be kell építeni a megállapodásba annak érdekében, hogy lehetővé tegye az EFTA-államok számára az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségben való teljes körű részvételt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete az e határozat mellékletében meghatározottaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1592/2002/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. december 10-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt értesítést eljutatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 9-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 21 oldalát.

(2)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények megjelölve.


MELLÉKLET

Az EGT-Vegyesbizottság 179/2004 határozatának melléklete

A megállapodás XIII. melléklete a 66m. pontot (a Bizottság 1138/2004/EK rendelete) követően a következő szöveggel egészül ki:

„66n.

32002 R 1592: Az európai parlament és a tanács 1592/2002/EK rendelete (2002. július 15.) a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 240., 2002.9.7., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a)

Az alábbiakban található eltérő előírások hiányában, valamint a megállapodás 1. jegyzőkönyve rendelkezései ellenére a rendeletben található »tagállamok« kifejezés a rendeletbeli jelentése mellett magában foglalja az EFTA-államokat is. Az 1. jegyzőkönyv (11) bekezdése alkalmazandó.

b)

Az EFTA-tagállamok vonatkozásában az Ügynökség, amennyiben és amikor erre szükség van, az adott esettől függően segíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot, illetve az Állandó Bizottságot feladatai elvégzésében.

c)

E rendelet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a nemzetközi megállapodások keretein belül annak alapján az ERBÜ határkörébe kerüljön az EFTA-államok nevében való fellépés, kivéve az EFTA-államoknak az e megállapodásokból származó kötelezettségeik végrehajtásában való támogatását.

d)

A 9. cikk a következőképpen módosul:

i.

Az (1) bekezdés az »a Közösség« kifejezést követően a »vagy egy EFTA-állam« szavakkal egészül ki.

ii.

A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

»Amennyiben a Közösség tárgyalásokat folytat egy harmadik országgal egy olyan megállapodás létrehozásának céljából, amely előírja, hogy egy tagállam vagy az Ügynökség a harmadik ország repüléstechnikai hatósága által kiállított bizonyítványok alapján bizonyítványokat állíthat ki, megtesz minden erőfeszítést annak érdekében, hogy az EFTA-államok a kérdéses harmadik országgal létrehozandó hasonló megállapodásra vonatkozó ajánlatot kapjanak. Az EFTA-államok ezért cserébe mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Közösséggel létrehozott megállapodásoknak megfelelő megállapodásokat hozzanak létre harmadik országokkal.«

e)

A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»(5)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az Ügynökség valamennyi, EFTA-államokra vonatkozó dokumentumára is vonatkozik a rendelet alkalmazása céljából.«

f)

A 12. cikk (2) bekezdésének b) pontja a következő szöveggel egészül ki:

»Az Ügynökség is támogatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot és annak hasonló támogatást nyújt, amennyiben ezek az intézkedések és feladatok a megállapodás alapján a Hatóság hatáskörébe tartoznak.«

g)

A 12. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

»hatáskörén belül a tagállamok nevében elvégzi a nemzetközi egyezmények, különösen a Chicagói Egyezmény által neki tulajdonított teendőket és feladatokat. Az EFTA-államok nemzeti repülési hatóságai kizárólag az e rendeletben meghatározottak alapján végzik el e teendőket és feladatokat.«

h)

A 15. cikk első mondatának helyébe a következő mondat lép:

»A 4. cikk (1) bekezdésében említett termékeket, alkatrészeket és berendezéseket illetően az Ügynökség adott esetben, valamint a Chicagói Egyezményben vagy annak mellékleteiben meghatározott módon, elvégzi a tervező, előállító vagy nyilvántartó állam teendőit és feladatait a tervezési jóváhagyással kapcsolatban. Az EFTA-államok nemzeti repülési hatóságai kizárólag az e cikkben meghatározottak alapján végzik el e teendőket és feladatokat.«

i)

A 16. cikk a következőképpen módodul:

Az (1) bekezdés a következő szöveggel egészül ki:

»Az Ügynökség beszámol az EFTA Felügyeleti Hatóságnak az EFTA-államban elvégzett szabványosítási vizsgálatról.«

A (3) bekezdés a következő szöveggel egészül ki:

»Az EFTA-államokkal kapcsolatosan az EFTA Felügyeleti Hatóság konzultál az Ügynökséggel.«

j)

A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»(4)

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától az EFTA-államok teljes jogú állampolgárait az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.«

k)

A 21. cikk a következő szöveggel egészül ki:

»Az EFTA-államok alkalmazzák az Ügynökségre és annak alkalmazottaira az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet, valamint az annak alapján elfogadott vonatkozó szabályokat.«

l)

A 23. cikk első bekezdése a »Közösség« szó után a következő szavakkal egészül ki:

»izlandi és norvég.«

m)

A 24. cikk annak (2) bekezdése c) pontja után a következő szöveggel egészül ki:

»ca)

Az általános beszámolót, valamint az Ügynökség munkaprogramját a b), illetve a c) bekezdésnek megfelelően továbbítják az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.«

n)

A 25. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»(3)

Az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek az igazgatóság munkájában, és azon belül a szavazati jog kivételével az EU-tagállamokéval megegyező jogaik és kötelezettségeik vannak.«

o)

A 32. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»(6)

Az EFTA-államok állampolgárai jogosultak a fellebbezési tanácsokban tagként — beleértve az elnöki funkciót is — való részvételre. A Bizottság a (3) bekezdésben említett személyek jegyzékének elkészítésekor az EFTA-államok alkalmas állampolgárait is figyelembe veszi.«

p)

A 45. cikk (1) bekezdésének vége a következő szöveggel egészül ki:

»Az EFTA-államok vonatkozásában az Ügynökség támogatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot a fent említett feladatok elvégzésében.«

q)

A 48. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»(8)

Az EFTA-államok részt vállalnak az (1) bekezdés első francia bekezdésében említett, a Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulásból. Ebből a célból a 82. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a megállapodás 32. jegyzőkönyvében meghatározott eljárások megfelelően alkalmazandók.«

r)

Az 54. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

»(6)

Az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek az (1) bekezdés alapján létrehozott bizottság munkájában, és azon belül a szavazati jog kivételével az EK-tagállamokéval megegyező jogaik és kötelezettségeik vannak.

(7)

Amennyiben a Bizottság és a bizottság közötti megállapodás hiányában a Tanács hozhat döntést a kérdéses ügyben, a megállapodás 5. cikkével összhangban az EFTA-államok az EFTA-Vegyesbizottság elé terjeszthetik az ügyet.«”