10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/1


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 115/2004 HATÁROZATA

(2004. augusztus 6.)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”), amelyet az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyv módosított és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2004. június 8-i 90/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló a Megállapodásban részes Szerződő Felek együttműködésének kiterjesztése a fiatalok részvételét célzó kísérleti projektekre.

(3)

Ezért a Megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködésre 2004. január 1-jétől kezdődően sor kerülhessen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvének 4. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (2i) bekezdés után a következő bekezdést kell beilleszteni:

„2j.

2004. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek a 2004-es költségvetési évre az Európai Unió számára előirányzott általános költségvetésben szereplő költségvetési tételhez kapcsolódó közösségi fellépésben:

15.07.03 költségvetési tétel:»Fiatalok részvételét célzó kísérleti projektek«”

2.

A (3) bekezdés szövege helyébe a következő lép:

„3.

Az EFTA-államoknak a Megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban hozzá kell járulniuk az (1), (2) (2a), (2b), (2c), (2d), (2e), (2f), (2g), (2h), (2i) és (2j) bekezdésben említett programok és fellépések költségeihez.”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikke (1) bekezdése szerint előírt (2) utolsó értesítésnek az EGT-Vegyesbizottsághoz történő beérkezését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 6-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 52. o.

(2)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.