22003A0306(01)Hivatalos Lap L 063 , 06/03/2003 o. 0029 - 0047


A. MELLÉKLET

FORDÍTÁS

Rotterdami egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról

EZEN EGYEZMÉNY RÉSZES FELEI,

tudatában az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásnak, amelyet a nemzetközi kereskedelemben forgalomban levő egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek okoznak,

emlékeztetve a környezetről és a fejlődésről szóló riói nyilatkozat ide vágó rendelkezéseire, valamint az Agenda 21-nek a "Mérgező vegyi anyagok környezetkímélő kezeléséről, valamint mérgező és veszélyes anyagok illegális nemzetközi kereskedelmének megakadályozásáról" szóló 19. fejezetére,

szem előtt tartva az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP), valamint az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által az önkéntes előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás működtetésében vállalt feladatot, ahogy az a nemzetközi kereskedelemben forgalomban levő vegyi anyagokra vonatkozó információcseréről szóló, módosított londoni UNEP-iránymutatásokban (a továbbiakban: módosított londoni iránymutatások) szerepel, valamint a FAO által kidolgozott, a növényvédő szerek forgalmazása és felhasználása során tanúsítandó magatartásról szóló Nemzetközi Kódexet (a továbbiakban: Nemzetközi Magatartási Kódex),

figyelembe véve a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok körülményeit és sajátos szükségleteit, különösen az egyes országok vegyianyag-kezelési képességeinek és kapacitásainak erősítését, beleértve a technológiaátadást, pénzügyi és műszaki segítség nyújtását, valamint a Felek közötti együttműködés előmozdítását,

megállapítva egyes országok sajátos szükségleteit a tranzitszállításokra vonatkozó információ tekintetében,

felismerve, hogy a vegyi anyagok helyes kezelési módszereit valamennyi országban el kell terjeszteni, figyelembe véve egyebek között a Nemzetközi Magatartási Kódexben és az UNEP által kidolgozott, a vegyi anyagok nemzetközi kereskedelméről szóló, etikai kódexben szereplő önkéntes normákat,

azzal az óhajjal, hogy biztosítsa, hogy a területükről exportált veszélyes vegyi anyagok csomagolása és címkézése oly módon történjen, amely megfelelően védelmezi az emberi egészséget és a környezetet, a módosított londoni iránymutatásokkal és a Nemzetközi Magatartási Kódex elveivel összhangban,

felismerve, hogy a kereskedelmi és környezeti politikáknak kölcsönösen támogatniuk kell egymást abból a célból, hogy a fenntartható fejlődést meg lehessen valósítani,

hangsúlyozva, hogy ez az egyezmény nem értelmezhető oly módon, mint amely bármilyen változást idézne elő a Feleknek a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott vegyi anyagokra vagy a környezetvédelemre vonatkozó meglévő nemzetközi szerződések alapján fennálló jogaiban vagy kötelezettségeiben,

egyetértve abban, hogy a fenti bevezető hivatkozásnak nem célja, hogy hierarchiát állítson fel ezen egyezmény és egyéb nemzetközi magállapodások között,

azzal a szándékkal, hogy védelmezzék az emberi egészséget, beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét, valamint a környezetet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek potenciálisan káros hatásaitól,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

Ezen egyezmény célja, hogy előmozdítsa a felelősség megosztását és az együttműködésre irányuló erőfeszítéseket a Felek között egyes veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme tekintetében, annak érdekében, hogy védelmezze az emberi egészséget és a környezetet a lehetséges károk ellen, és hozzájáruljon e szerek környezetvédelmileg megalapozott használatához, megkönnyítve a jellemzőikre vonatkozó információk cseréjét, rendelkezve a vegyi anyagok behozatalával és kivitelével kapcsolatos nemzeti döntéshozatali eljárásról és tájékoztatva a Feleket ezekről a döntésekről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen egyezmény alkalmazásában

a) "vegyi anyag": minden anyag akár önmagában, akár keverékben vagy készítményben, függetlenül attól, hogy gyártási folyamat eredménye vagy a természetből származik, de nem tartalmaz élőlényeket. A következő kategóriákra osztható: növényvédő szerek (beleértve a fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetételeket) és ipari vegyi anyagok;

b) "betiltott vegyi anyag": olyan vegyi anyag, amelynek egy vagy több kategóriában való mindennemű használatát közvetlenül alkalmazandó jogszabály betiltotta az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében. Ide tartoznak azok a vegyi anyagok, amelyeknek felhasználását már első használatra sem engedélyezték, vagy amelyeket az ipar a belföldi piacról vagy pedig a belföldi engedélyezési eljárás további lefolytatásából visszavont, ha egyértelműen bizonyítható, hogy az ilyen intézkedést az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében hozták;

c) "szigorúan korlátozott vegyi anyag" olyan vegyi anyag, amelynek egy vagy több kategóriában való gyakorlatilag valamennyi alkalmazását közvetlenül alkalmazandó jogszabály betiltotta az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében, de amelynek egyes specifikus felhasználásai továbbra is engedélyezettek. Ide tartoznak azok a vegyi anyagok, amelyeknek gyakorlatilag valamennyi célra való felhasználását már korábban sem engedélyezték, vagy amelyeket az ipar vagy a belföldi piacról vagy pedig a belföldi engedélyezési eljárás további lefolytatásából visszavont, ha egyértelműen bizonyítható, hogy az ilyen intézkedést az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében hozták;

d) "fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel" a növényvédelmi célokra formulázott olyan vegyi anyag, amely a szokásos alkalmazási körülmények között bekövetkező egyetlen vagy rövid időtartamon belüli többszöri érintkezés után súlyos egészségügyi vagy környezeti hatásokat vált ki;

e) "közvetlenül alkalmazandó jogszabály": valamely Fél által hozott olyan jogszabály, amelyhez nincs szükség további jogalkotási aktusra a szóban forgó Fél részéről, és amelynek célja valamely vegyi anyag betiltása vagy alkalmazásának szigorú korlátozása;

f) "behozatal" és "kivitel": a megfelelő szövegösszefüggésben valamely vegyi anyagnak az egyik Fél területéről valamely másik Fél területére mozgatása, de nem tartalmazza a pusztán tranzit jellegű szállítást;

g) "fél": olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet, amely magára nézve kötelezően elfogadta ezen egyezményt és amelynek tekintetében az egyezmény hatályban van.

h) "regionális gazdasági integrációs szervezet": valamely térség szuverén államai által alkotott olyan szervezet, amelyre a tagállamok átruházták hatáskörüket az ezen egyezmény által szabályozott kérdések tekintetében, és amely a belső eljárásainak megfelelően kellő felhatalmazással rendelkezik ezen egyezmény aláírására, ratifikálására, elfogadására, jóváhagyására vagy az ahhoz való csatlakozásra;

i) "vegyianyag-felülvizsgáló bizottság": a 18. cikk 6. bekezdésében említett szakértői testület.

3. cikk

Az egyezmény hatálya

(1) Ezen egyezmény a következőkre vonatkozik:

a) a betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok; és

b) a fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetételek.

(2) Ezen egyezmény nem vonatkozik:

a) a kábítószerekre és a pszichotróp anyagokra;

b) a radioaktív anyagokra;

c) a hulladékokra;

d) a vegyi fegyverekre;

e) a gyógyszerekre, beleértve a humán- és az állatgyógyászati készítményeket;

f) az élelmiszer-adalékként használt vegyi anyagokra;

g) az élelmiszerekre;

h) az olyan mennyiségben előforduló vegyi anyagokra, amelyek valószínűleg nincsenek hatással az emberi egészségre vagy a környezetre, feltéve, hogy a következő célokra importálják azokat:

i. kutatás vagy elemzés; vagy

ii. egyes személyek saját személyes használatára az ilyen használat szempontjából ésszerű mennyiségben.

4. cikk

Kijelölt nemzeti hatóságok

(1) Minden Fél kijelöl egy vagy több nemzeti hatóságot, amely jogosult saját hatáskörében eljárni az ezen egyezmény által előírt közigazgatási funkciók végrehajtásában.

(2) Minden Fél törekedik annak biztosítására, hogy az ilyen hatóság vagy hatóságok kellő erőforrásokkal rendelkezzenek feladataik eredményes ellátásához.

(3) Minden Fél legkésőbb ezen egyezmény rá nézve történő hatálybalépésének időpontjáig tájékoztatja a Titkárságot az ilyen hatóság vagy hatóságok nevéről és címéről. A Felek haladéktalanul tájékoztatják a Titkárságot az ilyen hatóság vagy hatóságok nevében vagy címében bekövetkező mindennemű változásról.

(4) A Titkárság haladéktalanul értesíti a Feleket a (3) bekezdés értelmében kapott tájékoztatásokról.

5. cikk

A betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagokra vonatkozó eljárások

(1) Minden Fél, amely valamilyen közvetlenül alkalmazandó jogszabályt fogadott el, erről írásban értesíti a Titkárságot. Az értesítést a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképp legkésőbb a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépésének időpontjától számított 90 napon belül kell megadni, és annak tartalmaznia kell az I. mellékletben meghatározott információkat, amennyiben az rendelkezésre áll.

(2) Minden Fél ezen egyezmény rá nézve történő hatálybalépésének időpontjában írásban értesíti a Titkárságot a szóban forgó időpontban hatályban levő közvetlenül alkalmazandó jogszabályairól; azonban azok a Felek, amelyek a módosított londoni iránymutatások, vagy a Nemzetközi Magatartási Kódex értelmében már küldtek értesítést a közvetlenül alkalmazandó jogszabályaikról, nem kötelesek ismét elküldeni ezt az értesítést.

(3) A Titkárság a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképpen legkésőbb az (1) és (2) bekezdések értelmében kapott értesítés kézhezvételétől számított hat hónapon belül ellenőrzi, hogy az értesítés tartalmazza-e az I. mellékletben előírt információkat. Ha az értesítés tartalmazza a szükséges információkat, a Titkárság valamennyi Fél számára haladéktalanul továbbítja a kapott értesítés összefoglalását. Ha az értesítés nem tartalmazza a szükséges információkat, a Titkárság erről megfelelő módon tájékoztatja az értesítést küldő Felet.

(4) A Titkárság hathavonta eljuttatja a Felekhez az (1) és (2) bekezdés értelmében kapott értesítések összefoglalását, beleértve az olyan értesítésekkel kapcsolatos információt is, amelyek nem tartalmazzák az I. melléklet által előírt valamennyi információt.

(5) Ha a Titkárság legalább két előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási térség mindegyikétől kap egy-egy értesítést valamely vegyi anyag tekintetében, és arról megállapítja, hogy megfelelnek az I. melléklet előírásainak, továbbítja azokat a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottságnak. Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási térségek összetételét a Felek Konferenciájának az első ülésszakon konszenzussal elfogadandó döntésében kell meghatározni.

(6) A Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság áttekinti az ilyen értesítésben kapott információt, és a II. mellékletben leírt kritériumoknak megfelelően ajánlást tesz a Felek Konferenciájának arra nézve, hogy a szóban forgó vegyi anyagot alá kell-e vetni az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásnak, és ennek megfelelően fel kell-e venni a III. mellékletbe.

6. cikk

A fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetételekre vonatkozó eljárások

(1) Minden részes fejlődő ország vagy átmeneti gazdaságú ország, amely számára a területén fennálló alkalmazási feltételek mellett valamely fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel problémát okoz, javasolhatja a Titkárságnak a fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel felvételét a III. mellékletbe. A javaslat kidolgozása során a Fél támaszkodhat bármely illetékes forrásból szerzett szakértői segítségre. A javaslat tartalmazza a IV. melléklet 1. része által előírt információt.

(2) A Titkárság a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben legkésőbb az (1) bekezdés értelmében kapott javaslat kézhezvételétől számított hat hónapon belül ellenőrzi, hogy a javaslat tartalmazza-e a IV. melléklet 1. részében előírt információt. Ha a javaslat tartalmazza az előírt információt, akkor a Titkárság haladéktalanul továbbítja valamennyi Félhez a kapott információ összefoglalását. Ha a javaslat nem tartalmazza az előírt információt, erről tájékoztatja a javaslatot tevő Felet.

(3) A Titkárság összegyűjti a (2) bekezdés értelmében előterjesztett javaslattal kapcsolatban a IV. melléklet 2. részében meghatározott kiegészítő információt.

(4) Ha a fenti (2) és (3) bekezdés előírásai valamely fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel tekintetében teljesülnek, a Titkárság továbbítja a javaslatot és a vele kapcsolatos információt a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottságnak.

(5) A Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság áttekinti a javaslatban szereplő információt, valamint az összegyűjtött kiegészítő információt, és a IV. melléklet 3. részében meghatározott kritériumoknak megfelelően ajánlást tesz a Felek Konferenciájának arról, hogy a szóban forgó, fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetételt alá kell-e vetni az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásnak, és ennek megfelelően fel kell-e venni a III. mellékletbe.

7. cikk

A vegyi anyagok felvétele a III. melléklet szerinti jegyzékbe

(1) Minden olyan vegyi anyag esetében, amelyről a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság úgy dönt, hogy javasolja felvételét a III. mellékletbe, a Bizottság elkészíti a döntési útmutató tervezetét. A döntési útmutatónak legalább az I. mellékletben vagy – megfelelő esetben – a IV. mellékletben előírt információn kell alapulnia, és tartalmaznia kell információt a vegyi anyag olyan felhasználásairól, amelyek más kategóriába tartoznak, mint az a kategória, amelyre a közvetlenül alkalmazható jogszabály vonatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben említett ajánlást a döntési útmutató tervezetével együtt a Felek Konferenciája elé kell terjeszteni. A Felek Konferenciája dönt arról, hogy a szóban forgó vegyi anyagot alá kell-e vetni az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásnak, és ennek megfelelően felveszi-e a vegyi anyagot a III. mellékletbe és jóváhagyja-e a döntési útmutató tervezetét.

(3) Amikor a vegyi anyagnak a III. mellékletbe való felvételéről szóló döntést meghozták, és a Felek Konferenciája jóváhagyta a kapcsolódó döntési útmutatót, a Titkárság erről haladéktalanul tájékoztatja az összes Felet.

8. cikk

Az önkéntes előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásban szereplő vegyi anyagok

Minden olyan vegyi anyag esetében, amely nem szerepel a III. mellékletben, és amely a Felek Konferenciája első ülésszakának időpontja előtt szerepel az önkéntes előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásban, a Felek Konferenciája az említett ülésszakon dönt a szóban forgó vegyi anyag III. mellékletbe való felvételéről, feltéve, hogy meggyőződött arról, hogy a szóban forgó mellékletbe való felvétel valamennyi követelménye teljesül.

9. cikk

Vegyi anyagok törlése a III. mellékletből

(1) Ha valamely Fél olyan információt bocsát a Titkárság rendelkezésére, amely valamely vegyi anyagnak a III. mellékletbe való felvételéről szóló döntés időpontjában nem állt rendelkezésre, és ez az információ arra utal, hogy a mellékletben való szerepeltetés már nem indokolt a II. melléklet vagy – megfelelő esetben – a IV. melléklet kritériumai szerint, a Titkárság továbbítja ezt az információt a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottságnak.

(2) A Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság áttekinti az (1) bekezdés értelmében kapott tájékoztatást. Minden olyan vegyi anyag esetében, amelyről a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság a II. melléklet vagy – megfelelő esetben – a IV. melléklet kritériumai alapján úgy dönt, hogy javasolja annak törlését a III. mellékletből, módosított döntési útmutató-tervezetet készít.

(3) A (2) bekezdésben említett ajánlást a Felek Konferenciája elé kell terjeszteni, és ahhoz csatolni kell a módosított döntési útmutató tervezetét. A Felek Konferenciája dönt a vegyi anyagnak a III. mellékletből való törléséről, és a módosított döntési útmutató tervezetének elfogadásáról.

(4) Ha a Felek Konferenciája döntést hoz valamely vegyi anyagnak a III. mellékletből való törléséről és a módosított döntési útmutató jóváhagyásáról, a Titkárság erről haladéktalanul tájékoztatja az összes Felet.

10. cikk

Kötelezettségek a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok behozatalával kapcsolatban

(1) Minden Fél megteszi a megfelelő jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok behozatalával kapcsolatos döntések kellő időben való meghozatalát.

(2) Minden Fél a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképpen a 7. cikk (3) bekezdésében említett döntési útmutató kézbesítésének időpontjától számított kilenc hónapon belül megküldi a Titkárságnak az érintett vegyi anyag további behozatalára vonatkozó válaszát. Ha valamely Fél módosítja ezt a választ, haladéktalanul benyújtja a módosított választ a Titkárságnak.

(3) A Titkárság a (2) bekezdésben említett időszak lejártakor azokat a Feleket, amelyek az említett válasz megküldését elmulasztották, haladéktalanul írásban felhívja ennek pótlására. Ha a Félnek nem áll módjában választ adni, a Titkárság megfelelő esetben segítséget nyújt számára a 11. cikk (2) bekezdésének utolsó mondatában meghatározott határidőn belüli válaszadáshoz.

(4) A (2) bekezdés értelmében benyújtott válasz az alábbiak valamelyikéből áll:

a) végleges döntés az alábbi jogszabályi vagy közigazgatási intézkedések valamelyikéről:

i. a behozatal engedélyezése;

ii. a behozatal megtiltása; vagy

iii. a behozatal meghatározott feltételekhez való kötése; vagy

b) ideiglenes válasz, amely a következőket tartalmazhatja:

i. ideiglenes döntés, amely átmeneti időszakra meghatározott feltételekkel vagy feltétel nélkül engedélyezi vagy átmeneti időszakra megtiltja a behozatalt;

ii. nyilatkozat arról, hogy a végleges döntés aktív megfontolás tárgyát képezi;

iii. további tájékoztatás kérése a Titkárságtól, vagy attól a Féltől, amely közvetlenül alkalmazandó jogszabályról tájékoztatást adott;

iv. felkérés a Titkársághoz a vegyi anyag értékeléséhez nyújtandó segítség iránt.

(5) A (4) bekezdés a) vagy b) pontjában említett válasznak a vegyi anyag tekintetében a III. mellékletben meghatározott kategóriára vagy kategóriákra kell vonatkoznia.

(6) A végleges döntéshez csatolni kell mindazoknak a jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseknek a leírását, amelyeken ez a döntés alapul.

(7) Minden Fél legkésőbb ezen egyezmény rá nézve történő hatálybalépésének időpontjáig átadja a Titkárságnak válaszait a III. mellékletben szereplő valamennyi vegyi anyag tekintetében. Az a Fél, amely az ilyen válaszokat a módosított londoni iránymutatások, vagy a Nemzetközi Magatartási Kódex értelmében már megadta, nem köteles ismét benyújtani ezeket a válaszokat.

(8) Minden Fél a joghatósága alá tartozó valamennyi érdekelt rendelkezésére bocsátja az e cikk értelmében adandó válaszait, saját jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseinek megfelelően.

(9) Az olyan Fél, amely a fenti (2) és (4) bekezdésnek és a 11. cikk (2) bekezdésének értelmében megtiltja vagy pedig csak meghatározott feltételek teljesülése esetén engedélyezi valamely vegyi anyag behozatalát, köteles - ha ezt korábban nem tette már meg - egyidejűleg megtiltani, vagy ugyanilyen feltételektől függővé tenni:

a) a vegyi anyag behozatalát bárhonnan; és

b) a vegyi anyag belföldi használat céljára történő belföldi előállítását.

(10) A Titkárság hat havonként tájékoztatja valamennyi Felet a kapott válaszokról. Ez a tájékoztatás tartalmazza azoknak a jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseknek a leírását, amelyeken a döntések alapulnak, ha ezek rendelkezésre állnak. A Titkárság ezen kívül tájékoztatja a Feleket minden olyan esetről, amikor nem kapott választ.

11. cikk

A III. mellékletben szereplő vegyi anyagok kivitelével kapcsolatos kötelezettségek

(1) Minden exportáló Fél:

a) megfelelő jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseket léptet hatályba annak érdekében, hogy a Titkárság által a 10. cikk (10) bekezdése értelmében közölt válaszokat megfelelő módon ismertesse a joghatósága alá tartozó érdekeltekkel;

b) megfelelő jogszabályi vagy közigazgatási intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy a joghatósága alá tartozó exportálók tiszteletben tartsák az egyes válaszokban szereplő döntéseket, legkésőbb hat hónapon belül attól az időponttól számítva, amelyben a Titkárság a 10. cikk (10) bekezdése értelmében első alkalommal tájékoztatja a Feleket az ilyen válaszról;

c) kérésükre, amennyiben helyénvaló, tanácsot ad és segítséget nyújt az importáló Feleknek:

i. olyan további információk megszerzéséhez, amelyek segítik a 10. cikk (4) bekezdésének és az alábbi (2) bekezdés c) pontjának megfelelő intézkedések meghozatalát; és

ii. a vegyi anyagok biztonságos kezelésére való kapacitásuk és képességük erősítéséhez azok életciklusa folyamán.

(2) Minden Fél biztosítja, hogy a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagot ne exportálják területéről olyan importáló Fél területére, amely – kivételes körülmények fennforgása miatt – nem küldött választ, vagy ideiglenes döntést nem tartalmazó ideiglenes választ közölt, a következő esetek kivételével:

a) ha olyan vegyi anyagról van szó, amelyet az importáló Félnél az import időpontjában vegyi anyagként van bejegyezve; vagy

b) ha olyan vegyi anyagról van szó, amelyről bizonyítható, hogy azt korábban felhasználták az importáló országban, vagy azt oda bevitték, és amellyel kapcsolatban nem hoztak a használatát betiltó szabályozási intézkedést; vagy

c) ha az exportőr kifejezetten importengedélyt kért és kapott az importáló Fél kijelölt nemzeti hatóságától. Az importáló Fél az ilyen kérelemre hatvan napon belül válaszol, és döntéséről haladéktalanul értesíti a Titkárságot.

Az exportáló Felek e bekezdés értelmében fennálló kötelezettségei az attól az időponttól számított hat hónapos időszak lejártakor lépnek hatályba, amelyben a Titkárság első ízben tájékoztatja a Feleket a 10. cikk (10) bekezdésének megfelelően arról, hogy valamely Fél nem küldött választ vagy ideiglenes döntést nem tar- talmazó ideiglenes választ közölt, és egy éven keresztül maradnak hatályban.

12. cikk

Kiviteli értesítés

(1) Ha valamely Fél területéről általa betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagot exportálnak, a szóban forgó Fél kiviteli értesítést küld az importáló félnek. A kiviteli értesítés az V. mellékletben szereplő információt tartalmazza.

(2) A kiviteli értesítést a vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabály elfogadását követő első kivitelt megelőzően kell megküldeni. Ezt követően kiviteli értesítést kell küldeni minden naptári évben az első kivitelt megelőzően. Az importáló Fél kijelölt nemzeti hatósága dönthet úgy, hogy a kivitelt megelőzően nem szükséges értesítést küldeni.

(3) Az exportáló Fél frissített kiviteli értesítést köteles küldeni olyan közvetlenül alkalmazandó jogszabály elfogadása után, amely jelentős változást idéz elő a szóban forgó vegyi anyag tilalmát vagy a rá vonatkozó szigorú korlátozást illetően.

(4) Az importáló Fél nyugtázza a közvetlenül alkalmazandó jogszabály elfogadása után kapott első kiviteli értesítés kézhezvételét. Ha az exportáló Fél nem kapja meg az átvételi elismervényt a kiviteli értesítés feladásától számított harminc napon belül, második értesítést küld. Az exportáló Fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az importáló Fél megkapja a második értesítést.

(5) A Felek (1) bekezdés szerinti kötelezettségei megszűnnek, ha:

a) a vegyi anyagot felvették a III. mellékletbe;

b) az importáló Fél választ küldött a vegyi anyagra vonatkozóan a Titkárságnak a 10. cikk (2) bekezdésének megfelelően; és

c) a Titkárság eljuttatta a Felekhez a választ a 10. cikk (10) bekezdésének megfelelően.

13. cikk

Az exportált vegyi anyagokhoz mellékelendő tájékoztatás

(1) A Felek Konferenciája ösztönözi a Vámigazgatások Világszervezetét arra, hogy rendeljen a Harmonizált Rendszerbe illeszkedő specifikus vámkódokat az egyes vegyi anyagokhoz vagy – megfelelő esetben – a III. mellékletben felsorolt vegyianyag-csoportokhoz. Minden Fél gondoskodik arról, hogy ha ilyen kód van hozzárendelve valamely vegyi anyaghoz, exportáláskor a szóban forgó vegyi anyag fuvarokmányain kötelező legyen feltüntetni ezt a kódot.

(2) Az importáló Fél előírásainak sérelme nélkül minden Fél megköveteli, hogy a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok, valamint a területén betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok exportáláskor megfeleljenek olyan címkézési követelményeknek, amelyek lehetővé teszik az emberi egészség vagy a környezet szempontjából felmerülő veszélyekkel illetve kockázatokkal kapcsolatos információk megfelelő hozzáférhetőségét, figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi szabványokat.

(3) Az importáló Fél bármely előírásának sérelme nélkül minden Fél előírhatja, hogy a területén környezetvédelmi vagy egészségügyi címkézési követelmények hatálya alá tartozó vegyi anyagok exportáláskor megfeleljenek olyan címkézési követelményeknek, amelyek biztosítják az emberi egészséggel vagy a környezettel kapcsolatos kockázatokkal illetve veszélyekkel kapcsolatos információ megfelelő hozzáférhetőségét, figyelembe véve az ide vágó nemzetközi normákat.

(4) A (2) bekezdésben említett olyan vegyi anyagok tekintetében, amelyeket szakmai célokra használnak, minden exportáló Fél előírja, hogy a nemzetközileg elismert formátumú és a rendelkezésre álló legújabb információt tartalmazó biztonsági adatlapot megküldjék minden importőrnek.

(5) A címkén és a biztonsági adatlapon szereplő információt lehetőség szerint az importáló Fél egy vagy több hivatalos nyelvén kell megadni.

14. cikk

Információcsere

(1) Minden Fél megfelelő mértékben és ezen egyezmény céljainak megfelelően előmozdítja:

a) ezen egyezmény hatálya alá tartozó vegyi anyagokkal kapcsolatos tudományos, műszaki, gazdasági és jogi információ cseréjét, beleértve a toxikológiai, öko-toxikológiai és biztonsági információt;

b) ezen egyezmény céljai szempontjából jelentőséggel bíró belföldi szabályozási intézkedésekre vonatkozó, a nyilvánosság számára hozzáférhető tájékoztatás adását; és

c) közvetlenül vagy a Titkárság útján tájékoztatás nyújtását a többi Félnek a vegyi anyag egy vagy többféle felhasználását jelentős mértékben korlátozó belföldi szabályozási intézkedésekről.

(2) A Felek ezen egyezmény értelmében végrehajtott információcsere során a kölcsönös megállapodás szerint védelmezik a bizalmas információkat.

(3) Ezen egyezmény alkalmazásában a következő információt nem lehet bizalmasnak tekinteni:

a) a I. és IV. mellékletben említett, az 5. és 6. cikk értelmében átadott információ;

b) a 13. cikk (4) bekezdésében említett biztonsági adatlapon szereplő információ;

c) a vegyi anyag szavatossági idejének lejárta;

d) az óvintézkedésekkel kapcsolatos információ, beleértve a veszélyességi besorolást, a kockázat természetét és a megfelelő biztonsági tanácsokat; és

e) a toxikológiai és öko-toxikológiai vizsgálatok összefoglaló eredménye.

(4) A vegyi anyag előállításának időpontját ezen egyezmény szempontjából általában nem lehet bizalmasnak tekinteni.

(5) Minden olyan Fél, amelynek a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagoknak a területén történő tranzitszállításával kapcsolatban információra van szüksége, ezt az igényét közölheti a Titkársággal, amely ennek megfelelően tájékoztatja valamennyi Felet.

15. cikk

Az egyezmény végrehajtása

(1) Ezen egyezmény eredményes végrehajtása érdekében minden Fél megteszi a nemzeti infrastruktúráinak és intézményeinek létrehozásához és megerősítéséhez esetleg szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedések közé tartozhat szükség szerint a nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedések elfogadása vagy módosítása, továbbá:

a) nemzeti nyilvántartások és adatbázisok létrehozása, beleértve a vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági információt;

b) az ipar részéről a vegyi anyagok biztonságának növelésére induló kezdeményezések ösztönzése; és

c) az önkéntes megállapodások előmozdítása, figyelembe véve a 16. cikk rendelkezéseit.

(2) Minden Fél lehetőségei szerint gondoskodik arról, hogy a közvélemény megfelelő információhoz jusson a vegyi anyagok kezelésével és a balesetek elhárításával, valamint azokkal az alternatívákkal kapcsolatban, amelyek az emberi egészség vagy környezet szempontjából biztonságosabbak, mint a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok.

(3) A Felek megállapodnak abban, hogy közvetlenül vagy – megfelelő esetben – az illetékes nemzetközi szervezetek útján együ ttműködnek ezen egyezmény szubregionális, regionális és globális szinten történő végrehajtásában.

(4) Ezen egyezmény tartalma nem értelmezhető úgy, mint amely korlátozza a Feleknek azt a jogát, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek szigorúbban védelmezik az emberi egészséget és a környezetet, mint az ezen egyezményben szereplő rendelkezések, feltéve, hogy az ilyen intézkedés összhangban áll ezen egyezmény rendelkezéseivel és megfelel a nemzetközi jognak.

16. cikk

Műszaki segítségnyújtás

Ezen egyezmény végrehajtásának lehetővé tétele érdekében a Felek – figyelembe véve különösképpen a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok szükségleteit – együttműködnek az infrastruktúra fejlesztéséhez és a vegyi anyagok kezelése szempontjából szükséges kapacitás létrehozásához szükséges műszaki segítségnyújtás előmozdításában. A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozás tekintetében fejlettebb programokkal rendelkező Felek szakmai segítséget nyújtanak – beleértve az oktatást is – a többi félnek infrastruktúrájuk és a vegyi anyagok egész életciklus során történő kezelésére való képességük fejlesztésében.

17. cikk

Nem teljesítés

A Felek Konferenciája a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül kidolgozza és elfogadja azokat az eljárásokat és intézményi mechanizmusokat, amelyek révén megállapítható ezen egyezmény rendelkezéseinek nem teljesítése, és a nem teljesítésben elmarasztalt Felek szankcionálása.

18. cikk

A Felek Konferenciája

(1) Ezen egyezmény létrehozza a Felek Konferenciáját.

(2) A Felek Konferenciájának első ülését az UNEP ügyvezető igazgatója és a FAO főigazgatója közösen hívja össze ezen egyezmény hatálybalépésétől számított egy éven belül. Ezt követően a Felek Konferenciájának rendes ülését a Konferencia által meghatározandó szabályos időközönként kell megrendezni.

(3) A Felek Konferenciájának rendkívüli üléseit a Konferencia által szükségesnek ítélt más időpontban illetve bármely Fél írásbeli kérelmére össze kell hívni, feltéve, hogy a kérelmet legalább a Felek egyharmada támogatja.

(4) A Felek Konferenciája konszenzus útján állapítja meg és fogadja el első ülésszakán saját maga és minden alárendelt szerve működési szabályzatát és pénzügyi szabályait, valamint a Titkárság működését meghatározó pénzügyi rendelkezéseket.

(5) A Felek Konferenciája folyamatosan felülvizsgálja és értékeli ezen egyezmény végrehajtását. Ellátja az egyezmény által ráruházott feladatokat és ebből a célból:

a) létrehozza az alábbi (6) bekezdés előírásainak megfelelően azokat az alárendelt szerveket, amelyeket az egyezmény végrehajtása szempontjából szükségesnek tekint;

b) megfelelő esetben együttműködik az illetékes nemzetközi szervezetekkel, valamint kormányzati és nem kormányzati szervekkel; és

c) megvizsgál és végrehajt minden olyan további intézkedést, amely az egyezmény céljainak megvalósítása érdekében szükséges lehet.

(6) A Felek Konferenciája első ülésén létrehoz egy alárendelt szervet "Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság" elnevezéssel abból a célból, hogy az ellássa ezen egyezmény értelmében az említett bizottságra ruházott feladatokat. Ebben a vonatkozásban:

a) a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság tagjait a Felek Konferenciája nevezi ki. A bizottság a kormányok által kijelölt, korlátozott számú vegyianyag-kezelési szakértőből áll. A bizottság tagjait a méltányos földrajzi megoszlás elve alapján kell kinevezni, beleértve a fejlett és a fejlődő Felek közötti egyensúly biztosítását;

b) a Felek Konferenciája dönt a bizottság feladatköréről, szervezetéről és működéséről;

c) a bizottság minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ajánlásait konszenzussal fogadja el. Ha a konszenzus megteremtésére irányuló minden erőfeszítés sikertelen, akkor az ilyen ajánlást végső megoldásként a jelenlevő és szavazó tagok kétharmados többségével lehet elfogadni.

(7) Az Egyesült Nemzetek, annak szakosított szervei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, valamint ezen egyezményben nem részes bármely Fél megfigyelőként képviseltetheti magát a Felek Konferenciájának ülésein. Az ezen egyezmény tárgyát képező kérdésekben illetékes minden olyan nemzeti vagy nemzetközi, kormányzati vagy nem kormányzati szervezet vagy testület, amely tájékoztatta a Titkárságot arról a kívánságáról, hogy megfigyelőként képviseltethesse magát a Felek Konferenciájának valamely ülésén, erre engedélyt kaphat, kivéve, ha a jelenlevő Felek legalább egyharmada ellenvetéssel él. A megfigyelők részvételére a Felek Konferenciája által elfogadott eljárási szabályok érvényesek.

19. cikk

A Titkárság

(1) Az egyezmény létrehozza a Titkárságot.

(2) A Titkárság feladatai:

a) a Felek Konferenciája és az alárendelt szervek üléseinek megszervezése és a számukra szükséges szolgáltatások nyújtása;

b) kérelemre ezen egyezmény megvalósításában a Feleknek nyújtandó segítség előmozdítása, különösen a részes fejlődő és átmeneti gazdaságú országok esetében;

c) az egyéb, illetékes nemzetközi testületek titkárságával való szükséges koordinálás megvalósítása;

d) a Felek Konferenciájának átfogó irányítása alatt olyan igazgatási és szerződéses megállapodások megkötése, amelyek a Titkárság feladatainak eredményes ellátásához szükségesek; és

e) ezen egyezményben meghatározott egyéb titkársági feladatok és a Felek Konferenciája által megállapított egyéb feladatok ellátása.

(3) Ezen egyezménnyel kapcsolatos titkársági funkciókat az UNEP ügyvezető igazgatója és a FAO főigazgatója együttesen látja el a közöttük megkötendő és a Felek Konferenciája által jóváhagyandó erre vonatkozó megállapodásra is figyelemmel.

(4) A Felek Konferenciája a jelenlevő és szavazó Felek háromnegyedes többségével dönthet úgy, hogy a titkársági feladatokat egy vagy több más illetékes nemzetközi szervezetre bízza, amennyiben megállapítja, hogy a Titkárság nem az előzetes várakozásoknak megfelelően működik.

20. cikk

A vitás kérdések rendezése

(1) A Felek ezen egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos bármely vitát tárgyalások vagy az általuk választott egyéb békés eszköz útján oldják meg.

(2) Minden olyan Fél, amely nem regionális gazdasági integrációs szervezet, ezen egyezmény ratifikálásakor, elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy az ahhoz való csatlakozáskor, vagy bármely későbbi időpontban a Letéteményeshez benyújtott okmányban nyilatkozhat arról, hogy az egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos mindennemű vita tekintetében kötelezőnek ismeri el a vitás kérdések rendezésének következő módjai közül valamelyiket vagy mindkettőt az ugyanilyen kötelezettséget vállaló bármely más Féllel szemben:

a) A Felek Konferenciája által elfogadandó eljárásnak megfelelő választottbírósági eljárás, amelynek szabályait a Felek melléklet formájában a lehető legrövidebb időn belül meghatározzák; és

b) A vitás kérdésnek a Nemzetközi Bíróság elé utalása.

(3) A részes regionális gazdasági integrációs szervezet, azonos hatályú nyilatkozatot tehet a (2) bekezdés a) pontjában említett eljárás szerinti választott bíráskodás tekintetében.

(4) A (2) bekezdés alapján tett nyilatkozat mindaddig hatályban marad, amíg a benne foglalt feltételeknek megfelelően hatályát nem veszti, vagy a visszavonásáról szóló írásbeli nyilatkozatnak a Letéteményeshez való benyújtásától számított három hónapig.

(5) A nyilatkozat érvényességének lejárta, a visszavonásról szóló értesítés, vagy új nyilatkozat tétele semmiképpen sem érinti a választottbíróság vagy a Nemzetközi Bíróság előtt folyamatban levő ügyeket, kivéve, ha a vitában részes Felek ettől eltérően állapodnak meg.

(6) Ha a vitában részes Felek nem fogadták el a (2) bekezdésnek megfelelő azonos eljárást vagy nem fogadtak el semmilyen eljárást, és nem képesek vitájukat az attól az időponttól számított 12 hónapon belül rendezni, amelyben valamely Fél értesítette a másik Felet arról, hogy vitás kérdés áll fenn közöttük, a vitát az abban részes bármely Fél kérésére egyeztető bizottság elé kell terjeszteni. Az egyeztető bizottság ajánlásokat tartalmazó jelentést készít. Az egyeztető bizottságra vonatkozó kiegészítő eljárási szabályokat mellékletbe kell foglalni, amelyet a Felek Konferenciája legkésőbb a konferencia második ülésén fogad el.

21. cikk

Az egyezmény módosítása

(1) Ezen egyezmény módosítását bármely Fél javasolhatja.

(2) Ezen egyezmény módosítását a Felek Konferenciájának ülésén kell elfogadni. Bármely javasolt módosítás szövegét a Titkárság legalább hat hónappal korábban közli a Felekkel azt az ülést megelőzően, amelyen elfogadásra javasolják. A Titkárság továbbá közli a javasolt módosítást ezen egyezmény aláíróival és tájékoztatás céljából a Letéteményessel.

(3) A Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy konszenzussal fogadják el ezen egyezmény minden javasolt módosításáról. Ha a konszenzus létrehozására irányuló minden erőfeszítés kimerült és mégsem sikerült megállapodni, a módosítást végső megoldásként az ülésen jelenlevő és szavazó Felek háromnegyedes többségű szavazatával is el lehet fogadni.

(4) A Letéteményes valamennyi Féllel közli a módosítást ratifikálás, elfogadás vagy jóváhagyás céljából.

(5) A módosítás ratifikálásáról, elfogadásáról vagy jóváhagyásáról a Letéteményest írásban kell értesíteni. A (3) bekezdésnek megfelelően elfogadott módosítás az azt elfogadó Felek tekintetében a ratifikációról, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okmánynak a Felek legalább háromnegyede által történő letétbe helyezésének időpontjától számított 90. napon lép hatályba. Ezt követően a módosítás bármely más Fél tekintetében az attól számított 90. napon lép hatályba, amelyen a Fél letétbe helyezte a módosítás ratifikálásáról, elfogadásáról vagy jóváhagyásáról szóló okmányt.

22. cikk

Mellékletek elfogadása és módosítása

(1) Ezen egyezmény mellékletei annak szerves részét képezik, és ezen egyezményre való hivatkozás – kivéve ha kifejezetten másként nem rendelkezik – egyidejűleg az egyezmény valamennyi mellékletére történő hivatkozást jelenti.

(2) A mellékletek eljárási, tudományos, műszaki vagy igazgatási kérdésekre korlátozódnak.

(3) Az alábbi eljárást kell alkalmazni ezen egyezmény újabb kiegészítő mellékleteire vonatkozó minden javaslat, elfogadás és hatálybalépés tekintetében:

a) újabb kiegészítő mellékleteket a 21. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon kell javasolni és elfogadni;

b) minden olyan Fél, amely nem fogad el valamely kiegészítő mellékletet, erről köteles írásban értesíteni a Letéteményest, a Letéteményes által a kiegészítő melléklet elfogadásáról kiadott közlemény időpontjától számított egy éven belül. A Letéteményes haladéktalanul tájékoztatja valamennyi Felet az ily módon kapott értesítésről. A Felek bármely időpontban visszavonhatják valamely kiegészítő melléklet tekintetében az el nem fogadásról küldött előző értesítésüket. Ez esetben az ilyen melléklet a továbbiakban a szóban forgó Fél szempontjából az alábbi c) pont figyelembe vételével lép hatályba; és

c) A melléklet minden olyan Fél tekintetében, amely nem küldött értesítést a fenti b) pont rendelkezéseinek megfelelően, a Letéteményes által a kiegészítő melléklet elfogadásáról küldött értesítés keltétől számított egy év elteltével lép hatályba.

(4) A III. melléklet kivételével, ezen egyezmény mellékleteinek módosítását célzó javaslatra, annak elfogadására és hatálybalépésére ugyanolyan eljárási szabályok érvényesek, mint az egyezmény újabb mellékleteinek javasolására, elfogadására és hatálybalépésére nézve.

(5) A III. melléklet módosítására tett javaslat, annak elfogadása és hatálybalépése tekintetében a következő eljárást kell alkalmazni:

a) A III. melléklet módosítását az 5-9. cikkben, valamint a 21. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályoknak megfelelően kell javasolni és elfogadni;

b) A Felek Konferenciája az elfogadással kapcsolatos döntését konszenzussal hozza meg;

c) A III. melléklet módosítására vonatkozó döntést a Letéteményes haladéktalanul közli a Felekkel. A módosítás a döntésben meghatározott időpontban lép hatályba valamennyi Fél tekintetében.

(6) Ha kiegészítő melléklet vagy mellékletmódosítás ezen egyezmény módosításával függ össze, a kiegészítő melléklet vagy módosítás nem lép hatályba mindaddig, amíg az egyezmény említett módosítása nem lép hatályba.

23. cikk

Szavazás

(1) Ezen egyezményben részes valamennyi Fél egy szavazattal rendelkezik, eltekintve az alábbi (2) bekezdés rendelkezéseitől.

(2) Regionális gazdasági integrációs szervezetek azon ügyekben, melyek saját hatáskörükbe tartoznak, szavazati jogot annyi szavazattal gyakorolhatnak, ahány tagállamuk részese ezen Egyezménynek. E szervezetek nem gyakorolhatják szavazati jogukat, ha tagállamaik saját maguk élnek szavazati jogukkal, és ez fordítva is érvényesül.

(3) Ezen egyezmény szempontjából "a jelen levő és szavazó Felek" a jelen levő és támogató vagy ellenző szavazatot leadó Feleket jelenti.

24. cikk

Aláírás

Ezen egyezmény Rotterdamban áll nyitva aláírásra valamennyi állam és regionális gazdasági integrációs szervezet számára 1998. szeptember 11-én, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének New York-i központjában 1998. szeptember 12-től 1999. szeptember 10-ig.

25. cikk

Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás

(1) Ezen egyezményt az államok és a regionális gazdasági integrációs szervezetek ratifikálják, elfogadják vagy jóváhagyják. Az egyezmény államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek csatlakozására áll nyitva attól az időponttól kezdve, amelyben az egyezmény aláírására megszabott időszak lezárul. A ratifikációs, elfogadási, jóváhagyó vagy csatlakozási okmányokat a Letéteményesnél kell letétbe helyezni.

(2) Minden olyan regionális gazdasági integrációs szervezetet, amely anélkül válik ezen egyezményben részes Féllé, hogy bármely tagja részes Féllé válna, kötik az egyezmény értelmében keletkező kötelezettségek. Abban az esetben, ha egy ilyen szervezetnek egy vagy több tagállama ezen egyezménynek is a tagja, a szervezet és a tagállamai kötelesek megállapodni az ezen egyezmény szerinti kötelezettségek teljesítését illető felelősségükről. Ilyen esetekben a szervezet és tagállamai az ezen egyezmény alapján őket megillető jogokat nem gyakorolhatják egyidejűleg.

(3) A regionális gazdasági integrációs szervezetek ratifikációs, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okmányaikban nyilatkoznak az ezen Egyezmény által szabályozott ügyekkel kapcsolatos hatáskörükről. E szervezetek hatáskörük bármilyen lényeges változásáról kötelesek a Letéteményest tájékoztatni, aki a maga részéről tájékoztatja erről a Feleket.

26. cikk

Hatálybalépés

(1) Ezen egyezmény az 50. ratifikációs, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésének napjától számított 90. napon lép hatályba.

(2) Minden olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet tekintetében, amely ratifikálja, elfogadja vagy jóváhagyja ezen egyezményt, vagy a ratifikálásról, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló 50. okmány letétbe helyezése után csatlakozik ahhoz, az egyezmény a 90. napon lép hatályba attól az időponttól számítva, amelyben az ilyen állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet letétbe helyezte a ratifikálásról, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló okmányát.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szempontjából a regionális gazdasági integrációs szervezetek által letétbe helyezett okmányt nem lehet a szóban forgó szervezet tagállamai által letétbe helyezett okmányokon túlmenően figyelembe venni.

27. cikk

Fenntartások

Ezen egyezménnyel szemben semmilyen fenntartás nem tehető.

28. cikk

Felmondás

(1) A Fél, a Letéteményes írásbeli értesítése mellett bármikor felmondhatja az Egyezményt három évvel azután, hogy ezen Egyezmény az illető Féllel szemben hatályossá vált.

(2) Az ilyen felmondás az értesítésnek a Letéteményes általi átvételétől számított egy év elteltével vagy az értesítésben esetleg meghatározott későbbi időpontban válik hatályossá.

29. cikk

A Letéteményes

Ezen egyezmény Letéteményese az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára.

30. cikk

Hiteles szövegek

Ezen egyezmény eredeti példányát, amelynek arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

FENTIEK HITELÉÜL az erre kellően feljogosított alulírottak aláírták az egyezményt.

Kelt Rotterdamban, az ezerkilencszázkilencvennyolcadik év szeptember havának tizedik napján.

--------------------------------------------------

Az A. MELLÉKLET I. melléklete

AZ 5. CIKK ÉRTELMÉBEN KÖZÖLT TÁJÉKOZTATÁSOK INFORMÁCIÓTARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A tájékoztatások tartalmazzák a vegyi anyag következő adatait:

1. Tulajdonságok, azonosítás és felhasználás

a) közismert elnevezés;

b) a kémiai elnevezés, a nemzetközileg elfogadott nevezéktannak megfelelően (például, az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója (IUPAC), ahol ilyen nevezéktan létezik);

c) a készítmények kereskedelmi neve és egyéb elnevezései;

d) kódszámok: Chemicals Abstract Service (CAS) szám, a Harmonizált Rendszer vámkódjai és egyéb számok;

e) a veszélyességi besorolásra vonatkozó információ, ha a vegyi anyag besorolásköteles;

f) a vegyi anyag felhasználása vagy felhasználásai;

g) fizikai-kémiai, toxikológiai, és öko-toxikológiai tulajdonságai.

2. Közvetlenül alkalmazandó jogszabály

a) a közvetlenül alkalmazandó jogszabállyal kapcsolatos konkrét információ:

i. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály összefoglalója;

ii. a jogszabályra való hivatkozás;

iii. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépésének időpontja;

iv. annak megjelölése, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályt a kockázati vagy veszélyértékelés alapján hozták-e meg, és ha igen, az ilyen értékelésről szóló információ, amely tartalmazza a vonatkozó dokumentációra való hivatkozást;

v. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az emberi egészséggel (beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét), vagy a környezettel kapcsolatos indokai;

vi. a vegyi anyag által az emberi egészségre (beleértve a dolgozók és a fogyasztók egészségét), vagy a környezetre nézve okozott veszélyek és kockázatok, valamint a közvetlenül alkalmazandó jogszabály várható hatásainak összefoglalása.

b) az a kategória vagy kategóriák, amely(ek)hez a közvetlenül alkalmazandó jogszabály tartozik, és minden ilyen kategória tekintetében:

i. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály által megtiltott alkalmazás vagy alkalmazások;

ii. a továbbra is engedélyezett alkalmazás vagy alkalmazások;

iii. az előállított, importált, exportált és felhasznált vegyianyag-mennyiségek becslése, amennyiben rendelkezésre áll;

c) a közvetlenül alkalmazandó jogszabály más államokra és térségekre való valószínű jelentőségének megjelölése, a lehetséges mértékig;

d) egyéb vonatkozó információ, amely a következőket tartalmazhatja:

i. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése;

ii. ha rendelkezésre áll, az alternatívákra és azok viszonylagos kockázataira vonatkozó tájékoztatás, mint például:

- a kártevők elleni védekezés integrált stratégiái;

- ipari módszerek és eljárások, beleértve a tisztább technológiákat.

--------------------------------------------------

Az A. melléklet II. melléklete

BETILTOTT VAGY SZIGORÚAN KORLÁTOZOTT VEGYI ANYAGOK A III. MELLÉKLETBE VALÓ FELVÉTELÉNEK KÖVETELMÉNYEI

A Titkárság által az 5. cikk (5) bekezdése értelmében előterjesztett értesítések áttekintése során a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság:

a) megerősíti, hogy közvetlenül alkalmazandó jogszabályt hoztak az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében;

b) megállapítja, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályt kockázatértékelés eredményeként hozták meg. Ennek az értékelésnek a szóban forgó Fél számára érvényes feltételek összefüggésében szerzett tudományos adatok felülvizsgálatán kell alapulnia. Ezért a rendelkezésre bocsátott dokumentációnak igazolnia kell, hogy:

i. az adatokat tudományosan elismert módszereknek megfelelően állították elő;

ii. az adatok felülvizsgálatát végrehajtották és dokumentálták az általánosan elismert tudományos elveknek és eljárásoknak megfelelően;

iii. a közvetlenül alkalmazandó jogszabályt a kockázatok értékelése alapján hozták, amely figyelembe vette a jogszabályt alkotó Félnél fennálló helyzetet;

c) vizsgálja, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabály eléggé megalapozott-e ahhoz, hogy a vegyi anyagnak a III. mellékletbe való felvételét szükségessé tegye, a következők figyelembe vételével:

i. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály a vegyi anyag felhasznált mennyiségének vagy felhasználásai számának számottevő csökkenéséhez vezetett, vagy várhatóan vezet-e;

ii. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály a kockázat tényleges csökkenéséhez vezetett vagy várhatóan vezet-e az értesítést benyújtó Fél esetében az emberi egészséget vagy a környezetet fenyegető veszélyek számottevő csökkenése formájában;

iii. azok a szempontok, amelyek a közvetlenül alkalmazandó jogszabály meghozásához vezettek, csak valamilyen körülhatárolt földrajzi területen, vagy egyébként korlátozott körülmények között érvényesek-e;

iv. van-e bizonyíték a vegyi anyag fennálló nemzetközi kereskedelmére;

d) figyelembe veszi, hogy a szándékos jogellenes használat önmagában véve nem elegendő ok valamely vegyi anyagnak a III. mellékletbe való felvételére.

--------------------------------------------------

Az A. melléklet III. melléklete

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSON ALAPULÓ JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VEGYI ANYAGOK

Vegyi anyag | Megfelelő CAS szám(ok) | Kategória |

2,4,5-T | 93-76-5 | növényvédő szer |

Aldrin | 309-00-2 | növényvédő szer |

Kaptafol | 2425-06-1 | növényvédő szer |

Klórdán | 57-74-9 | növényvédő szer |

Klórdimeform | 6164-98-3 | növényvédő szer |

Klórbenzilát | 510-15-6 | növényvédő szer |

DDT | 50-29-3 | növényvédő szer |

Dieldrin | 60-57-1 | növényvédő szer |

Dinoszeb és dinoszeb sók | 88-85-7 | növényvédő szer |

1,2-dibrómetán (EDB) | 106-93-4 | növényvédő szer |

Fluoracetamid | 640-19-7 | növényvédő szer |

HCH (vegyes izomerek) | 608-73-1 | növényvédő szer |

Heptaklór | 76-44-8 | növényvédő szer |

Hexaklór-benzol | 118-74-1 | növényvédő szer |

Lindán | 58-89-9 | növényvédő szer |

Higanyvegyületek, beleértve a szervetlen higanyvegyületeket, az alkil-higanyvegyületeket, valamint az alkiloxialkil- és az aril-higanyvegyületeket | | növényvédő szer |

Pentaklór-fenol | 87-86-5 | növényvédő szer |

Monokrotofosz (az anyag olyan oldható folyékony készítményei, amelyeknek hatóanyagtartalma meghaladja a 600 g/l mennyiséget) | 6923-22-4 | fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel |

Metamidofosz (az anyag olyan oldható folyékony készítményei, amelyeknek hatóanyagtartalma meghaladja a 600 g/l mennyiséget) | 10265-92-6 | fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel |

Foszfamidon (az anyag olyan oldható folyékony készítményei, amelyeknek hatóanyagtartalma meghaladja az 1000 g/l mennyiséget) | 13171-21-6 (keverék, E és Z izomerek); 23783-98-4 (Z izomer); 297-99-4 (E izomer) | fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel |

Metil-paration (emulzifikálható koncentrátumok (EC), 19,5 %, 40 %, 50 % és 60 % aktívhatóanyag-tartalommal és porok 1,5 %, 2 % és 3 % aktívhatóanyag-tartalommal) | 298-00-0 | fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel |

Paration (valamennyi összetétel, aeroszolok, kiszórható porok (DP), emulzifikálható koncentrátumok (EC), granulátum (GR) és nedvesíthető por (WP) ide tartozik, kivéve a kapszulás szuszpenziót (CS)) | 56-38-2 | fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetétel |

Krokidolit | 12001-28-4 | ipari |

Polibrómozott bifenilek (PBB) | 36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (okta-) 13654-09-6 (deka-) | ipari |

Poliklórozott bifenilek (PCB) | 1336-36-3 | ipari |

Poliklórozott terfenilek (PCT) | 61788-33-8 | ipari |

Tris (2,3-dibrómpropil) foszfát | 126-72-7 | ipari |

--------------------------------------------------

Az A. melléklet IV. melléklete

A FOKOZOTTAN VESZÉLYES NÖVÉNYVÉDŐSZER-ÖSSZETÉTELEK III. MELLÉKLETBE VALÓ FELVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÉS KÖVETELMÉNYEK

1. rész A javaslatot tevő Fél részéről szükséges dokumentáció

A 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott javaslatokhoz csatolni kell az alábbi információt tartalmazó megfelelő dokumentációt:

a) a veszélyes növényvédőszer-összetétel megnevezése;

b) a készítményben szereplő aktív hatóanyag vagy hatóanyagok megnevezése;

c) a készítményben szereplő egyes aktív hatóanyagok viszonylagos mennyisége;

d) a készítmény típusa;

e) a termékek kereskedelmi neve és egyéb elnevezései, ha rendelkezésre állnak;

f) a készítmény gyakori és elismert alkalmazási módjai a javaslatot tevő Fél országában;

g) a problémával kapcsolatos események egyértelmű leírása, beleértve a káros hatásokat, és azt a módot, ahogy a készítményt használták;

h) minden olyan jogi, közigazgatási vagy egyéb intézkedés, amelyet a javaslatot tevő Fél megtett vagy meg szándékszik tenni az ilyen eseményekre adott válaszként.

2. rész A Titkárság által megszerzendő információ

A 6. cikk (3) bekezdésének értelmében a Titkárság köteles megszerezni a készítménnyel kapcsolatos lényeges információt, beleértve:

a) a készítmény fizikai-kémiai, toxikológiai és öko-toxikológiai tulajdonságai;

b) a kezeléssel vagy a felhasználókkal kapcsolatban más tagállamokban meglévő korlátozások;

c) a készítménnyel összefüggésben más országokban bekövetkezett balesetekről szóló információ;

d) más Felek, nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek vagy egyéb (akár nemzeti, akár nemzetközi) illetékes források által közölt információ;

e) kockázati és/vagy veszélyességi értékelés, ha rendelkezésre áll;

f) a készítmény használatának elterjedtségére vonatkozó utalások, ha ilyenek rendelkezésre állnak, például a regisztrációk száma, vagy a termelt illetve értékesített mennyiség;

g) a szóban forgó növényvédőszer egyéb készítményei és a velük kapcsolatos balesetek, ha ilyenek előfordultak;

h) a kártevők elleni védekezés alternatív módszerei;

i) egyéb olyan információ, amelyet a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság relevánsnak ítél.

3. rész A fokozottan veszélyes növényvédőszer-összetételek III. mellékletbe való felvételének követelményei

A Titkárság által a 6. cikk (5) bekezdése értelmében előterjesztett javaslatok vizsgálata során a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság figyelembe veszi a következőket:

a) az arra utaló adatok megbízhatósága, amelyek szerint a készítménynek a javaslatot tevő Fél területén szokásos vagy elismert gyakorlatnak megfelelő használata okozta a bejelentett eseteket;

b) az ilyen balesetek jelentősége más olyan országok szempontjából, amelyekben az éghajlat és a készítmény alkalmazásának módjai és feltételei hasonlók;

c) a kezelésre vagy a használókra vonatkozó korlátozások megléte az olyan technológiák vagy technikák esetében, amelyeket a szükséges infrastruktúrával nem rendelkező államokban nem lehet ésszerűen vagy széles körben alkalmazni;

d) a bejelentett hatások jelentősége a felhasznált készítmény mennyisége viszonylatában;

e) annak megjelölése, hogy a szándékos szabályellenes felhasználás önmagában véve nem elegendő ok a készítménynek a iii. mellékletbe való felvételére.

--------------------------------------------------

Az A. melléklet V. melléklete

A KIVITELI ÉRTESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ

1. A kiviteli értesítésnek a következő információt kell tartalmaznia:

a) az exportáló Fél és az importáló Fél kijelölt illetékes nemzeti hatóságainak megnevezése és címe;

b) az importáló Félhez történő kivitel várható időpontja;

c) a betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyag megnevezése, és az I. mellékletben meghatározott információ összefoglalása, amelyet a Titkárság számára az 5. cikknek megfelelően rendelkezésre kell bocsátani. Ha több ilyen vegyi anyag szerepel valamely keverékben vagy készítményben, az ilyen információt minden egyes vegyi anyagra nézve meg kell adni;

d) nyilatkozat, amely feltünteti a vegyi anyag előre látható kategóriáját (ha ez ismeretes), és előre látható felhasználását ezen a kategórián belül az importáló Fél országában;

e) a vegyi anyaggal való érintkezés és a vegyianyag-emisszió csökkentése érdekében megteendő óvintézkedésekről szóló információ;

f) keverék vagy készítmény esetén a szóban forgó betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyag vagy vegyi anyagok koncentrációja;

g) az importőr neve és címe;

h) minden olyan további információ, amely az exportáló ország illetékes kijelölt nemzeti hatósága számára könnyen hozzáférhető, és amely segíti az importáló Fél kijelölt nemzeti hatóságának tevékenységét.

2. Az 1. pontban említett információn túlmenően az exportáló Fél köteles az I. mellékletben meghatározott további olyan információt megadni, amelyet az importáló Fél kér.

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A ROTTERDAMI EGYEZMÉNY 25. CIKKE (3) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN

"Az Európai Közösség úgy nyilatkozik, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 175. cikke (1) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkezik nemzetközi szerződések megkötésére és a belőlük eredő kötelezettségek teljesítésére melyek elősegítik az alábbi célok megvalósulását:

- a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,

- az emberi egészség védelme;

- a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása;

- a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

Az Európai Közösség továbbá úgy nyilatkozik, hogy már elfogadta az ezen egyezmény hatálya alá tartozó ügyeket szabályozó, tagállamaira nézve kötelező hatállyal bíró jogszabályokat, ideértve a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003/304/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, és e jogszabályok listáját az egyezmény Titkárságához be fogja nyújtani és azt szükség esetén frissíti.

Az Európai Közösség felelős az egyezményből eredő és a hatályos közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó kötelezettségek teljesítéséért.

A közösségi hatáskör gyakorlása természeténél fogva folyamatosan fejlődik."

--------------------------------------------------